Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Service och lokaler – tillfälliga förändringar 

Här hittar du information om tillfälliga förändringar gällande service i våra lokaler, med anledning av coronautbrottet.


Vägledning för hantering av studieplatser under pågående utbrott av coronaviruset

Vi befinner oss i ett fortsatt svårt smittläge och studenter uppmanas att i första hand studera hemma och studier på campus ska endast ske när det är nödvändigt för informationssökning, användning av referensmaterial eller tillgång till utrustning för digital undervisning och examination.

Stängningen av studieplatser har dock resulterat i en försämrad studiemiljö och en risk för ökade ohälsa hos studenterna samt en ökad smittrisk då trängsel har uppstått vid de studieplatser som är öppna. För att förbättra situationen föreslår universitetet nu att fler studiemiljöer öppnas upp på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Verksamheter som behöver ha personal på plats, såsom bibliotek, kan tillfälligt stänga studieplatser och lokaler om verksamheten bedömer att rekommenderade avstånd inte kan hållas.

Respektive fakultet ansvarar vilka lokaler som verksamheten tillgängliggör för studieplatser.

Studiemiljöer i allmänna utrymmen

Anpassa möbleringen i studiemiljöer: Glesa ut och ta bort bord och stolar utifrån rekommenderade avstånd:

Grundregeln för möblering:

 • 2 meter mellan varje studieplats.
 • Detta gäller i studiemiljöer, på caféytor, i bibliotek, grupprum och lärosalar som omvandlats till studieplatser.
 • Det bör tydligt framgå vilka sittplatser som är möjliga att studera på, t.ex. med en dekal.

Stolar och bord bör tas bort och ställas undan, så att det inte är möjligt att flytta runt möbler. Det räcker oftast inte att stapla dem i ett hörn. Soffor är problematiska. De är svåra att spärra av på något effektivt sätt som inte skadar möbeln.

Handsprit: Om möjligt ska handsprit, gärna golvmodell, ställas ut.

Läs mer om hantering av handsprit, som är en brandfarlig vara.

Skyltning: Utöver generella skyltar om grundregeln med maxantal och avstånd ska där det är möjligt skyltas på varje bord och möjlig sittplats. Skyltar underlättar för coronavärdarna som kan hänvisa till informationen.

Media-Tryck har tagit fram covid-19 produkter som kan beställas via Media-Trycks webbshop. Alla skyltar som behöver uppdateras kommer att tryckas upp av Media-Tryck utan kostnad.

Beställ från Media-Trycks webbshop

Låsta entrédörrar

För att minska antalet besökare bör alla entrédörrar som ger access till studieplatser vara låsta. Alla LU-anställda och LU-studenter ska ha tillträde till alla entrédörrar som ger access till studieplatser. Öppettiden ska vara så generös som möjligt, dock minst mellan kl 8-17. Biblioteken omfattas inte av dessa öppettider utan har öppet i den omfattning som är möjlig.

Flöden i lokalen

Se över om trappor och korridorer kan enkelriktas så att ni skiljer på ut- och ingångar. Skylta tydligt om maxantal i hissar och likaså om att man ska använda dörröppnare.

För att undvika folksamlingar vid eventuell salsundervisning eller tentamen i anslutning till studieplatser bör alla studenter uppmanas av lärare eller tentamensvakt att inte uppehålla sig i byggnaden utan så snabbt som möjligt ta sig in eller ut efter att undervisningen är slut samt att undvika att samlas i grupper i korridorer, lunchrum eller studieutrymmen.

Coronavärdar

För att föreskrivna avstånd ska kunna hållas rekommenderas att varje utbildningsansvarig verksamhet anlitar coronavärdar som ansvarar för att gå runt och påminna studenter om att de ska hålla avstånd och att det inte är tillåtet att möblera om. Coronavärdarna ansvarar även för att flytta tillbaka möbler vid ommöbleringar. Coronavärd kan ersättas av personal som redan finns på plats, i t.ex. bibliotek och reception. Studentkårerna ska inte bli ombedda att ta detta ansvar.

Coronavärdar kan anlitas av Campusservice i den mån de har möjlighet. På HT-fakulteterna bär coronavärdarna gula västar som bara genom att synas är en påminnelse om vad som gäller. Västarna kan köpas av Media-Tryck. Coronavärdarna ska även vid behov kunna tillkalla väktare som stöd om studenter inte följer uppsatta regler. LTH har tagit fram ett informationsblad som används vid tillsägning. Informationsbladet är identiskt med den informationslapp som finns vid samtliga entréer.

