Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetet måste vara berett på att elen kan frånkopplas

Under den kommande vintern bedöms tillgången på el att kraftigt minska. Om tillgången på el understiger elanvändningen uppstår så kallad effektbrist. Det kan leda till kortare strömavbrott vid universitetet.

Nu finns ett rektorsbeslut som ska förtydliga uppdrag och ansvar inom universitetet i händelse av effektbrist och om elen kommer att frånkopplas under en kort period.

Det finns tre lägen som du som medarbetare behöver känna till:

Ansträngt läge (9–18 december)

Kraftringen har gått ut med uppmaning om att spara el nu då det är ett ansträngt läge i energisystemet (inte effektbrist) mellan 9–18 december. Under den perioden är det stor risk för höga elpriser och hög belastning på elnätet.  Det är därför viktigt att vi hjälps åt att spara el.

Alla inom Lunds universitet uppmanas att spara el så mycket som möjligt och att planera för effektbrist och möjligt elbortfall då risken ökar under tidsperioden. De kritiska tiderna är runt klockan 8–11 på morgonen och 16–19 på kvällen. Planar vi ut kurvan minskar vi risken för frånkoppling.

Samtliga verksamhetsansvariga ska i händelse av frånkoppling av el tillse att hus och verksamheter skyddas och att installationer, skalskydd och verksamhet åter fungerar efter återkoppling.

Situationen med ansträngt läge kan återkomma vid fler tillfällen denna vinter.

Varning om effektbrist (åtgärder enligt rektorsbeslut)

När risken för effektbrist ökar går Svenska kraftnät ut med en varning och en uppmaning till allmänheten och alla elkonsumenter om att kraftigt minska sin elförbrukning. Om tillräckligt många och stora elanvändare minskar sin elkonsumtion minskar risken för att en frånkoppling krävs. Om Svenska kraftnät går ut och varnar för att effektbrist kan uppstå ska verksamheterna vid Lunds universitet minska sin elkonsumtion så långt det är möjligt. Innan en mer akut effektbrist uppstår kommer elpriserna att vara mycket höga.

Forskningsanläggningar och laborativ verksamhet ska kraftfullt minska sin verksamhets energiförbrukning, exempelvis genom att stänga av utrustning, minimera forcerad ventilation och minska energiförbrukning i form av uppvärmning och/eller fjärrkyla av lokaler där så är möjligt.

Varning för effektbrist kommer att meddelas via mejl till alla medarbetare och information kommer att läggas på Medarbetarwebben/Staff Pages. När varning om effektbrist har meddelats ska alla medarbetare vara uppmärksamma på att ett eventuellt strömavbrott kan ske inom de närmaste dagarna, utan förvarning.

Verksamhetsansvariga behöver, vid varning för effektbrist, även förbereda sig på en möjlig frånkoppling av elen i närtid. Om en frånkoppling sker har verksamheterna ett ansvar att skydda och bevaka sina hus och sin verksamhet och se till att installationer, skalskydd och verksamhet fungerar igen efter återkoppling.

Undervisningen ska om möjligt fortsätta och inte utsättas för negativ påverkan i större utsträckning än nödvändigt. En kort notis kommer att läggas på canvas om ökad risk för strömavbrott.

Vid eventuellt strömavbrott / elfrånkoppling

Ingen information kommer att skickas ut när detta händer eftersom beslut om frånkoppling tas med mycket kort framförhållning. Sker strömavbrott i den lokal som du befinner dig i ska du, som inte har en uppgift enligt respektive kontinuitetsplan, lämna arbetsplatsen så snart som möjligt. Ta med personliga tillhörigheter, mobiltelefon och dator.

All verksamhet ska ha en kontinuitetsplan som nu börjar gälla. Alla medarbetare ska känna till vad som gäller för respektive verksamhet i fall av strömavbrott. Respektive verksamhets anvisningar gäller före de universitetsgemensamma.

Eftersom ingen inte vet hur länge ett eventuellt strömavbrott kommer att vara, eller om det kommer vara återkommande (till exempel roterande frånkoppling) ska du som inte har en uppgift enligt kontinuitetsplanen bege dig hem. Om du inte kan arbeta hemma på grund av strömavbrott även hemma, är du arbetsbefriad med lön.

Undervisning i lokaler med strömavbrott ska avbrytas och alla studenter i dessa lokaler ska uppmanas att lämna byggnaden.

Läs mer: Rektorsbeslut i händelse av effektbrist och kortare frånkoppling.


Rektorsbeslut att alla verksamheter ska förbereda sig

En kontinuitetsplan för respektive verksamhet ska upprättas och kommuniceras ut till verksamhetens medarbetare. Varje verksamhetsansvarig ska se till att energi- och elförbrukning minskas och bedöma hur det kan ske på bästa möjliga sätt. I detta ingår att tillse att särskilt skyddsvärd utrustning, som djurhus och kylanläggningar, inte påverkas negativt.

För alla verksamheter gäller:

  • Forskningsanläggningar och laborativ verksamhet ska kraftfullt minska sin energiförbrukning och elanvändning, exempelvis genom att stänga av utrustning, minimera forcerad ventilation och minska energiförbrukning i form av uppvärmning och/eller fjärrkyla av lokaler där så är möjligt. MAX IV-laboratoriet ska stänga ner sina acceleratorer, lagringsringar och strålrör.
  • Verksamheter och hus utan laborativa verksamheter ska även minska sin elkonsumtion.
  • Undervisningen ska om möjligt fortsätta och inte utsättas för negativ påverkan i större utsträckning än nödvändigt.

Bakgrundsinformation

Svenska kraftnät är ansvariga för att landets balans mellan elproduktion och elförbrukning fungerar. Om förbrukningen av el överskrider tillgänglig el kan elnätet drabbas av en så kallad effektbrist. För att undvika att detta händer kan elförbrukningen manuellt stängas ner, för valda delar, för att skydda elnätet.

Svenska kraftnät har i uppdrag att kartlägga samhällsviktiga elanvändare för att man vid effektbrist ska veta vilka som ska prioriteras, denna process kallas för styrel. När effektbrist uppstår i elnätet kan frånkopplingar bli aktuella för de som inte bedömts som samhällsviktiga elanvändare (det vill säga viktiga för liv, hälsa och samhällets funktionalitet). Universitetet bedöms inte som prioriterat vid händelse av nödvändig frånkoppling.

Risken för effektbrist identifieras med någon dags varsel medan frånkopplingen sker med endast femton minuters varsel från Svenska kraftnät till elbolagen. Innan en mer akut effektbrist uppstår kommer elpriserna att vara mycket höga.

 

Vad gäller för min verksamhet

Håll dig även uppdaterad med på vad som gäller för din verksamhet. Varje verksamhet kan ha egna planer och instruktioner, dessa trumfar universitetets generella anvisningar.

I vissa fall finns det information på fakultetsspecifika webbplatser:

Kontakt

Åsa Bergenudd
Sektionschef, byggnadschef

+46 46 222 30 31

asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se