Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Coronaviruset/covid-19 – information för medarbetare/doktorander

Under hösten pågår en stegvis och ordnad anpassning till en utbildning och verksamhet utan restriktioner. Återgången ska vara genomförd den 1 november 2021.

Senaste uppdatering av sidan: 2021-10-15

Innehåll på denna sida:


Regeringen lyfter restriktioner – men rektorsbeslutet gäller fortfarande

Angående regeringens beslut om nytt datum för att arbeta hemifrån

Regeringen ändrade den 9 september slutdatum för hemarbete från den 15 september till den 28 september. Universitetet har sedan i juni ett beslut om en stegvis och ordnad anpassning till verksamhet utan restriktioner, det gäller fortfarande. Med anledning av regeringens nya beslut om förlängt uppdrag att så många som möjligt ska arbeta hemifrån, betonas att anställda till och med den 28 september bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. En försiktig anpassning bör således vara vägledande inledningsvis.

Angående regeringens besked från den 7 september om att lyfta fler restriktioner

Regeringen meddelade den 7 september att man planerar att gå in i steg 4 och lyfta flera restriktioner från och med den 29 september 2021. De restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lyfta är bland annat: deltagartak för allmänna sammankomster, avstånd mellan sällskap och rekommendation om hemarbete.

Regeringens nya besked påverkar inte nuvarande rektorsbeslut från 17 juni. Planen på en stegvis och anpassad återgång gäller fortfarande. Det befintliga rektorsbeslutet för höstens utbildning och verksamhet utgår från önskan om att skapa en trygg och säker miljö för våra studenter och medarbetare.

Planeringen av höstens utbildning är fastlagd sedan flera månader och står kvar, med en stegvis återgång från terminsstart till och med den 1 november. Dekanen för respektive fakultet beslutar hur detta ska genomföras.

Den stegvisa och anpassade återgången från hemarbete till arbete på plats kommer att fortsätta enligt plan mellan den 16 september och 1 november. Närmaste chef avgör i samverkan med skyddsorganisation och medarbetarna hur detta ska gå till.

Lunds universitet har som arbetsgivare och utbildningsansvarig ett ansvar att erbjuda en trygg och säker arbetsplats på campus. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om ett individuellt ansvar genom att t ex undvika trängsel och att stanna hemma vid symtom gäller tills vidare.


Stegvis återgång till campus under hösten

Utbildning – stegvis återgång under höstterminen

Under hösten pågår en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner. Det innebär bland annat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) får börja genomföras i universitetets lokaler från och med höstterminens början. Studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga i så stor omfattning som är möjlig med undvikande av spridning av covid-19. När det gäller bibliotek, ska de hållas öppna i så stor omfattning som är möjlig med undvikande av spridning av covid-19. Återgången ska vara genomförd den 1 november 2021.

Anpassningen ska genomföras utifrån varje verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Forskarutbildning omfattas av vad som gäller för utbildning. Rektor har gett i uppdrag åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Arbetsplatser - stegvis återgång under hösten

Medarbetare ska från och med den 16 september 2021 och till den 1 november 2021 göra en stegvis och ordnad återgång till arbetsplatsen. Anpassningen ska genomföras utifrån förutsättningarna för respektive verksamhet och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Medarbetare som måste vara fysiskt på arbetsplatsen för att undervisning och examination ska kunna genomföras, kan återgå till arbetsplatsen tidigare. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.


Vaccination mot covid-19

Vaccination på arbetstid

Universitetet har beslutat att du som är anställd vid Lunds universitet och vill vaccinera dig mot covid-19, har rätt att vaccinera dig på betald arbetstid. Du ska dock i första hand försöka få tid för vaccinering utanför arbetstid.

Det är Region Skåne som hanterar vaccineringen, alla har möjlighet att vaccinera sig kostnadsfritt hos Region Skåne. Om du saknar personnummer och /eller bank id, kan du ringa Region Skånes Call Center på telefon 0771-32 03 20.

Läs mer om vaccinering och boka tid på på 1177.se (Region Skåne)

Även när du är vaccinerad behöver du fortsätta visa hänsyn

Även om du vaccinerat dig kan det finnas en viss risk att du blir sjuk och därmed smittar andra, trots att du inte har några symtom. Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad:

  • Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion
  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Tvätta händerna ofta

Läs mer om de allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.


Sammankomster

Stegvis återgång till sammankomster med fysisk närvaro från och med slutet av september

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning, och i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet, från och med den 16 september till och med den 1 november.


Din arbetsmiljö

Om du upplever problem med din arbetsmiljö i samband med det rådande coronaläget ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Du kan också ta stöd av skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta Företagshälsovården. Detta gäller såväl för de medarbetare som arbetar hemifrån som de som arbetar på plats.

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med arbetet?

Om du som anställd har exponerats eller misstänker att du exponerats för coronavirus i samband med ditt arbete eller dina studier, är universitetet skyldigt att anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.
 
Kontakta din närmaste chef och berätta att du har exponerats, eller misstänker att du har exponerats, för coronavirus i samband med ditt arbete. Din chef behöver den här informationen för att kunna se över aktuell riskbedömning så att smitta på arbetsplatsen kan undvikas. Chefen ansvarar för att anmälan till Arbetsmiljöverket görs. Varje tillbud kräver en enskild anmälan.

Läs mer under Arbetsmiljö och hälsa


Lunds universitets beslut och åtgärder

För Lunds universitets samlade beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset, se löpande uppdateringar på lu.se/corona

Universitetsövergripande beslut med anledning av coronaviruset/covid-19


Verktyg för arbete hemifrån och digital undervisning

Universitet erbjuder olika lösningar för digitala möten och undervisning. Vi rekommenderar att man för möten i första hand väljer Microsoft Teams, som ingår i Office 365-paketet. Verktyget Zoom, som också används inom universitetet, är främst avsett för undervisning.

Alla lärare och medarbetare kan också få stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas.

Tips och goda exempel på digital utbildning och examination

På webbplatsen education.lu.se hittar du information om hur du kan anpassa din undervisning till en lärmiljö online. Du kan också läsa om enskilda verktyg och ta del av relaterade resurser och tips. I vårt kalendarium kan du anmäla dig till workshops, utbildningar och konferenser.

All information finns samlad på Stöd för digital undervisning på education.lu.se


Digitala lösningar för disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras digitalt.

Läs mer om digitala lösningar för disputationer


Beslut om resor och besök

Planering ska ske i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet. I de fall Utrikesdepartementet (UD) avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt.  

I de fall regeringen avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

Tester och provtagningar inför tjänsteresor

Om du beviljats tjänsteresa till land där reseintyg för genomfört PCR- och/eller antigentest för covid-19 krävs för inresa, ska arbetsgivaren stå för eventuella kostnader för genomförande av testning/erhållande av reseintyget. Eventuella kostnader för provtagningar ska belasta det lokala kostnadsstället.