Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny policy för breddad rekrytering till studier

studenter på campus Helsingborg.

En ny policy för breddad rekrytering till utbildning på alla nivåer beslutats av rektor. Breddad rekrytering är en viktig del av universitetets arbete med att vara ett inkluderande lärosäte som välkomnar alla till högre studier.

Universitetet ska arbeta för mångfald i utbildningen, stimulera ett livslångt lärande och att underrepresenterade grupper att söker sig till högre studier. Genom ett målinriktat arbete med breddad rekrytering kan universitetet attrahera potentiella studenter som annars inte skulle ha tagit steget till att studera vid högskolan eller söka sig till forskarstudier. 

De övergripande målen för den nya policyn inkluderar att identifiera underrepresenterade grupper, skapa medvetenhet om breddad rekrytering och dess positiva effekter, samt utveckla konkreta verktyg och metoder för att effektivt implementera breddad rekrytering. Universitetet kommer också att samarbeta med externa aktörer såsom kommuner, skolor, andra lärosäten, arbetsgivare, fackförbund och ideella föreningar för att främja målen.

Åtgärder för att uppnå målet: 

  • identifiera underrepresenterade grupper
  • arbeta för att underrepresenterade grupper ska beredas möjlighet till att studera på alla nivåer
  • verka för ökad kunskap om vilka studenter som rekryteras till universitetet
  • verka för en ökad intern förståelse för de positiva effekter som breddad rekrytering medför
  • ta fram konkreta verktyg och metoder för att verksamheterna ska kunna arbeta effektivt med breddad rekrytering
  • utveckla nätverk för fakulteter och gemensam förvaltning inom breddad rekrytering för informationsutbyte och samverkan
  • samverka med andra aktörer såsom till exempel kommuner, skolor, andra lärosäten, arbetsgivare, fackförbund, ideella föreningar
  • ta tillvara alumner som en resurs i arbetet med breddad rekrytering.

För att se till att målen uppfylls kommer det göras regelbundna uppföljningar av fakulteternas och den gemensamma förvaltningens arbete med breddad rekrytering. Var tredje år hålls en universitetsövergripande dialog framstegen utvärderas och områden för förbättring identifieras.

Universitetet hoppas stärka sitt åtagande för mångfald och inkludering genom den nya policyn för breddad rekrytering och ser detta som ett viktigt steg mot att bli ett ännu mer välkomnande lärosäte för alla.