Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Frågor och svar om evakueringen av KC 4

på grund av förhöjd asbestrisk

Akademiska Hus svarar på frågor

Lunds universitet svarar på frågor

Provtagningsresultat angående asbest

Akademiska Hus svarar:

Vad har hänt?
I samband med ombyggnation i lokaler på Lunds universitet KC 4 plan –1 och 0 har provtagning visat på förekomst av asbest i damm på armaturer och på kabelstegar uppe i taken i korridorerna. Provtagning på plan 3 och 4 visar på samma förekomst av asbest i damm på armaturer och kabelstegar samt i överluftsdon mellan korridor och intilliggande rum.

Vilka prover har tagits?
Provtagning av asbestförekomst i luft och damm.

Hur har provtagningen gått till?
Luftprover tas genom att pumpar sätts i lokalen som drar in luft från lokalen till ett filter som samlar eventuella föroreningar. Filtret skickas sedan in till ett laboratorium för analys av förekomst av asbest.
Provtagning av damm sker genom tejpprov där en speciell geeltejp sätts på ytor för att samla upp damm. Dessa tejpremsor med damm skickas sedan till laboratorium för analys av förekomst av asbest.

Vad säger provsvaren?
Provtagning på plan 1 till 4 visar på förekomst av asbest i damm på armaturer och på kabelstegar i taken i korridorerna i samma omfattning som på plan –1 och 0. Förekomst av asbest i damm finns även i vissa överluftsdon placerade mellan korridor och intilliggande rum. Samtliga värden är låga och sanering kommer att ske.

Luftprover med avseende på asbest visar på värden under mätbara nivåer.

Provtagning avseende asbestförekomst i damm på armaturer i kontorsrum visar inte på asbestförekomst.

Vilka åtgärder vidtas?
Akademiska Hus kommer att sanera samtliga våningsplan på KC4 avseende asbest i damm på armaturer och kabelstegar samt överluftsdon mellan korridor och intilliggande rum.

Hur går saneringen av asbest i damm till?
En saneringsfirma dammsuger och våttorkar horisontella ytor i lokalen. Dammsugare med speciella filter används och dammfällor är placerade i lokalen under hela saneringen. Slussar byggs upp i anslutning till lokalen för att utesluta spridning av damm till omkringliggande lokaler och de som utför saneringen har erforderlig skyddsutrustning.

Kan asbestdamm röra sig mellan saneringen i lokalen till andra våningar?
Nej, det ska inte finnas någon spridningsmöjlighet.

Vad har Akademiska Hus för rutiner när asbest upptäcks?
Akademiska Hus följer Arbetsmiljöverkets regler kring hur asbest skall hanteras.

Utredning av stickande lukt och kemikalielukt

Akademiska Hus svarar:
Vad har hänt?
Verksamheten på plan 4 på KC4 i Lund uppmärksammade stickande lukt i lokalerna. Akademiska Hus har utrett orsaker till både den stickande lukten och kemikalielukt.

Vad visade utredningen?

Vid luftprovtagning utförd av Dekra konstaterades att den stickande lukten härstammar från de under hösten 2018 monterade undertaksplattorna. Samma typ av undertaksplattor finns även i grupprum i anslutning till Café Ester (KC1) och i vaktmästeriet (KC3). Leverantören Echophon har garanterat att lukten som avges från undertaksplattorna är ofarlig.

Akademiska Hus har tagit bort samtliga undertaksplattor på KC4 och den stickande lukten har försvunnit. Efter sommaren kommer resterande undertaksplattor att vara utbytta på KC1 och KC3.

Vad visade provtagningen om kemikalielukt?

Avseende kemikalielukten så har Akademiska Hus genomfört en omfattande provtagning på plan 3 och 4. Provtagningen har skett i samråd med Lunds universitet. Provsvaren visar på låga värden av kemikalier och emissioner i luften. Nivåerna ligger långt under de hygieniska gränsvärdena*.

Har hänsyn tagits till tidigare verksamhet i lokalerna vid provtagning?
Ja, vi har tagit hänsyn till den tidigare verksamheten på plan 3 och 4 med fokus på organisk och oorganisk kemi.

