Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital examination

Information och stöd, för dig som är lärare, gällande digital examination och regeländringar i samband med coronautbrottet.

Innehåll på denna sida:

Se även:


Beslut om förlängning av vårterminen 2021

Den pågående pandemin skapar fortsatt problem med att genomföra vissa utbildningsmoment, bland annat verksamhetsförlagd utbildning. Sektion Student och utbildning har därför beslutat att det efter ansökan från respektive fakultet kan medges undantag från fastställda terminsgränser. På så sätt kan utbildningsmoment, där det är nödvändigt, genomföras efter vårterminens slut.

Läs beslutet Förlängning av vårterminen 2021 (U 2021/66) (PDF, 201 kB, ny flik)


Digital examination

Handlingsutrymmet för att förändra examinationsformer och obligatoriska moment är begränsat, framför allt av juridiska skäl.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har med anledning av Covid-19 förändrat sina regeltillämpningar och vilket gör det möjligt för lärosäten att göra brådskande förändringar i examinationsformerna och först i efterhand genomföra dessa förändringar i kursplanerna utan att riskera tillsynsanmälan.

Eftersom examinationen ska genomföras i ny form är det inte säkert att alla datum kan behållas. Det är viktigt att du som lärare får tid att göra om examinationen så att den fungerar för kursen, beroende på kursens innehåll och mål och studentgruppens storlek. Det kan alltså hända att examinationsdatum skjuts upp eller delas upp på flera tillfällen. Glöm inte att dokumentera, så att det går att följa vad som gjorts när allt är lugnare. Informera studenter så fort som möjligt.

Flera fakulteter/institutioner har samtidigt fattat egna beslut och riktlinjer rörande examination under de rådande omständigheterna, vilket gör det svårt att formulera generella råd till enskilda lärare på kurser där examinationen är planerad på ett sätt som i nuläget inte är genomförbart av smittskyddsskäl. Innan du som lärare gör förändringar i din examination, ta därför först reda på om din fakultet/institution har utfärdat sådana särskilda rekommendationer/riktlinjer.

I den universitetsgemensamma lärplattformen Canvas kan du läsa om hur du kan utföra examination på distans, vilka verktyg som går att använda samt hur du ska tänka för att göra en rättssäker examination.

Rättning

Vid utformningen av en ny typ av examination, tänk på att lägga upp den så att rättningen inte blir för betungande. Ändringar av den normala lärartiden kan behöva göras tillsammans med utbildningsansvarig och dokumenteras.

Fusk/plagiat/vilseledande vid examination

Tänk på att tydliggöra för studenterna vilken typ av hjälpmedel och samarbete som är tillåtet vid t. ex. hemtentor. Misstänkt fusk ska anmälas till disciplinnämnden enligt vanliga rutiner (men det kan finnas skäl att påminna studenterna om det).

Uppskjutna eller inställda examinationer

Trots möjlighet till campusförlagd undervisning och examination med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan det i vissa fall vara svårt att ändra examinationsformer på grund av kursens karaktär. Examinationer kan då i värsta fall behöva senareläggas eller helt ställas in. Erbjud studenterna ett examinationstillfälle så snart som det är möjligt med hänsyn till smittskyddsskäl. Enligt Lunds universitets rättighetslista för studenter ges studenterna rätt till nytt provtillfälle vid misstag från lärosätets sida. Detta kan användas i denna situation.

Att en examination ställs in kan innebära att studenter inte uppfyller behörighetskraven till nästa kurs inom utbildningsprogrammet. Lunds universitet har möjlighet att ge undantag från behörighetskraven till nästa kurs inom ett program. Lärosätets beslut om att avslå en begäran om undantag från behörighetskrav till programkurser kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.


Personuppgifter och dataskydd i samband med digital examination


Läs mer om behandling av personuppgifter i samband med digital examination


Studenter i behov av särskilt stöd

I samband med coronautbrottet är det många som hastigt fått ställa om till digital undervisning. Då är det viktigt att komma ihåg att de studenter som har besked om särskilt pedagogiskt stöd kan behöva få detta anpassat till den nya situationen.

Mer om digital undervisning för studenter med funktionsnedsättning


Arkivering i samband med digital examination

I anslutning till digital examination produceras handlingar, t.ex. utdelade uppgifter och inlämnade besvarade uppgifter. Dessa handlingar finns vanligtvis i fysisk form. Oavsett om examination genomförs på papper eller digitalt – eller i någon annan form – ska resultatet sparas. Utdelade uppgifter bevaras för all framtid. Inlämnade besvarade uppgifter sparas i 2 år innan de kan gallras (förstöras).

Hur sparas digitala tentor bäst?

  • Om tentorna, uppgifter såväl som inlämnade svar, redan finns i någon av universitetets lärplattformar ska de ligga kvar där. Inget mer behöver göras.
  • Om tentorna, uppgifter och svar, inte ligger i något system enligt ovan behöver de samlas på en säker serveryta inom institution eller fakultet.
  • Filerna för både uppgifter och svar ska vara enhetligt namngivna för att bli sökbara. Lämplig namngivning är kurskod, termin och år samt, i förekommande fall, namn på student.

Har du frågor kring dokumenthantering, kontakta din lokala registrator.

Läs mer om bevarande respektive gallring i Dokumenthanteringsplanen (PDF, 1.34 MB, ny flik)


Digitala disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras digitalt.

Digitala disputationer