Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingsprojekt

Universitetsgemensamma projekt vid Lunds universitet

Lunds universitet driver ett flertal universitetsgemensamma projekt för att utveckla verksamheten inom universitetet. Med universitetsgemensamma projekt menas i detta fall projekt där rektor eller förvaltningschef fattat beslut om att projektet skall genomföras. I listan nedan finner du aktuella projekt sorterade efter de strategiska områdena och i bokstavsordning. Tryck på pil eller projektnamn för mer information. Vill du veta mer om ett specifikt projekt? Kontakta ansvarig projektledare.

Stark forskning idag och för framtiden

Uppdraget syftar till att utifrån bibliometrisk analys av forskningsproduktionen vid Lunds universitet från 2012 till 2022 producera underlag inför beslut om eventuella åtgärder.

Projektperiod: mars 2023 - december 2024
Uppdragstagare: Eva Åkesson, eva [dot] akesson [at] chemphys [dot] lu [dot] se (eva[dot]akesson[at]chemphys[dot]lu[dot]se)

Målet är att säkerställa fortsatt utveckling och implementering av tvärvetenskapliga samarbeten avseende artificiell intelligens inom både forskning och utbildning.
Projektperiod: januari 2022 till december 2024
Projektledare: Karl Åström, karl [dot] astrom [at] math [dot] lth [dot] se (karl[dot]astrom[at]math[dot]lth[dot]se)

Syftet med projektet är att utforma, testa och erbjuda en process för att bevara och tillgängliggöra databaser som nyttjas och uppdateras och som samtidigt bör bevaras långsiktigt. Bevarandet är fokuserat på ett tryggande som ger möjlighet till ett långsiktigt tillgängliggörande i linje med det bevarandearbete som redan görs på bibliotek.

Projektperiod: januari 2022 - maj 2024
Projektledare: Alice Olsson, %20alice [dot] olsson [at] ub [dot] lu [dot] se (alice[dot]olsson[at]ub[dot]lu[dot]se)

För att kunna bidra till nationella och internationella initiativ inom området och förmedla dess betydelse för verksamheten behöver universitetet samla sin expertis inom området F AIR.

Projektperiod: december 2022 - december 2025
Ansvarig: Per Runesson

Projektet syftar till att arbeta med en gemensam forskarskola med fokus på milleniemålen.
Projektperiod: 2018 - 2026
Projektledare: Kristina Jönsson, kristina [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se (kristina[dot]jonsson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Här kan du läsa mer om Agenda 2030 Forskarskola.

Projektets syfte är att modernisera Forskningsportalen och därigenom öka synlighet, tillgänglighet och spridning Lunds universitets forskning. Genom moderniseringen av portalen avser projektet att förenkla för interna och externa målgrupper att hitta anpassad information om forskning vid Lunds universitet.

Projektperiod: mars 2023 - juni 2024
ProjektledareKarolina Widell, Hanna Voog, Ellen Jokela Måsbäck

Medvetenskapens hus är ett projekt som i samarbete med universitetets profilområden, forskare och studenter vid olika fakulteter utvecklar och bedriver utställnings- och programverksamhet riktad mot det omgivande samhället - till exempel hållbarhet och miljö (Biophilia), konsekvenser av artificiell intelligens (ChatGPT) och demokratifrågor (Lek för demokrati).

Projektperiod: januari 2023 – december 2023
Projektledare: Sophie Hydén Picasso, sophie [dot] hyden_picasso [at] innovation [dot] lu [dot] se (sophie[dot]hyden_picasso[at]innovation[dot]lu[dot]se)

Projektet handlar om att utveckla, samordna och tillgängliggöra stöd för forskningsdata för forskare vid Lunds universitet. Projektet ska också samordna och tillgängliggöra tjänster, stöd- och expertfunktioner som i många fall redan finns vid universitetet. Det ska lotsa forskarna rätt genom tydlig information på webben och enkla kontaktvägar till rätt kompetens. Mycket finns redan på plats, till exempel på IT-enheter, bibliotek, dataskydd, arkiv och informationssäkerhet, men det måste bli enklare att hitta rätt.

Läs mer om uppbyggnaden av enheten för e-infra 

Projektperiod: 2023-03-01 – 2024-12-31
Projektledare: Emilie Stroh, emilie [dot] stroh [at] med [dot] lu [dot] se (emilie[dot]stroh[at]med[dot]lu[dot]se)

Utbildning i förändring

Projektet syftar till att stärka lärare, studievägledare och andra aktörer i deras arbete med att erbjuda tillgänglig och inkluderande undervisning samt att stärka den universitetsgemensamma samsynen kring tillgänglig och inkluderande undervisning.

Projektperiod: februari 2024 - december 2025
Projektledare: Ann-Catrin Johansson, ann-catrin [dot] johansson [at] edusupport [dot] lu [dot] se (ann-catrin[dot]johansson[at]edusupport[dot]lu[dot]se)

Uppdraget ska leda till ökad samsyn, ett större engagemang och ökat strategiskt arbete med breddad rekrytering utifrån olika målgrupper på Lunds universitet. Uppdraget omfattar arbetet med breddad rekrytering på universitetsgemensam, fakultets- och sektionsnivå.

Projekttid: september 2022 - juni 2024
Projektledare: Annika Mårtensson annika [dot] martensson [at] lth [dot] lu [dot] se (annika[dot]martensson[at]lth[dot]lu[dot]se), Sara Virkelyst, sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se (sara[dot]virkelyst[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Projektets syfte är att genom digital hantering skapa en mer rättssäker och tidsenlig hantering av utfärdande av examensbevis. 
Projektperiod: februari 2022 – juni 2024
Projektledare: Susanna Björklund, susanna [dot] bjorklund [at] stu [dot] lu [dot] se (susanna[dot]bjorklund[at]stu[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att skapa en arena med frihet att experimentera med idéinventering, idéer, metoder, utbildningsformer och samarbetsmöjligheter inom och utanför LU. Projektet är universitetsledningens satsning på att förnya universitetets kursutbud kring livslångt lärande och hitta kompletterande processer för att förenkla fakultetsövergripande samarbeten.
Projektperiod: januari 2022 – december 2024
Projektledare: Mikael Sundström, mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se (mikael[dot]sundstrom[at]svet[dot]lu[dot]se)

Utgångspunkten för arbetet är att skapa en modern utbildningswebb som ger stöd och guidar studenter i utbildningsvalet samt frigör tid och kreativitet för medarbetare. Det görs via en utvecklad infrastruktur för jämförbar, jämlik och kvalitetssäkrad information om utbildningar, samt genom en välfungerande intern organisation och nya arbetssätt.

Webbsida för projektet: https://www.medarbetarwebben.lu.se/en-samlad-utbildningswebb

Projektperiod: december 2023 - juni 2025
Projektledare: Lars Rasch, %20lars [dot] rasch [at] ldc [dot] lu [dot] se (lars[dot]rasch[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att förebygga vilseledande vid examination samt ta fram rutiner och material för fortsatt förebyggande arbete.
Projektperiod: oktober 2022 – juni 2024
Projektledare: Elin Bommenel, elin [dot] bommenel [at] ism [dot] lu [dot] se (elin[dot]bommenel[at]ism[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att skapa en förändring av den administrativa hanteringen för bokning av tentamensvakter i de gemensamma tentamenssalarna samt att utöka de digitala tentamensplatserna. Projektet syftar också till att fortsatt utveckla avdelningen för universitetsgemensam samordnad tentamenshantering. 
Projektperiod: januari 2024 - december 2024
Projektledare: Elin Engman, elin [dot] engman [at] ldc [dot] lu [dot] se (elin[dot]engman[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att Lunds universitet ska ha ett fortsatt fungerande och tekniskt uppdaterat system för hantering av utbildningsplaner som ska vara i produktion tills Lunds universitet kan gå in i Ladoks systemlösning.

Projektperiod: december 2023 - april 2024
Projektledare: Anders Arnebert, anders [dot] arnebert [at] stu [dot] lu [dot] se (anders[dot]arnebert[at]stu[dot]lu[dot]se)

 

Syftet med projektet är att utreda och ta fram förslag på framtidens studentsupport och vilken support Lunds universitet vill erbjuda sina studenter.

Projektperiod: augusti 2023- mars 2024
Projektledare: Sahar Valizadeh, sahar [dot] valizadeh [at] ldc [dot] lu [dot] se (sahar[dot]valizadeh[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Kreativ lärande- och arbetsmiljö

Campusutvecklingsplanen tar sikte på 2050 och syftar till att utarbeta en riktning och gemensam syn på campusutveckling inom Lunds universitet. Den ska tydliggöra universitetets ståndpunkt och drivkrafter och vara ett hjälpmedel för kommunikation, diskussion och beslut kring utvecklingen av den fysiska miljön för alla delar inom Lunds universitets campus.
Projektperiod: oktober 2022 – december 2024
Projektledare: Charlotte von Brömssen, charlotte [dot] von_bromssen [at] bygg [dot] lu [dot] se (charlotte[dot]von_bromssen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Uppdrag att införa en ledarakademi och två nya målgruppsanpassade ledarskapsprogram vid Lunds universitet.

Projektperiod: januari 2024 - december 2026
Ansvarig: Marie Härstedt

ta fram ett förslag på ett övergripande sammanhållet kvalitetssystem där utbildning, forskning och på sikt samverkan ska ingå.

Projektperiod: april 2024
Projektledare: Eva Åkesson

Fortsätta implementeringen av universitetets kulturstrateg i under 2023 - 2026.

Projektperiod:
Projektledare: Sara Vireklyst, %20sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se (sara[dot]virkelyst[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Projektet syftar till att få väsentligt kortare handläggningstider samt högre datakvalitet vid framtagande av rapporter och statistik. Vidare syftar projektet till att identifiera, utveckla och implementera enkla och tydliga processer och årsplaner för hur sektionen HR ska leverera utdata.
Projektperiod: hösten 2022 – våren 2024
Projektledare: Per Bengtsson, per [dot] bengtsson [at] hr [dot] lu [dot] se (per[dot]bengtsson[at]hr[dot]lu[dot]se)

Syftet är att utreda hur funktioner i byggnaderna kring Universitetsplatsen kan samspela bättre och bidra till att platsen upplevs levande och aktiv. En handlingsplan ska tas fram för hur Universitetsplatsen kan utvecklas genom samspel med befintliga byggnader; Universitetshuset, Kungshuset, Palaestra; Arkeologen och AF Borgen.

Projektperiod: mars 2023 – mars 2024
Projektledare: Åsa Bergenudd, asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se (asa[dot]bergenudd[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Syftet med projekt för hållbar mobilitet är att skapa förutsättningar genom ändrade resvanor:

  • minska den negativa påverkan på hållbarhet och miljö som resor till och från LU utgör
  • minska behovet av parkeringsplatser för att tillgängliggöra mer mark för strategisk viktig utbyggnad inom Lunds universitets campusområden.

Projektperiod: mars 2022 - december 2023
Projektledare: Åsa Bergenudd, asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se (asa[dot]bergenudd[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Syftet med arbetet är att genomföra åtgärderna i handlingsplanen samt att genomföra en självutvärdering i det övergripande syftet att behålla EU-certifieringen HR Excellence in Research.
Projektperiod: januari 2023 – december 2025
Projektledare: Lena Lindell, lena [dot] lindell [at] hr [dot] lu [dot] se (lena[dot]lindell[at]hr[dot]lu[dot]se)

Projektet ska säkra en fungerande helhet för inköpsverksamhet vid Lunds universitet.
Projektperiod: 2021 - 2023
Projektledare: Agneta Sjöfors, agneta [dot] sjofors [at] eken [dot] lu [dot] se (agneta[dot]sjofors[at]eken[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att se till att vi är rätt licensierade. Att den programvara vi har licenser på är kvalitetssäkrad. Att användaren enkelt, snabbt och kontrollerat ska få tillgång till programvaran. 
Projektperiod: augusti 2022 – juni 2024
Projektledare: Lars Rasch, lars [dot] rasch [at] ldc [dot] lu [dot] se (lars[dot]rasch[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Projektets syfte är att stärka rekryterings- och befordringsprocesser vid Lunds universitet genom att föreslå, utveckla, implementera och utvärdera arbetssätt som ökar medvetenheten om och adresserar risker för att ovidkommande eller omedvetna faktorer eller strukturer som felaktigt påverkar processerna.
Projektperiod: september 2022 - januari 2026 
Projektledare: Tomas Brage, tomas [dot] brage [at] teorfys [dot] lu [dot] se (tomas[dot]brage[at]teorfys[dot]lu[dot]se)

Studentlivsfrågor.

Projektperiod: januari 2024- december 2024
 

Syftet med projektet är att genom god samverkan med studentlivet stötta Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer och underlätta för dem i deras arbete med förebyggande åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier, hantering av utredningar och att hitta vägar för samverkan mellan studentlivet och universitetet.
Projektperiod: april 2023 – maj 2024
Projektledare: Åsa K Nilsson, asa_k [dot] nilsson [at] stu [dot] lu [dot] se (asa_k[dot]nilsson[at]stu[dot]lu[dot]se)

 

 

Projektet syftar till att etablera Universitetshuset som besökscentrum.
Projektperiod: 2019 - 2027
Projektledare: Annica Blomberg, annica [dot] blomberg [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (annica[dot]blomberg[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att i del ett utreda framtida behov och erbjudande av IT-tjänster så som mail, lagring och kontorsprogram, både till studenter och doktorander vid Lunds universitet.

Projektperiod: augusti 2023- april 2024
Projektledare: Lina Brodén, lina [dot] broden [at] ldc [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att utifrån befintligt arbete utveckla miljöledningssystemet på ett enkelt och effektivt sätt där rätt styrdokument återfinns på rätt nivå, att ta vara på goda exempel runt om på universitetet och att utnyttja samordningsvinster där det är möjligt.
Projektperiod: april 2021 – december 2023
Projektledare: Nina Nord, nina [dot] nordh [at] bygg [dot] lu [dot] se (nina[dot]nordh[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Demokrati och globalt engagemang

Kontakt

Projektkontoret
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se (projektkontoret[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (karl[dot]ageberg[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Jennie Paldanius
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 13 15
jennie [dot] paldanius [at] rektor [dot] lu [dot] se (jennie[dot]paldanius[at]rektor[dot]lu[dot]se)