Om ni har behov av coronavärdar kan ni kontakta LU-service på campusservice [at] service [dot] lu [dot] se

Caféytor

För studieplatser i anslutning till caféer gäller grundregeln ovan.

Grupparbeten

Om grupparbeten fortsätter inom undervisningen är det viktigt att kursansvarig tydliggör för studenterna att det inte finns grupparbetsplatser på campus utan informerar om de verktyg som de istället kan använda för att klara grupparbeten digitalt.

Omvandla grupprum och lärosalar till studieplatser

Där det är möjligt ska grupprum och lärosalar omvandlas till studieplatser för en student eller flera studenter om ytan tillåter det. Grundregeln avseende mått och antal (ovan) gäller även för dessa lokaler.

Studentpentryn

Studentpentryn i universitetets lokaler rekommenderas vara öppna där det är möjligt och underlättar för studenter som har campusförlagd undervisning. Om pentryn hålls öppna är det särskilt viktigt att coronavärd finns på plats under lunchtid för att undvika trängsel och köbildning.

Bibliotek

Bibliotek bör hållas öppna för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till användning av studieplatser, in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur. Biblioteken bör överväga om de kan vara obemannade och erbjuda digital service via telefon, mejl, Zoom-disk eller chat.

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd till lärosäten


Praktiska råd och tips för anpassning av publika lokaler

Rekommendationen är att varje verksamhet skapar en egen arbetsgrupp för uppbyggnad av åtgärder samt daglig tillsyn av dessa, så att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd efterlevs. Universitetets byggnader har olika förutsättningar och därför är det svårt att ta fram generella rekommendationer. Men nedan presenteras universitetsgemensamma råd och tips på vad man kan tänka på för olika miljöer.

Reception/motsvarande:

 • Skapa möjlighet att hålla avstånd mellan besökare och personalgenom att till exempelplacera ett skrivbord framför eller bakom receptionsdisk alternativt komplettera med plexiglas som skydd.
 • Placera handsprit så att det finns tillgängligt för personal, studenter och besökare.
 • Låt inte pennor ligga framme för användning av flera personer utan att det finns möjlighet till desinficering alternativt användning av handsprit eller engångshandskar.
 • Använd golvdekaler/motsvarande för att markera avstånd för köbildning att besökare håller ett avstånd till varandra minst 2 meter emellan och minst 5 markeringar för att visa riktningen på kön.
 • Anslå gärna maxantal i kö om utrymmet är trångt.

Lärosalar/konferensrum/samlingsrum motsvarande:

Lärosalar med lös möblering:

 • Vid behov ta bort främsta raden för att skapa distans mellan podie och åhörare.
 • Skapa distans genom att ta bort stolar, och eventuellt bord, så att det blir ett mellanrum på minst 2 meter i sidled.
 • I de fall det inte finns möjlighet att ta bort stolar och bord. Markera/spärra av samt skylta de platser som inte är avsedda att användas.
 • Säkerställ även ett avstånd mellan stolsraderna alternativt ”saxa” sittplatserna för att uppnå ett avstånd på minst 2 meter mellan sittplatserna.

Gradängsalar/salar med fast möblering:

 • Vid behov spärra av främsta raden för att skapa distans mellan podie och åhörare samt gärna 2 av 3 platser i sidled.
 • Använd varannan stolsrad alternativt ”saxa” sittplatserna för att uppå ett avstånd på minst 2 meter.

I de fall det finns öppningsbara fönster, i föreläsningssalar/motsvarande, rekommenderar vi att vädring sker. En effektiv vädring sker genom att öppna flertalet fönster under en kort stund (ca 5 minuter). Vi föreslår att vädring sker innan föreläsningen påbörjas samt under pausen. Glöm inte att stänga samtliga fönster efter vädring för att minska risken att obehöriga tar sig in i lokalerna.

Logistik in- och utpassering, utbildningslokaler.

nk på antalet personer i foajé vid start och slut av föreläsningarna:

 • OM möjligt, lägg en förskjutning på start-och sluttid på föreläsningar i lokaler intill varandra, gärna 15 minuter.
 • Se över om det finns möjlighet att ha separat utgång t ex via en nödutgång som leder till en annan korridor med mindre folksamling alternativt utomhus.
 • Vid flera lärosalar intill varandra, till exempel i samma korridor, begränsa antalet lokaler som används samtidigt.
 • Be föreläsare att uppmana studenter/åhörare att inte dröja sig kvar i foajéer och korridorer för att undvika att skapa folksamlingar.

