Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

FAQ för medarbetare angående coronavirusets utbrott

Här listas några frågor och svar angående Lunds universitets hantering av coronavirusets utbrott för medarbetare. Dessa frågor och svar uppdateras löpande.

Lunds universitets hantering


(2020-03-23) Vad gör Lunds universitet för att stötta sjukvården?

Medicinska fakulteten och Region Skåne har kommit överens om att studenter kan anställas i vården, främst läkar- och sjuksköterskestudenter som är i slutet av sin utbildning. Även medarbetare vid fakulteten som är verksamma kliniskt ställs till sjukvårdens förfogande.

Det finns även en stor grupp forskare och lärare som i sin tjänst kombinerar forskning, undervisning och arbete i sjukvården. I överenskommelsen ingår att de ska kunna öka sin arbetstid i sjukvården om belastningen på sjukvården ökar.

Andra initiativ som pågår vid universitetet är insamling av skyddsutrustning och desinfektionsmedel på Medicinsk fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Dagligen levereras material från olika delar av universitetet till Skånes universitetssjukhus. Läs artikeln "Sjukvården får stöd av universitetets studenter och medarbetare". Om du själv vill bidra, läs mer under Vad gäller för mig som medarbetare.

(2020-03-18) Kommer universitetet att stängas ner?

Universitetet kommer att fortsätta vara öppet men följer Regeringens rekommendationer (18/3) om att utbildningsverksamheten ska övergå till distansutbildning och distansexaminationer. Det ser olika ut på varje fakultet vad gäller utbildningarnas karaktär och förutsättningar men i huvudsak är ingen undervisning och examination campusförlagd. Men övrig verksamhet är igång och studiemiljöer och bibliotek fortsätter att vara öppna.

(2020-03-23) Vilka byggnader har studenterna tillgång till under perioden med distansundervisning?

Studieplatser, datorsalar och bibliotek kommer att vara öppna för studenter med passerkort. Det är viktigt att ge studenterna goda förutsättningar att ta del av distansundervisningen samtidigt som det är det viktigt att tänka på säkerheten i byggnaderna.

(2020-03-16) Kommer universitetet att ställa in större arrangemang?

Lunds universitet följer regeringens beslut om att större sammankomster (500 deltagare eller fler) är förbjudna. Alla som har planerat/planerar ett evenemang rekommenderas att göra en riskbedömning tillsammans med sin chef och skyddsombud och att använda Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för evenemang.

(2020-03-12) Varför gör olika lärosäten olika bedömningar och hur tänker krisledningen för Lunds universitet?

Som statlig myndighet litar vi på Sveriges ansvariga myndigheter och experter inom dessa. Vi följer deras beslut, råd och rekommendationer i största möjliga utsträckning. Men ibland kan det finnas behov av att utvidga eller anpassa detta till vår egen verksamhet. Rektor tar därför beslut löpande om Lunds universitets tillämpning. Olika lärosäten har olika förutsättningar, gör olika bedömningar och väljer att gå olika långt i sina lokala beslut.

(2020-03-16) Vad gäller för leverantörer och entreprenörer?

Alla måste följa Folkhälsomyndighetens beslut om att stanna hemma om man visar symtom, det gäller även leverantörer och entreprenörer. Universitetets verksamhet pågår som vanligt tills vidare. Serviceåtgärder och leveranser kan fortsätta som planerat.

(2020-03-05) Hur hanterar Lunds universitet coronavirusutbrottets risker?

Universitetet har tillsatt en krisledningsgrupp som träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna som kommer i samband med virusets utbrott. De bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

En operativ arbetsgrupp hanterar det löpande aktiviteterna och hålla verksamheten uppdaterad samt svara på inkommande frågor och synpunkter från studenter och medarbetare. Om du har frågor kan du som student vända dig till corona [at] bygg [dot] lu [dot] se.

Följ uppdaterad information på Medarbetarwebbens sida om corona.

(2020-03-05) Hur hålls medarbetare informerade om läget?

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om universitets information på Medarbetarwebbens sida om corona. Om du inte får svar på dina frågor här kan du kontakta: corona [at] bygg [dot] lu [dot] se.

I arbetsrättsliga frågor får chefer stöd och information från sina respektive HR-funktioner, vilka i sin tur har löpande kontakt med sektionen HR.

Vad gäller mig som medarbetare

 

(2020-03-23) Vad kan jag göra som medarbetare?

Verksamheter inom Lunds universitet som vill bidra med skyddsutrustning och desinfektionsmedel kan kontakta: material [dot] sus [at] skane [dot] se.

Medarbetare (inom de medicinska verksamheterna) som vill ställa upp och arbeta i vården kan kontakta vården via: Covid19 [dot] bemanning [dot] sus [at] skane [dot] se

(2020-03-23) Vad gäller nu för mig som medarbetare?

Håll dig uppdaterad på vår samlade sida om coronainformation och följ de praktiska råden. Där hittar du tips på hur du kan få stöd för din undervisning och hur du kan hålla möten på distans, med mera.

(2020-03-21) När ska jag stanna hemma och vilka regler gäller?

Om du har symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma, även med enbart milda symtom, se Folkhälsomyndighetens beskrivning av symtom. Stäm av med din närmaste chef om det möjligheten att arbeta hemifrån.

Om du är frisk men ändå vill arbeta hemifrån, lyft det med din chef som avgör om det är möjligt eller inte.

Om du är sjuk, och inte kan arbeta så ska du anmäla din sjukfrånvaro enligt universitetets vanliga rutiner till din närmaste chef och i Primula se universitetets rutiner för sjukanmälan.

Den 11 mars fattade regeringen beslut om att tillfälligt avskaffa karensdagen för sjuklön och sjukpenning. Åtgärden innebär dock att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan, läs mer på Försäkringskassans webbsida: smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och vab med anledning av coronaviruset

(2020-03-21) Vad händer med min internutbildning i Kompetensportalen?

Det finns inget beslut om att ställa in internutbildningar för medarbetare vid universitetet, med anledning av coronavirusets spridning. Ansvarig kursledare fattar beslut om deras inplanerade utbildningar ska genomföras som tänkt eller ställas in/skjutas upp.

(2020-03-05) Hur kan jag undvika smitta?

Alla medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndigheten.

(2020-03-13) Vi har medarbetare som är eller antas vara smittade av corona. Hur ska vi hantera/kommunicera denna uppgift internt?

Uppgift om medarbetares hälsotillstånd kan vara sekretessbelagd. Information om enskilds hälsotillstånd får därför ske efter bedömning i varje enskilt fall. Medarbetaren kan ge sitt samtycke till att informationen kan kommuniceras på arbetsplatsen. Läs mer på Datainspektionens sidor.

Utbildningsrelaterade frågor


(2020-03-23) När kommer undervisningen bli som vanligt igen?

Lunds universitet kommer att fortsätta med distansundervisning så länge som Regeringen rekommenderar oss att göra det. Hur länge det blir beror på hur smittspridningen utvecklas.

(2020-03-23) Vad kan jag som medarbetare göra för att stötta mina studenter när de inte kan träffas fysiskt?

När undervisningen läggs om till distansundervisning förändras många saker för studenterna. Den sociala samvaron och de spontana samtalen, både ämnesrelaterade och inte ämnesrelaterade, försvinner.

Många goda idéer finns runt om på LU om hur man kan stötta varandra. Ett exempel är att ha regelbundna fikor på Zoom eller liknande, kanske med ett tema där en lärare eller student presenterar någon aktuell frågeställning och sen släpper diskussionen fri. Du kan även erbjuda studenter eller andra att planera och moderera.

(2020-03-21) Kan vi vid behov ändra examinationsform för en kurs, kan vi till exempel skifta till hemtentamen även om det i kursplanen står salstenta?

Universitetet har beslutat att tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2020 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras med angivande av skälen för ändring.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har ändrat sin regeltillämpning i samband med coronautbrottet. Läs mer om UKÄs förändrade regeltillämpning.

(2020-03-18) Vilket stöd finns för att hantera distansundervisning?

Det finns stöd i Canvas för dig som ändrar från salsundervisning till distansundervisning, läs mer.

AHU (Avd för högskolepedagogisk utveckling) har tips på olika möjligheter för distansundervisningen, läs här.

Frågor om resor och besök


Frågor om försäkringar för tjänsteresor i olika delar av världen hanteras av Kammarkollegiet.
Läs Kammarkollegiets frågor och svar angående coronaviruset.

(2020-03-18) Jag har varit utomlands. Kan jag gå till arbetet?

Från och med den 16 mars gäller karantän i hemmet för alla de studenter och medarbetare som visar symtom (snuva hosta och feber), oavsett om de varit utomlands eller inte.

(2020-03-16) Jag har planerat en tjänsteresa, vad gäller för mig?

Lunds universitet har beslutat att avråda alla medarbetare och studenter från alla utrikesresor, tills vidare. När det gäller inrikesresor vill Folkhälsomyndigheten att man tänker igenom om det är nödvändigt, läs mer.

(2020-03-16) Vi ska ha internationellt besök/studenter från. Ska vi ta emot våra besök/studenter?

Alla besök från internationella samarbetspartners/gäster ska ställas in tills vidare.

Disputation på distans


(2020-03-25) Kan disputation genomföras på distans?
Ja, disputation kan genomföras på distans. Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har ändrat sin regeltillämpning, läs mer på UKÄ:s webb.

(2020-03-25) Hur tillkännager vi förekomsten av disputationen?
Genom tillkännagivande på första sidan på myndighetens websida och sedan även på myndighetens officiella anslagstavla.

