Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansieringsmöjligheter för ukrainska forskare

Med anledning av kriget i Ukraina

Här följer en lista på de medel som finns att söka för ukrainska forskare som vill ha en forskartjänst i Sverige. Listan uppdateras när det kommer fler möjligheter och det är fler finansiärer som är på väg att släppa utlysningar riktade mot forskare i Ukraina.

Vetenskapsrådet har uppdraget att samla stöd till ukrainska forskare

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att samla det stöd som finns för forskare som lämnar Ukraina och kommer till Sverige. Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har redan initierat flera stödinsatser. En samlad förteckning av möjligheter finns på Vetenskapsrådets webbsida.

Stöd till forskare från Ukraina - Vetenskapsrådet (vr.se)
 


Svenska stiftelser

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Ukrainska forskare inom naturvetenskap, teknik och medicin som kommer till Sverige under 2022 kan söka bidrag för att bedriva sin forskning. Forskaren ska anställas av ett svenskt universitet eller forskningsinstitut under projekttiden.

SSF stödjer ukrainska forskare med 30 miljoner kronor! (strategiska.se)  

Akademiskt samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet (SI) utlyser finansiering riktat till svenska universitet, högskolor samt forskningsinstitut, för projekt som bidrar till att stödja akademin i Ukraina.

Ansökningar tas emot mellan den 15 juni – 30 september 2022. Bidrag upp till 1 000 000 kr kan sökas för projekt som pågår upp till 18 månader.
 
Läs mer om utlysningen och hur man ansöker på Svenska Institutets webbplats.

Kungliga Vetenskapsakademien

Som en extraordinär åtgärd utlyser Kungl. Vetenskapsakademien stipendier för ukrainska forskare att verka i Sverige.

Kungl. vetenskapsakademien - Scholarships for Ukrainian scientists in Sweden (kva.se)

VR ger bidrag till anställning av ukrainska MSCA-postdocs med Seal of Excellence 2022

Vetenskapsrådet har beslutat att ge bidrag till ukrainska forskare som sökt postdoc-stipendium inom Marie Sklodovska Curie Actions, (MSCA, Horizon Europe), men inte beviljats detta bidrag. Om man som forskare vid LU blir kontaktad med anledning av detta, kan Forskningsservice vid Lunds universitet hjälpa till.

Forskningsservice | Medarbetarwebben (lu.se)

Wenner-Gren Stiftelserna

Etablerade forskare i Sverige kan ansöka om ett stipendium för en disputerad gästforskare från Ukraina som kommit till Sverige efter den 24 februari 2022. Stipendierna är avsedda att underlätta för en disputerad forskare från Ukraina att verka vid en svensk institution.

Wenner-Gren - Stipendier och anslag - Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina (swgc.org)

Wallenbergs stiftelser (KAW, MMW och MAW)

Ett riktat stöd till vetenskapliga ledare för stora forskningscentra som sedan tidigare har finansiering från KAW, MAW och MMW utlystes med syfte att kunna nominera forskare från Ukraina utlystes under våren 2022. Utlysningen är nu stängd och mer information om utfallet finns att läsa på Wallenbergstiftelsernas webbplats.

Wallenbergstiftelserna stödjer 32 ukrainska forskare vid svenska universitet

SciLifeLab och KAW

Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, stödjer SciLifeLab ukrainska gästforskare inom ”Life science and biocomputing” att gå med i SciLifeLab-anslutna forskargrupper och infrastruktur samt Life science-programmet. Ekonomiskt stöd för att täcka löner till ukrainska forskare utlyses under en ettårsperiod (upp till 1 MSEK/person).

SciLifeLab launches KAW financed call to support scientist with Ukrainian nationality - SciLifeLab

Stöd från Development Office vid Lunds universitet

Till er som inte finner finansieringsmöjligheter i listan ovan men som har ett väl definierat initiativ som inkluderar ukrainska forskare, inkom gärna med ett förslag. Det finns inte färdiga medel för detta, utan det betyder att Development Office paketerar er tänkta forskning och stämmer av med potentiella donatorer. Det betyder att lite tid behövs för paketering, diskussion med potentiella donatorer och sedan återkoppling. Räkna med 1-2 veckor för denna process.

