Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Återgång till arbetsplatsen hösten 2021

Den 16 september påbörjade Lunds universitet en stegvis och anpassad återgång till verksamhet utan restriktioner kopplade till coronapandemin. På denna sida finns stöd inför återgången som ska vara genomförd den 1 november.

Genvägar:


Bedömning av risker

Även om Folkhälsomyndigheten upphävt sina restriktioner så befinner vi oss fortfarande i en pandemi där det finns en smitt- och exponeringsrisk. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4 Smittrisker är Coronaviruset klassat som ett smittämne i klass 3.

När medarbetare kan exponeras för smittämnen i en arbetssituation ska verksamheten riskbedöma och vidta förebyggande åtgärder. Risken för att smittas av Coronaviruset på arbetsplatsen är alltså en risk som fortfarande måste hanteras i enlighet med universitetets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), oavsett restriktioner.

Krav på rapportering av allvarligt tillbud vid exponering av coronavirus gäller fortfarande

Läs mer om rapportering av allvarligt tillbud vid exponering av Coronavirus, på HR-webben

Bedömning av smittrisk utgångspunkt i rektorsbeslut

Även i aktuellt rektorsbeslut gällande pandemin är utgångspunkten att det i all verksamhet ska göras en bedömning av risken för smittspridning och att tillräckliga åtgärder ska genomföras för att undvika smittspridning. Den som är chef rekommenderas att ta stöd hos sin personalsamordnare för bollplank i sin situation.

Ta gärna stöd i universitetets vägledning avseende arbetsmiljö och lokaler för stegvis återgång till campus

Att tänka på inför återgången till arbetsplatsen

Bemanning på arbetsplatsen 

Chefen leder och fördelar arbetet, och verksamhetens behov ska styra bemanningen på arbetsplatsen/kontoret under den period universitetet stegvis återgår till en verksamhet utan restriktioner. Distansarbete är en möjlighet, inte en rättighet.

Läs mer om distansarbete längre ned på sidan.

Möblering i lokaler

 • Se över och fundera på möbleringen i lokalerna, så att alla kan fortsätta att hålla avstånd till varandras arbetsplatser och i fikarum, korridorer etc.
 • Till stöd finns rådande rektorsbeslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer (se länkar i högerspalten).

Stödfunktionernas tillgänglighet 

Var tydlig med när stödpersonal (T/A-personal) är tillgänglig för universitetets övriga verksamhet.

 • Anslå förslagsvis ett schema på arbetsplatsen med tydliga öppettider.
 • Förbered ett standardsvar för e-post som informerar om när stödpersonal är tillgänglig. 

Arbetsplatsträffar/avdelningsmöten etc

Fundera över och bestäm hur arbetsplatsträffar/avdelningsmöten ska genomföras.

 • Ta hänsyn till hur många anställda ni är och hur stora lokaler ni vistas i. 
 • Ska alla vara på plats fysiskt eller ska det erbjudas hybridmöten? Eller ska era gemensamma möten vara helt digitala?
 • Ska alla finnas på plats en särskild dag i veckan, då ni har arbetsplatsträff/avdelningsmöte? 

Hur upprätthålla en god arbetsmiljö när alla ännu inte är på plats samtidigt?

 • Se till att ha regelbundna möten tillsammans i arbetsgruppen, även om mötena sker digitalt.
 • Regelbundna samtal mellan chef och var och en av de anställda.
 • Genomför vid behov individuella risk- och konsekvensbedömningar (chef, anställd och skyddsombud) utifrån den enskilda anställdes situation (se länk i högerspalten).

Anställda som ännu inte är vaccinerade eller inte planerar att vaccinera sig.

I sin roll som arbetsgivare har chefen inte rätt att efterfråga information om huruvida en anställd är vaccinerad eller har fått antikroppar konstaterade. Arbetsgivaren kan inte heller föra någon slags register över detta, även om en anställd frivilligt meddelar sin vaccinationsstatus. Chefen har dock ett arbetsmiljöansvar för alla sina anställda, och alla anställda har lika stor rätt till en bra arbetsmiljö.  

Bör anställda som inte vill vaccinera sig arbeta hemifrån?

Även om chefer inte får efterfråga huruvida en anställd är vaccinerad eller ej så gäller myndigheters rekommendationer och rektors beslut alla anställda.

Att vara ovaccinerad är i sig ingen anledning att inte vara på arbetsplatsen. Folkhälsomyndigheten har dock särskilda restriktioner för vuxna som är ovaccinerad (se länk i högerspalten). 

Universitetets lokaler kan, oavsett situation, användas om det sker med förnuft; alla behöver inte vara på plats samtidigt, arbetstiderna kan anpassas så att de anställda slipper rusningstrafik och medarbetare som är på arbetsplatsen kan sprida ut sig  på olika ställen i lokalerna. 

 • Resonera tillsammans och ta hänsyn till gällande rekommendationer kring smittspridning samt arbetsuppgifternas art och arbetssituationen i övrigt. 

Hur ska vi förhålla oss till lätta förkylningssymptom?

Följ aktuella råd och rekommendationer på 1177 Vårdguiden Skåne (se länk i högerspalt). 

Arbetsgivarens lokaler kan, oavsett situation, användas om det sker med förnuft; alla behöver inte vara där samtidigt, arbetstiderna kan anpassas så att arbetstagaren slipper rusningstrafik och man kan sprida ut de arbetstagare som är på arbetsplatsen på olika ställen i lokalerna.

Du som har lättare förkylningssymptom och känner att du orkar arbeta, men inte vill riskera att smitta dina kollegor på arbetsplatsen, kan resonera med din chef om möjligheten att tillfälligt – om arbetsuppgifternas art och krav medger detta – arbeta på annan plats, exempelvis i hemmet.

Du som är sjuk och inte orkar arbeta ska sjukanmäla dig enligt gängse rutiner på universitetet.

Läs mer om sjukanmälan


Arbete hemifrån - och distansarbete  

Arbete hemifrån under pandemin

Under pandemin har statligt anställda, på uppdrag staten, arbetat hemifrån för att förhindra smittspridning på arbetsplatserna. Att arbeta hemifrån under denna period kräver inte någon skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren (chefen). 

På Lunds universitet sker en stegvis och anpassad återgång till verksamhet utan restriktioner till följd av pandemin under perioden 16 september-31 oktober. Den 1 november ska återgången till verksamhet utan restriktioner vara genomförd. 

Distansarbete vid verksamhet utan restriktioner

Den 30 september beslutade rektor om en uppdatering av universitetets riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal. De uppdaterade riktlinjerna träder i kraft den 1 oktober 2021 och ersätter tidigare riktlinjer från 2019. 

Läs mer om distansarbete

Kontakt

 • Du som är anställd  - kontakta din närmaste chef.
 • Du som är chef - kontakta din lokala HR-funktion.

Aktuella datum på LU

15 sept: Anställda som inte måste vara på arbetsplatsen ska arbeta hemifrån t o m 15 september.

16 sept-31 okt: Stegvis och anpassad återgång till verksamhet utan restriktioner till följd av pandemin.  

1 nov: Återgången till verksamhet utan restriktioner ska vara genomförd.