Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingsprojekt

Universitetsgemensamma projekt vid Lunds universitet

Lunds universitet driver ett flertal universitetsgemensamma projekt för att utveckla verksamheten inom universitetet. Med universitetsgemensamma projekt menas i detta fall projekt där rektor eller förvaltningschef fattat beslut om att projektet skall genomföras. I listan nedan finner du aktuella projekt sorterade efter de strategiska områdena och i bokstavsordning. Tryck på pil eller projektnamn för mer information. Vill du veta mer om ett specifikt projekt? Kontakta ansvarig projektledare.

Stark forskning idag och för framtiden

Uppdraget syftar till att utifrån bibliometrisk analys av forskningsproduktionen vid Lunds universitet från 2012 till 2022 producera underlag inför beslut om eventuella åtgärder.

Projektperiod: mars 2023 - augusti 2023
Uppdragstagare: Eva Åkesson, eva [dot] akesson [at] chemphys [dot] lu [dot] se (eva[dot]akesson[at]chemphys[dot]lu[dot]se)

Målet är att säkerställa fortsatt utveckling och implementering av tvärvetenskapliga samarbeten avseende artificiell intelligens inom både forskning och utbildning.
Projektperiod: januari 2022 till januari 2024
Projektledare: Karl Åström, karl [dot] astrom [at] math [dot] lth [dot] se (karl[dot]astrom[at]math[dot]lth[dot]se)

Syftet med projektet är att utforma, testa och erbjuda en process för att bevara och tillgängliggöra databaser som nyttjas och uppdateras och som samtidigt bör bevaras långsiktigt. Bevarandet är fokuserat på ett tryggande som ger möjlighet till ett långsiktigt tillgängliggörande i linje med det bevarandearbete som redan görs på bibliotek.

Projektperiod: januari 2022 - Juni 2023
Projektledare: Carolina Lindh, carolina [dot] lindh [at] ub [dot] lu [dot] se (carolina[dot]lindh[at]ub[dot]lu[dot]se)

Projektet syftar till att arbeta med en gemensam forskarskola med fokus på milleniemålen.
Projektperiod: 2018 - 2026
Projektledare: Kristina Jönsson, kristina [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se (kristina[dot]jonsson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Här kan du läsa mer om Agenda 2030 Forskarskola.

Projektets syfte är att modernisera Forskningsportalen och därigenom öka synlighet, tillgänglighet och spridning Lunds universitets forskning. Genom moderniseringen av portalen avser projektet att förenkla för interna och externa målgrupper att hitta anpassad information om forskning vid Lunds universitet.

Projektperiod: mars 2023 - juni 2024
ProjektledareKarolina Widell, Hanna Voog, Ellen Jokela Måsbäck

En förstudie, som syftar till att kartlägga nuläget för att se vilka systemalternativ till kursdatabas som finns. Som resultat av förstudien ska alternativen presenteras för FUN senast vid junimötet tillsammans med ett förslag till hur projektet ska tas vidare. 

Projektperiod: januari 2023 - juni 2023
Projektledare: Cecilia Gagné, cecilia [dot] gagne [at] fs [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]gagne[at]fs[dot]lu[dot]se)

Medvetenskapens hus är ett projekt som i samarbete med universitetets profilområden, forskare och studenter vid olika fakulteter utvecklar och bedriver utställnings- och programverksamhet riktad mot det omgivande samhället - till exempel hållbarhet och miljö (Biophilia), konsekvenser av artificiell intelligens (ChatGPT) och demokratifrågor (Lek för demokrati).

Projektperiod: januari 2023 – december 2023
Projektledare: Sophie Hydén Picasso, sophie [dot] hyden_picasso [at] innovation [dot] lu [dot] se (sophie[dot]hyden_picasso[at]innovation[dot]lu[dot]se)

Projektet syftar till att bygga upp Enheten för e-infra som en naturlig kontaktpunkt för forskare som behöver stöd för att kunna genomföra sin forskning. Projektet ska göra det möjlighet för enheten att genom aktiv dialog med forskare samordna dagens befintliga stöd och kombinera det med erbjudande om lösningar på nya behov som idag inte hanteras.