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd till lärosäten.

Media-Tryck har tagit fram coronaskyltningsmaterial som kan beställas i deras webbshop. Den innehåller affischer, beachflaggor, golvdekaler, plexiglasskydd med mera.

Beställ från Media-Trycks webbshop

Mejla eventuella frågor till: corona [at] lu [dot] se.


Handsprit och dess hantering

Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat lysrör.

Den största risken vid användning av handsprit är antändning på grund av statisk elektricitet.

Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras oåtkomligt för barn, både på grund av brandrisken och på grund av risk för förgiftning. Det här kan vara en regel som kan vara svår att följa i dessa tider när man försöker undvika smittspridning.

Lagring av små mängder, upp till ungefär 10 liter

Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat lysrör.

Lagring av större mängder, mellan 10 och 50 liter

Bör förvaras i ventilerat skåp av trä eller metall. Med ventilerat avses att skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill.

För mängder över 50 liter

Bör ett brandavskilt (EI30) utrymme eller skåp användas för förvaring.

Förvaring av 100 liter eller mer kräver tillstånd.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:s webbplats


Lokalvård

Lokalservice behöver prioritera våra resurser då vi har extremt hög sjukfrånvaro. Detta kan innebära att du inte får all den service som ingår i avtalet. Vi har in i det sista försökt undvika detta men dessvärre kräver bristen på personal att vi agerar och prioriterar.

I grova drag kommer vi att prioritera enligt följande:

 1. Känsliga laboratorier och renrum
 2. Foajéer, entréhallar och publika toaletter
 3. Övriga toaletter
 4. Pentry/kök
 5. Korridorer
 6. Kontor

För att kunna fördela arbetet bland våra tjänstgörande lokalvårdare är det viktigt för oss att veta om det finns ytor som står tomma eller som av andra anledningar inte behöver städas så ofta. Vi är självklart öppna för diskussioner om det finns andra önskemål på prioriteringsordning.

Fortsätt att höra av dig till lokalservice [at] service [dot] lu [dot] se


Lathund för posthantering

 • Inkommen post ska öppnas och hanteras dagligen. Ha en rutin för vem som tar hand om posten och vem som täcker upp vid frånvaro.
 • När posten kommit in ska den märkas med ankomstdatum, antingen med datumstämpling eller för hand på kuvertet.
 • All post behöver öppnas för att hanteras. Om post är personadresserad krävs en fullmakt från mottagaren. Personadresserad innebär att mottagarens namn står överst på kuvertet. Om myndighetens namn står överst på kuvertet får det öppnas, även om ett personnamn anges.
 • Inhämta i första hand en underskriven fullmakt för postöppning från alla anställda. Om en anställd inte har lämnat en sådan fullmakt och är borta från arbetsplatsen kan hen ge en tillfällig fullmakt via e-post. Använd då följande formulering:
  ”Jag ger härmed tillåtelse att post som är personadresserad till mig öppnas av [avdelning/institution/motsvarande]. Denna fullmakt gäller till jag är tillbaka på min arbetsplats. [Datum]  [Namn]"
 • Förvara fullmakterna tillgängligt för de som behöver komma åt dem. De eventuella fullmakter som getts via e-post bör skrivas ut och förvaras på samma ställe.
 • När posten har öppnats ska den hanteras. Tänk på att det kan finnas handlingar som ska diarieföras. Mer information om hur handlingar ska hanteras finns i dokumenthanteringsplanen.
  Läs mer om dokumenthantering
 • Mer information om hur ärenden ska hanteras finns i Handläggarhandboken.
  Läs mer om ärendehantering
 • Om fysisk post behöver förmedlas till någon som inte är på plats kan den skannas in och skickas via e-post. Tänk på att känsliga personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter inte får skickas via okrypterad e-post.
  Läs mer om dataskydd och personuppgifter
 • Observera att universitetskuvert inte kan skickas via vanliga brevlådor utan dessa måste gå via universitetsposten. Om ett universitetskuvert ska lämnas i en vanlig gul brevlåda ansvarar avsändaren för att porto betalas. LU Service står inte för portokostnader för brev som inte skickas via Universitetsposten.

Läs mer på universitetspostens sidor.

Läs mer om porto på Postnords webbplats

För övriga frågor kring posthantering kontakta registratorsjouren via e-post registrator [at] lu [dot] se eller via telefon +46 46 222 71 40.

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se