Skicka in förslag till Oscar Heimburg oscar [dot] heimburg [at] fsi [dot] lu [dot] se.


Har ni finansiering och söker forskare från Ukraina

För att registrera in de möjligheter ni erbjuder forskare från Ukraina, lägg upp ert labb:

Global Research Groups Supporting Ukrainian Scientists (google.com)

Se redan registrerade möjligheter: Labs supporting Ukrainian Scientists


Organisationer, nätverk och initiativ som stödjer ukrainska forskare

Europeisk fond för forskare (EFDS) från Ukraina via ALLEA

Fonden står för European Fund for Displaced Scientists, förkortas EFDS, har medel för akademiska institutioner i Europa som är villiga att ta emot forskare från Ukraina. Tanken är att bistå med omedelbart stöd för att säkerställa att de kan fortsätta sitt arbete i en trygg miljö.

Värdinstitutioner – svenska lärosäten och andra forskande institutioner - kan söka upp till ett års finansiering från ALLEA (All European Academies) för att anställa forskare från Ukraina. Ansökningarna tas emot i två omgångar. För att komma med i den första omgången måste ansökan lämnas in senast 1 juli.

EFDS - Funding Line 1 - ALLEA

EU-kommissionen lanserar MSCA4Ukraine

MSCA4Ukraine har en budget på 25 miljoner euro och erbjuder finansiering av så kallad fellowships for doctoral candidates och post-doctoral researchers som genom detta kan fortsätta sitt arbete och forskning i Europa. Syftet är också att säkra en återuppbyggnad av Ukrainas forsknings-och innovationssystem och stärka den akademiska friheten.

Initiativet är en del av Marie Skłodowska-Curie Actions genom ett tillägg i Horisont Europas arbetsprogram 2021-2022. Mer information riktad till institutioner som vill ta emot forskare med anslag från MSCA4Ukraine kommer att publiceras efter sommaren 2022.

Läs mer Commission launches scheme to support displaced scientists from Ukraine | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)

Europeiska forskningsrådet (ERC)

Europeiska forskningsrådet (ERC) har bett sina bidragstagare att erbjuda tillfällig anställning till forskare och administrativ personal, såsom tekniker och labbpersonal, från Ukraina. EFR har kontaktat alla sina 5 600 nuvarande bidragstagare och samlar in information om jobbmöjligheter. Detta kommer att sammanställas och publiceras på EFR:s webbplats och i andra kanaler.

ERC for Ukraine: jobs for researchers fleeing the war | ERC: European Research Council

EURAXESS - The European Union

Europeiska unionen, dess medlemsstater och européer över hela kontinenten mobiliserar sitt stöd för människor som flyr kriget i Ukraina. EU arbetar på alla fronter för att stödja Ukraina med bistånd, humanitärt bistånd och civilskydd. Detta specifika initiativ ska hjälpa forskare i Ukraina genom att ge dem en översikt över möjligheter på europeisk och nationell nivå.

Scholars at Risk, SAR

SAR är ett nätverk som stödjer och försvarar principerna om akademisk frihet och försvarar mänskliga rättigheter för forskare runt om i världen. Nätverket stödjer utsatta forskare genom att ordna fristäder vid medlemsuniversiteten.

Läs mer om Lunds universitets hantering: Scholars at Risk

Science for Ukraine

Science for Ukraine är en frivilligorganisation av forskare och studenter som samlar information om stöd som erbjuds forskare och studenter från Ukraina. På deras hemsida återfinner man information om olika former av stöd från lärosäten och forskningsinstitut.

Science for Ukraine

Baltic University Programme (BUP): Baltic Science Bridge

BUP associate secretariate vid Hamburg University for Applied Science har startat initiativet Baltic Science Bridge. Syftet med initiativet är att ge ukrainska forskare som inte längre kan verka i hemlandet på grund av kriget möjlighet att bo och forska i ett annat land i Östersjöregionen.


Liknande initiativ i Europa

Här kan du få en bild av andra initiativ som pågår inom Europa.

Science for Ukraine

Labs supporting Ukrainian Scientists är en webbplats där det listas mer än 100 laboratorier som öppnat för att hjälpa ukrainska forskare.

För mer information: Labs supporting Ukrainian Scientists

UkraineTakeShelter.com är en oberoende plattform för att länka samman ukrainska medborgare som flytt hemlandet med boende. 