(2020-03-25) Vilken information ska finnas med i tillkännagivandet?
- Namn på doktoranden
- Ämnet för avhandlingen
- Titel på avhandlingen
- Tid för disputationen
- Plats för disputationen
- Länk till livesändning av disputationen

(2020-03-25) Hur uppfyller vi kravet på disputationens offentlighet?
På två sätt:
A) Disputationen filmas och livesänds via länk till vilken allmänheten kan få tillträde genom privat dator, och
B) Disputationen filmas och livesänds även på skärm i en av universitetets lokaler till vilken allmänheten bereds tillträde. Fakulteten utser en värd som kan närvara i lokalen, ta emot allmänheten och hantera tekniska frågor.

Avseende krav B. Deltagarantalet måste begränsas enligt beslut från regeringen. För att minska smittspridningsrisken avseende deltagarna bör följande allmänna åtgärder vidtas enligt Folkhälsomyndigheten:

  • Genomför en riskbedömning, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer – respektive fakultet ansvarar för detta.
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • Ha god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit.
  • Ge information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
  • Lokalen bör vara anpassad för att möjliggöra för deltagare och åhörare att hålla lämpligt avstånd till varandra.

(2020-03-25) Hur kan vi praktiskt genomföra disputationen på distans?
Genom att var och en av deltagarna; doktoranden, handledare, opponenten, ordföranden och övriga ledamöter i betygsnämnden finns tillgängliga via videokonferens. Fakulteten är skyldig att se till att det finns teknisk personal tillgänglig som kan hjälpa deltagarna för att få igång videokonferensen. Förslagsvis kan det vara samma person som agerar värd i lokalen till vilken allmänheten bereds tillträde för att se den livesända disputationen.

LU konferens erbjuder digitala lösningar för disputationer och föreläsningar. LU konferens kan koppla upp deltagare från andra länder och kan filma föreläsningar; göra dem tillgängliga on demand eller streama dem live. Kontakta LU Konferens om du vill veta mer, 046-222 77 17 eller richie [dot] gray [at] service [dot] lu [dot] se.

(2020-03-25) Hur identifierar vi doktoranden på ett säkert sätt?
I och med att doktoranden finns synlig inför publik och betygsnämnd kan vederbörande identifieras på ett säkert sätt.

(2020-03-25) Hur kontrollerar vi frånvaron av fusk?
För kontroll av att det inte går att fuska, t.ex. genom att annan person som befinner sig utanför bild hjälper till med svaren är det lämpligt att minst en person som företräder universitetet som anordnare av examinationen är fysiskt närvarande på samma plats som doktoranden. Den funktionen skulle kunna fyllas av den som utses som ordförande vid disputationen.

(2020-03-25) Hur tillhandahåller vi exemplar av avhandlingen?
Doktorsavhandlingen ska vid tillkännagivandet finnas tillgänglig vid universitetet för att det ska vara möjligt att granska avhandlingen vid disputationen. Exemplar av avhandlingen hålls tillgängliga i samma lokal som själva videokonferensen hålls i minst tre veckor före utsatt datum för disputationen.

Frågor och svar

För andra frågor
Medarbetare: corona [at] bygg [dot] lu [dot] se
Studenter: studentreception [at] lu [dot] se
Se mer på Studentreceptions sida

Läs om goda intiativ som pågår #tillsammansmotcorona

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • undvik närkontakt med sjuka människor.
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder.
  • hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
  • stanna hemma om du är sjuk.
  • undvik längre resor, såväl utrikes som inrikes

Ha digitala möten

Det finns olika lösningar, t ex Teams,
Läs lathund för Teams.
Mer om digitala möten

Undervisa on-line

Det finns stöd i Canvas när du ändrar din salsundervisning till distansundervisning, läs mer.
Alla lärare kan få stöd i att undervisa digitalt på på lärplattformen canvas sidor (logga in med Lucat).

Gör dig nåbar!

Alla medarbetare och studenter uppmanas att ange sitt mobilnummer i Passport. Då kan vi skicka sms till dig, om det skulle behövas.  
1. Gå in på portalen Passport
2. Logga in som “Användare"
3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”
4. Följ instruktionerna.

Läs fler praktiska tips

Senaste nyheter

2020-03-27

De lotsar rätt till digital undervisning

De lotsar rätt till digital undervisning
2020-03-27

Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar

Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar
2020-03-27

Universitetets hantering av coronavirusets spridning

Universitetets hantering av coronavirusets spridning
2020-03-27

Praktiska tips till medarbetare och studenter angående coronautbrottet

Praktiska tips till medarbetare och studenter angående coronautbrottet
2020-03-26

Inställt- Hållbart arbete hemifrån – hur ska vi tänka?

Inställt- Hållbart arbete hemifrån – hur ska vi tänka?

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen