Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Coronaviruset/covid-19 – information för medarbetare/doktorander

Lunds universitet följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Enligt besked från regeringen och Länsstyrelsen Skåne ska all verksamhet, som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler, genomföras digitalt. Återgång till campus ska ske stegvis.

Senaste uppdatering av sidan: 2021-06-17

Innehåll på denna sida:

 


Stegvis återgång till campus under hösten

Gällande utbildning

Under hösten ska det ske en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner. Det innebär bland annat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) får börja genomföras i universitetets lokaler från och med höstterminens början 2021 (tidigast den 17 augusti). Återgången ska vara genomförd den 1 november 2021. Detta enligt ett nytt rektorsbeslut från den 17 juni.

Anpassningen ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Forskarutbildning omfattas av vad som gäller för utbildning. Rektor har gett i uppdrag åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Gällande arbetsplatsen

Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån till och med den 15 september. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. Återgången ska vara genomförd den 1 november 2021.

Medarbetare som måste närvara fysiskt på arbetsplatsen för att undervisning och examination och därmed sammanhängande verksamhet ska kunna genomföras kan återgå till arbetsplatsen tidigare. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.


Rådande restriktioner gäller till och med den 17 augusti respektive den 15 september

  • Enligt rektorsbeslutet från den 12 maj gäller att undervisning och examination fortsatt ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger till och med den 17 augusti.
  • Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska fortsätta arbeta hemifrån till och med den 15 september. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.
  • Undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler, och då efter beslut av dekan.
  • Studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga endast för studenter som har behov av det. Men för att förbättra studenternas studiemiljö under pandemin har fler studiemiljöer öppnats upp.
  • Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt.
  • Verksamheter som riktar sig till allmänheten, såsom till exempel museer, konsthallar, butiker och parker, ska anpassa sin verksamhet till de regler som följer av förordningen (2021:8).

Från och med den 16 september

Från och med den 16 september 2021 och till den 1 november 2021 ska nästa fas genomföras av den stegvisa och ordnade anpassningen till verksamhet utan restriktioner till följd av coronapandemin. Anpassningen ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 


Vaccination mot covid-19

Universitetet har beslutat att du som är anställd vid Lunds universitet och väljer att vaccinera dig mot covid-19, har rätt att vaccinera dig på betald arbetstid. Du ska dock i första hand försöka få tid för vaccinering utanför arbetstid. Det är Region Skåne som hanterar vaccineringen, följ deras instruktioner.

Läs mer om vaccinering på 1177.se

Även när du är vaccinerad behöver du fortsätta visa hänsyn

Även om du vaccinerat dig kan det finnas en viss risk att du blir sjuk och därmed smittar andra, trots att du inte har några symtom. Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad:

Läs mer om de allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.


Sammankomster

Sammankomster till och med den 17 augusti och 15 september

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som absolut undantag måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt. Detta gäller hela universitetets verksamhet, det vill säga utbildning, forskning, samverkan och administration och omfattar sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster.

Stegvis återgång till sammankomster med fysisk närvaro från och med den 15 september

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning, och i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet, från och med den 16 september.

Sammankomster som är utbildningsrelaterade kan hållas med fysisk närvaro från och med den 17 augusti.

Planering ska ske i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet.

För sammankomster som inte är utbildningsrelaterade gäller rådande restriktioner till den 15 september, enligt beslutet att anställda bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.


Din arbetsmiljö

Om du upplever problem med din arbetsmiljö i samband med det rådande coronaläget ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Du kan också ta stöd av skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta Företagshälsovården. Detta gäller såväl för de medarbetare som arbetar hemifrån som de som arbetar på plats.

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med arbetet?

Om du som anställd har exponerats eller misstänker att du exponerats för coronavirus i samband med ditt arbete eller dina studier, är universitetet skyldigt att anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.
 
Kontakta din närmaste chef och berätta att du har exponerats, eller misstänker att du har exponerats, för coronavirus i samband med ditt arbete. Din chef behöver den här informationen för att kunna se över aktuell riskbedömning så att smitta på arbetsplatsen kan undvikas. Chefen ansvarar för att anmälan till Arbetsmiljöverket görs. Varje tillbud kräver en enskild anmälan.

Läs mer under Arbetsmiljö och hälsa


Lunds universitets beslut och åtgärder

För Lunds universitets samlade beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset, se löpande uppdateringar på lu.se/corona

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19


Verktyg för arbete hemifrån och digital undervisning

Universitet erbjuder olika lösningar för digitala möten och undervisning. Vi rekommenderar att man för möten i första hand väljer Microsoft Teams, som ingår i Office 365-paketet. Verktyget Zoom, som också används inom universitetet, är främst avsett för undervisning.

Alla lärare och medarbetare kan också få stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas.

Tips och goda exempel på digital utbildning och examination

På webbplatsen education.lu.se hittar du information om hur du kan anpassa din undervisning till en lärmiljö online. Du kan också läsa om enskilda verktyg och ta del av relaterade resurser och tips. I vårt kalendarium kan du anmäla dig till workshops, utbildningar och konferenser.

All information finns samlad på Stöd för digital undervisning på education.lu.se


Digitala lösningar för disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras digitalt.

Läs mer om digitala lösningar för disputationer


Beslut om resor och besök

Planering ska ske i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet. I de fall Utrikesdepartementet (UD) avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt.  

Inrikes tjänsteresor - till och med den 15 september

Universitetet har beslutat att enbart bevilja inrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

I de fall Folkhälsomyndigheten avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

Utrikes tjänsteresor - till och med den 15 september

Universitetet har beslutat att enbart bevilja utrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

I de fall regeringen avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

Externa besök - till och med den 15 september

Universitetet har beslutat att mottagande av besök, inkluderat även leverantörer och hantverkare, endast ska ske i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och bedöms möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19. För mottagande av internationella besök gäller härutöver att hänsyn ska tas till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.