Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kriget i Ukraina – information för medarbetare

Lunds universitet följer händelseutvecklingen i Ukraina och regeringens hantering. På denna webbsida har vi samlat information om krigets inverkan på universitetets verksamheter och medarbetare. Det finns ett antal arbetsgrupper som är tillsatta för att hantera uppkomna frågor. Informationen här uppdateras kontinuerligt.

Senast uppdaterad: 2022-05-07

Universitetets ställningstagande

Lunds universitet ingår i en universell gemenskap mellan lärosäten och forskare som delar akademiska värderingar. Vi står för akademisk frihet, yttrandefrihet och demokrati. Studentutbyten och forskningssamarbeten är oerhört viktiga för fred och demokrati. Att vi nu tills vidare lämnar samarbeten som bygger på dessa principer visar det allvarliga läge som nu främst Ukraina befinner sig i och som i förlängningen hotar även universitetets värdegrund samt demokrati och frihet.

Lund universitet instämmer i de yttranden som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt European University Association (EUA) har formulerat: EUAs Statement of solidarity

Innehåll på denna sida:

Samarbeten med Ryssland och Belarus fryses med omedelbar verkan

Utbildningsministern uppmanade den 2 mars 2022 alla Sveriges lärosäten att omedelbart avbryta alla samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Med anledning av regeringens uppmaning har universitetet gått igenom de avtal och samarbeten med Ryssland och Belarus som finns och fryst dessa. I några fall är processen inte helt slutförd.

Universitet arbetar med att ta emot forskare och studenter från Ukraina.

Samarbetsavtal för utbildning

Det finns fyra pågående studentutbytesavtal med lärosäten i Ryssland som är frysta. Dessa avtal hanteras av sektionen Externa relationer och berörda fakulteter.

Utbildningsministerns uppmaning innebär inte att vi stoppar antagning av ryska och belarusiska medborgare som söker doktorandtjänster eller masterstudier vid Lunds universitet, men säkerhetsbedömningar ska göras i förekommande fall, säkerhetsavdelningen kan kontaktas för stöd i bedömningen: Säkerhet.

Regeringen uppmanar svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus - Regeringen.se 

Det finns frågor och svar för presumtiva studenter som påverkats av kriget i Ukraina, på vår internationella webbplats:

FAQ for prospective students affected by the war in Ukraine | Lund University

Samarbetsavtal för forskning

De avtal vi känner till med de berörda institutionerna i Ryssland och Belarus är nu frysta, eller i en process att frysas. Universitetet har ett tjugotal samarbetsavtal inom forskning. som nu fryses men det kan bli fler.

Vi har identifierat tolv EU-finansierade samarbetsprojekt där sammanlagt 22 ryska partner ingår och där finansiering kommer från EU-medel. I de flesta fall är den ryska andelen av partnerskapet eller finansieringen under 5 procent och har inte stor påverkan på projektets genomförande eller huvudsakliga projektmål.

I ett par fall uppgår procentandelen till över 10 procent. I de fallen pågår arbete med att avsluta arbetet mot de ryska partnerna och ändra i konsortierna för att kunna fortsätta projekten utan rysk medverkan.

Partner vid Lunds universitet följer de direktiv som kommer från Europeiska kommissionen gällande avslutning av samarbetsprojekt med Ryssland och Belarus inom ramen för EU:s ramprogram.  

Även om projekten kan fortsätta/avslutas utan medverkan från Ryssland och Belarus är det självfallet på ett personligt plan tragiskt när samarbeten mellan forskare avbryts på detta sätt och i konflikt med den akademiska friheten.

Forskningsservice fortsätter med sin översyn och informationsinhämtning om hur dessa fall ska hanteras i enlighet med såväl finansiärens som lärosätets direktiv.

Det tar tid att gå igenom alla forskningssamarbeten och hör gärna av er om ni fortsatt har frågor eller av någon anledning inte fryst ett avtal, så vi kan hantera det skyndsamt, kontakta: forskningsservice [at] fs [dot] lu [dot] se
Pågående samarbeten mellan forskare på individnivå kan fortsätta, men säkerhetspolitiska aspekter ska beaktas, säkerhetsavdelningen kan kontaktas för stöd i bedömningen: Säkerhet.

I de fall där verksamheten bedömer att forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus är oundvikliga ska frågan lyftas till universitetsledningen för nationell bedömning. 

Samarbeten med forskare från Ukraina, Ryssland och Belarus

Läs mer om frågor rörande forskare från Ryssland och Belarus: deltagande i konferenser, publicering med mera.

Frågor och svar angående forskare från Ukraina, Ryssland och Belarus


Vetenskapsrådet har uppdraget att samla stöd till ukrainska forskare

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att samla det stöd som finns för forskare som lämnar Ukraina och kommer till Sverige. Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har redan initierat flera stödinsatser. En samlad förteckning av möjligheter finns på Vetenskapsrådets webbsida.

