Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av medel för utveckling av uppdragsutbildningar

Universitetet genomför en strategisk satsning för att stärka och utveckla uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Tanken är att stimulera ökad samverkan med företag, myndigheter och organisationer kring deras behov av kompetensutveckling. Mot bakgrund av den pågående satsningen har rektor fattat beslut om att utlysa medel för utveckling av uppdragsutbildningar.

För att stödja verksamheter inom LU i uppbyggnaden av nya uppdragsutbildningar utlyser universitetet medel om maximalt 150 000 kr under 6 månader per koncept.

När går det att söka och vem fattar beslut om tilldelning?

En fjärde utlysningsomgång är öppen mellan den 1 september och 15 oktober 2021. Beslut om tilldelning av medel kommer att fattas av utbildningsnämnden den 15 december.

Ansökan ska lämnas in i nedladdningsbart ansökningsformulär, som även ska skrivas under och godkännas av prefekten vid den huvudsökandes institution/motsvarande samt fakultetsledning/-ar.

Förslag som går vidare och beviljas medel kommer att bjudas in till ett informations- och uppstartsmöte med affärsutvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning.

Syfte

Satsningen syftar till att stödja matchningen mellan LUs kompetens och marknadens behov i ett tidigt skede av uppdragsutbildningsprocessen och samtidigt bidra positivt till;  

•    konkretisering av relevanta uppdragsutbildningar
•    stimulering av samverkan med näringsliv och offentlig sektor
•    kvalitetsutveckling och förnyelse av utbildning
•    främjande av det breda universitetet

Medlen ska möjliggöra utvecklingsarbete och prioritering av uppdragsutbildning på fakulteter, institutioner eller motsvarande genom att deras risktagande reduceras. Vidare ska behovsanalyser i samverkan med omgivande samhället och matchningen till LUs kompetens stimuleras.

Instruktioner

Institutioner, fakulteter eller motsvarande kan, efter förankring hos respektive fakultetsledning/-ar, söka medel för utveckling av personalutbildningar till företag, myndigheter och organisationer samt utbildningar som behövs av arbetsmarknads- och biståndspolitiska skäl (enligt uppdragsutbildningsförordningen) och alla former av uppdragsutbildningar (jmf öppna utbildningar, skräddarsydda).

Beviljade medel kan användas för: 

 • lönekostnader (inklusive OH) på institution, fakultet eller motsvarande
 • samverkansaktiviteter
 • behovsdialoger workshops
 • etc.

Beviljade medel ska täcka tid för kurs- och konceptutveckling inklusive analys av behovsinventering under en period om max 6 månader. Institution, fakultet eller motsvarande ansöker om 150 000 kr per kurs- och konceptförslag. För att säkerställa full kostnadstäckning läggs beviljade utvecklingsmedel in som en upplupen kostnad i beräkning av kursavgiften.

Beviljade medel matchas med stöd och rådgivning från avdelningen för uppdragsutbildning, med ett motsvarande antal arbetstimmar som också finansieras av utvecklingsmedel.

Utvärdering av inkomna ansökningar

Ansökningar kommer att prioriteras efter följande kriterier:

 • Identifierat behov från omvärlden
 • Beskrivning och syfte med utbildningen inklusive tillämpbarhet för yrkesverksamma
 • Målgrupp (inklusive möjligheter att utvidga till fler deltagare/ytterligare målgrupper)
 • Betalningsvilja/-förmåga hos tänkt uppdragsgivare
 • Förankring internt (fakultetsledning/ar)
 • Tidsplan och förväntad kursstart
 • Tvärvetenskaplighet om relevant för behovet
 • Ev. samverkan med beställare utanför LU
 • Personella resurser
 • Sökt belopp

Avdelningen för uppdragsutbildning bereder och sammanställer inkomna ansökningar till utbildningsnämndens presidium. Presidiet lämnar sedan ett förslag på prioriteringsordning till utbildningsnämnden, som fattar beslut om tilldelning av medel den 15 december 2021.

Kontakt

Vid frågor kontakta avdelningschef Lars Palm lars [dot] palm [at] education [dot] lu [dot] se eller gruppchef Maria Flores maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se

Ansökningshandlingar skickas till utvecklingsmedel [at] education [dot] lu [dot] se

Vad händer efter att medel beviljats?

Efter det att medel beviljats inleds kurs- och konceptutvecklingsfasen senast inom 6 månader och pågår som längst i 6 månader. Avdelningen för uppdragsutbildning ansvarar för att säkerställa att uppdragsutbildningsförordningen följs. Vid utvecklingsperiodens slut har institution, fakultet eller motsvarande tillsammans med avdelningen för uppdragsutbildning arbetat fram en affärs- och uppdragsutbildningsplan som innehåller följande:

 • Kursplan och/eller kursbeskrivning inklusive lärandemål
 • Marknadsanalys
 • Kund/beställare
 • Målgruppsbeskrivning/deltagare
 • Lärare inklusive personalplanering
 • Tidsplan
 • Ekonomisk kalkyl inklusive prissättning
 • Genomförande samt marknadsföring och sälj
 • Kommunikationsplan (marknadsföring)

I det fall en institution, fakultet eller motsvarande beviljas medel men av olika anledningar inte fullföljer sitt åtagande betalas kvarvarande beviljade medel tillbaka till fonden.

Kontakt

För frågor kring utlysningen:

Lars Palm, chef för avdelningen för uppdragsutbildning lars [dot] palm [at] education [dot] lu [dot] se

Maria Flores, gruppchef på avdelningen för uppdragsutbildning maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se

Ansökningshandlingar skickas till utvecklingsmedel [at] education [dot] lu [dot] se