Det finns allmänna och individuella studieplaner.

Allmän studieplan

Varje forskarutbildningsämne har en så kallad allmän studieplan med information om:

  • huvudsakligt innehåll i utbildningen, litteratur och eventuella prov som är obligatoriska för utbildningen.
  • huvudsakligt upplägg av utbildningen.
  • särskilda behörighetskrav – förkunskap och andra villkor som gäller för att kunna antas till utbildningen.
  • bestämmelser om urval och vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
  • om det finns möjlighet att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen.

Läs mer om allmänna studieplaner på fakulteternas webbsidor om forskarutbildning:

Individuell studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan för att planera utbildningen. Planen ska innehålla universitetets och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för doktorandens utbildning, en plan för finansiering och handledning, vilka andra resurser som står till doktorandens förfogande för att utbildningen ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Här ska även kurser och andra moment som planeras ingå i utbildning­en samt doktorandens deltagande i en internationell aktivitet finnas med. Studieplanen upprättas i samråd mellan handledare och doktorand. Den utgör ett viktigt stöd för att det ska vara möjligt att framgångsrikt fullfölja forskarutbildningen inom fyra år (vid heltidsstudier).