Stöd till forskare från Ukraina - Vetenskapsrådet (vr.se)

Finansiering för forskare från Ukraina

Det finns finansieringsmöjligheter för ukrainska forskare som vill ha en forskartjänst eller liknande i Sverige.

Finansieringsmöjligheter för ukrainska forskare

HR-information kopplad till situationen i Ukraina

HR-information kopplad till situationen i Ukraina | HR-webben (lu.se)


Säkerhetspolitiska aspekter och informationssäkerhet

Som medarbetare ska du beakta säkerhetspolitiska aspekter, framförallt gällande samarbeten inom strategiskt känsliga områden, exempelvis med koppling till exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden (PDA). Det behövs för att förhindra att strategiskt känsliga produkter hamnar i orätta händer för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen. Även informations- och IT-säkerhet behöver beaktas, se nedan.  

Var också medveten om risken för att du kan utsättas för desinformation och olika former av påverkansoperationer vars syfte är att skapa oro, destabilisera, samt att komma över känslig information. Mer information om universitetets stöd till säkerhetsbedömningar kommer och aviseras efterhand.

Du kan läsa mer under Exportkontroll | Medarbetarwebben och Informationssäkerhet | Medarbetarwebben

Var extra uppmärksam på att fler mejl än vanligt kan hamna i skräpposten på grund av kalibreringar av spamfilter.

På krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro.

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld - Krisinformation.se 

Var extra uppmärksam på cyberattacker

IT-säkerhetsavdelningen och CISO-funktionen varnar för ökad risk för cyberattacker på grund av skärpta sanktioner mot Ryssland och uppmanar alla medarbetare till extra vaksamhet.

Phishing

Phishing är bluffmejl som ibland kan vara mycket välgjorda. De innehåller länkar som leder till förfalskade webbsidor som kräver inloggning, och där lösenordsuppgifterna när de anges röjs till bedragaren. Bedragaren använder sedan lösenordsuppgifterna för att snabbt ta sig vidare inom organisationen.

  • Ställ dig själv frågan om avsändaren och budskapet är rimligt, verifiera gärna om du har möjlighet.
  • Klicka inte på länkar eller öppna bilagor i mejl utan att först ha granskat meddelandet kritiskt.
  • Om du utsätts du för ett bedrägeri, rapportera det till abuse [at] lu [dot] se. Snabb rapportering kan hjälpa till att lindra konsekvenserna.
  • Har du minsta misstanke om att något suspekt förekommit eller att någon obehörig kan ha kommit över dina uppgifter, byt omedelbart lösenord och rapportera incidenten omgående.

Läs mer om hur du rapporterar IT-säkerhetsincidenter  
Genomför LU:s kostnadsfria informationssäkerhetsutbildning (online)  


För dig som behöver stöd

Universitetet erbjuder hjälp till alla studenter och medarbetare som drabbas. Det är en svår situation som råder och många medarbetare och studenter är oroliga och djupt berörda, i vissa fall direkt och personligen av kriget och det mänskliga lidande vi nu ser. 

Företagshälsovården erbjuder professionellt stöd för att hjälpa medarbetare som upplever stress eller psykisk ohälsa.

Kontakta Företagshälsovården  

Studentprästerna erbjuder stöd och ger tröst till alla universitetets anställda och studenter, oavsett tro eller övertygelse.   

Kontakta Studentprästerna 

Du kan alltid kontakta din närmaste chef för stöd och råd om hur du upplever situationen och om den påverkar ditt arbete och hur du mår. Du kan även kontakta HR, din fackliga organisation eller skyddsorganisationen för stöd.

Skyddsombud och skyddskommittéer | Medarbetarwebben (lu.se)

Om du känner oro

Många upplever just nu en stor oro på grund av kriget i Ukraina. Det är förståeligt och fullständigt normalt att känna oro, sorg, ilska och andra känslor just nu.

Här följer några tips på hur du kan ta hand om dig själv och hantera din oro:


Angående tjänsteresor

För tjänsteresor gäller Utrikesdepartementets rekommendationer för avrådan. Just nu gäller avrådan för resor till Ryssland, Belarus och Ukraina.

Se hela listan av länder som UD avråder ifrån. 

Angående humanitära insatser

Många medarbetare och studenter efterlyser humanitära insatser. Lunds universitets övergripande insatser utgår från kärnverksamheten och arbetet med att se över befintliga samarbeten samt möjligheter för att universitetet kan öppna verksamheten mer för ukrainska studenter, lärare och forskare.  

Medarbetare och studenter som vill engagera sig uppmanas i första hand att vända sig till etablerade organisationer för hjälpinsatser. Det finns naturligtvis möjlighet för var och en att skapa lokala initiativ på det sätt som bäst fungerar i verksamheten för att visa sitt stöd och ge hjälp.