Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset

Senaste uppdatering av sidan: 2021-09-08

Här samlar vi svar på vanliga frågor från medarbetare gällande Lunds universitets hantering av coronautbrottet samt situationen för dig som medarbetare/doktorand
 

Innehåll på denna sida:


Lunds universitets hantering av coronakrisen

Hur hanterar Lunds universitet coronautbrottets konsekvenser?

Universitetet bevakar myndigheternas restriktioner och rekommendationer angående corona och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna

Har du frågor och synpunkter, hör av dig till: corona [at] lu [dot] se

Övergripande information om universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet finns samlat och uppdateras löpande.

Universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet på lu.se/corona

Praktiska frågor tar du i första hand med din närmaste chef. Gäller det arbetsrättsliga frågor så kan chefen ta stöd av sin respektive HR-funktion, som i sin tur har löpande kontakt med sektionen HR.

Om du inte får svar på dina frågor kan du kontakta: corona [at] lu [dot] se


För mig som medarbetare/doktorand – vad gäller?

Ska jag gå till jobbet eller jobba hemifrån?

Medarbetare som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån till och med den 15 september 2021.
Närmaste chef bedömer möjligheten att arbeta hemifrån med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Medarbetare som måste vara på arbetsplatsen för att undervisning och examination och därmed sammanhängande verksamhet ska kunna genomföras med fysisk närvaro kan återgå till arbetsplatsen tidigare.

Från och med slutet av september 2021 och till den 1 november 2021 ska nästa fas av den stegvisa och ordnade återgången till arbetsplatserna genomföras. Anpassningen ska genomföras i utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med arbetet?

Om du som anställd har exponerats eller misstänker att du exponerats för coronavirus i samband med ditt arbete eller dina studier, är universitetet skyldigt att anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.
 
Kontakta din närmaste chef och berätta att du har exponerats, eller misstänker att du har exponerats, för coronavirus i samband med ditt arbete. Din chef behöver den här informationen för att kunna se över aktuell riskbedömning så att smitta på arbetsplatsen kan undvikas. Chefen ansvarar för att anmälan till Arbetsmiljöverket görs.


Jag behöver prata om hur coronasituationen påverkar mig i mitt arbete. Vart ska jag vända mig?

I första hand ska du diskutera detta med din chef. Önskar du annat stöd kan du kontakta Företagshälsovården, telefon 046-222 32 80.

Mer information om Företagshälsovården

Vad gäller för arbetsmiljön vid arbete hemifrån?

Din närmaste chef har arbetsmiljöansvaret för dig även när du arbetar hemifrån. Om du upplever problem kontaktar du din närmaste chef.

Vad gör jag om jag har symptom?

Om du har symtom ska du stanna hemma, även om du bara har milda symtom. Du kan göra ett kostnadsfritt självtest hos 1177.se, för att ta reda på ifall du har covid-19.

Läs mer om hur du beställer självtest på webbplatsen 1177.se

Jag tillhör en riskgrupp och vågar inte vara på min arbetsplats, vad gäller?

Regeringen har beslutat att personer som tillhör en riskgrupp för corona kan få ersättning, så kallad förebyggande sjukpenning. Det gäller personer som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta.

Prata med din närmaste chef om du tillhör en riskgrupp. Du måste kunna visa ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av de riskgrupper för corona som regeringen har beslutat kan ha rätt till ersättning.

De kriterier som ska var uppfyllda är bland annat att du:

  • helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta
  • har en anställning som inte gör det möjligt att arbeta hemifrån
  • arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter

Läs mer om ansökan om ersättning till riskgrupper på Försäkringskassans webbplats

Vad gäller för sammanträden, konferenser och andra sammankomster?

Fram till den 15 september gäller att sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som absolut måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

Stegvis återgång till sammankomster med fysisk närvaro gäller från och med slutet av september. Sammankomster som är utbildningsrelaterade kan hållas med fysisk närvaro från och med den 17 augusti. Då gäller att sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning från och med slutet av september.

Detta gäller hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration och omfattar sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster.

Planering ska ske i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet.
Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt.


Vad gäller om jag eller någon i min närhet är smittad?

Jag är bekräftat smittad med covid-19, vad gäller?

Om du har bekräftad smitta ska du stanna hemma och följa rekommendationer från 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Om du trots bekräftad covid-19 enbart har milda symptom, stäm av med din chef om du kan arbeta hemifrån. Om du däremot är för sjuk för att arbeta hemifrån, ska du göra en sjukanmälan i Primula.

Läs mer om sjukfrånvaro och hur du gör en sjukanmälan - Medarbetarwebben

Den 11 mars 2020 fattade regeringen beslut om att tillfälligt avskaffa karensdagen för sjuklön och sjukpenning. Åtgärden innebär dock att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan, läs mer på deras webbsida:

Smittbärarpenning, reseersättning och sjukpenning med anledning av coronaviruset - Försäkringskassans webbplats

Skyddsplikt vid bekräftad covid-19

Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan. Du som har varit på arbetet under perioden då du varit smittsam, rekommenderas att informera din närmaste chef.

Om någon i din närhet är bekräftat sjuk i covid-19

Om du varit nära någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du testa dig för covid-19, även om du inte har symtom, dels direkt när du får veta om det, dels fem dagar efter senaste kontakt med den smittade.

Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.


Resor och besök efter september

Planering ska ske i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet. I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt.  

Tester och provtagningar inför tjänsteresor

När en medarbetare beviljats tjänsteresa till land där reseintyg för genomfört PCR- och/eller antigentest för covid-19 krävs för inresa, ska arbetsgivaren stå för eventuella kostnader för genomförande av testning/erhållande av reseintyget. Eventuella kostnader för provtagningar ska belasta det lokala kostnadsstället.

Samma sak gäller i det fall en medarbetare som ska åka på tjänsteresa är ovaccinerad, där det normalt hade räckt med ett vaccinationsintyg för inresa i det aktuella landet, men det då krävs provtagning (PCR- och/eller antigentest). Arbetsgivaren ska även i detta fall stå för eventuella kostnader.


Resor och besök till och med september

Inrikes tjänsteresor

Universitetet har beslutat att enbart bevilja inrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

I de fall Folkhälsomyndigheten avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

Utrikes tjänsteresor

Universitetet har beslutat att enbart bevilja utrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga och som bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

I de fall regeringen avråder från privatresor ska avrådan följas, så långt det är möjligt.

Du kan också behöva testa dig och stanna hemma i sju dagar efter ankomsten till Sverige. Men det beror på vilket land du reser från. Mer om det kan du läsa om under rubriken Rekommendation om att testa sig och stanna hemma efter inresa från vissa länder oavsett medborgarskap (se längre ned på den här sidan).

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Externa besök

Universitetet har beslutat att mottagande av besök, inkluderat även leverantörer och hantverkare, endast ska ske i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och bedöms möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19. För mottagande av internationella besök gäller härutöver att hänsyn ska tas.

Se eventuella inreserestriktioner på polisens webbplats

Kastrups flygplats CPH

Tänk på att Kastrup (Köpenhamns flygplats) kan ha särskilda regler för de som ska resa in och ut i Danmark.

Läs mer om transporter till Danmark

Hur påverkas nyanställda av inreseförbudet till EU via Sverige?

När det gäller regler för inresor till Sverige måste du hålla dig uppdaterad om regeringens aktuella inreseregler.

När det gäller visumansökningar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd kan du hålla dig uppdaterad på Migrationsverkets webbplats.

Läs mer på Migrationsverkets FAQ som uppdateras regelbundet

Frågor gällande ovanstående och dess påverkan på nyanställda tredjelandsmedborgare, med nya uppehålls- eller arbetstillstånd, kan skickas till migration [at] er [dot] lu [dot] se.

Vi har ett planerat internationellt besök med gäst från annat land. Hur gör vi med det?

Universitetet har beslutat att internationella besök får tas emot i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Var uppmärksam på eventuella tillfälliga reseförbud för personer från tredjeland (utanför EES-områden).

Läs mer om det tillfälliga inreseförbudet på regeringens webbplats

När det gäller visumansökningar bör du hålla dig uppdaterad på Migrationsverkets webbplats.

Försäkringar

Frågor om försäkringar för tjänsteresor i olika delar av världen hanteras av Kammarkollegiet.

Läs Kammarkollegiets frågor och svar angående coronaviruset.

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se