Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Stöd vid undervisning på distans

Information och stöd, för dig som är lärare, gällande utbildning på distans och regeländringar i samband med coronautbrottet.

Innehåll på sidan

Se även sidan Att examinera på distans

Se även sidan Arbeta hemifrån – verktyg och tips


Utbildning på distans

Detta gäller för distansundervisning

Universitetet har beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer tills vidare ska genomföras på distans om inte synnerliga skäl föreligger. Rektor delegerar till dekan för respektive fakultet att besluta om synnerliga skäl föreligger i enskilda fall.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har ändrat sin regeltillämpning i samband med coronautbrottet. Till exempel tillåter man brådskande ändringar av kursplaner och att ändringarna kan få göras i efterhand. UKÄ tillåter också brådskande förändringar av utbildningsprogram. Övergången till nätbaserad undervisning kan i vissa fall innebära att ordningen på programkurser brådskande behöver kastas om eller förändras.

Universitetet har beslutat att tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2020 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras med angivande av skälen för ändring.

Mycket av det som står i kursplanen, bl.a. gällande kursens nivå, antal högskolepoäng och mål gäller precis som vanligt. Om inte antal föreläsningar framgår av kursplanen kan dessa modifieras om lärarens resurser behövs på annat håll.

Läs mer om UKÄs förändrade regeltillämpning i samband med coronautbrottet på uka.se

Observera att det inte är tillåtet att ändra betygsskalan i kursplanen.

Kolla kursmålen

Kursmålen gäller fortfarande. Annan undervisningsform och examinationsform kan förekomma. Kursen är inte färdig förrän målen är uppfyllda och examinerade.

Fakulteterna ges rätt att besluta om förlängd vårtermin

Den 8 april beslutade universitetet att ge fakultetsstyrelserna rätt att besluta om förlängning av vårterminen, i den mån det är nödvändigt för att slutföra respektive utbildning. Förlängning är möjlig som längst till och med 30 augusti 2020, dagen innan höstterminen börjar.

Anvisningar för tillämpning av rektors beslut om möjlighet till förlängning av vårterminen 2020 (PDF, 148 kB, ny flik)

Utbildningen ska fortsatt bedrivas på lika villkor

Vid användning av verktyg är det viktigt att ta hänsyn till olika studenters förutsättningar. Tillgången till såväl utrustning som teknisk kunskap varierar stort mellan studenter.

Studentinflytande

Bestämmelserna om studentinflytande gäller även under ändrade omständigheter. Möjligheterna för studentrepresentanter att lämna synpunkter inför besluten kan dock behöva anpassas till situationen. Det kan till exempel innebära att studentrepresentanter måste vara beredda att med kort varsel lämna synpunkter inom kort tid, för att universitetet ska hinna fatta ett brådskande beslut. Ibland är det inte möjligt att genomföra ändringar eller fatta beslut enligt vanliga rutiner. Dokumentera alltid och förankra ev. beslut med studentrepresentanterna efteråt om inga andra alternativ finns.

Dokumentation och allmänna handlingar

Krav på dokumentation och bevarande av allmänna handlingar gäller allt jämnt. Det innebär att information som kommer in, upprättas eller skickas i olika verktyg ska bevaras på samma sätt som gäller för informationen i vanliga fall.


Hantering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik, laborationer och exkursioner

VFU gäller som vanligt tills det sker eventuella ändringar i rekommendationerna och så länge uppdragstagarna för VFU:n, som regioner, sjukhus och kommuner, tar emot studenter. Fakulteterna bör ha en beredskap för alternativ hantering i de fall praktik/VFU inte kan genomföras. Följande delar kan vara bra att fundera över:

 • Hur mycket av praktiken/VFU:n är genomförd, det vill säga kan man sätta betyg? Om tillräckligt underlag finns för att sätta betyg kan detta sättas trots att hela den arbetsplatsförlagda tiden inte har genomförts.
   
