Att examinera på distans

Information och stöd, för dig som är lärare, gällande examination på distans och regeländringar i samband med coronautbrottet.

Innehåll på denna sida:

Se även:


Examination på distans

Uppdaterat 2020-06-11

Handlingsutrymmet för att förändra examinationsformer och obligatoriska moment är begränsat, framför allt av juridiska skäl.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har med anledning av Covid-19 förändrat sina regeltillämpningar och vilket gör det möjligt för lärosäten att göra brådskande förändringar i examinationsformerna och först i efterhand genomföra dessa förändringar i kursplanerna utan att riskera tillsynsanmälan.

Eftersom examinationen ska genomföras i ny form är det inte säkert att alla datum kan behållas. Det är viktigt att du som lärare får tid att göra om examinationen så att den fungerar för kursen, beroende på kursens innehåll och mål och studentgruppens storlek. Det kan alltså hända att examinationsdatum skjuts upp eller delas upp på flera tillfällen. Glöm inte att dokumentera, så att det går att följa vad som gjorts när allt är lugnare. Informera studenter så fort som möjligt.

Flera fakulteter/institutioner har samtidigt fattat egna beslut och riktlinjer rörande examination under de rådande omständigheterna, vilket gör det svårt att formulera generella råd till enskilda lärare på kurser där examinationen är planerad på ett sätt som i nuläget inte är genomförbart av smittskyddsskäl. Innan du som lärare gör förändringar i din examination, ta därför först reda på om din fakultet/institution har utfärdat sådana särskilda rekommendationer/riktlinjer.

I den universitetsgemensamma lärplattformen Canvas kan du läsa om hur du kan utföra examination på distans, vilka verktyg som går att använda samt hur du ska tänka för att göra en rättsäker examination.

Rättning

Vid utformningen av en ny typ av examination, tänk på att lägga upp den så att rättningen inte blir för betungande. Ändringar av den normala lärartiden kan behöva göras tillsammans med utbildningsansvarig och dokumenteras.

Fusk/plagiat/vilseledande vid examination

Tänk på att tydliggöra för studenterna vilken typ av hjälpmedel och samarbete som är tillåtet vid t. ex. hemtentor. Misstänkt fusk ska anmälas till disciplinnämnden enligt vanliga rutiner (men det kan finnas skäl att påminna studenterna om det).

Uppskjutna eller inställda examinationer

Trots möjlighet till campusförlagd undervisning och examination med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan det i vissa fall vara svårt att ändra examinationsformer på grund av kursens karaktär. Examinationer kan då i värsta fall behöva senareläggas eller helt ställas in. Erbjud studenterna ett examinationstillfälle så snart som det är möjligt med hänsyn till smittskyddsskäl. Enligt Lunds universitets rättighetslista för studenter ges studenterna rätt till nytt provtillfälle vid misstag från lärosätets sida. Detta kan användas i denna situation.

Att en examination ställs in kan innebära att studenter inte uppfyller behörighetskraven till nästa kurs inom utbildningsprogrammet. Lunds universitet har möjlighet att ge undantag från behörighetskraven till nästa kurs inom ett program. Lärosätets beslut om att avslå en begäran om undantag från behörighetskrav till programkurser kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.


Personuppgifter och dataskydd i samband med examination på distans


Läs mer om behandling av personuppgifter i samband med examination på distans på Medarbetarwebben


Studenter i behov av särskilt stöd

I samband med coronautbrottet är det många som hastigt fått ställa om till distansundervisning. Då är det viktigt att komma ihåg att de studenter som har besked om särskilt pedagogiskt stöd kan behöva få detta anpassat till den nya situationen.

Mer om distansundervisning för studenter med funktionsnedsättning


Arkivering i samband med digital examination

I anslutning till digital examination produceras handlingar, t.ex. utdelade uppgifter och inlämnade besvarade uppgifter. Dessa handlingar finns vanligtvis i fysisk form. Oavsett om examination genomförs på papper eller digitalt – eller i någon annan form – ska resultatet sparas. Utdelade uppgifter bevaras för all framtid. Inlämnade besvarade uppgifter sparas i 2 år innan de kan gallras (förstöras).

Hur sparas digitala tentor bäst?

  • Om tentorna, uppgifter såväl som inlämnade svar, redan finns i någon av universitetets lärplattformar ska de ligga kvar där. Inget mer behöver göras.
  • Om tentorna, uppgifter och svar, inte ligger i något system enligt ovan behöver de samlas på en säker serveryta inom institution eller fakultet.
  • Filerna för både uppgifter och svar ska vara enhetligt namngivna för att bli sökbara. Lämplig namngivning är kurskod, termin och år samt, i förekommande fall, namn på student.

Har du frågor kring dokumenthantering, kontakta din lokala registrator.

Läs mer om bevarande respektive gallring i Dokumenthanteringsplanen (PDF, 1.34 MB, ny flik)


Så gör andra lärosäten – examination

Flera svenska lärosäten har publicerat tips och råd för hur man kan genomföra examination på distans. Dessa alternativ är i första hand sådana som inte kräver övervakning och som kan göra det möjligt för studenterna att använda hjälpmedel, som exempelvis hemtentamen, individuella uppgifter, grupparbeten eller muntlig examination. Om du har möjlighet att välja sådana alternativ undviker du den problematik som övervakad salstentamen på distans medför vad gäller bland annat ID-kontroll och rättssäkerhet – samtidigt som naturligtvis vissa typer av kunskap kan vara svårare att mäta med sådana tentamensformer.

Göteborgs universitet

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet har formulerat rekommendationer för hur man som lärare kan utforma en distansexamination utifrån vilken typ av examination man från början planerat (t ex salstentamen eller praktisk tentamen). De ger också allmänna råd vad gäller utformning av examination och tips när man formulerar flervalsfrågor.

Läs mer på Göteborgs universitets webbplats

Uppsala universitet

Uppsala universitet har publicerat råd och tips för hur man kan utforma hemtentamen

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ger råd för förberedelse, genomförande och efterarbete vid en examination på distans, framför allt via Canvas och Zoom.

Läs mer på SLU:s webbplats


Disputationer på distans

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras på distans.

Disputationer på distans

 

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona-krisen så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se