Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhetsplan och resursfördelningen för 2022 är nu klar

Bild på framsidan till verksamhetsplanen.

Nytt för denna verksamhetsplan är att ledningen presenterar sin strategiska karta som formuleras med LU = 5 K + C. Lunds universitet ska vidareutveckla sin kvalitet, kreativitet, sitt kurage, sin kommunikation och karaktär samt sin campusutveckling.

Den årliga verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i universitetets övergripande strategiska plan. Verksamhetsplanen beskriver universitetets målsättningar, prioriteringar och särskilda utmaningar. Verksamhetsplanen för 2022 lyfter bland annat fram de digitala utmaningarna och vikten av pedagogisk kompetens, hållbar utveckling och internationalisering.

2022 års resursfördelning i stora drag

Resursfördelningen bygger på föregående års fördelning och de förändringar/satsningar som redovisas utgör en liten del av de totala anslagen. Men här kommer ett urval av innehållet.

En genomgående tanke vid fördelningen av forskningsmedel är att de ska gå till kortfristiga satsningar så att medlen åter finns tillgängliga när olika former av lokalkostnadsökningar inträffar. Berörda fakulteter har också en plan för kommande ökningar. På universitetsgemensam nivå finns det löften om sammantaget ca 75 miljoner kronor (se avsnittet om lokalbeståndet) för finansiering till ökade lokalkostnader. Inom utbildningen är nya medel styrda till bristyrken och andra ändamål som regeringen anger. Flertalet utbildningssatsningar är tidsbegränsade vilket medför att medlen inte kan användas till permanenta utbyggnader.

De ökade forskningsmedel som erhölls 2021 (58 miljoner) fördelades till hälften till fakulteterna och till hälften till rektors disposition. I resursfördelningen för 2022 beslutas att rektors ”hälft” ska användas till finansiering av det tidigare beslutade forskningsprogrammet för excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Resterande 4 miljoner av rektors ”hälft” fördelas till UB och LUKOM.

I samband med att några interna avsättningar (för att finansiera betalningen avseende ESS för många år sedan) håller på att fasas ut så har det frigjorts medel inom forskningen. Dessa medel är avsatta till rektors disposition och ska användas till gemensamma satsningar som till exempel utveckling av den internationella forskningsexcellensen.

Den gemensamma förvaltningen förstärks genom bland annat finansiering till tillgänglighetsanpassning, förstärkning av jurister, systemförvaltning och handläggning.

Universitetet har ett stort myndighetskapital som återfinns inom olika delar av organisationen. Myndighetskapitalet är en tillgång som ger stabilitet men samtidigt finns det en risk för att universitetet får svårare att få nya medel. Universitetsstyrelsen har därför bestämt att myndighetskapitalet högst ska uppgå till 15 % av respektive fakultets kostnader, är det större än så ska 10 % av det överskjutande beloppet återföras till en universitetsgemensam fond. Modellen kommer enligt planeringsförutsättningarna att ligga kvar även för 2023 och 2024.

Universitetets pensionsavgifter ökar stadigt och därför har en ökning av lönebikostnaderna beslutats.

Se hela verksamhetsplanen och resursfördelningen för 2022 under visioner, mål och strategier, pdf.