Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utlysning av medel för utveckling av uppdragsutbildningar

Universitetet genomför en strategisk satsning för att stärka och utveckla uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Tanken är att stimulera ökad samverkan med företag, myndigheter och organisationer kring deras behov av kompetensutveckling. Mot bakgrund av den pågående satsningen har rektor fattat beslut om att utlysa medel för utveckling av uppdragsutbildningar.

För att stödja verksamheter inom LU i uppbyggnaden av nya uppdragsutbildningar utlyser universitetet medel om maximalt 200 000 kr under 6 månader per koncept.

När går det att söka och vem fattar beslut om tilldelning?

En första utlysningsomgång har varit öppen mellan den 1 april och 14 maj 2020. Beslut om tilldelning av medel kommer att fattas av utbildningsnämnden den 15 juni, efter beredning i utskottet för uppdragsutbildning.

Förslag som går vidare och beviljas medel kommer att bjudas in till ett informations- och uppstartsmöte med affärsutvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning.

För intresserade som inte hade möjlighet att söka denna gång, kommer nästa ansökningsomgång att öppna upp under tidig höst 2020. I enlighet med tidigare beslut av rektor finns även medel avsatta för ytterligare utlysningar under 2021.

Syfte

Satsningen syftar till att stödja matchningen mellan LUs kompetens och marknadens behov i ett tidigt skede av uppdragsutbildningsprocessen och samtidigt bidra positivt till;  

•    konkretisering av relevanta uppdragsutbildningar
•    stimulering av samverkan med näringsliv och offentlig sektor
•    kvalitetsutveckling och förnyelse av utbildning
•    främjande av det breda universitetet

Medlen ska möjliggöra utvecklingsarbete och prioritering av uppdragsutbildning på fakulteter, institutioner eller motsvarande genom att deras risktagande reduceras. Vidare ska behovsanalyser i samverkan med omgivande samhället och matchningen till LUs kompetens stimuleras.

Instruktioner

Institutioner, fakulteter eller motsvarande kan, efter förankring hos respektive fakultetsledning/-ar, söka medel för utveckling av personalutbildningar till företag, myndigheter och organisationer samt utbildningar som behövs av arbetsmarknads- och biståndspolitiska skäl (enligt uppdragsutbildningsförordningen) och alla former av uppdragsutbildningar (jmf öppna utbildningar, skräddarsydda).

Beviljade medel kan användas för: 

 • lönekostnader (inklusive OH) på institution, fakultet eller motsvarande
 • samverkansaktiviteter
 • behovsdialoger workshops
 • etc.

Beviljade medel ska täcka tid för kurs- och konceptutveckling inklusive analys av behovsinventering under en period om max 6 månader. Institution, fakultet eller motsvarande ansöker om minst 50 000 kr och max 200 000 kr per kurs- och konceptförslag. Medlen betalas ut i två delar, hälften vid uppstart och hälften vid levererad affärs- och uppdragsutbildningsplan vid periodens slut. För att säkerställa full kostnadstäckning läggs beviljade utvecklingsmedel in som en upplupen kostnad i beräkning av kursavgiften.

Beviljade medel matchas med stöd och rådgivning från avdelningen för uppdragsutbildning, med ett motsvarande antal arbetstimmar som också finansieras av utvecklingsmedel.

Utvärdering av inkomna ansökningar

Ansökningar kommer att prioriteras efter följande kriterier:

 • Identifierat behov från omvärlden
 • Beskrivning och syfte med utbildningen inklusive tillämpbarhet för yrkesverksamma
 • Målgrupp (inklusive möjligheter att utvidga till fler deltagare/ytterligare målgrupper)
 • Betalningsvilja/-förmåga hos tänkt uppdragsgivare
 • Förankring internt (fakultetsledning/ar)
 • Tidsplan och förväntad kursstart
 • Tvärvetenskaplighet om relevant för behovet
 • Ev. samverkan med beställare utanför LU
 • Personella resurser
 • Sökt belopp

Avdelningen för uppdragsutbildning bereder och sammanställer inkomna ansökningar till utskottet för uppdragsutbildning. Utskottet lämnar sedan ett förslag på prioriteringsordning till utbildningsnämnden som fattar beslut om tilldelning av medel den 15 juni.

Kontakt

Vid frågor kontakta avdelningschef Lars Palm lars [dot] palm [at] education [dot] lu [dot] se eller gruppchef Maria Flores maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se

Ansökningshandlingar skickas till utvecklingsmedel [at] education [dot] lu [dot] se

Vad händer efter att medel beviljats?

Efter det att medel beviljats inleds kurs- och konceptutvecklingsfasen senast inom 6 månader och pågår som längst i 6 månader. Avdelningen för uppdragsutbildning ansvarar för att säkerställa att uppdragsutbildningsförordningen följs. Vid utvecklingsperiodens slut har institution, fakultet eller motsvarande tillsammans med avdelningen för uppdragsutbildning arbetat fram en affärs- och uppdragsutbildningsplan som innehåller följande:

 • Kursplan och/eller kursbeskrivning inklusive lärandemål
 • Marknadsanalys
 • Kund/beställare
 • Målgruppsbeskrivning/deltagare
 • Lärare inklusive personalplanering
 • Tidsplan
 • Ekonomisk kalkyl inklusive prissättning
 • Genomförande samt marknadsföring och sälj
 • Kommunikationsplan (marknadsföring)

I det fall en institution, fakultet eller motsvarande beviljas medel men av olika anledningar inte fullföljer sitt åtagande betalas kvarvarande beviljade medel tillbaka till fonden.

Sidansvarig:

Kontakt

För frågor kring utlysningen:

Lars Palm, chef för avdelningen för uppdragsutbildning lars [dot] palm [at] education [dot] lu [dot] se

Maria Flores, gruppchef på avdelningen för uppdragsutbildning maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se

Ansökningshandlingar skickas till utvecklingsmedel [at] education [dot] lu [dot] se

Ladda ner ansökningsformulär

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen