Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antagningsnämnden och dess presidium

Antagningsnämnden och dess presidium hanterar antagningsärenden för utbildning på grund- och avancerad nivå som inte är av fakultetsspecifik karaktär.

Antagningsnämnden och presidiets främsta syfte är se till att antagningen är rättssäker och transparent.

I antagningsnämnden hanteras frågor av mera generell och övergripande karaktär såsom:

 • beslut om speciella urvalsgrunder till enskilda utbildningar i enlighet med universitetets antagningsordning
 • beslut om egen antagning och utlysning till enskilda utbildningar i enlighet med universitetets antagningsordning
 • fastställande av aktuella anmälningsanvisningar.

Presidiet har genom delegation mandat att besluta i frågor som rör individärenden såsom:

 • beslut i enskilda antagningsärenden då omprövning begärts
 • beslut om begäran om urval med hänsyn till särskilda skäl. 
 • Beslutar om uppskov och vissa fall av återbetalning av studieavgifter.

Alla beslut fattade i Presidiet granskas av Antagningsnämnden vid påföljande sammanträde.

Överklaganden från enskilda studenter i behörighetsfrågor handläggs genom delegation av handläggare på Antagningen och skickas till Överklagandenämnden för beslut.

I dokumentet nedan kan du se delegationsordningen för olika beslutstyper.

Delegationsordning för antagningsnämnden (PDF 786 kB, ny flik)

Antagningsnämnden sammanträder 7 gånger om året på fastställda tider. 

Presidiet sammanträder betydligt oftare, utefter behov. 

Antagningsnämndens sammansättning består av ordförande, ledamöter studentrepresentanter och sekreterare.

Presidiets sammansättning utgörs av ordförande och vice ordförande studentrepresentant samt sekreterare. 

Antagningsnämndens ledamöter

Ordförande

Per Nilsén

Vice ordförande

Sanela Lulic

Sekreterare

 • Helena Lindelöf Priest (sekreterare nämnden)
 • Björn Bergenfeldt (sekreterare presidiet)

Ledamöter

 • Ronnie Thomasson
 • Mårten Wallette 
 • Åsa Wikström 

Gruppsuppleanter

 • Mattias Hjorth 

Studentrepresentanter

 • Ilona de Sainte Marie
 • Rasmus Göransson
 • Sanela Lulic

Ledamöterna utses av rektor, förutom studentrepresentanterna som utses av Lunds universitets studentkårer. Mandatperioden för studentrepresentanterna är ett år (1 oktober–30 september) och för övriga ledamöter i nämnden är den tre år.

Kontaktinformation

Antagningsavdelningen är kansli åt antagningsnämnden.

Helena Lindelöf Priest 
Antagningshandläggare (nämnden)

Björn Bergenfeldt 
Antagningshandläggare (presidiet)

E-post: 
antagningsnamnden [at] stu [dot] lu [dot] se (antagningsnamnden[at]stu[dot]lu[dot]se)

Postadress:
Lunds universitet
Antagningsnämnden
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 13

Nämndens sammanträdesdatum 2024

 • 25 januari
 • 28 februari
 • 25 april
 • 30 maj
 • 5 september
 • 17 oktober
 • 28 november

Möteshandlingar och kallelse skickas ut en vecka inför varje sammanträde. Ärenden till nämnden ska vara sekreteraren tillhanda minst 2 veckor före aktuellt sammanträde för att hinna beredas. Ärenden skickas till antagningsnamnden [at] stu [dot] lu [dot] se.