Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arkivering

GOD ARKIVHANTERING SOM NYCKELN TILL ATT HITTA INFORMATION

Lunds universitets arkiv utgörs av myndighetens samlade allmänna handlingar, analoga och digitala, oavsett ålder eller var handlingarna är placerade. I en stor decentraliserad organisation som vår är en god arkivhantering nödvändig för en effektiv och rättsäker tillgång till vår information. Dessutom är vårt arkiv en del av det nationella kulturarvet.

Vad innebär arkivering och varför ska vi arkivera?

Arkivering är att på ett systematiskt sätt ta hand om, bevara (för alltid eller för en begränsad tid) och ordna myndighetens allmänna handlingar så att dessa finns sökbara och tillgängliga såväl för oss själva som för allmänheten.

Arkivlagen anger tre huvudskäl för arkivering inom offentlig sektor:

  •   rätten att ta del av allmänna handlingar,
  •   behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
  •   forskningens behov.

Till detta kommer vårt eget interna behov av att kunna bevara och återfinna viktig information som vi producerar inom våra kärnverksamheter och vår administration.

Hur ordnas våra arkiv?

För handlingar tillkomna från och med 2014-01-01 tillämpas  verksamhetsbaserad arkivredovisning. Det innebär att handlingar klassificeras efter verksamhetsområden och processer. Den övergripande strukturen utgår från universitetets fem huvudsakliga verksamhetsområden:

  1. Styrning
  2. Stöd
  3. Utbildning
  4. Forskning
  5. Samverkan, information och externt nyttiggörande (den så kallade tredje uppgiften)

Mer information om verksamhetsbaserad arkivredovisning och klassificering av handlingar
 

Handlingar tillkomna till och med 2013-12-31 ordnas enligt det så kallade allmänna arkivschemat.

Hur fungerar universitetsarkivets och övrig arkivverksamhet vid Lunds universitet?

Lunds universitet, som decentraliserad myndighet, är uppdelat i ett flertal interna arkivbildare. Varje institution, sektion, fakultetskansli eller motsvarande räknas som egen arkivbildare. Även större forskningsprojekt kan ibland behöva hanteras som egna arkivbildare.

Prefekt eller annan chef på motsvarande nivå har det formella ansvaret för arkivhanteringen inom den egna organisationen. Det är därför prefektens/chefens ansvar att se till att tillräckligt med personal och resurser avsätts för en god lokal arkivvård.

Universitetsarkivets är myndighetens gemensamma central- och slutarkiv. Tillsammans med registraturen utgör universitetsarkivet Avdelningen Dokumenthantering och har rollen som rådgivande och utbildande stödfunktion för myndighetens dokument- och arkivhantering. Hit vänder du dig när du har frågor om hantering av allmänna handlingar.

Avdelningen Dokumenthantering har sina lokaler på Arkivcentrym Syd, en gemensam anläggning där ett antal arkiv- , biblioteks- och museiorganisationer inom såväl statlig som kommunal och privat sektor samverkar.  

Arkivcentrum Syds webbplats

Kontakt

Universitetsarkivet
universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 16 70
Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.

Postadress
Lunds universitet
Avdelningen för dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund

Internpost HS 62

Besöksadress
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Handbok i dokumenthantering