Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Riskhantering

Risker finns i all verksamhet och berör alla anställda vid Lunds universitet. En risk kan definieras som sannolikheten att en händelse inträffar och konsekvenserna av det. Riskhantering kan hjälpa dig att prioritera bättre och fatta riktiga beslut. 

Lunds universitet ska arbeta med riskvärderingar så att intern styrning och kontroll blir bättre. Arbete med riskvärdering har flera fördelar eftersom det:

 • ökar organisationens förmåga att fatta snabba och riktiga beslut
 • skapar högre effektivitet i organisationen
 • ökar tryggheten i att vi arbetar på rätt sätt
 • försvårar överträdelser av lagar och interna regelverk.

Detta är riskhantering

Vi frågar oss varje dag vart vi vill nå, vilka hinder som ligger i vägen, hur kan de överbryggas och vad det skulle kosta att åtgärda dem. Bland alla åtgärder som måste göras, är just denna värd att göra?

Stöd för rätt prioriteringar

Försöker vi besvara dessa och liknande frågor på ett systematiskt och transparent sätt ökar förutsättningarna för en god hushållning med våra resurser.

Det blir enklare att prioritera rätt när det gäller att styra mot verksamhetens mål. Dessutom upptäcks fel och bedrägliga handlingar lättare.

Stöd och råd

Vill du veta mer så kontakta Magnus.Ekblad [at] rektor.lu.se

Vad är risk?

I riskhanteringsprocessen hanteras risker som utgör hinder för att verksamheten hushåller med resurserna, följer lagar och regler och bedrivs på ett målinriktat sätt.

En risk i det här sammanhanget är en kombination av sannolikheten att en händelse inträffar och konsekvensen om den inträffar.

En bedömning av sannolikhet och påverkan – en riskvärdering – ger goda förutsättningar för att bestämma vilka åtgärder som är lämpliga att göra samt att prioritera mellan en större mängd tänkbara åtgärder.

Accepterad risknivå – riskaptit

Ett fullt rimligt och ofta förekommande resultat av en riskvärdering är att universitetet är berett att acceptera en viss nivå av risk eftersom det annars skulle vara omöjligt att uppnå mål och framgångsrik utbildning och forskning. Man kan säga att universitet har en riskaptit.

Dessa ska hantera risker

Alla anställda vid universitet ska givetvis som en självklar del av sitt arbete beakta risker, annars skulle vi agera ansvarslöst och dessutom få svårt att nå några resultat.

Det mer systematiska beaktandet av risker – riskhanteringsprocessen – är en del av ledningsprocesserna vid universitetet och genomförs integrerat med övrig verksamhetsplanering.

Riskhantering på alla nivåer

Ytterst ansvarig för intern styrning och kontroll är universitetsstyrelsen. Rektor är ansvarig för att god intern styrning och kontroll genomsyrar verksamheten vid universitetet.

 • Dekaner,
 • kanslichefer,
 • förvaltningschefen samt
 • sektionschefer

ansvarar för arbetet med riskhantering inom sina respektive ansvarsområden såsom linjeorganisationen, processer och system.

Motsvarande chefer inom

 • Universitetets särskilda verksamheter (USV),
 • LUKOM,
 • MAX IV,
 • Lunds universitets bibliotek (LUB) samt
 • forskningsledare inom forskningsprojekt

ansvarar för riskhantering inom sina respektive ansvarsområden.

Alla nivåer inom verksamheten ska involveras i arbetet.

Sidansvarig:

Kontakt

Planering

Magnus Ekblad
Verksamhetscontroller
+46 46 222 92 59
+46 72 225 57 88
magnus.ekblad [at] rektor.lu.se
 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen