Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

FAQ om bisyssla

Här har vi sammanställt svar på vanliga frågor om bisyssla. Om du undrar över något eller har fler frågor, kontakta din närmaste chef.

Innehåll på sidan:


Vem berörs av reglerna om bisysslor?

Vem riktar sig föreskrifterna om bisysslor vid Lunds universitet till?

Föreskrifterna gäller alla anställda, varav vissa befattningar har en särskild anmälningsplikt.


Vem behöver anmäla bisysslor?

Jag är inte lärare. Behöver jag anmäla bisysslor?

Som huvudregel inte, om inte din chef har bett dig att anmäla särskilt. Om du har en bisyssla och är tveksam om bisysslan kan anses förtroendeskadlig ska du rådgöra med din chef och anmäla bisysslan. 

Jag är inte lärare eller chef som omfattas av den särskilda anmälningsplikten. Kan jag ändå anmäla mina bisysslor?

Alla anställda kan anmäla bisysslor, och är du chef med budgetansvar eller ansvarar för exempelvis antagning eller upphandling, bör du anmäla även om du inte har en skyldighet.

Min bisyssla motsvarar bara fem (5) timmar per år. Behöver jag anmäla?

Ja, om du är lärare. Även en bisyssla om mycket liten omfattning kan anses förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande.


Anställningar hos andra arbetsgivare

Jag har en förenad anställning vid medicinska fakulteten och Region Skåne. Behöver jag anmäla anställningen vid Region Skåne som en bisyssla?

Den anställning som är förenad med en anställning vid Regionen behöver inte anmälas då den utgör en förutsättning för anställningen vid universitetet. Du är dock skyldig att anmäla att du tagit del av informationen om din skyldighet att anmäla samt anmäla andra eventuella bisysslor som du har.

Jag har en anställning på låg omfattning, vid ett annat universitet. Är det att betraktas som en konkurrerande bisyssla? 

Nej, men det är en bisyssla som kan anses arbetshindrande och ska därför anmälas.

Jag är erbjuden ett uppdrag för en utbildningsorganisation. Är det att betraktas som en konkurrerande bisyssla?

Ja, om universitetet bedriver eller avser att bedriva uppdragsutbildning inom samma eller liknande område kan bisysslan komma att betraktas som konkurrerande.

Jag har en anställning vid Lunds universitet och en anställning vid Region Skåne. Kan bedömningarna från respektive verksamhet bli olika? Finns det någon samordning mellan dessa verksamheter?

Bedömningen kan mycket väl bli olika. Varje chef bedömer bisysslan i förhållande till verksamhet, ansvar, befattning/roll och arbetsuppgifter med mera. Någon samordning är därför inte möjlig.

Ska gästprofessorer och adjungerade lärare anmäla sin huvudsakliga anställning utanför universitetet som bisyssla? 

Det ligger i sakens natur att man som gästprofessor eller adjungerad lärare har en annan anställning då det är en förutsättning för att anställas som gäst eller adjungerad. Innan anställning ingås vid Lunds universitet är det viktigt att verksamheten förvissar sig om att den andra anställningen inte medför risk för förtroendeskada för Lunds universitet. När denna bedömning är gjord behöver anställningen inte anmälas som bisyssla. I övrigt gäller Lunds universitets föreskrifter om skyldighet att årligen anmäla andra anställningar/bisysslor alternativt att intyga att man inte har några ytterligare anställningar/bisysslor. 


Deltidsanställning

Jag har bara en 20 % anställning och har min huvudsakliga anställning utanför universitetet. Behöver jag då anmäla bisysslor?

Ja, om du är lärare. Du som inte är lärare behöver bara anmäla om din chef särskilt begär det. 


Förtroendeuppdrag och liknande

Jag har fått ett förtroendeuppdrag som till viss del utövas inom ramen för min anställning. Behöver jag anmäla denna?

Om din chef inte känner till att du har uppdraget eller det inte är inplanerat i din personalplan bör du anmäla bisysslan.

Jag är ibland sakkunnig, opponent eller ledamot i betygsnämnd. Är det en bisyssla? Om jag får ett arvode för detta, ändras bedömningen då?

Uppdrag som kan sägas ligga inom ramen för anställningen, oavsett om ett mindre arvode utges, ses inte som bisyssla. 

Jag är ledamot i en bostadsrättsförening. Behöver jag anmäla det? 

Ja, om du är lärare. 


Kan en otillåten bisyssla bli tillåten? 

Jag undrar om en bisyssla som bedömts vara otillåten kan bli tillåten? 

En chef skulle kunna tillåta en annars arbetshindrande bisyssla om den bedöms vara av vikt för Lunds universitet och ni tillsammans planerar när bisysslan ska utföras, så att inte arbetet vid universitetet blir lidande.


Ägandeintresse i näringslivet 

Jag äger aktier i ett utvecklingsföretag som har viss anknytning till verksamhet vid Lunds universitet. Jag ser inte det som en bisyssla. Ska det rapporteras på annat sätt?

Det finns inte något generellt hinder för offentliga tjänstemän att äga aktier eller andelar i affärsföretag eller på annat sätt ha ägandeintressen i näringslivet. Aktieinnehav kan dock innebära risk för jäv och till exempel i kombination med en styrelsepost eller uppdrag i företaget även bedömas som en förtroendeskadlig bisyssla.

Jäv

Observera att du som anställd alltid har en skyldighet att anmäla om du kan anses jävig i varje ärendehantering eller ställningstagande och ska inte delta överhuvudtaget i handläggning eller beslut i sådana ärenden. 

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.