Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bisyssla

Här får du som anställd information om bisysslor och om hur bisyssla ska anmälas.

Ny utbildning i Kompetensportalen: Att rapportera bisyssla

Hur ska man tänka när en bisyssla ska anmälas, och vilka typer av bisysslor som är tillåtna och inte?  

Utbildningen Att rapportera bisyssla – hur ska jag tänka? tar 15 minuter att genomföra. Utbildningen finns även på engelska.   

Länk till utbildningen: Att rapportera bisyssla - hur ska jag tänka? (Kompetensportalen)

Innehåll på sidan:


Allmänt om bisysslor

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning. Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna. En bisyssla får dock inte vara förtroendeskadlig enligt lagen om offentlig anställning (LOA), och inte heller konkurrerande eller arbetshindrande utifrån centrala kollektivavtal.

Förtroendeskadlig bisyssla

Enligt lagen om offentlig anställning (LOA) får en arbetstagare inte ha någon anställning, något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Det får inte heller förekomma jäv. Detta innebär att du exempelvis inte får fatta beslut eller delta i handläggningen av ett ärende som gäller din bisyssla.

Exempel på där förtroendeskada kan uppstå, är om en lärare har en bisyssla som har nära anknytning till den forskning som bedrivs vid den institution där läraren är anställd. Det kan exempelvis vara försäljning av laborationsutrustning som används vid institutionen. Det kan även vara samma slags forskning som bedrivs såväl inom anställningen som i bisysslans verksamhet och som därmed riskerar allmänhetens förtroende för Lunds universitet. En så kallad förtroendeskadlig FoU-bisyssla. 

Arbetshindrande bisyssla

En arbetshindrande bisyssla är en bisyssla som inverkar negativt på ditt arbete. Det kan vara så att du inte hinner med arbetet på grund av bisysslan, inte kan delta i vissa möten som är förlagda under ordinarie arbetstid eller att du är så trött att du inte gör ett fullgott arbete.

Konkurrerande bisyssla

Konkurrerande bisyssla är en bisyssla som konkurrerar med universitetets uppdragsverksamhet. Det kan vara att din bisyssla är inom ett område där universitetet driver uppdragsutbildning eller uppdragsforskning eller inom närstående tid kommer att göra detta.

Bisyssla är alltid åtskild från anställningen

En tillåten bisyssla ska alltid hållas klart åtskild från anställningen vid Lunds universitet. Det innebär att du exempelvis inte ska utföra arbete i bisysslan under arbetstid och inte använda universitetets arbetsredskap eller förbrukningsmaterial (exempelvis universitetets telefonnummer, grafisk profil, skrivare, laborationsutrustning eller material).

Bisysslor för lärare

Lärare har en utvidgad möjlighet att ha FoU-bisysslor och därmed en utvidgad skyldighet att anmäla bisysslor.

För att den kunskap och kompetens som finns inom universitetet ska komma samhället till nytta har lärare på universitetet en mer utvidgad möjlighet att ha vissa bisysslor.

Bisysslorna ska då röra forsknings- eller utvecklingsarbete inom lärarens ämnesområde, så kallade FoU-bisysslor. Denna möjlighet omfattar endast lärare, och inte universitetets övriga forskande personal. Med denna rättighet följer även den vidare skyldigheten att rapportera bisysslor.

Exempel på tillåtna FoU-bisysslor:

 • Att ge rådgivning i en vetenskaplig fråga eller att ha ett avgränsat konsultuppdrag. 
  Verksamhet som grundar sig på lärarens uppfinningar inom ämnesområdet eller på produktionsmetoder som läraren utvecklat. 
 • Att vara ledamot i styrelsen för ett bolag vars verksamhet anknyter till lärarens ämnesområde.

Oavsett denna möjlighet så gäller, precis som för alla slags bisysslor, att FoU-bisysslor inte får vara arbetshindrande, konkurrerande eller skada allmänhetens förtroende för universitetet och den forskning som bedrivs på Lunds universitet.   

I bidragsvillkoren från innovationsmyndigheten Vinnova framgår att Vinnova inte ersätter utan drar av kostnader från de annars stödberättigande kostnaderna, för arbete som utförs i strid mot regler om bisysslor.

Med lärare avses följande kategorier, som definieras i Lunds universitets anställningsordning:

 • Professor och gästprofessor
 • Adjungerad professor
 • Universitetslektor
 • Adjungerad universitetslektor
 • Biträdande universitetslektor
 • Postdoktor
 • Universitetsadjunkt
 • Adjungerad universitetsadjunkt

Anmälan av bisyssla

Samtliga lärare oavsett anställningens omfattning ska årligen, under årets första kvartal dock senast den 31 mars, lämna in anmälan om bisyssla. Även lärare som inte har någon bisyssla ska lämna in anmälan. 

Är du nyanställd ska du göra en anmälan snarast dock senast inom en månad från anställningens början.

Chefer

Ett fåtal chefer omfattas av den så kallade lokala chefskretsen. Du som omfattas av denna krets har också en utökad anmälningsskyldighet och ska lämna in en årlig anmälan om bisyssla oavsett om du har en bisyssla eller inte.

Övriga anställda

För övriga anställda gäller att du endast är skyldig att lämna anmälan om bisyssla när din chef begär detta,. om du är osäker på om bisysslan är tillåten, eller du vill att arbetsgivaren bedömer den. 

Tänk på att du även ska anmäla förändring av befintlig bisyssla (exempelvis ändrad omfattning eller art), men även om du får en annan befattning vid Lunds universitet som kan påverka bedömningen. Ny anmälan ska ske så snart du avser åta dig/åtar dig en ny bisyssla.

Anmälan om bisyssla görs i Primula.

När du anmäler en bisyssla ska du beskriva den på sådant sätt att det är möjligt för din chef att ta ställning till om den kan anses tillåten eller inte. Se lathund för mer information.

Skyldighet att avveckla bisysslan i fall den förbjuds

Bedöms din bisyssla förtroendeskadlig måste du genast avveckla den. Anser du att universitetet gjort en felaktig bedömning kan du överklaga beslutet. Hur du gör det ska framgå av universitetets beslut om att du åläggs upphöra med din bisyssla.

Om bisysslan bedöms som konkurrerande eller arbetshindrande ska bisysslan avvecklas efter arbetsgivarens beslut.

Att inte uppge bisysslor som du har, att ange felaktiga uppgifter, eller att inte upphöra med bisysslan efter bedömning/beslut att den anses förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande kan komma att bedömas arbetsrättsligt och kan i allvarligare fall riskera att du skiljs från din anställning vid Lunds universitet.

Vanliga frågor och svar om bisysslor (FAQ)

Vem riktar sig föreskrifterna om bisysslor vid Lunds universitet till?

Föreskrifterna gäller alla anställda, varav vissa befattningar har en särskild anmälningsplikt.

Jag är inte lärare. Behöver jag anmäla bisysslor?

Som huvudregel inte, om inte din chef har bett dig att anmäla särskilt. Om du har en bisyssla och är tveksam om bisysslan kan anses förtroendeskadlig, konkurrerande eller arbetshindrande ska du rådgöra med din chef och anmäla bisysslan. 

Jag är inte lärare eller chef som omfattas av den särskilda anmälningsplikten. Kan jag ändå anmäla mina bisysslor?

Alla anställda kan anmäla bisysslor, och är du chef med budgetansvar eller ansvarar för exempelvis antagning eller upphandling, bör du anmäla även om du inte har en skyldighet.

Min bisyssla motsvarar bara fem (5) timmar per år. Behöver jag anmäla?

Ja, om du är lärare. Även en bisyssla om mycket liten omfattning kan anses förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande.

Jag har en förenad anställning vid medicinska fakulteten och Region Skåne. Behöver jag anmäla anställningen vid Region Skåne som en bisyssla?

