Coronaviruset/covid-19 – information för medarbetare/doktorander

Senaste uppdatering av sidan: 2020-12-22

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Enligt besked från regeringen och Länsstyrelsen Skåne ska all verksamhet, som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler, genomföras digitalt.
 

Innehåll på denna sida:


Nytt rektorsbeslut från 21 december 2020

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig meddelade regeringen den 18 december 2020 ytterligare restriktioner för hela Sverige.  Därför har nytt rektorsbeslut tagits den 21 december 2020. Beslutets utgångspunkt är att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter och bidra till minskad smittspridning i samhället fattar universitetet nedanstående beslut. Beslutet påverkar verksamheten i första hand t.o.m. den 24 januari 2021. Vilka förutsättningar som kan gälla för verksamheten för tiden från och med den 25 januari 2021 kommer att meddelas senare.

Undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler, och då efter beslut av dekan.

Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån, i första hand t.o.m. den 24 januari 2021. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt.

Verksamheter som riktar sig till allmänheten, såsom t.ex. museer, ska hållas stängda för allmänheten t.o.m. den 24 januari 2021.


Medarbetare ska fortsätta arbeta hemifrån – om det är möjligt

Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån, i första hand t.o.m den 24 januari 2021. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Universitetet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Folkhälsomyndighetens information för att minska smittspridning

Vad gör jag om jag har symptom?

Om du har symtom ska du stanna hemma, även om du bara har milda symtom. Du kan göra ett kostnadsfritt självtest hos 1177.se, för att ta reda på ifall du har covid-19.

Läs mer om hur du beställer självtest på webbplatsen 1177.se

Vad gör jag om jag är smittad?

Om du har bekräftad smitta ska du stanna hemma i minst sju dagar, varav två dygn ska vara feberfria innan du återgår till arbetsplatsen, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Om du trots bekräftad covid-19 enbart har milda symptom, stäm av med din chef om du kan arbeta hemifrån. Om du däremot är för sjuk för att arbeta hemifrån, ska du göra en sjukanmälan i Primula.

Läs mer om sjukfrånvaro och hur du gör en sjukanmälan - Medarbetarwebben

Skyddsplikt vid bekräftad covid-19

Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan. Du som har varit på arbetet under perioden då du varit smittsam, rekommenderas att informera din närmaste chef.

Din arbetsmiljö

Om du upplever problem med din arbetsmiljö i samband med det rådande coronaläget ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Du kan också ta stöd av skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta Företagshälsovården. Detta gäller såväl för de medarbetare som arbetar hemifrån som de som arbetar på plats.

Corona/covid-19 – läget i Skåne

Se aktuell lägesbild på skane.se


Om någon i din närhet är bekräftat sjuk i covid-19

Om du bor eller har bott med någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du bli kontaktad av vården och få förhållningsregler. Då räknas du som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Det innebär att du måste följa de förhållningsregler som du får och stanna hemma, undvika kontakter med andra och agera som att du har testats positivt för covid-19.

Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.


Lunds universitets beslut och åtgärder

För Lunds universitets samlade beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset, se löpande uppdateringar på lu.se/corona

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19


Verktyg för arbete hemifrån och digital undervisning

Universitet erbjuder olika lösningar för digitala möten och undervisning. Vi rekommenderar att man för möten i första hand väljer Microsoft Teams, som ingår i Office 365-paketet. Verktyget Zoom, som också används inom universitetet, är främst avsett för undervisning.

Alla lärare och medarbetare kan också få stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas.

Tips och goda exempel på digital utbildning och examination

Uppdaterat 2020-06-11

På webbplatsen education.lu.se hittar du information om hur du kan anpassa dina läraktiviteter till en lärmiljö online. Du kan också läsa om enskilda verktyg och ta del av relaterade resurser och tips. I vårt kalendarium kan du anmäla dig till workshops, utbildningar och konferenser.

All information finns samlad på Stöd för digital undervisning på education.lu.se


Digitala lösningar för disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras digitalt.

Läs mer om digitala lösningar för disputationer


Beslut om resor och besök

Inrikes tjänsteresor
Universitetet har beslutat att enbart bevilja inrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

I de fall Folkhälsomyndigheten avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

Utrikes tjänsteresor
Tills vidare beviljas enbart utrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

I de fall Folkhälsomyndigheten avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

Externa besök
Universitetet har beslutat att mottagande av besök, inkluderat även leverantörer och hantverkare, endast ska ske i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och bedöms möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19. För mottagande av internationella besök gäller härutöver att hänsyn ska tas till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Se eventuella inreserestriktioner på polisens webbplats


Beslut om sammankomster

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som absolut undantag måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt. Detta gäller hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration och omfattar sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster.


FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset

Här samlar vi svar på vanliga frågor gällande Lunds universitets hantering av coronautbrottet samt situationen för dig som medarbetare/doktorand.

FAQ – vanliga frågor för medarbetare och doktorander

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona-krisen så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se