Vilka prover har tagits?
•    Provtagning av 12 ämnen avseende kemikalier och emissioner med hänsyn tagen till tidigare verksamhet och byggnadens nedbrytning.
•    Kvicksilver
Vad säger provsvaren?
•    Provtagning avseende förekomst av kemikalier och emissioner i luft visar på nivåer som ligger långt under de hygieniska gränsvärdena*.
•    Provtagning avseende kvicksilver i luft visar på förekomst långt under de hygeniska gränsvärdet.*

Hur har provtagningen gått till?
Luftprovtagning har skett i samtliga rum på plan 3 och 4. Ventilationen har varit avstängd innan och under provtagning i syfte att stressa lokalerna. Att stressa lokalerna är en förutsättning för att kunna upptäcka låga värden av kemikalier och emissioner. Där luftprovtagning visat på kemikalieförekomst har ytterligare prover tagits för att säkerställa exakta nivåer.

Provtagning har därefter skett med normal ventilation och provsvaren visar på att samtliga värden ligger inom normalfördelningen och långt under de hygieniska gränsvärdena*.

Har ni undersökt avloppen och ventilationssystemet?
Avloppen är fullsanerade och vissa avlopp är plomberade. I dialog med Lunds universitet finns ingen anledning att utföra denna typ av provtagning. Samma sak gäller provtagning i ventilationen.

Hur kommuniceras provsvaren?
Efter sommaren kommer Akademiska Hus skicka över en sammanställd rapport till Lunds universitet.

Har tidigare provtagningar utförts?
Under 2013 inför inflyttning av dåvarande evakuerad verksamhet utfördes luftprover som inte indikerade någon förekomst av asbest i luft.

Upptäckt av blockerade utrymningsvägar på KC4 i Lund

Akademiska Hus svarar:

Vad har hänt?
I samband med stillastående ventilation uppstod stickande lukt i Byrålogens evakueringslokaler på KC4 plan 3 och 4. Verksamheten i huset utlöste utrymningslarmet då de upplevde röklukt på plan 4. I samband med utrymningen uppstod problem att ta sig ut ur byggnaden då två av utrymningsvägarna var blockerade. Samtliga medarbetare vid Lunds Universitet lyckades utrymma byggnaden innan räddningstjänst var på plats. När räddningstjänsten säkrat byggnaden återvände medarbetarna till lokalerna, dock med vissa svårigheter då passersystemet inte fungerade som det skulle. 

Att utrymningsvägar inte fungerar vid utrymning är en situation som vi tar på största allvar. I detta fall handlar det om att en låsanordning hängt upp sig samtidigt som en annan utrymningsväg var blockerad med anledning av pågående entreprenadarbeten i huset. 

Vilka åtgärder har vidtagits?  
Att se över utrymningsvägar är en viktig del av Akademiska Hus systematiska brandskyddsarbete vilket genomförs regelbundet i lokalerna. Senast en utrymningsövning genomfördes på KC 4 tillsammans med verksamheten var i april 2019. Då uppdagades inga brister.
Akademiska Hus har sedan händelsen på KC4 inventerat samtliga utvändiga utrymningsvägar i sina byggnader i Lund samt även säkerställt funktionen av samtliga utrymningsvägar i anslutning till pågående entreprenadarbeten.

Hur säkerställer vi att detta inte inträffar igen?
Akademiska Hus ser över sina interna rutiner för både entreprenadarbeten och systematiskt brandskyddsarbete.

Vad gäller för de som sitter på övriga Kemicentrum?

Akademiska Hus svarar:

Finns det asbestrisk för de som sitter på övriga Kemicentrum?

I flertalet av lokalerna på Kemicentrum har entreprenadarbeten förekommit under de senaste 20 åren. I samband med entreprenadarbeten genomför Akademiska Hus kartläggning, provtagning och erforderlig sanering av asbest. Akademiska Hus har därför inga indikationer i dagsläget på att asbest i damm skulle förekomma i övriga delar på Kemicentrum.

Stickande lukt på Kemicentrum

En stickande lukt har förekommit i vissa lokaler på KC1, KC3 och KC4. Vid en luftprovtagning utförd av Dekra konstaterades att den stickande lukten härstammar från de under hösten 2018 monterade undertaksplattorna. Samma typ av undertaksplattor finns även i grupprum i anslutning till Café Ester (KC1) och i vaktmästeriet (KC3). Leverantören Echophon har garanterat att lukten som avges från undertaksplattorna är ofarlig.

Akademiska Hus har tagit bort samtliga undertaksplattor på KC4 och den stickande lukten har försvunnit. Efter sommaren kommer resterande undertaksplattor att vara utbytta på KC1 och KC3.

