Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förvaltningsrätt och högskolerätt

Den 1 juli 2018 började en ny förvaltningslag att gälla. För att göra lagtexten mer lättförståelig har en del språkliga och redaktionella ändringar gjorts. Vissa saker som tidigare gällt enligt praxis har uttryckligen reglerats i den nya förvaltningslagen. Lagtexten har också anpassats till en mer utbyggd digital verklighet. Här lyfts sådana nyheter i den nya lagen som juridiska avdelningen tycker att det är viktigt att du som anställd känner till. Det är inte möjligt att kort återge alla delar av förvaltningslagens innehåll eller tillämpning men här återges ett urval av det som bedömts ha störst betydelse för verksamheten vid universitetet. Vid osäkerhet, kontakta gärna avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering.

Information om nya förvaltningslagen

Viktiga nyheter

- Klicka dig vidare på respektive länk nedan för att läsa mer om de viktigaste nyheterna som införts. Länkarna öppnas i samma fönster.


På Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, hittar du den nya Förvaltningslagen; se Förvaltningslagen (2017:900) (öppnas i samma fönster). På Regeringskansliets webbplats, data.riksdagen.se, kan du läsa propositionen till den nya förvaltningslagen, om du till exempel söker en förklaring till varför en ändring införts.

Se Regeringens proposition 2016/17:180 - En modern och rättssäker förvaltning (öppnas i samma fönster).


Grundläggande principer

Vissa allmänna och grundläggande förvaltningsrättsliga principer (legalitet, objektivitet och proportionalitet) slås fast i uttryckliga bestämmelser i den nya lagen.


Begreppet myndighetsutövning tas bort

Tillämpningsområdet avseende flera av de regler som styr hur en myndighet ska hantera förfrågningar och ärenden från allmänheten utvidgas i den nya förvaltningslagen. Tidigare begränsades tillämpningen av vissa regler i lagen till ärenden som avsåg myndighetsutövning. Det vill säga ärenden där myndigheten ensidigt fattar beslut gentemot en enskild person, exempelvis betygsättning eller antagning till en utbildning. Utgångspunkten i den nya förvaltningslagen är däremot att samtliga förfaranderegler ska vara tillämpliga vid all ärendehandläggning vid en myndighet. Det vill säga inte bara då det är fråga om ärenden som avser myndighetsutövning. Dock har det gjorts undantag för specifika typer av ärenden i speciallagstiftning (för universitets del främst i högskolelag och högskoleförordning).


Utökad partsinsyn

Den föregående regleringen avseende partsinsyn sade att en part i ett ärende har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild person. Denna bestämmelse har utvidgats till att en part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som tillförts ärendet. Detta oavsett typ av ärende. Utvidgningen verkar innebära en utökad administrativ hantering för alla typer av ärenden.


Jäv

Allmänhetens tilltro till myndigheters opartiskhet är viktig. Detta krav på opartiskhet förutsätter att en jävig handläggare förhindras att ta del i handläggningen av ett ärende. Bestämmelserna om jäv har moderniserats i den nya förvaltningslagen, utan någon större förändring i sak. I ett avseende utökas dock området för när jäv anses föreligga. Den som tar del i handläggningen av ett ärende på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut, är jävig om han eller hon eller någon närstående "kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning". Nytt är att man inte behöver vara part eller få synnerlig nytta eller skada av utgången i ett ärende för att vara jävig. Det räcker att utgången i ett ärende, alltså ett beslut, kan antas leda till betydande effekter för den som tar del i handläggningen, eller dess närstående, för att jäv ska föreligga. Detta innebär att förutsättningarna för när någon ska anses jävig kommer att vara uppfyllda oftare.


Krav på snabbare handläggning

Enligt såväl dagens som tidigare förvaltningslag ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och billigt/kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. En viktig nyhet i den nya lagen är att en enskild person som har inlett ett ärende kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet om detta inte har avgjorts i första instans efter sex månader. En sådan begäran ska göras skriftligen. Myndigheten har då fyra veckor från den dag då begäran kom in på sig att antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Ett sådant avslag kan sen i sin tur överklagas av parten till förvaltningsrätten. 


