Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd för undervisning med anledning av coronasituationen

Senaste uppdatering av sidan: 2021-07-08

Information och stöd, för dig som är lärare, gällande att genomföra undervisning och examination digitalt eller på campus och regeländringar i samband med coronautbrottet.
 

Innehåll på denna sida:

Se även:


Utgångspunkt för all undervisning och examination t o m 16 augusti

Utgångspunkten är att all undervisning och examination ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler för tiden till och med den 16 augusti 2021 och med beaktande av universitetet beslut, Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Det är endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt som efter beslut av dekan får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Undervisning och examination som genomförs i universitetets lokaler, eller på annan plats i universitetets regi, ska föregås av riskbedömning och med åtgärder för att minska smittspridning efter en helhetsbedömning. Möjlighet till fysiskt avstånd mellan deltagare samt möjlighet till handhygien ska säkerställas.

Utgångspunkt för all undervisning och examination under höstterminen

Undervisning och examination får från och med höstterminen 2021, men tidigast den 17 augusti 2021, genomföras i universitetets lokaler. Återgång till undervisning och examination på campus ska vara genomförd 1 november 2021, i de fall särskilda skäl föreligger, senast 16 januari 2022. Dekan gör bedömning av vad som kan utgöra särskilda skäl.

Återgången till undervisning, examination och därmed sammanhängande verksamhet i universitetets lokaler, eller på annan plats i universitetets regi, ska föregås av riskbedömning och med åtgärder för att minska smittspridning efter en helhetsbedömning. Universitetets beslut, tillämpliga delar av författningar, Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer ska beaktas vid varje tidpunkt.

Fakulteterna förväntas ha beredskap för att gå ut med information som påverkar planering på grund av ändrat smittläge.


Genomförande av undervisning och examination t o m 16 augusti

Studenter uppmanas att som utgångspunkt studera hemifrån tills vidare.

Föreläsningar eller andra delar av utbildningen ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Undantag från detta får meddelas av dekan. 

Vid eventuellt genomförande av undervisning och examination i universitetets lokaler ska möjlighet till tillräcklig fysisk distans mellan personer säkerställas. Detta innebär att planering av schemaläggning och utnyttjande av lokaler behöver göras så att inte trängsel uppstår. Det innebär att ett färre antal platser kan användas i en lokal än vad den är anpassad för, att skapa avstånd mellan sittplatser, att dirigera in- och utpassering i lokalerna, att anvisa kö till toaletter och fika. Information kan ges genom tydliga skyltar, markeringar eller andra anvisningar. Det kan också gälla sådant som att arrangera transporter i samband med moment som genomförs på annan plats än i universitetets lokaler på ett sätt som minimerar smittspridning.  

Om det inte är möjligt att genomföra åtgärder för minskad smittspridning på grund av lokalernas utformning eller på grund av andra omständigheter ska undervisning och examination ske med digitala verktyg.

Genomförande av undervisning och examination under höstterminen

Vid genomförande av undervisning och examination i universitetets lokaler ska aktuell information, rekommendationer och råd på Region Skånes och Folkhälsomyndighetens webbsidor följas.

Exempel på åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 vid undervisning och examination som genomförs på plats finns på Folkhälsomyndigheten.

Omfattning av återgång till campusbaserad utbildning vid terminsstart ska baseras på aktuellt smittläge och avgöras av respektive fakultet utifrån deras utbildningars förutsättningar, form och upplägg. Planering av undervisning bör delges studenterna i så god tid som möjligt innan kursstart. 


Prioritering av undervisning och examination under höstterminen

Med ovanstående utgångspunkter för genomförande av undervisning och examination, kan prioriteringar behöva göras vid terminsstart.  

Vid återgång till undervisning och examination i universitetets lokaler eller på annan plats i universitetets regi bör följande grupper prioriteras. Prioriteringen mellan grupperna bör avgöras av respektive fakultet utifrån deras utbildningars förutsättningar, form och upplägg.

 • Examination som inte kan eller inte utan stora svårigheter kan genomföras digitalt.
 • Undervisningsmoment med konstnärliga, praktiska och laborativa inslag.
 • Verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och praktik.
 • Utbildning för internationella studenter som för sitt uppehållstillstånd är beroende av att utbildning ges till övervägande del på plats, i den mån det är möjligt med hänsyn taget till universitetets beslut om anpassningar och då i anpassade små grupper efter riskbedömning.
 • Introduktion av nytillkomna internationella studenter kan ske på plats om hänsyn är taget till universitetets beslut.
 • Nya studenter som börjar sin utbildning HT21 samt de studenter som påbörjat sin utbildning under VT20, HT20 och VT21 och som huvudsakligen haft undervisning på distans.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att studenter som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov, bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna. 

Lokaler

Beredskap att skyndsamt hantera nya förutsättningar  

Lunds universitets beslut och interna rekommendationer utgår från regeringens och andra myndigheters beslut. Detta betyder att det i universitetets planering under hösten måste finnas beredskap för att skyndsamt kunna agera om förutsättningarna ändras.


Riskgrupper och hushållskontakter

För studenter som tillhör en riskgrupp eller som sammanbor med person som tillhör en riskgrupp kan särskilda hänsyn och anpassningar behöva tas vid genomförande av undervisning och examination med fysisk närvaro. Även andra studenter kan beroende på situation omfattas av Smittskydd Skånes förhållningsregler till hushållskontakt med person som bekräftats ha covid-19.

Dessa studenter kan behöva få undervisning och examination digitalt på distans även om övrig studentgrupp har campusundervisning. Lösningar för detta bör sökas för varje enskild situation och efter samråd med studenten. 

Läs mer i vägledning för hantering av studieplatser t o m 16 augusti 2021


Ändring av kurs- och utbildningsplaner

I de fall det är nödvändigt för att uppfylla universitetets beslut om genomförande av undervisning och examination, får beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2021 ändras vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt.

Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Samråd ska ske med berörd studentkår. Beslutet ska diarieföras med angivande av skälen för ändring.

Observera att det inte är tillåtet att ändra betygsskalan i kursplanen.


Internationella studenter

Internationella studenter är beroende av regelverken i respektive hemland samt av regler för uppehållstillstånd (i de fall där sådant behövs). Lunds universitet tar emot internationella studenter i den mån det är möjligt utifrån eventuella restriktioner för resande.

Beslut om huruvida det är möjligt att erbjuda tilltänkt utbildning helt digitalt, för de studenter som inte kan ta sig till Sverige, fattas av berörd fakultet. Detta gäller både för avgiftsskyldiga studenter, programstudenter på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt inkommande utbytesstudenter.


Utlandsstudier

Universitetet genomför utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån det bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.  


Ta tillvara erfarenheter

Perioden av digital undervisning och examination har gett oss många erfarenheter och goda möjligheter till en ökad digitalisering. Dessa erfarenheter bör tas tillvara i den fortsatta utvecklingen av utbildningen där digitalisering leder till en kvalitetshöjning.

Se tips och goda exempel på hur du som lärare kan utveckla din digitala undervisning och examinering på education.lu.se

Utbildningen ska fortsatt bedrivas på lika villkor

Vid användning av digitala verktyg är det viktigt att ta hänsyn till olika studenters förutsättningar. Tillgången till såväl utrustning som teknisk kunskap varierar stort mellan studenter.

Studentinflytande

Bestämmelserna om studentinflytande gäller även under ändrade omständigheter. Möjligheterna för studentrepresentanter att lämna synpunkter inför besluten kan dock behöva anpassas till situationen. Det kan till exempel innebära att studentrepresentanter måste vara beredda att med kort varsel lämna synpunkter inom kort tid, för att universitetet ska hinna fatta ett brådskande beslut. Ibland är det inte möjligt att genomföra ändringar eller fatta beslut enligt vanliga rutiner. Dokumentera alltid och förankra ev. beslut med studentrepresentanterna efteråt om inga andra alternativ finns.


Dokumentation och allmänna handlingar

Krav på dokumentation och bevarande av allmänna handlingar gäller alltjämt. Det innebär att information som kommer in, upprättas eller skickas i olika verktyg ska bevaras på samma sätt som gäller för informationen i vanliga fall.


Hantering av laborationer och exkursioner

Laborationer, exkursioner eller liknande moment kan genomföras ifall Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter följs. Andra lösningar kan vara att spela in demonstrationer eller livesända. Glöm inte bort att dokumentera vad som görs.


Munskydd i undervisningen

Lunds universitet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer när det gäller användande av munskydd. Det finns ingen generell rekommendation om användning av munskydd vid universitetet. Men det kan vara så att vissa moment i undervisningen inte kan utföras med 2 meters avstånd till andra personer. I dessa fall kan munskydd vara ett bra komplement. Men detta är i så fall ett lokalt beslut på fakultets- eller institutionsnivå.

Vid eventuellt inköp av munskydd ska upphandlad leverantör (OneMed) i första hand användas. Sök på ”munskydd” i inköpsfliken i Proceedo.

Läs mer i inköpssystemet Proceedo


Digital utbildning – teknisk support

Alla lärare och medarbetare kan hitta stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas. Där kan du ta del av de digitala verktyg och möjligheter som finns samt få instruktioner om hur du använder dem. Du kan få personlig support och se status för de olika verktygen. Där finns även instruktioner för Zoom, Teams, canvas och videoinspelning.

Håll även koll på reglerna för personuppgiftsskydd vid digital utbildning.

Läs mer om Personuppgifter och dataskydd


Zoom vid LU och säkerhet

Lunds universitet använder, liksom övriga nordiska lärosäten, e-mötestjänsten Zoom som levereras av Sunet/NORDUnet. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU. LU Zoom skiljer sig från öppna gratis- och betalversioner av Zoom som också finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varnat för säkerhetsrisker med Zoom, observera att det inte gäller LU Zoom via NORDUnet! 
 
Tänk på att:

 • På LU Zoom är datan krypterad, men undvik ändå att diskutera känsliga uppgifter.
 • Logga in via https://lu-se.zoom.us/ med Lucat-ID.
 • Håll Zoom-appen/mötesklienten uppdaterad.
 • Bäst säkerhet får du med inställningen ”Only authenticated users can join” det vill säga deltagarna måste logga in i LU Zoom för att kunna komma in i mötet.
 • För externa deltagare kan du använda lösenord.

Läs mer i lärplattformen Canvas (logga in med ditt Lucat-ID):


Digitala disputationer

Även disputationer ska under rådande omständigheter genomföras digitalt.

Digitala disputationer


Personuppgiftsskydd vid digital undervisning

När universitetet har övergått till digital undervisning och examination aktualiseras frågor om hur studenternas personuppgifter hanteras i digitala kanaler. Vad som är tillåtet avgörs av uppgiften. Det gäller att hålla sig inom ramen för vad som är nödvändigt vid digital undervisning (”uppgift av allmänt intresse”) och examination (”myndighetsutövning”). Studenter kan inte tillfrågas om samtycke eftersom de befinner sig i en beroendeställning till universitetet.

Som lärare ska du tänka på att begränsa hanteringen av personuppgifter till det som är absolut nödvändigt och du behöver kunna motivera varför. Det är också viktigt att ge studenterna tydlig information om hur deras personuppgifter hanteras.

Exempel: En student behöver ha sin webbkamera aktiverad vid undervisning online då det råder obligatorisk närvaro på undervisningstillfället. Vid vanlig
salsundervisning hade närvaro kontrollerats. Din bedömning är att det inte finns någon annan lösning på situationen som är mindre ingripande för studenten.
Du får motivera dina skäl och beslut och dokumentera dem.

Tänk på att en inspelning är ett betydligt större integritetsintrång än enbart streaming och det ställs därför höga krav för att kunna motivera en inspelning.

Läs mer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd


Vem har rätten till undervisningsmaterial vid digital undervisning?

Övergången till digital undervisning har ställt stora krav på verksamheten, inte minst genom behovet att anpassa och ta fram undervisningsmaterial för användning på lärplattformar och andra digitala verktyg. I en sådan situation kan frågor uppkomma om vem som har rättigheter till materialet.

Lärare som skapar undervisningsmaterial har upphovsrätt till det skapade, om det är tillräckligt originellt. Det kan vara t ex övningsuppgifter, läsanvisningar, tentamensfrågor och –svar. Eftersom materialet kommit fram som ett resultat av anställningen vid universitetet, så har universitetet rätt att använda det för att kunna tillhandahålla en kontinuerlig och effektiv undervisning. Universitetets rätt till användning omfattar också sådant som gjorts tillgängligt till exempel genom en lärplattform eller annat digitalt verktyg. Det kan vara anteckningar, föreläsningsunderlag eller presentationer. Universitetets användning kräver inget särskilt samtycke från eller ersättning till läraren.

Universitetet har beslutat om Allmänna råd om universitetets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material, diarienr STYR 2015/542, där en mer ingående beskrivning finns.

Läs beslutet i Regelverket (PDF, 48.2 kB, ny flik)

Vid frågor kontakta gärna avdelningen Juridik.


Stöd till studenter

När undervisningen läggs om till digital undervisning förändras många saker för studenterna. Den sociala samvaron och de spontana samtalen, både ämnesrelaterade och inte ämnesrelaterade, försvinner.

Många goda idéer finns runt om på LU om hur man kan stötta varandra. Ett exempel är att ha regelbundna fikor på Zoom eller liknande, kanske med ett tema där en lärare eller student presenterar någon aktuell frågeställning och sen släpper diskussionen fri. Du kan även erbjuda studenter eller andra att planera och moderera.

Det är utmanande tider för alla, var extra uppmärksam på hur dina studenter har det och tipsa dem gärna om det stöd som finns.

Studenthälsan – hälsa och livsstil

Studenthälsan finns för studenter som behöver hjälp att hantera stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil.

Läs mer om Studenthälsan på lu.se

Studentprästerna

Studentprästerna i Lund finns till för att stötta såväl studenter som anställda, oavsett tro eller icke-tro. De erbjuder enskilda samtal som får präglas av det som är viktigt för den som söker hjälp. De har absolut tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Samtalen kan ske på telefon eller via videosamtal. 

Kontakta Studentprästerna

Pedagogiskt stöd

Du som är kursansvarig eller examinator kan behöva göra justeringar för att undervisningen och examinationen fortfarande ska vara tillgänglig för de studenter som har en funktionsnedsättning.

Läs mer om digital undervisning för studenter med funktionsnedsättning

Studieverkstaden – studieteknik och akademiskt skrivande

Studieverkstaden kan hjälpa studenter att plugga bättre, bli säkrare i att tala inför andra och i att skriva akademiska texter.

Läs mer om Studieverkstaden på lu.se

IT-support

LU ServiceDesk erbjuder IT-support för såväl anställda som studenter, kontakta dem via e-post: servicedesk [at] lu [dot] se eller telefon +46 46 222 90 00.

Läs mer om IT-tjänster, support och driftinfo för studenter på lu.se

CSN och studiemedel

Under pandemin gäller speciella regler för studiemedel i vissa situationer, till exempel om det är omöjligt för studenten att studera på grund av att en läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen. Studenten kan då få behålla sina bidrag och lån från CSN.

Det gäller även om universitetet lägger om kursplanen eller stänger på grund av coronaviruset.

Om studieresultaten påverkas av den pågående pandemin och studenten saknar poäng på grund av att studenten eller universitetet inte kunnat genomföra utbildningen under rådande pandemi, kan CSN eventuellt ta hänsyn till det. Det finns ett intyg framtaget för detta, kontakta din institution om det är aktuellt.

Se CSN:s information för studenter om studiemedel