 • Om praktiken/VFU:n måste avbrytas i förtid och det inte finns tillräckligt underlag för betyg kan praktiken/VFU:n behöva göras om. Fakulteten måste då ha beredskap för att ordna VFU vid annat tillfälle när det finns VFU-plats.
   
 • Studievägledarna och programmen bör också ha beredskap för att ändra studieplanen, individuellt för studenter Om en student av något skäl blir hemskickad från arbetsplatsen, bör det undersökas om det finns någon lämplig kurs istället som han eller hon kan gå nu så att studenten inte blir utan studiemedel.

Laborationer

Tänk igenom om laborationer kan göras om till demonstrationer som spelas in eller livesänds. Fundera över  andra sätt att lära ut (in) samma sak på. Det praktiska momenten kanske kan flyttas till annan tidpunkt senare under terminen, eller det  kanske går att ordna med simuleringar, beskrivningar, filmer etc. Glöm inte att dokumentera vad som görs.

Exkursioner

Fundera på hur exkursioner kan de ersättas av annat (eller till och med genomföras som planerat helt eller delvis). Kanske kan de ersättas med filmer och/eller eget arbete?


Distansutbildning – teknisk support

Alla lärare och medarbetare kan få stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas. Där kan du ta del av de digitala verktyg och möjligheter som finns samt få instruktioner om hur du använder dem. Du kan få personlig support och se status för de olika verktygen. Där finns även instruktioner för Zoom, Teams, Canvas och videoinspelning.

Växla över till online (CoVid-19) (logga in med Lucat-ID)

Håll även koll på reglerna för personuppgiftsskydd vid distansutbildning.

Läs mer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd


Zoom vid LU och säkerhet

Lunds universitet använder, liksom övriga nordiska lärosäten, tjänsten Zoom av Sunet/NORDUnet, med servrar i Danmark. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU. LU-Zoom skiljer sig från den gratisversion av Zoom som också finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varnat för säkerhetsrisker med Zoom, observera att det inte gäller LU-zoom via NORDUnet.  
 
Tänk på att:

 • På LU-Zoom är datan krypterad, men känsliga uppgifter ska ändå undvikas att diskuteras.
 • Håll zoom-appen uppdaterad.
 • Ha bara inloggade deltagare.
 • För externa deltagare kan du använda lösenord.

Läs mer i lärplattformen Canvas (logga in med ditt Lucat-ID):


Digitala disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras på distans.

Disputationer på distans


Personuppgiftsskydd vid distansundervisning

När universitetet har övergått till undervisning och examination på distans aktualiseras frågor om hur studenternas personuppgifter hanteras i digitala kanaler. Vad som är tillåtet avgörs av uppgiften. Det gäller att hålla sig inom ramen för vad som är nödvändigt vid distansundervisning (”uppgift av allmänt intresse”) och examination (”myndighetsutövning”). Studenter kan inte tillfrågas om samtycke eftersom de befinner sig i en beroendeställning till universitetet.

Som lärare ska du tänka på att begränsa hanteringen av personuppgifter till det som är absolut nödvändigt och du behöver kunna motivera varför. Det är också viktigt att ge studenterna tydlig information om hur deras personuppgifter hanteras.

Exempel: En student behöver ha sin webkamera aktiverad vid undervisning online då det råder obligatorisk närvaro på undervisningstillfället. Vid vanlig
salsundervisning hade närvaro kontrollerats. Din bedömning är att det inte finns någon annan lösning på situationen som är mindre ingripande för studenten.
Du får motivera dina skäl och beslut och dokumentera dem.

Tänk på att en inspelning är ett betydligt större integritetsintrång än enbart streaming och det ställs därför höga krav för att kunna motivera en inspelning.

Läs mer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd


Vem har rätten till undervisningsmaterial vid distansundervisning?

Övergången till undervisning på distans har ställt stora krav på verksamheten, inte minst genom behovet att anpassa och ta fram undervisningsmaterial för användning på lärplattformar och andra digitala verktyg. I en sådan situation kan frågor uppkomma om vem som har rättigheter till materialet.