Skyldighet att använda tolk och att översätta handlingar

Skyldigheten att använda tolk och att översätta handlingar när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska har skärpts i den nya lagen. Detsamma gäller om myndigheten har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.


Hur ärenden inleds

I den nya förvaltningslagen har införts uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds. Enligt lagen kan en enskild person inleda ett ärende hos en myndighet genom en ansökan, anmälan eller annan framställning. Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskilde personens identitet och den information som behövs för att myndigheten ska kunna komma i kontakt med personen ifråga. Vidare ska det framgå vad ärendet gäller och vad den enskilde personen vill att myndigheten ska göra. Som huvudregel ska även anges vilka omständigheter som ligger till grund för den enskilde personens begäran. Om en framställning är ofullständig eller oklar ska myndigheten i första hand hjälpa den enskilde personen till rätta. Om det trots det finns brist kvar i framställningen och bristen gör att myndigheten inte kan göra en prövning i sak, får myndigheten besluta att förelägga den enskilde personen att rätta till bristen. I ett sådant föreläggande ska myndigheten ange att följden om bristen inte avhjälps kan bli att framställningen inte tas upp till prövning.


Utredningsansvar

I den nya förvaltningslagen regleras myndigheters utredningsansvar uttryckligen. Regeln är utformad så att kraven på hur omfattande utredningsåtgärder som myndigheten måste vidta varierar beroende på vilken karaktär det aktuella ärendet har. I den nya förvaltningslagen finns också en regel om att en enskild part som själv har inlett ett ärende är skyldig att aktivt medverka i och bidra till utredningen. Vidare gäller enligt den nya lagen att om myndigheten bedömer att det finns brister i det som parten har gett in i ärendet ska myndigheten genom frågor och påpekanden uppmana parten att rätta till det som är oklart.


Kommunikation

Enligt den nya förvaltningslagen gäller att en myndighet innan den fattar beslut i ett ärende ska, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet. Parten ska även ges tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Tidigare var skyldigheten att kommunicera material begränsat till att avse en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten själv. Det var också begränsat till ärenden som avsåg myndighetsutövning mot en enskild person. Det finns vissa undantag från skyldigheten att kommunicera material i ett ärende. Om ärendet exempelvis gäller anställning av någon behöver kommunikation inte ske. I den nya förvaltningslagen finns däremot till skillnad mot i den gamla inga undantag från skyldigheten att kommunicera när det gäller ärende om betygsättning och antagning. Dessa undantag har istället införts i högskoleförordningen.


Myndighetens beslut

Hur beslut fattas
I den nya förvaltningslagen har införts ett förtydligande avseende beslutsfattande. Bestämmelsen säger att beslut kan fattas av en befattningshavare ensam eller av flera gemensamt eller automatiserat.

Motivering av beslut
Tidigare skulle en myndighets slutliga beslut motiveras, om ärendet gällde myndighetsutövning mot enskild. Enligt den nya förvaltningslagen omfattar motiveringsskyldigheten samtliga beslut som antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. I beslut ska det anges vilket författningsstöd det grundar sig på. Myndigheten ska även redogöra för de omständigheter som varit avgörande för utgången i ärendet, på ett sätt som är begripligt för den enskilde personen. En motivering behövs inte om det är uppenbart obehövligt. Med detta menas att det vid en objektiv bedömning framstår som självklart att en motivering inte behövs. Det skulle exempelvis kunna vara ett beslut som helt går en sökandes väg.

Det finns vissa undantag från motiveringsskyldigheten. Om det handlar om ett beslut som gäller till exempel anställning får en motivering utelämnas. I den nya förvaltningslagen finns däremot till skillnad mot i den gamla inga undantag från motiveringsskyldigheten när det gäller beslut om betygsättning och antagning. Dessa undantag har istället införts i högskoleförordningen.

Underrättelse om beslut
En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som är part i ärendet om det fullständiga innehållet i beslutet (om det inte är uppenbart obehövligt). Detta motsvarar vad som gällde enligt den gamla lagen med skillnaden att skyldigheten att underrätta i den tidigare lagen bara gällde beslut som avsåg myndighetsutövning mot en enskild person.

Rättelse och ändring av beslut
En myndighets beslut behöver ibland ändras. Det kan bero på att ett fel uppkommit på grund av ett misstag eller förbiseende. Det kan också bero på att det kommit fram nya omständigheter som inneburit att beslutet hade blivit ett annat om omständigheterna varit kända från början. Det kan också inträffa omständigheter efter beslutet som medför att det framstår som olämpligt eller felaktigt.

Genom den nya förvaltningslagen görs vissa förtydliganden och förändringar i förhållande till vad som gällde tidigare.

Precis som tidigare gäller att ett beslut alltid kan rättas innan det expedierats eller på annat sätt gjorts tillgängligt för utomstående. Detta behöver inte uttryckas i lag. Efter att beslutet expedierats eller tillgängliggjorts kan beslut under vissa förutsättningar rättas eller ändras.

Rättelse avser korrigeringar som inte innebär någon ändring i sak. Rättelse kan göras av beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Rättelse bör göras om det har någon praktisk betydelse för en part i ärendet. Detta överensstämmer med den tidigare förvaltningslagen.

Ändring avser andra slags korrigeringar. Ändring får göras om myndigheten anser att ett beslut är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Om beslutet är gynnande för en enskild part (ger enskilda rätt till en förmån av något slag, till exempel beslut om betyg), får det ändras till den enskilde personens nackdel bara:

  • om det framgår av beslutet att det under vissa förutsättningar får återkallas (exempelvis ställa in kurs endast om det anges att kursen kan ställas in om antalet anmälda understiger ett visst antal);
  •  om tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart (till exempel hänsyn till människors eller djurs liv och hälsa, omsorg om egendom); eller
  • om felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Ändring ska göras om myndigheten anser att ett beslut är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende. Med detta avses att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Begreppet omprövning används inte i den nya förvaltningslagen. Detta får betydelse för universitetet på det sätt att i de fall som vi hittills använt begreppet "omprövning" heter det nu istället "ändring". Till exempel kommer det att heta "ändring av betygsbeslut", inte "omprövning av betygsbeslut".  

I andra fall får beslut som kan överklagas ändras av en högre instans efter överklagande.

Myndigheten ska som huvudregel kommunicera med den som är part i ett ärende innan en rättelse eller en ändring av beslut görs. På samma sätt som gäller för underrättelse om beslut i normala fall ska part underrättas om ett rättat eller ändrat beslut.


Överklagande

I den nya förvaltningslagen införs en ny allmän bestämmelse avseende vilka slags beslut som får överklagas. Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Bestämmelsen formuleras relativt öppet, utan någon exemplifierande uppräkning av sätt på vilka som beslut kan tänkas påverka. Det betyder att även beslut om råd, anvisningar, rekommendationer och liknande därmed blir överklagbara. Detta alltså om beslutet har fått eller kan antas få faktiska konsekvenser för någons situation. Dock ska det vara frågan om påverkan av någorlunda kvalificerat slag.

En annan nyhet i den nya förvaltningslagen är att om en part överklagar ett beslut och myndigheten beslutar att ändra beslutet så ska det nya beslutet överlämnas till överinstansen tillsammans med överklagandet. Detta gäller alltså oavsett om myndigheten beslutar sig för att ändra beslutet helt i enlighet med hur parten önskar. Det skiljer sig från tidigare reglering som sade att om myndigheten ändrar beslutet i enlighet med klagandens begäran så förfaller överklagandet.


Ikraftträdande

Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Samtidigt upphävdes den gamla förvaltningslagen. Den gamla lagen ska dock fortsätta gälla i den utsträckning som det i någon annan lag eller förordning hänvisas till den gamla lagen.

Kontakt

Vid frågor om förvaltningsrätt och högskolerätt, kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
+46 46 222 09 85
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se

Sanna Håkansson
Jurist
sanna [dot] hakansson [at] legal [dot] lu [dot] se  
+46 46 222 08 10

Hanna Stam
Jurist
hanna [dot] stam [at] legal [dot] lu [dot] se  
+46 46 222 71 41