För mer information: Ukraine Take Shelter

European University Institute - EUI

EUI-gemenskapen står gemensamt bakom Ukrainas folk i denna tragiska tid och mobiliserar för att hjälpa dem som är i behov av skydd.

EUI har öppnat sina program för alla som direkt påverkas av kriget i Ukraina.

Programmes for all affected by the war in Ukraine (eui.eu)

Polen

Polska vetenskapsakademin (PAS) erbjuder stöd till ukrainska forskare som tvingats fly hemlandet efter den ryska invasionen.

För mer information: Visits of Ukrainian scientists to PAS (pan.pl)

Tjeckien

The Neuron Science Endowment Fund stödjer ukrainska forskare som söker internationellt skydd i Tjeckien till följd av den ryska invasionen av Ukraina.

Vítejte | NF Neuron | NF Neuron
 
VSB – Technical University of Ostrava har samlat information om det stöd som erbjuds forskare och studenter från Ukraina.

Helping our students and staff and others affected by the conflict in Ukraine - VSB-TUO

Frankrike

PAUSE, det franska stödprogrammet riktat till forskare som flytt hemlandet, har öppnat upp för ett särskilt initiativ riktat till ukrainska forskare.

För mer information: PAUSE, Programme d'aide à l'Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (National Program for the urgent aid and reception of scientists in exile) | Campus France

Tyskland

Philipp Schwartz Initiative for researchers at risk vid Alexander von Humboldt Stiftung ger forskare som måste fly sitt hemland möjligheten att fortsätta sitt arbete vid tyskt universitet eller forskningsinstitution.

Deadline för att nominera ukrainska forskare har mot bakgrund av den ryska invasionen förlängts till den 18 mars.

Philipp Schwartz Initiative - Alexander von Humboldt-Stiftung (humboldt-foundation.de)

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) stöder genom sitt Walter Benjamin programme forskare som tvingats fly sitt hemland.

För mer information: DFG, German Research Foundation - Walter Benjamin Programme

VolkswagenStiftung är den största privata forskningsstiftelsen i Tyskland. Ukrainska doktorander, postdoc och forskare som flytt till Tyskland efter den ryska invasionen kan söka stöd för forskning i Tyskland för 6-12 månader.

För mer information: Funding for Refugee Scholars and Scientists from Ukraine | VolkswagenStiftung

Forskargruppen Polycentricity and Plurality of Premodern Christianities (POLY) vid Goethe University Frankfurt har utlyst fem stipendier till ukrainska historiker som flytt på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Stipendierna, som riktar sig till postdoc i medeltida och tidmodern tid med fokus på religiös pluralitet, är på 3000 € per månad och är inledningsvis begränsat till fyra månader.

Urgent Support for Ukrainian Historians

Gerda Henkel Foundation bildades 1976 och stödjer forskning inom det humanistiska- och samhällsvetenskapliga områdena. Stiftelsen har nu satt av 2 miljoner € till stöd för ukrainska forskare som flytt hemlandet till följd av Rysslands invasion. 1 miljon går till Philipp Schwartz Initiative for researchers at risk vid Alexander von Humboldt Stiftung, upp till 500 000 € till NGO:n MitOst e.V och 500 000 € till forskare från Ukraina, Ryssland eller Belarus, som lämnat sina respektive hemländer på grund av invasionen, och i första hand som har eller tidigare har haft stipendier från Gerda Henkel Foundation.

För mer information: Press Release | Gerda Henkel Foundation (gerda-henkel-stiftung.de)

MitOST e.V är en Berlinbaserad NGO som koordinerar humanitärt stöd till Ukraina.

För mer information:#StandWithUkraine – MitOst

Österrike

Österrikiska vetenskapsakademin (ÖWA) erbjuder stöd till, i vart fall, 25 ukrainska forskare som flytt hemlandet efter den ryska invasionen inom ramen för utbytesprogrammet Joint Excellence in Science and Humanities.

För mer information:

Schweiz

Den nationella forskningsstiftelsen har gett 1 miljon via SAR för att stödja ukrainska forskare som flytt hemlandet efter den ryska invasionen.

För mer information: Support measures for scientists from Ukraine (snf.ch)