Vad gäller för de som ska flytta in på KC4?

Akademiska Hus svarar:

Finns det risker för de som ska flytta in?
Nej det ska inte finnas några risker för dem efter genomförd sanering


Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsbegrepp på olika fiberartade mineraler som använts i bland annat byggnader på grund av bra egenskaper för hållfasthet, isolering och eldfasthet. Asbest användes i stor omfattning framför allt på 50-, 60 och 70-talet. Under 80-talet upptäcktes att asbest kund innebära hälsorisker och 1982 så förbjöds därför användning av asbest i Sverige. Riskerna handlar om att asbestfiber kan tas upp i luftvägarna och lungorna och orsaka bl.a. lungcancer och lungsäckscancer.

Hälsorisker 

Hur farligt är det att sitta i lokaler med asbestdamm? 

Hälsorisken med asbest är försumbar vid låg och kortvarig exponering. De samband med sjukdom som man känner till är kopplad till många års exponering av höga doser av asbest, det har handlat om personer som arbetar i byggbranschen eller liknande.

Riskerna uppstår först när asbest hanteras vid t.ex. rivning eller bearbetas (t.ex. att man sågar, borrar, slipar i materialet). Det finns då risk att asbestfiber frigörs och sprids. Material som innehåller asbest och som inte bearbetas innebär en försumbar risk för spridning och exponering av asbestfiber. Hantering, bearbetning och sanering av asbest är förknippat med tydliga regler i AFS 2006:1 Asbest från Arbetsmiljöverket. Akademiska hus följer dessa regler. 

Vilka är symtomen som man ska vara observant på gällande asbest?
Hudirritationer, hosta, ont i hals och smärta över bröstet. Dessa symtom är inte direkt kopplade till exponering av asbest, utan av exponering av damm.
Inandning av damm generellt irriterar luftvägarna .Damm på huden kan också orsaka irritation hos känsliga individer.

Var ska jag vända mig om jag känner igen dessa symtom hos mig själv?
Du ska kontakta din vårdcentral för utredning. Företagshälsovården har inte möjlighet att göra utredningar som detta, men du är välkommen med frågor om du känner oro. Det är viktigt att du informerar din närmaste chef vid eventuella symtom så att vi kan få en totalbild av läget.

Information om evakueringen

Den verksamhet som satt på KC4 har evakuerats till nya lokaler. En rad olika incidenter har bidragit till evakueringen. Det började med att en stickande lukt upptäcktes i vissa rum på KC4 som ledde till en utrymning. Utrymningen visade på brister gällande två utrymningsvägar. I samband med pågående entreprenadarbeten upptäcktes en låg dos av asbest på plan -1 och 0 i samma hus. Allt detta sammantaget gjorde att Lunds universitet beslutade om evakuering av KC4. De som evakuerades har nu erbjudits andra lokaler som kommer att gälla fram till tillbakaflytten till Byrålogen. Forskningsservice har flyttat in i tillfälliga kontorslokaler på Medicon Village. I september flyttar de till sina permanenta lokaler inom Medicon Village tillsammans med sin övriga sektion FSI. Sektionerna Ekonomi, HR, internrevision och delar av LU service har flyttat till Öresundsvägen 1 (tidigare Tetra Pakshus). LU Byggnad har flyttat in i universitetshusets södra flygel.

Varför flyttar inte de evakuerade tillbaka till KC4

Det har varit för många flyttar redan och verksamheten har blivit tillräckligt störd så därför får de berörda stanna kvar i sina långsiktiga evakueringar.  Nu när förvaltningen flyttat ut kan de arbeten som ska göras i samband med Maskinhuset evakuering till KC 4 genomföras grundligare, effektivare och utan risk för att störa verksamheten på plan 3 och 4.

Läs nyhet om presentationen av provresultaten

Saknar du en fråga? Mejla den till Anna Mansfeld på Anna [dot] Mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se


*Hygieniskt gränsvärde är värdet för genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Luftföroreningar kan innehålla inslag av både kemiska och mikrobiologiska föroreningar och andra organiska luftföroreningar. Hygieniska gränsvärden finns för ämne eller blandning av ämnen i luft som över en viss halt kan medföra ohälsa. Mätningar ska avse förhållandena vid normal drift.

Har du en fråga?

Mejla Anna Mansfeld på anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

 

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen