Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Att vara statligt anställd

Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du reda på vilka dessa är.

Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev. 

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen de uppdrag som den vill att Lunds universitet ska utföra samt finansieringen av verksamheten för det kommande året.

Värdegrund för alla statsanställda

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer:

 • Demokrati: All offentlig makt utgår från folket.
 • Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna.
 • Objektivitet, saklighet och likabehandling: Alla är lika inför lagen. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika.
 • Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
 • Respekt: Den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde.
 • Effektivitet och service: Verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.

Offentlighetsprincipen

I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänhet och massmedia har rätt att kunna ta del av allmänna handlingar, med undantag för sekretessbelagda uppgifter. 

Som statligt anställd har du yttrande- och meddelarfrihet. Din yttrandefrihet innebär att du har rätt att berätta om verksamheten för journalister och andra så länge det inte rör sekretessbelagda uppgifter. Meddelarfriheten innebär att myndigheten inte får efterforska vem som lämnat uppgifter till massmedia.

Läs mer om vad som gäller för allmän handling

Rättssäker myndighetsutövning

Rättssäkerhet är grundläggande för all statlig verksamhet. Medborgarna måste kunna lita på att besluten som fattas vid myndigheter grundar sig på de lagar som gäller. De måste också vara säkra på att alla behandlas lika inför lagen och att myndigheter är sakliga och opartiska i sina bedömningar och beslut.

Du är därför skyldig att följa regler om jäv, offentlig upphandling och bisysslor.

Regler om jäv

Regler om jäv garanterar att handläggningen hos myndigheten präglas av objektivitet och saklighet. Du som handlägger ett ärende är jävig om saken till exempel angår dig själv eller någon närstående person.

Ett annat exempel på när du är jävig är om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig själv eller någon närstående till dig. Det finns fler tillfällen då du kan vara jävig.

Bisysslor

Du får inte som statsanställd ha förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor eftersom det kan påverka allmänhetens förtroende för Lunds universitet. Regler om bisysslor finns i olika lagar och förordningar. Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen. Om du är lärare är du alltid skyldig att anmäla bisyssla. Övriga anställda är endast skyldiga att anmäla bisyssla om arbetsgivaren begär det.

Läs mer om vad som gäller för bisyssla

Lagen om offentlig upphandling

Inköp av varor och tjänster ska ske på ett lagenligt, affärsmässigt och effektivt sätt.

Läs mer om inköp och upphandling

Rättigheter som statligt anställd

Semester

Du har rätt till betald semester redan första året du arbetar inom myndigheten. Åldern avgör hur många semesterdagar du har. Tänk på att stämma av med din chef innan du ansöker om semester.

Läs mer om vad som gäller vid semester

Ledigheter

Du kan göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Det finns även möjlighet att vara ledig med lön vid vissa andra tillfällen. Det kan till exempel handla om nära anhörigs begravning. Tänk på att stämma av med din chef när du behöver vara ledig.

Läs mer om vad som gäller vid ledighet

Föräldraledighet, föräldrapenningtillägg, vård av sjukt barn

Du kan som statligt anställd få en kompletterande ersättning från myndigheten – så kallat föräldrapenningstillägg – under högst 360 dagar då du tar ut föräldrapenning. Detta innebär att du kan få en ersättning som motsvarar 90 procent av din lön. 

När du behöver vara ledig för vård av barn kan du som statligt anställd, om du tjänar över Försäkringskassans takbelopp, få en kompletterande ersättning på den inkomst som ligger över taket under 10 dagar per år.

Läs mer om föräldraledighet, föräldrapenning och föräldraförsäkring

Sjukdom

Om du blir sjukskriven under en längre period kan du som statligt anställd få en kompletterande ersättning utöver sjukpenning. Myndigheten kompletterar sjukpenning från Försäkringskassan under dag 15–365 till cirka 90 procent av inkomsten. 

Du kan också få ersättning i samband med sjukdom som exempelvis viss ersättning för

 • läkarbesök,
 • besök hos sjukgymnast eller
 • om du blir inlagd på sjukhus.

Du kan även få ersättning för vissa läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. 

Läs mer om vilka ersättningar du kan ha rätt till i samband med sjukdom

Arbetsskada

Du som statligt anställd  kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du skadar dig till och från arbetet samt under arbetstid.

Statligt anställda har dessutom kompletterande ersättning genom Avtal om ersättning vid personskada, PSA, via AFA Försäkring. Det kan gälla såväl inkomstförlust, sveda och värk, sjukvårdskostnader, invaliditet som dödsfall. 

Läs mer om försäkring vid arbetsskada

Försäkringar

Som statligt anställd omfattas du av arbetsskadeförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Om du reser på uppdrag av universitetet omfattas du av en tjänstereseförsäkring. Vid utlandsstationering med URA-kontrakt omfattas du av en särskild utlandsförsäkring (URA-försäkring).

Läs mer om försäkringar för anställda vid Lunds universitet

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Du som är deltidsanställd kan enligt 25 a § LAS ha rätt till högre sysselsättningsgrad. Som förutsättning för denna företrädesrätt gäller att:

 • arbetsgivarens behov av ytterligare arbetskraft tillgodoses genom att den anställde får högre sysselsättningsgrad
 • den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna
 • den deltidsanställde har anmält önskemål om högre sysselsättningsgrad

Vill du anmäla företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad gör du det här

Företrädesrätt till återanställning

För att kunna anmäla anspråk till företrädesrätt måste du ha sagts upp på grund av arbetsbrist eller haft en tidsbegränsad anställning som upphört vid Lunds universitet. Du måste även ha fått ett skriftligt besked från din arbetsgivare om att du har företrädesrätt till återanställning. Vill du göra anspråk på företrädesrätt, ska detta anmälas.

Om du ansöker om företrädesrätt till återanställning, kommer du att ses som sökande till lediga anställningar som överensstämmer med din anmälan. Dock väger grundlagens krav på saklig grund (förtjänst och skicklighet) tyngre än företrädesrätt till återanställning.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde eller besked lämnades enligt 15 § första stycket (LAS) och till dess nio månader har passerat från den dag då anställningen upphörde.

Vill du göra anspråk på företrädesrätt till återanställning anmäler du det här

Avtal om omställning

En anställning kan avslutas av olika anledningar. Om du mister ditt arbete på grund av att verksamheten ska minskas gäller Avtalet om omställning för statligt anställda. I vissa fall har du rätt till stöd och hjälp också om din tidsbegränsade anställning upphör.

Läs mer om Avtal om omställning på sidan om förmåner

Pension

Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till din statliga tjänstepension (tjänstepensionsavtalet PA 03). Den statliga tjänstepensionen består av tre delar:

 • förmånsbestämd ålderspension,
 • kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste) och
 • individuell ålderspension.

Läs mer om vad som gäller vid pension

För nit och redlighet i rikets tjänst

Traditionen började 1803 som en utmärkelse för de statligt anställda som hade visat nit och redlighet. Utmärkelsen i form av medalj, armbandsur i guld eller graverat konstglas kan du få efter att ha arbetat i statlig tjänst under 30 år.

Du kan ha arbetat vid olika arbetsplatser, så länge de är statliga. Särskilda regler gäller om du till exempel skulle pensionera dig innan du arbetat i statlig tjänst i 30 år – då är det 25 år som gäller för att få utmärkelsen.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen