Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd för undervisning med anledning av coronasituationen

Senaste uppdatering av sidan: 2021-10-26

Information och stöd, för dig som är lärare, gällande att genomföra undervisning och examination digitalt eller på campus och regeländringar i samband med coronautbrottet.
 

Innehåll på denna sida:

Se även:


Utgångspunkt för all undervisning och examination

Återgång till undervisning och examination på campus ska vara genomförd 1 november 2021. I de fall särskilda skäl föreligger, senast 16 januari 2022. Dekan gör bedömning av vad som kan utgöra särskilda skäl.

Återgången till undervisning, examination och därmed sammanhängande verksamhet i universitetets lokaler, eller på annan plats i universitetets regi, ska föregås av riskbedömning och med åtgärder för att minska smittspridning efter en helhetsbedömning. Universitetets beslut, Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer ska beaktas.

Fakulteterna förväntas ha beredskap för att gå ut med information som påverkar planering på grund av ändrat smittläge.


Genomförande av undervisning och examination

Vid genomförande av undervisning och examination i universitetets lokaler ska aktuell information, rekommendationer och råd på Region Skånes och Folkhälsomyndighetens webbsidor följas. 

Exempel på åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 vid undervisning och examination som genomförs på plats finns på Folkhälsomyndigheten.


Riskgrupper

Från och med den 1 november 2021 krävs återigen intyg från läkare/psykolog eller motsvarande för att ha rätt till särskild anpassning av undervisning och examination, att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller anhålla om anstånd med studiestart. Under perioden 2020-06-29 – 2021-10-31 fanns ett undantag från regeln för att minska risken för smittspridning och inte belasta sjukvården.

Hantera student i riskgrupp med anledning av coronaviruset (Dnr STYR 2021/1586)


Utlandsstudier

Universitetet genomför utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån det bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer. 


Goda exempel på digital undervisning

Perioden av digital undervisning och examination har gett oss många erfarenheter och goda möjligheter till en ökad digitalisering. Dessa erfarenheter bör tas tillvara i den fortsatta utvecklingen av utbildningen där digitalisering leder till en kvalitetshöjning.

Se tips och goda exempel på hur du som lärare kan utveckla din digitala undervisning och examinering på education.lu.se

Utbildningen ska fortsatt bedrivas på lika villkor

Vid användning av digitala verktyg är det viktigt att ta hänsyn till olika studenters förutsättningar. Tillgången till såväl utrustning som teknisk kunskap varierar stort mellan studenter.

Studentinflytande

Bestämmelserna om studentinflytande gäller även under ändrade omständigheter. Möjligheterna för studentrepresentanter att lämna synpunkter inför besluten kan dock behöva anpassas till situationen. Det kan till exempel innebära att studentrepresentanter måste vara beredda att med kort varsel lämna synpunkter inom kort tid, för att universitetet ska hinna fatta ett brådskande beslut. Ibland är det inte möjligt att genomföra ändringar eller fatta beslut enligt vanliga rutiner. Dokumentera alltid och förankra ev. beslut med studentrepresentanterna efteråt om inga andra alternativ finns.


Dokumentation och allmänna handlingar

Krav på dokumentation och bevarande av allmänna handlingar gäller alltjämt. Det innebär att information som kommer in, upprättas eller skickas i olika verktyg ska bevaras på samma sätt som gäller för informationen i vanliga fall.


Digital utbildning – teknisk support

Alla lärare och medarbetare kan hitta stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas. Där kan du ta del av de digitala verktyg och möjligheter som finns samt få instruktioner om hur du använder dem. Du kan få personlig support och se status för de olika verktygen. Där finns även instruktioner för Zoom, Teams, canvas och videoinspelning.


Zoom vid LU och säkerhet

Lunds universitet använder, liksom övriga nordiska lärosäten, e-mötestjänsten Zoom som levereras av Sunet/NORDUnet. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU. LU Zoom skiljer sig från öppna gratis- och betalversioner av Zoom som också finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varnat för säkerhetsrisker med Zoom, observera att det inte gäller LU Zoom via NORDUnet! 
 
Tänk på att:

  • På LU Zoom är datan krypterad, men undvik ändå att diskutera känsliga uppgifter.
  • Logga in via https://lu-se.zoom.us/ med Lucat-ID.
  • Håll Zoom-appen/mötesklienten uppdaterad.
  • Bäst säkerhet får du med inställningen ”Only authenticated users can join” det vill säga deltagarna måste logga in i LU Zoom för att kunna komma in i mötet.
  • För externa deltagare kan du använda lösenord.

Läs mer i lärplattformen Canvas (logga in med ditt Lucat-ID):


Personuppgiftsskydd vid digital undervisning

När universitetet har övergått till digital undervisning och examination aktualiseras frågor om hur studenternas personuppgifter hanteras i digitala kanaler. Vad som är tillåtet avgörs av uppgiften. Det gäller att hålla sig inom ramen för vad som är nödvändigt vid digital undervisning (”uppgift av allmänt intresse”) och examination (”myndighetsutövning”). Studenter kan inte tillfrågas om samtycke eftersom de befinner sig i en beroendeställning till universitetet.

Som lärare ska du tänka på att begränsa hanteringen av personuppgifter till det som är absolut nödvändigt och du behöver kunna motivera varför. Det är också viktigt att ge studenterna tydlig information om hur deras personuppgifter hanteras.

Exempel: En student behöver ha sin webbkamera aktiverad vid undervisning online då det råder obligatorisk närvaro på undervisningstillfället. Vid vanlig
salsundervisning hade närvaro kontrollerats. Din bedömning är att det inte finns någon annan lösning på situationen som är mindre ingripande för studenten.
Du får motivera dina skäl och beslut och dokumentera dem.

Tänk på att en inspelning är ett betydligt större integritetsintrång än enbart streaming och det ställs därför höga krav för att kunna motivera en inspelning.

Se frågor och svar om personuppgifter i samband med utbildning på education.lu.se

Läs mer på sidorna om Personuppgifter och dataskydd


Vem har rätten till undervisningsmaterial vid digital undervisning?

Övergången till digital undervisning har ställt stora krav på verksamheten, inte minst genom behovet att anpassa och ta fram undervisningsmaterial för användning på lärplattformar och andra digitala verktyg. I en sådan situation kan frågor uppkomma om vem som har rättigheter till materialet.

Lärare som skapar undervisningsmaterial har upphovsrätt till det skapade, om det är tillräckligt originellt. Det kan vara t ex övningsuppgifter, läsanvisningar, tentamensfrågor och –svar. Eftersom materialet kommit fram som ett resultat av anställningen vid universitetet, så har universitetet rätt att använda det för att kunna tillhandahålla en kontinuerlig och effektiv undervisning. Universitetets rätt till användning omfattar också sådant som gjorts tillgängligt till exempel genom en lärplattform eller annat digitalt verktyg. Det kan vara anteckningar, föreläsningsunderlag eller presentationer. Universitetets användning kräver inget särskilt samtycke från eller ersättning till läraren.

Universitetet har beslutat om Allmänna råd om universitetets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material, diarienr STYR 2015/542, där en mer ingående beskrivning finns.

Läs beslutet i Regelverket (PDF, 48.2 kB, ny flik)

Vid frågor kontakta gärna avdelningen Juridik