Lärare som skapar undervisningsmaterial har upphovsrätt till det skapade, om det är tillräckligt originellt. Det kan vara tex övningsuppgifter, läsanvisningar, tentamensfrågor och –svar. Eftersom materialet kommit fram som ett resultat av anställningen vid universitetet, så har universitetet rätt att använda det för att kunna tillhandahålla en kontinuerlig och effektiv undervisning. Universitetets rätt till användning omfattar också sådant som gjorts tillgängligt tex genom en lärplattform eller annat digitalt verktyg. Det kan vara anteckningar, föreläsningsunderlag eller presentationer. Universitetets användning kräver inget särskilt samtycke från eller ersättning till läraren.

Universitetet har beslutat om Allmänna råd om universitetets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material, dnr STYR 2015/542, där en mer ingående beskrivning finns.

Läs beslutet i Regleverket (PDF, 48.2 kB, ny flik)

Vid frågor kontakta gärna avdelningen Juridik.


Vad gäller om omställning till distans inte är möjligt?

Hela kurser kan behöva utgå

Det kan finnas exempel på kurser som kanske inte alls går att anpassas varken när det gäller undervisning eller examination till det nya distansläget, utan måste utgå. Försök hitta alternativa kurser som studenterna kan läsa.

Undantagsmöjligheter till universitetets huvudinriktning att ställa om till undervisning och examination på distans ska användas mycket sparsamt. Det finns en vägledning som stöd i bedömningen kring dessa fall.


Stöd till studenter

När undervisningen läggs om till distansundervisning förändras många saker för studenterna. Den sociala samvaron och de spontana samtalen, både ämnesrelaterade och inte ämnesrelaterade, försvinner.

Många goda idéer finns runt om på LU om hur man kan stötta varandra. Ett exempel är att ha regelbundna fikor på Zoom eller liknande, kanske med ett tema där en lärare eller student presenterar någon aktuell frågeställning och sen släpper diskussionen fri. Du kan även erbjuda studenter eller andra att planera och moderera.

Det är utmanande tider för alla, var extra uppmärksam på hur dina studenter har det och tipsa dem gärna om det stöd som finns.

Studenthälsan – hälsa och livsstil

Studenthälsan finns för studenter som behöver hjälp att hantera stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil.

Läs mer om Studenthälsan på lu.se

Studentprästerna

Studentprästerna i Lund finns till för att stötta såväl studenter som anställda, oavsett tro eller icke-tro. De erbjuder enskilda samtal som får präglas av det som är viktigt för den som söker hjälp. De har absolut tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Samtalen kan ske på telefon eller via videosamtal. 

Kontakta Studentprästerna 

Pedagogiskt stöd

Du som är kursansvarig eller examinator kan behöva göra justeringar för att undervisningen och examinationen fortfarande ska vara tillgänglig för de studenter som har en funktionsnedsättning.

Läs mer om distansundervisning för studenter med funktionsnedsättning

Studieverkstaden – studieteknik och akademiskt skrivande

Studieverkstaden kan hjälpa studenter att plugga bättre, bli säkrare i att tala inför andra och i att skriva akademiska texter.

Läs mer om Studieverkstaden på lu.se

IT-support

LU ServiceDesk erbjuder IT-support för såväl anställda som studenter, kontakta dem via epost servicedesk [at] lu [dot] se eller telefon +46 46 222 90 00.

Läs mer om IT-tjänster, support och driftinfo för studenter på lu.se 

CSN

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har information på sin hemsida om vad som gäller under rådande omständigheter. Vissa lättnader har införts för studenter. CSN har i vissa fall krav på att det ska finnas dokumenterat vilka ändringar i utbildningen som skett och vid vilka tidpunkter examination skett. Det gäller att skapa ett system för hanteringen av detta.

Läs mer om CSN:s hantering på csn.se

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen