Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mer information om universitetets fem profilområden

Illustration med de fem profilomårdena i cirklar som går in i varandra.
Illustration: Catrin Jakobsson.

Nyheten om att universitetet har fattat beslut om fem profilområden, har väckt stort intresse. Här kommer mer information om de fem profilområdena som svar på de vanligaste frågorna: Vad ska profilområdena göra? Vilka fakulteter är involverade? Och vilka är kontaktpersonerna?

Mer information om profilområdena kommer under hösten.

Fråga 1: Vad ska profilområdena göra?

Samtliga fem profilområden bygger på excellent forskning med en tydlig profil jämfört med vad som görs vid andra lärosäten i Sverige och internationellt. De har alla ambitiösa framtidsplaner och drar nytta av Lunds universitets bredd. Profilområdena har också god samverkan med externa samarbetspartners och deras forskning är kopplad till befintlig utbildning, kompletterat med planer på nya kurser.

Här följer en kort sammanfattning av varje profilområde:

Mänskliga rättigheter i en polariserad värld

Profilområdet kommer att befästa och dynamiskt utveckla Lunds universitets ställning som ett unikt nav för tvärvetenskaplig forskning och utbildning om mänskliga rättigheter. Inom forskningsområdet Mänskliga rättigheter ingår frågor relaterade till demokrati, civilsamhälle, konflikter, katastrofer, migration, hälsa, genus, religion och ny teknik. I en alltmer polariserad värld, där demokratin hotas av auktoritära maktsystem och våld och där ojämlikheterna är stora och växande, är Lunds universitets kraftsamling för att undersöka och stärka mänskliga rättigheter som effektiva verktyg för rättvisa, mer angelägen än någonsin.

Ljus och material – från grundläggande förståelse till industriella och samhälleliga behov

Profilområdet kommer att dra nytta av de senaste spännande framstegen i vår förmåga att mäta och kontrollera ljus och material, för att väsentligt förbättra vår förståelse för den naturliga världen. Med hjälp av denna förståelse ska man skapa teknik som möjliggör ett hållbart och hälsosamt samhälle. Lunds universitet har en unik möjlighet att forska inom detta område tack vare den samlade kompetens som finns och de anläggningar som samlas i och runt Science Village Scandinavia.

Naturlig och artificiell kognition: 1, 2, många

Profilområdet kommer att utveckla kunskap om kognition hos naturliga och artificiella system och utveckla artificiell kognition i form av programvara och system. Med kognition menar vi här de processer inom perception, kunskapsbearbetning och kommunikation som leder fram till observerbart beteende. Detta profilområde har också som syfte att förstå de komplexa konsekvenserna av kollektivt beteende hos naturliga och artificiella enheter samt att ta itu med de utmaningar som kan uppkomma i samband med storskalig automatisering av samhället.

Proaktivt åldrande: Hjärna och rörelse - från molekylära förändringar till engagemang i livet och samhället

Profilområdet kommer att utveckla tvärvetenskapliga och gränsöverskridande hälsofrämjande strategier för proaktivt åldrande, med fokus på att upprätthålla kognitiva funktioner och muskuloskeletal hälsa som förutsättningar för aktivitet och delaktighet. Profilområdet kommer att fastställa faktorer för tidig identifiering av individer i riskzonen, med hjälp av ekonomiska, sociala och biologiska markörer. Målet är att identifiera och utnyttja möjligheter för proaktiva förebyggande åtgärder för att förbättra hälsa och livskvalitet för kommande generationer av äldre.

Hållbara lösningar som gynnar klimat, biologisk mångfald och samhälle 

Profilområdet fokuserar på de möjligheter till synergier och risk för konflikter som finns mellan klimatlösningar och åtgärder för att bevara biologisk mångfald, och vilka konsekvenser och möjligheter som sådana lösningar har för samhället och människors välbefinnande. Forskarna ska fokusera på ekosystembaserade lösningar som mobiliserar naturliga ekosystemprocesser, för att samtidigt hantera klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald och de möjligheter sådana lösningar medför när det gäller att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Fråga 2: Vilka fakulteter är involverade i vilka profilområden?

Typiskt för de fem profilområdena är att flera fakulteter är inblandade (se figur nedan). Alla fakulteter, utom Konstnärliga fakulteten, deltar i minst två profilområden, LTH och Medicinska fakulteten är involverade i samtliga fem profilområden. Universitetsledningen ska tillsammans med profilområdena arbeta för att forskare från Konstnärliga fakulteten också inkluderas i minst ett profilområde, för att tillvara denna unika kompetens vid Lunds universitet.

Diagram över fakulteternas engagemang i profilomårdena.
Fakulteternas involvering i de fem profilområdena.

Fråga 3: Vilka är profilområdenas kontaktpersoner?

Nedan listas varje profilområdes kontaktperson. Men bakom varje profilområden står en grupp av starka forskare, snarare än bara en enskild individ.

“Mänskliga rättigheter i en polariserad värld”, kontaktperson är professor Lena Halldenius (lena [dot] halldenius [at] mrs [dot] lu [dot] se).

“Ljus och material – från grundläggande förståelse till industriella och samhälleliga behov”, kontaktperson är professor Tönu Pullerits (tonu [dot] pullerits [at] chemphys [dot] lu [dot] se).

“Naturlig och artificiell kognition: 1, 2, flera”, kontaktperson är professor Kalle Åström (karl [dot] astrom [at] math [dot] lth [dot] se).

“Proaktivt åldrande: Hjärna och rörelse - från molekylära förändringar till engagemang med liv och samhälle”, kontaktperson är professor Susanne Iwarsson (susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se).

“Hållbara lösningar i klimatförändringarna – biologisk mångfald – society nexus – ClimBioSis”, kontaktperson är professor Henrik Smith (henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se).