Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bisyssla

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning. Här får du som anställd reda på vad som gäller och hur bisyssla ska anmälas.

Innehåll på sidan:


Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna. Enligt lag och kollektivavtal finns dock regler som hindrar bisysslor som är förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande.

Ditt ansvar som anställd

Det är du som anställd som ansvarar för att din bisyssla inte är förtroendeskadlig. Bisysslor och arbetet vid universitetet ska alltid vara klart åtskilda och varje bisyssla ska utföras helt utanför anställningen vid universitetet både till sitt innehåll och i tid.

Bisysslor för lärare

När det gäller bisysslor som rör forskning- och utvecklingsarbete (FoU) inom anställningens ämnesområde har lärare vid universitet och högskolor en mer långtgående rätt att utöva bisysslor. Detta för att underlätta samverkan mellan universitet och samhället. Regeln omfattar endast din FoU-verksamhet och inte rena undervisningsuppdrag eller andra åtaganden.

Med denna rätt följer även en utökad skyldighet för dig som lärare att anmäla bisysslor. Med lärare avses följande kategorier, som definieras i Lunds universitets anställningsordning:

  • professor och gästprofessor
  • adjungerad professor
  • universitetslektor
  • adjungerad universitetslektor
  • biträdande universitetslektor
  • postdoktor
  • universitetsadjunkt
  • adjungerad universitetsadjunkt

Om du har anställning som forskare eller doktorand omfattas du därmed inte av reglerna om bisysslor för lärare.

Anmälan av bisyssla

Samtliga lärare oavsett anställningens omfattning ska årligen, under årets första kvartal dock senast den 31 mars, lämna in anmälan om bisyssla. Även lärare som inte har någon bisyssla ska lämna in anmälan. Är du nyanställd ska du göra en anmälan snarast dock senast inom en månad från anställningens början.

Ett fåtal chefer omfattas av den lokala chefskretsen. Du som omfattas av denna krets har också en utökad anmälningsskyldighet och ska lämna in en årlig anmälan om bisyssla oavsett om du har en bisyssla eller inte.

För övriga anställda gäller att du endast är skyldig att lämna anmälan om bisyssla när din chef begär detta.

Anmälan om bisyssla görs i Primula.

När du anmäler en bisyssla ska du beskriva den på sådant sätt att det är möjligt för din chef att ta ställning till om den kan anses tillåten eller inte.

Ny anmälan ska ske så snart du avser åta dig/åtar dig en ny bisyssla eller när en anmäld och godkänd bisysslas omfattning eller art förändras.

Påföljder

Universitetet har möjlighet att fatta ett särskilt beslut om att du som anställd ska upphöra med en bisyssla eller förbjuda dig att åta dig bisysslan.

Vid allvarligare förseelser eller om du fortsätter bedriva bisysslan trots uppmaning eller beslut om att bisysslan ska upphöra kan du åläggas disciplinansvar för tjänsteförseelse eller sägas upp.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Identifiera dig med BankId för personlig information över telefon med SSC

Från och med 24/10 2023 behöver du som ringer till Statens servicecenter (SSC) identifiera dig med BankID för att via telefon få svar på personliga uppgifter som till exempel rör din lönespecifikation. Om du inte identifierar dig får du svaret på dina frågor i ett ärende i SSC Portalen.

Läs mer på SSC Portalen: Införande av bank-id vid support

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats