Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning. Här får du som anställd reda på vad som gäller och hur bisyssla ska anmälas.

Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna. Enligt lag och kollektivavtal finns dock regler som hindrar bisysslor som är förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande.

För information om regelverket kring bisysslor läs mer i universitetets PM om bisysslor:

Länk till PM om bisysslor (PDF 51 kB, ny flik)

Universitetet har även beslutat om särskilda föreskrifter om bisysslor:

Länk till Föreskrifter om bisysslor (PDF 353 kB, ny flik) 

Svar på vanligt förekommande frågor om bisyssla finns på denna webbsida:

FAQ om bisysslor

Ditt ansvar som anställd

Det är du som anställd som ansvarar för att din bisyssla inte är förtroendeskadlig. Bisysslor och arbetet vid universitetet ska alltid vara klart åtskilda och varje bisyssla ska utföras helt utanför anställningen vid universitetet både till sitt innehåll och i tid.

Bisysslor för lärare

När det gäller bisysslor som rör forskning- och utvecklingsarbete (FoU) inom anställningens ämnesområde har lärare vid universitet och högskolor en mer långtgående rätt att utöva bisysslor. Detta för att underlätta samverkan mellan universitet och samhället. Regeln omfattar endast din FoU-verksamhet och inte rena undervisningsuppdrag eller andra åtaganden.

Med denna rätt följer även en utökad skyldighet för dig som lärare att anmäla bisysslor. Med lärare avses följande kategorier, som definieras i Lunds universitets anställningsordning:

Om du har anställning som forskare eller doktorand omfattas du därmed inte av reglerna om bisysslor för lärare.

Anmälan av bisyssla

Samtliga lärare oavsett anställningens omfattning ska årligen, under årets första kvartal dock senast den 31 mars, lämna in anmälan om bisyssla. Även lärare som inte har någon bisyssla ska lämna in anmälan. Är du nyanställd ska du göra en anmälan snarast dock senast inom en månad från anställningens början.

Ett fåtal chefer omfattas av den lokala chefskretsen. Du som omfattas av denna krets har också en utökad anmälningsskyldighet och ska lämna in en årlig anmälan om bisyssla oavsett om du har en bisyssla eller inte.

För övriga anställda gäller att du endast är skyldig att lämna anmälan om bisyssla när din chef begär detta.

Anmälan om bisyssla görs i Primula.

När du anmäler en bisyssla ska du beskriva den på sådant sätt att det är möjligt för din chef att ta ställning till om den kan anses tillåten eller inte.

Ny anmälan ska ske så snart du avser åta dig/åtar dig en ny bisyssla eller när en anmäld och godkänd bisysslas omfattning eller art förändras.

Gör din anmälan om bisyssla i Primula

Lathund – anmälan om bisyssla (PDF 145 kB, ny flik) 

Påföljder

Universitetet har möjlighet att fatta ett särskilt beslut om att du som anställd ska upphöra med en bisyssla eller förbjuda dig att åta dig bisysslan.

Vid allvarligare förseelser eller om du fortsätter bedriva bisysslan trots uppmaning eller beslut om att bisysslan ska upphöra kan du åläggas disciplinansvar för tjänsteförseelse eller sägas upp.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan? 

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR