Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Coronaviruset/covid-19 – information för medarbetare/doktorander

Senaste uppdatering av sidan: 2021-05-12

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Enligt besked från regeringen och Länsstyrelsen Skåne ska all verksamhet, som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler, genomföras digitalt.
 

Innehåll på denna sida:


Rektorsbeslut 12 maj: rådande restriktioner för utbildning gäller till 29 augusti

Enligt uppdaterat rektorsbeslut från 12 maj gäller att undervisning och examination fortsatt ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i
universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger.

Fortsatt gäller att anställda bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Höstens planering bör kunna utgå från viss återgång, förutsatt att smittläget tillåter det

Planeringen för höstterminen 2021 bör kunna utgå från att undervisning och examination genomförs både digitalt och i universitetets lokaler, under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till ansvariga myndigheters regler och rekommendationer.

Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Till stöd för verksamheten finns en vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under pågående utbrott av coronaviruset.

Se fakulteternas hantering på lu.se

För verksamhet utöver utbildningen anpassar universitetet sitt beslut så snart möjlighet ges med hänsyn till regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning.

Kurs- och utbildningsplaner beslutade för höstterminen 2021 tillåts att ändras när det gäller formerna för undervisning och examination till genomförande digitalt, i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av universitetets beslut.

Rådande restriktioner

  • Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.
  • Undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler, och då efter beslut av dekan.
  • Studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga endast för studenter som har behov av det. Men för att förbättra studenternas studiemiljö under pandemin har fler studiemiljöer öppnats upp.
  • Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt.
  • Verksamheter som riktar sig till allmänheten, såsom t.ex. museer, konsthallar, butiker och parker, ska anpassa sin verksamhet till de regler som följer av förordningen (2021:8).

Vaccination mot covid-19

Universitetet har beslutat att du som är anställd vid Lunds universitet och väljer att vaccinera dig mot covid-19, har rätt att vaccinera dig på betald arbetstid. Du ska dock i första hand försöka få tid för vaccinering utanför arbetstid. Det är Region Skåne som hanterar vaccineringen, följ deras instruktioner.

Läs mer om vaccinering på 1177.se


Din arbetsmiljö

Om du upplever problem med din arbetsmiljö i samband med det rådande coronaläget ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Du kan också ta stöd av skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta Företagshälsovården. Detta gäller såväl för de medarbetare som arbetar hemifrån som de som arbetar på plats.

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med arbetet?

Om du som anställd har exponerats eller misstänker att du exponerats för coronavirus i samband med ditt arbete eller dina studier, är universitetet skyldigt att anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.
 
Kontakta din närmaste chef och berätta att du har exponerats, eller misstänker att du har exponerats, för coronavirus i samband med ditt arbete. Din chef behöver den här informationen för att kunna se över aktuell riskbedömning så att smitta på arbetsplatsen kan undvikas. Chefen ansvarar för att anmälan till Arbetsmiljöverket görs. Varje tillbud kräver en enskild anmälan.

Läs mer under Arbetsmiljö och hälsa.


Vad gör jag om jag har symptom?

Om du har symtom ska du stanna hemma, även om du bara har milda symtom. Du kan göra ett kostnadsfritt självtest hos 1177.se, för att ta reda på ifall du har covid-19.

Läs mer om hur du beställer självtest på webbplatsen 1177.se

Vad gör jag om jag är smittad?

Om du har bekräftad smitta ska du följa de instruktioner du får vid provresultatet.

Om du trots bekräftad covid-19 enbart har milda symptom, stäm av med din chef om du kan arbeta hemifrån. Om du däremot är för sjuk för att arbeta hemifrån, ska du göra en sjukanmälan i Primula.

Läs mer om sjukfrånvaro och hur du gör en sjukanmälan - Medarbetarwebben

Skyddsplikt vid bekräftad covid-19

Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan. Du som har varit på arbetet under perioden då du varit smittsam, rekommenderas att informera din närmaste chef.


Om någon i din närhet är bekräftat sjuk i covid-19

Om du varit nära någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du testa dig för covid-19, även om du inte har symtom, dels direkt när du får veta om det och dels fem dagar efter senaste kontakt med den smittade.


Lunds universitets beslut och åtgärder

För Lunds universitets samlade beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset, se löpande uppdateringar på lu.se/corona

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19


Verktyg för arbete hemifrån och digital undervisning

Universitet erbjuder olika lösningar för digitala möten och undervisning. Vi rekommenderar att man för möten i första hand väljer Microsoft Teams, som ingår i Office 365-paketet. Verktyget Zoom, som också används inom universitetet, är främst avsett för undervisning.

Alla lärare och medarbetare kan också få stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas.

Tips och goda exempel på digital utbildning och examination

På webbplatsen education.lu.se hittar du information om hur du kan anpassa din undervisning till en lärmiljö online. Du kan också läsa om enskilda verktyg och ta del av relaterade resurser och tips. I vårt kalendarium kan du anmäla dig till workshops, utbildningar och konferenser.

All information finns samlad på Stöd för digital undervisning på education.lu.se


Digitala lösningar för disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras digitalt.

Läs mer om digitala lösningar för disputationer


Beslut om resor och besök

Inrikes tjänsteresor

Universitetet har beslutat att enbart bevilja inrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

I de fall Folkhälsomyndigheten avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

Utrikes tjänsteresor

Universitetet har beslutat att enbart bevilja utrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

I de fall regeringen avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

Externa besök

Universitetet har beslutat att mottagande av besök, inkluderat även leverantörer och hantverkare, endast ska ske i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och bedöms möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19. För mottagande av internationella besök gäller härutöver att hänsyn ska tas till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.


Beslut om sammankomster

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som absolut undantag måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt. Detta gäller hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration och omfattar sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster.


FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset

Här samlar vi svar på vanliga frågor gällande Lunds universitets hantering av coronautbrottet samt situationen för dig som medarbetare/doktorand.

FAQ – vanliga frågor för medarbetare och doktorander

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se