Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitala lösningar för disputationer

Disputationer på distans med anledning av coronaviruset

Universitetet har beslutat att genomföra utbildning och examination digitalt. Detta omfattar också disputationer.

En doktorsavhandling ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation enligt högskoleförordningen. Att disputationen ska vara offentlig innebär att den ska vara öppen för allmänheten att ta del av.

Med anledning av utbrottet av Coronaviruset har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) angett att de inte anser att det finns några rättsliga hinder mot att doktorander, betygsnämnder och andra deltagare vid en disputation kan närvara på distans via länk. UKÄ har även framfört att de anser att kravet på offentlighet kan tillgodoses genom att allmänheten ges möjligheten att via länk ta del av disputationen med hjälp av dator. Universitet bör även tillhandahålla lokal där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt. Men Folkhälsomyndighetens rekommendationer om sociala kontakter ska då också beaktas. 

Läs mer om UKÄs förändrade regeltillämpning på UKÄ:s webbplats

LU konferens erbjuder digitala lösningar för disputationer och föreläsningar. LU konferens kan koppla upp deltagare från andra länder och kan filma föreläsningar; göra dem tillgängliga on demand eller streama dem live. Kontakta LU Konferens om du vill veta mer på bokning [at] service [dot] lu [dot] se.

Frågor och svar, genomförande av disputation på distans

Kan disputation genomföras på distans?

Ja, disputation kan genomföras på distans. Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har ändrat sin regeltillämpning.

Läs mer om disputationer på distans på UKÄ:s webbplats

Hur tillkännager vi förekomsten av disputationen?

Genom tillkännagivande på första sidan på myndighetens webbplats och sedan även på myndighetens officiella anslagstavla.

Vilken information ska finnas med i tillkännagivandet?

 • Namn på doktoranden
 • Ämnet för avhandlingen
 • Titel på avhandlingen
 • Tid för disputationen
 • Plats för disputationen
 • Länk till livesändning av disputationen

Hur uppfyller vi kravet på disputationens offentlighet under rådande omständigheter?

På två sätt:

 • A) Disputationen filmas och livesänds via länk till vilken allmänheten kan få tillträde genom dator, och
 • B) Disputationen filmas och livesänds även på skärm i en av universitetets lokaler till vilken allmänheten bereds tillträde. Fakulteten utser en värd som kan närvara i lokalen, ta emot allmänheten och hantera tekniska frågor.

Avseende krav B: Deltagarantalet måste begränsas till ett minimum, enligt beslut från regeringen.
För att minska smittspridningsrisken bör följande allmänna åtgärder vidtas enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Genomför en riskbedömning, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sammankomster – respektive fakultet ansvarar för detta.
  Se Folkhälsomyndighetens riskanalys på deras webbplats
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • Ha god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit.
 • Ge information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
 • Lokalen bör vara anpassad för att möjliggöra för deltagare och åhörare att hålla lämpligt avstånd till varandra.

Hur kan vi praktiskt gå tillväga för att genomföra disputationen på distans?

Genom att var och en av deltagarna – doktorand, handledare, opponent, ordförande och övriga ledamöter i betygsnämnden – finns tillgängliga via videokonferens. Fakulteten är skyldig att se till att det finns teknisk personal tillgänglig som kan hjälpa deltagarna för att få igång videokonferensen. Förslagsvis kan det vara samma person som agerar värd i lokalen till vilken allmänheten bereds tillträde för att se den livesända disputationen.

LU konferens erbjuder digitala lösningar för disputationer och föreläsningar. LU konferens kan koppla upp deltagare från andra länder och kan filma föreläsningar, göra dem tillgängliga on demand eller streama dem live. Kontakta LU Konferens om du vill veta mer, 046-222 77 17 eller richie [dot] gray [at] service [dot] lu [dot] se.

Hur identifierar vi doktoranden på ett säkert sätt?

I och med att doktoranden finns synlig inför publik och betygsnämnd kan vederbörande identifieras på ett säkert sätt.

Hur säkrar vi att fusk inte förekommer?

För kontroll av att det inte går att fuska, t.ex. genom att annan person som befinner sig utanför bild hjälper till med svaren, är det lämpligt att minst en person som företräder universitetet som anordnare av examinationen är fysiskt närvarande på samma plats som doktoranden. Den funktionen skulle kunna fyllas av den som utses som ordförande vid disputationen.

Hur tillhandahåller vi exemplar av avhandlingen?

Doktorsavhandlingen ska vid tillkännagivandet finnas tillgänglig vid universitetet för att det ska vara möjligt att granska avhandlingen vid disputationen. Exemplar av avhandlingen hålls tillgängliga på Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet och är sökbara i Lunds universitets forskningsportal LUCRIS i minst tre veckor före utsatt datum för disputationen.

Sök efter avhandlingar i Lunds universitets forskningsportal LUCRIS

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se