Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stöd för undervisning med anledning av coronasituationen

Information och stöd, för dig som är lärare, gällande att genomföra undervisning och examination på distans eller campus och regeländringar i samband med coronautbrottet.

Innehåll på denna sida:

Se även:


Munskydd i undervisningen

Uppdaterad 2020-09-11

Lunds universitet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer när det gäller användande av munskydd. Det finns ingen generell rekommendation om användning av munskydd vid universitetet. Men det kan vara så att vissa moment i undervisningen inte kan utföras med 1,5 meters avstånd till andra personer. I dessa fall kan munskydd vara ett bra komplement. Men detta är i så fall ett lokalt beslut på fakultets- eller institutionsnivå.

Läs mer om att använda munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats

När det gäller hantering av använda munskydd finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vid eventuellt inköp av munskydd ska upphandlad leverantör (OneMed) i första hand användas. Sök på ”munskydd” i inköpsfliken i Proceedo.

Läs mer i inköpssystemet Proceedo


Hantering av distansutbildning och campusförlagd utbildning

Uppdaterat 2020-06-11

Universitetet har beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) från och med den 15 juni 2020 får genomföras i universitetets lokaler under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för en minskad smittspridning av covid-19 fortsatt följs.

Verksamheten kommer inte kunna bedrivas på samma sätt som före Coronapandemin, men det krävs inte längre synnerliga skäl för campusförlagd undervisning och examination. Utbildning bedrivs både på plats i universitetets lokaler och genom digitala verktyg. Varje fakultets dekan kommer att besluta om hur utbildningen ska genomföras med hänsyn taget till rektorsbeslut och rekommendationer.

Undervisning och examination som genomförs i universitetets lokaler, eller på annan plats i universitetets regi, ska föregås av riskbedömning och med åtgärder för att minska smittspridning efter en helhetsbedömning. Möjlighet till fysiskt avstånd mellan deltagare samt möjlighet till handhygien ska säkerställas. Inga samlingar får omfatta fler än 50 personer.

I universitetets planering inför hösten måste finnas beredskap för att skyndsamt kunna agera om förutsättningarna ändras.

Prioritering av undervisning och examination

I första hand bör prioritering för genomförande i universitetets lokaler ges den utbildning som inte kan eller som är svårast att genomföra på distans.

 • Examination som inte kan eller inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt.
 • Undervisningsmoment med konstnärliga, praktiska och laborativa inslag.
 • Verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och praktik som inte kan genomföras på alternativt sätt. Externt förlagda moment ska följa även eventuell värdorganisations riktlinjer för minskad smittspridning.
 • Utbildning för internationella studenter som för sitt uppehållstillstånd är beroende av att utbildning ges till övervägande del på plats.
 • Undervisning och introducerande moment för studenter som inleder sina studier vid universitetet höstterminen 2020. 
 • Undervisning och examination som bör genomföras med fysisk närvaro för studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning.

Bibliotek, läsplatser och grupprum bör hållas tillgängliga för studenterna så långt möjligt med hänsyn taget till åtgärder för minskad smittspridning.

Genomförande av undervisning och examination på campus

I planeringen av undervisning och examination som genomförs i universitetets lokaler, eller på annan plats i universitetets regi, behöver flera aspekter vägas in i en helhetsbedömning så att risken för smittspridning minskar. 

 • Möjlighet till tillräcklig fysisk distans mellan personer ska säkerställas. Ett avstånd om minst en meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i samma lokal.
 • Detta innebär att planering av schemaläggning och utnyttjande av lokaler behöver göras så att inte trängsel uppstår.
 • Det kan gälla sådant som att använda ett färre antal platser i en lokal än vad den är anpassad för, att skapa avstånd mellan sittplatser, att dirigera in- och utpassering i lokalerna, att anvisa kö till toaletter och fika.
 • Information kan ges genom tydliga skyltar, markeringar eller andra anvisningar.
 • Det kan också gälla sådant som att arrangera transporter i samband med moment som genomförs på annan plats än i universitetets lokaler på ett sätt som minimerar smittspridning. 

Genomförande av undervisning och examination på distans

Om det inte är möjligt att genomföra åtgärder för minskad smittspridning på grund av lokalernas utformning eller på grund av andra omständigheter ska undervisning och examination ske med digitala verktyg.

Föreläsningar eller andra delar av utbildningen med fler än 50 deltagare ska fortsatt ges med digitala verktyg.

Se tips och goda exempel på hur du som lärare kan utveckla din digitala undervisning och examinering på education.lu.se (ny  flik)

Studenter som tillhör en riskgrupp eller som sammanbor med person i en riskgrupp kan ges särskild anpassning vid genomförande av undervisning och examination med fysisk närvaro.

Kolla kursmålen

Kursmålen gäller fortfarande. Annan undervisningsform och examinationsform kan förekomma. Kursen är inte färdig förrän målen är uppfyllda och examinerade.

Fakulteterna ges rätt att besluta om förlängd vårtermin

Den 8 april beslutade universitetet att ge fakultetsstyrelserna rätt att besluta om förlängning av vårterminen, i den mån det är nödvändigt för att slutföra respektive utbildning. Förlängning är möjlig som längst till och med 30 augusti 2020, dagen innan höstterminen börjar.

Anvisningar för tillämpning av rektors beslut om möjlighet till förlängning av vårterminen 2020 (PDF, 148 kB, ny flik)

Utbildningen ska fortsatt bedrivas på lika villkor

Vid användning av digitala verktyg är det viktigt att ta hänsyn till olika studenters förutsättningar. Tillgången till såväl utrustning som teknisk kunskap varierar stort mellan studenter.

Studentinflytande

Bestämmelserna om studentinflytande gäller även under ändrade omständigheter. Möjligheterna för studentrepresentanter att lämna synpunkter inför besluten kan dock behöva anpassas till situationen. Det kan till exempel innebära att studentrepresentanter måste vara beredda att med kort varsel lämna synpunkter inom kort tid, för att universitetet ska hinna fatta ett brådskande beslut. Ibland är det inte möjligt att genomföra ändringar eller fatta beslut enligt vanliga rutiner. Dokumentera alltid och förankra ev. beslut med studentrepresentanterna efteråt om inga andra alternativ finns.

Dokumentation och allmänna handlingar

Krav på dokumentation och bevarande av allmänna handlingar gäller alltjämt. Det innebär att information som kommer in, upprättas eller skickas i olika verktyg ska bevaras på samma sätt som gäller för informationen i vanliga fall.

Hantera studenter i riskgrupp med anledning av coronaviruset

Uppdaterat 2020-06-29

För studenter som själva tillhör riskgrupp (risk för att bli allvarligt sjuka i Covid-19), eller sammanbor med person i riskgrupp, kan särskilda säkerhetsåtgärder behöva vidtas vid undervisning och examination, utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. För att inte belasta vården rekommenderas att inte kräva intyg på riskgruppstillhörighet. För dessa studenter gäller följande:

 • I första hand bör utbildningen anpassas efter studentens behov i enlighet med delegation i rektorsbeslutet STYR 2020/251 (2020-06-11). Utbildningsnära studievägledning bör prioriteras för dessa studenter för att utarbeta individanpassade lösningar utifrån var enskild situation och studentens förutsättningar. Beslut om anpassning bör fattas i anslutning till utbildningen och tillämpas generöst.
 • Om anpassning av utbildningen efter studentens behov inte är möjlig har studenten rätt att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller anhålla om anstånd med studiestart enligt kap. 7, 33 § Högskoleförordning (1993:100) och Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3).

Ändring av kurs- och utbildningsplaner

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har ändrat sin regeltillämpning i samband med coronautbrottet. Till exempel tillåter man brådskande ändringar av kursplaner och att ändringarna kan få göras i efterhand. UKÄ tillåter också brådskande förändringar av utbildningsprogram.

I de fall det är nödvändigt för att uppfylla universitetets beslut om genomförande av undervisning och examination, får beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende höstterminen 2020 ändras vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Samråd ska ske med berörd studentkår. Beslutet ska dokumenteras med angivande av skälen för ändring.

Mycket av det som står i kursplanen, bl.a. gällande kursens nivå, antal högskolepoäng och mål gäller precis som vanligt. Om inte antal föreläsningar framgår av kursplanen kan dessa modifieras om lärarens resurser behövs på annat håll.

Läs mer om UKÄs förändrade regeltillämpning i samband med coronautbrottet på uka.se (nytt fönster)

Observera att det inte är tillåtet att ändra betygsskalan i kursplanen.


Hantering av laborationer och exkursioner

Uppdaterat 2020-06-11

Laborationer, exkursioner eller liknande moment kan genomföras ifall Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter följs. Andra lösningar kan vara att spela in demonstrationer eller livesända. Glöm inte bort att dokumentera vad som görs.


Distansutbildning – teknisk support

Alla lärare och medarbetare kan hitta stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas. Där kan du ta del av de digitala verktyg och möjligheter som finns samt få instruktioner om hur du använder dem. Du kan få personlig support och se status för de olika verktygen. Där finns även instruktioner för Zoom, Teams, Canvas och videoinspelning.

Håll även koll på reglerna för personuppgiftsskydd vid distansutbildning.

Läs mer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd


Zoom vid LU och säkerhet

Lunds universitet använder, liksom övriga nordiska lärosäten, tjänsten Zoom av Sunet/NORDUnet, med servrar i Danmark. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU. LU-Zoom skiljer sig från den gratisversion av Zoom som också finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varnat för säkerhetsrisker med Zoom, observera att det inte gäller LU-zoom via NORDUnet.  
 
Tänk på att:

 • På LU-Zoom är datan krypterad, men känsliga uppgifter ska ändå undvikas att diskuteras.
 • Håll zoom-appen uppdaterad.
 • Ha bara inloggade deltagare.
 • För externa deltagare kan du använda lösenord.

Läs mer i lärplattformen Canvas (logga in med ditt Lucat-ID):


Digitala disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras på distans.

Disputationer på distans


Personuppgiftsskydd vid distansundervisning

När universitetet har övergått till undervisning och examination på distans aktualiseras frågor om hur studenternas personuppgifter hanteras i digitala kanaler. Vad som är tillåtet avgörs av uppgiften. Det gäller att hålla sig inom ramen för vad som är nödvändigt vid distansundervisning (”uppgift av allmänt intresse”) och examination (”myndighetsutövning”). Studenter kan inte tillfrågas om samtycke eftersom de befinner sig i en beroendeställning till universitetet.

Som lärare ska du tänka på att begränsa hanteringen av personuppgifter till det som är absolut nödvändigt och du behöver kunna motivera varför. Det är också viktigt att ge studenterna tydlig information om hur deras personuppgifter hanteras.

Exempel: En student behöver ha sin webkamera aktiverad vid undervisning online då det råder obligatorisk närvaro på undervisningstillfället. Vid vanlig
salsundervisning hade närvaro kontrollerats. Din bedömning är att det inte finns någon annan lösning på situationen som är mindre ingripande för studenten.
Du får motivera dina skäl och beslut och dokumentera dem.

Tänk på att en inspelning är ett betydligt större integritetsintrång än enbart streaming och det ställs därför höga krav för att kunna motivera en inspelning.

Läs mer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd


Vem har rätten till undervisningsmaterial vid distansundervisning?

Övergången till undervisning på distans har ställt stora krav på verksamheten, inte minst genom behovet att anpassa och ta fram undervisningsmaterial för användning på lärplattformar och andra digitala verktyg. I en sådan situation kan frågor uppkomma om vem som har rättigheter till materialet.

Lärare som skapar undervisningsmaterial har upphovsrätt till det skapade, om det är tillräckligt originellt. Det kan vara tex övningsuppgifter, läsanvisningar, tentamensfrågor och –svar. Eftersom materialet kommit fram som ett resultat av anställningen vid universitetet, så har universitetet rätt att använda det för att kunna tillhandahålla en kontinuerlig och effektiv undervisning. Universitetets rätt till användning omfattar också sådant som gjorts tillgängligt tex genom en lärplattform eller annat digitalt verktyg. Det kan vara anteckningar, föreläsningsunderlag eller presentationer. Universitetets användning kräver inget särskilt samtycke från eller ersättning till läraren.

Universitetet har beslutat om Allmänna råd om universitetets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material, dnr STYR 2015/542, där en mer ingående beskrivning finns.

Läs beslutet i Regleverket (PDF, 48.2 kB, ny flik)

Vid frågor kontakta gärna avdelningen Juridik.


Stöd till studenter

När undervisningen läggs om till distansundervisning förändras många saker för studenterna. Den sociala samvaron och de spontana samtalen, både ämnesrelaterade och inte ämnesrelaterade, försvinner.

Många goda idéer finns runt om på LU om hur man kan stötta varandra. Ett exempel är att ha regelbundna fikor på Zoom eller liknande, kanske med ett tema där en lärare eller student presenterar någon aktuell frågeställning och sen släpper diskussionen fri. Du kan även erbjuda studenter eller andra att planera och moderera.

Det är utmanande tider för alla, var extra uppmärksam på hur dina studenter har det och tipsa dem gärna om det stöd som finns.

Studenthälsan – hälsa och livsstil

Studenthälsan finns för studenter som behöver hjälp att hantera stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil.

Läs mer om Studenthälsan på lu.se

Studentprästerna

Studentprästerna i Lund finns till för att stötta såväl studenter som anställda, oavsett tro eller icke-tro. De erbjuder enskilda samtal som får präglas av det som är viktigt för den som söker hjälp. De har absolut tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Samtalen kan ske på telefon eller via videosamtal. 

Kontakta Studentprästerna (ny flik)

Pedagogiskt stöd

Du som är kursansvarig eller examinator kan behöva göra justeringar för att undervisningen och examinationen fortfarande ska vara tillgänglig för de studenter som har en funktionsnedsättning.

Läs mer om distansundervisning för studenter med funktionsnedsättning

Studieverkstaden – studieteknik och akademiskt skrivande

Studieverkstaden kan hjälpa studenter att plugga bättre, bli säkrare i att tala inför andra och i att skriva akademiska texter.

Läs mer om Studieverkstaden på lu.se

IT-support

LU ServiceDesk erbjuder IT-support för såväl anställda som studenter, kontakta dem via epost servicedesk [at] lu [dot] se eller telefon +46 46 222 90 00.

Läs mer om IT-tjänster, support och driftinfo för studenter på lu.se 

CSN

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har information på sin hemsida om vad som gäller under rådande omständigheter. Vissa lättnader har införts för studenter. CSN har i vissa fall krav på att det ska finnas dokumenterat vilka ändringar i utbildningen som skett och vid vilka tidpunkter examination skett. Det gäller att skapa ett system för hanteringen av detta.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse