FAQ för medarbetare/doktorander, coronaviruset

Senaste uppdatering av sidan: 2020-12-22

Här samlar vi svar på vanliga frågor från medarbetare gällande Lunds universitets hantering av coronautbrottet samt situationen för dig som medarbetare/doktorand
 

Innehåll på denna sida:


Lunds universitets hantering av coronakrisen

Hur hanterar Lunds universitet coronautbrottets konsekvenser?

Universitetet har tillsatt en krisledningsgrupp som bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Har du frågor och synpunkter, hör av dig till: corona [at] lu [dot] se

Hur får vi medarbetare information om vad som händer?

Övergripande information om universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet finns samlat och uppdateras löpande.

Universitetets beslut och åtgärder med anledning av coronautbrottet på lu.se/corona

Praktiska frågor tar du i första hand med din närmaste chef. Gäller det arbetsrättsliga frågor så kan chefen ta stöd av sin respektive HR-funktion, som i sin tur har löpande kontakt med sektionen HR.

Om du inte får svar på dina frågor kan du kontakta: corona [at] lu [dot] se

Vad gäller för sammanträden, konferenser och andra sammankomster?

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska genomföras digitalt. I de fall fysiska sammankomster som absolut måste hållas, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas.

Fysiska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler deltagare än nödvändigt.

Detta gäller hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration och omfattar sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster

Vad gäller för leverantörer och entreprenörer?

Mottagande av besök, inkluderat leverantörer och hantverkare, ska endast ske i den mån det av verksamhetsansvarig bedöms absolut nödvändigt och möjligt att genomföra med undvikande av spridning av covid-19. För mottagande av internationella besök gäller härutöver att hänsyn ska tas till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Alla måste följa Folkhälsomyndighetens beslut om att stanna hemma om man visar symtom, det gäller även leverantörer och entreprenörer. Det gäller även entreprenörer från annat land.


För mig som medarbetare/doktorand – vad gäller?

Ska jag gå till jobbet eller jobba hemifrån?

Anställda som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån, i första hand t.o.m den 24 januari 2021. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Vid mildare symtom – när ska jag stanna hemma och vilka regler gäller?

Den 11 mars fattade regeringen beslut om att tillfälligt avskaffa karensdagen för sjuklön och sjukpenning. Åtgärden innebär dock att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan, läs mer på deras webbsida:

Smittbärarpenning, reseersättning och sjukpenning med anledning av coronaviruset - Försäkringskassans webbplats

Jag tillhör en riskgrupp och vågar inte vara på min arbetsplats, vad gäller?

Regeringen har beslutat att personer som tillhör en riskgrupp för corona kan få ersättning, så kallad förebyggande sjukpenning. Det gäller personer som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta. Ansökan om ersättning till riskgrupper öppnar 24 augusti 2020.

Prata med din närmaste chef om du tillhör en riskgrupp. Du måste kunna visa ett läkarintyg som styrker att du tillhör någon av de riskgrupper för corona som regeringen har beslutat kan ha rätt till ersättning.

De kriterier som ska var uppfyllda är bland annat att du:

  • helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika smitta
  • har en anställning som inte gör det möjligt att arbeta hemifrån
  • arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter

Läs mer om ansökan om ersättning till riskgrupper på Försäkringskassans webbplats


Vad gäller om jag eller någon närstående är smittad?

Jag är bekräftat smittad med covid-19, vad gäller?

Du ska stanna hemma och hålla dig i isolerad samt följa rekommendationerna från din läkare.

Skyddsplikt vid bekräftad covid-19
Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan. Du som har varit på arbetet under perioden då du varit smittsam, rekommenderas att informera din närmaste chef. Du kan ge ditt samtycke till att din chef får förmedla information till de som kan ha utsatts för smitta.

Om någon i din närhet är bekräftat sjuk i covid-19

Om du bor eller har bott med någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du bli kontaktad av vården och få förhållningsregler. Då räknas du som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Det innebär att du måste följa de förhållningsregler som du får och stanna hemma, undvika kontakter med andra och agera som att du har testats positivt för covid-19.

Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.

Jag behöver prata om hur coronasituationen påverkar mig i mitt arbete. Vart ska jag vända mig?

I första hand ska du diskutera detta med din chef. Önskar du annat stöd kan du kontakta Företagshälsovården, telefon 046-222 32 80.

Mer information om Företagshälsovården

Vad gäller för arbetsmiljön vid arbete hemifrån?

Din närmaste chef har arbetsmiljöansvaret för dig även när du arbetar hemifrån. Om du upplever problem kontaktar du din närmaste chef.


Resor och besök

Jag har planerat en tjänsteresa, vad gäller för mig?

Inrikes tjänsteresor
Tills vidare beviljas enbart inrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19. Vid genomförandet av sådana resor ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följas.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående resor

Utrikes tjänsteresor
Tills vidare beviljas enbart utrikes tjänsteresor som av närmaste chef bedöms absolut nödvändiga och som bedöms kunna genomföras med undvikande av spridning av covid-19 och med hänsyn till eventuella restriktioner för resande. I de fall UD avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt.

För utrikesresor gäller att du håller dig uppdaterad om Utrikesdepartementets aktuella information för din destination och att stämma av med din närmaste chef.

För information om eventuella reserestriktioner, se Utrikesdepartementets coronarelaterade information på regeringens webbplats

Om du planerar en utrikes tjänsteresa bör du undersöka vilka eventuella restriktioner som finns i det aktuella landet.

Kastrups flygplats CPH
Tänk på att Kastrup (Köpenhamns flygplats) kan ha särskilda regler för de som ska resa in och ut i Danmark.

Aktuell information finns på den danska polisens webbplats, politi.dk

Medarbetare som kommer från Danmark och UK

På sin webbplats informerar Polisen att personer från Danmark och UK som behöver komma in i Sverige för sitt arbete, kan använda sin lönespecifikation som dokument vid gränskontrollen;

Observera att det är resenärens eget ansvar att kunna styrka dessa förhållanden i gränskontrollen, till exempel med hjälp av anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked eller utdrag ur folkbokföringen. Personer som reser från Storbritannien måste även uppvisa ett negativt provsvar för pågående covid-19-infektion som utförts inom 72 timmar före ankomst. Provsvaren ska komma från ett auktoriserat laboratorium.

Inreseförbud till Sverige från Storbritannien och Danmark

Hur påverkas nyanställda av inreseförbudet till EU via Sverige?

När det gäller regler för inresor till Sverige måste du hålla dig uppdaterad om regeringens aktuella inreseregler.

När det gäller visumansökningar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd kan du hålla dig uppdaterad på Migrationsverkets webbplats.

Läs mer på Migrationsverkets FAQ som uppdateras regelbundet

Frågor gällande ovanstående och dess påverkan på nyanställda tredjelandsmedborgare, med nya uppehålls- eller arbetstillstånd, kan skickas till migration [at] er [dot] lu [dot] se.

Vi har ett planerat internationellt besök med gäst från annat land. Hur gör vi med det?

Universitetet har beslutat att internationella besök får tas emot i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande samt regelverk och rekommendationer från besökandes hemländer.

Var uppmärksam på eventuella tillfälliga reseförbud för personer från tredjeland (utanför EES-områden).

Läs mer om det tillfälliga inreseförbudet på regeringens webbplats

När det gäller visumansökningar bör du hålla dig uppdaterad på Migrationsverkets webbplats.

Försäkringar

Frågor om försäkringar för tjänsteresor i olika delar av världen hanteras av Kammarkollegiet.

Läs Kammarkollegiets frågor och svar angående coronaviruset.

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona-krisen så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se