Den anställning som är förenad med en anställning vid Regionen behöver inte anmälas då den utgör en förutsättning för anställningen vid universitetet. Du är dock skyldig att anmäla att du tagit del av informationen om din skyldighet att anmäla samt anmäla andra eventuella bisysslor som du har.

Jag har en anställning på låg omfattning, vid ett annat universitet. Är det att betraktas som en konkurrerande bisyssla? 

Nej, men det är en bisyssla som kan anses arbetshindrande och ska därför anmälas.

Jag är erbjuden ett uppdrag för en utbildningsorganisation. Är det att betraktas som en konkurrerande bisyssla?

Ja, om universitetet bedriver eller avser att bedriva uppdragsutbildning inom samma eller liknande område kan bisysslan komma att betraktas som konkurrerande.

Jag har en anställning vid Lunds universitet och en anställning vid Region Skåne. Kan bedömningarna från respektive verksamhet bli olika? Finns det någon samordning mellan dessa verksamheter?

Bedömningen kan mycket väl bli olika. Varje chef bedömer bisysslan i förhållande till verksamhet, ansvar, befattning/roll och arbetsuppgifter med mera. Någon samordning är därför inte möjlig.

Ska gästprofessorer och adjungerade lärare anmäla sin huvudsakliga anställning utanför universitetet som bisyssla? 

Det ligger i sakens natur att man som gästprofessor eller adjungerad lärare har en annan anställning då det är en förutsättning för att anställas som gäst eller adjungerad. Innan anställning ingås vid Lunds universitet är det viktigt att verksamheten förvissar sig om att den andra anställningen inte medför risk för förtroendeskada för Lunds universitet. När denna bedömning är gjord behöver anställningen inte anmälas som bisyssla. I övrigt gäller Lunds universitets föreskrifter om skyldighet att årligen anmäla andra anställningar/bisysslor alternativt att intyga att man inte har några ytterligare anställningar/bisysslor. 

Jag har bara en 20 procents anställning och har min huvudsakliga anställning utanför universitetet. Behöver jag då anmäla bisysslor?

Ja, om du är lärare. Du som inte är lärare behöver bara anmäla om din chef särskilt begär det. 

Jag har fått ett förtroendeuppdrag som till viss del utövas inom ramen för min anställning. Behöver jag anmäla denna?

Om din chef inte känner till att du har uppdraget eller det inte är inplanerat i din personalplan bör du anmäla bisysslan.

Jag är ibland sakkunnig, opponent eller ledamot i betygsnämnd. Är det en bisyssla? Om jag får ett arvode för detta, ändras bedömningen då?

Uppdrag som kan sägas ligga inom ramen för anställningen, oavsett om ett mindre arvode utges, ses inte som bisyssla. 

Jag är ledamot i en bostadsrättsförening. Behöver jag anmäla det? 

Nej. Detta under förutsättning att de inte tar så mycket tid i anspråk eller påverkar ditt arbete vid universitetet.

Jag undrar om en bisyssla som bedömts vara otillåten kan bli tillåten? 

En chef skulle kunna tillåta en annars arbetshindrande bisyssla om den bedöms vara av vikt för Lunds universitet och ni tillsammans planerar när bisysslan ska utföras, så att inte arbetet vid universitetet blir lidande.

Jag äger aktier i ett utvecklingsföretag som har viss anknytning till verksamhet vid Lunds universitet. Jag ser inte det som en bisyssla. Ska det rapporteras på annat sätt?

Det finns inte något generellt hinder för offentliga tjänstemän att äga aktier eller andelar i affärsföretag eller på annat sätt ha ägandeintressen i näringslivet. Aktieinnehav kan dock innebära risk för jäv och till exempel i kombination med en styrelsepost eller uppdrag i företaget även bedömas som en förtroendeskadlig bisyssla.

Observera att du som anställd alltid har en skyldighet att anmäla om du kan anses jävig i varje ärendehantering eller ställningstagande och ska inte delta överhuvudtaget i handläggning eller beslut i sådana ärenden. 

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats