Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Resultat från miljöledningsrapport 2020

Bild av Lund C perrong. Foto: Lunds kommun.

Utsläppen från tjänsteresor med flyg har minskat med 86 % jämfört med föregående år, men energiförbrukningen har däremot inte påverkats så mycket av pandemin. Miljöledningsrapporten för 2020 är nu inlämnad till Naturvårdsverket och visar att 5 av 7 relevanta miljömål har uppnåtts. Till exempel har universitetet fastställt ett nytt placeringsreglemente för fossilfria placeringar i värdepapper, tecknat ett samverkansavtal för hållbarhet med Akademiska Hus och hållit en workshop med universitetets ledning om risker och möjligheter med bibehållet lågt flygresande.

Det annorlunda året 2020 har givetvis gjort enorma avtryck i statistiken för tjänsteresor på Lunds universitet. Antal flygresor har minskat med ca 80 % och antal tågresor med ca 75 %. De resor som syns i statistiken gjordes främst under januari och februari 2020. Det innebär en minskning med närmare 5 000 ton co2-utsläpp, jämfört med 2019. Att bibehålla flygresandet på en låg nivå är nödvändigt för att nå målen om halverade utsläpp av växthusgaser till 2023 (referensår 2018).

Utlägg för resor med egen bil i tjänsten har inte minskat lika mycket, körd sträcka har minskat med 34 %. Förklaringen är troligtvis att det varit ett mer smittsäkert sätt att resa för den enskilde.

Under 2020 minskade den totala energianvändningen något jämfört med föregående år, ca -3 %. Minskningen bedöms främst bero på dels energieffektiviseringsåtgärder i byggnaderna, dels minskad ventilation och belysning som en följd av att många lokaler varit i det närmaste tomma större delen av året. Viss forskningsutrustning har dock använts i större utsträckning på grund av skiftarbete under pandemin. Sammanlagt verkar ändrade arbetsmönster under året inte påverkat energiförbrukningen i universitetets lokaler i någon större omfattning. Sedan 2019 är all levererad el, fjärrvärme och fjärrkyla från förnybara källor.