Projektperiod: 2023-03-01 - 2024-12-31
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]roubert[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Utbildning i förändring

Uppdraget ska leda till ökad samsyn, ett större engagemang och ökat strategiskt arbete med breddad rekrytering utifrån olika målgrupper på Lunds universitet. Uppdraget omfattar arbetet med breddad rekrytering på universitetsgemensam, fakultets- och sektionsnivå.

Projekttid: september 2022 - juni 2024
Projektledare: Annika Mårtensson annika [dot] martensson [at] lth [dot] lu [dot] se (annika[dot]martensson[at]lth[dot]lu[dot]se), Sara Virkelyst, sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se (sara[dot]virkelyst[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Projektets syfte är att genom digital hantering skapa en mer rättssäker och tidsenlig hantering av utfärdande av examensbevis.
Projektperiod: februari 2022 – juni 2024
Projektledare: Susanna Björklund, susanna [dot] bjorklund [at] stu [dot] lu [dot] se (susanna[dot]bjorklund[at]stu[dot]lu[dot]se)

Projektet är skapat för att göra en inventering och en analys av hur digitala verktyg och initiativ påverkar pedagogisk utvecklingsarbete vid Lunds universitet.

Projektperiod: december 2021 - november 2023
Projektledare: Rachel Forsyth, rachel [dot] forsyth [at] rektor [dot] lu [dot] se (rachel[dot]forsyth[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att skapa en arena med frihet att experimentera med idéinventering, idéer, metoder, utbildningsformer och samarbetsmöjligheter inom och utanför LU. Projektet är universitetsledningens satsning på att förnya universitetets kursutbud kring livslångt lärande och hitta kompletterande processer för att förenkla fakultetsövergripande samarbeten.
Projektperiod: januari 2022 – december 2023
Projektledare: Mikael Sundström, mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se (mikael[dot]sundstrom[at]svet[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att ta ett första steg för att alla som vill studera vid Lunds universitet ska hitta tydlig och tillgänglig information om den utbildning och/eller den utbildningsform som just de söker.
Projektperiod: maj 2021 – augusti 2023
Projektledare: Susanne Norrman, susanne [dot] norrman [at] er [dot] lu [dot] se (susanne[dot]norrman[at]er[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att förebygga vilseledande vid examination samt ta fram rutiner och material för fortsatt förebyggande arbete.
Projektperiod: oktober 2022 – december 2023
Projektledare: Elin Bommenel, elin [dot] bommenel [at] ism [dot] lu [dot] se (elin[dot]bommenel[at]ism[dot]lu[dot]se)

Projektet arbetar med att erbjuda en modern kommunikationskanal som är tillgänglig 24/7 där studenter kan få svar på standardfrågor. Projektet har avgränsats till att hantera antagningsfrågor.
Projektperiod: 2022 – 2023
Projektledare: Djevdet Iséni, djevdet [dot] iseni [at] stu [dot] lu [dot] se (djevdet[dot]iseni[at]stu[dot]lu[dot]se)

Projektet arbetar med att ta fram en ny version av kursplanesystemet Lubas.
Projektperiod: höst 2019 – september 2023
Projektledare: Anders Arnebert, anders [dot] arnebert [at] stu [dot] lu [dot] se (anders[dot]arnebert[at]stu[dot]lu[dot]se) och Johan Ekman, johan [dot] ekman [at] ldc [dot] lu [dot] se (johan[dot]ekman[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Projektet ska arbeta med en kartläggning av kompetensutveckling och meriteringsmöjligheter samt titta på hur organisering av högskolepedagogisk kompetensutveckling kan komma att se ut. Vidare ska projektet se över hur en sammanhållen pedagogisk meriteringsväg kan se ut.
Projektperiod: september 2022 – november 2023
Projektledare: Rachel Forsyth, rachel [dot] forsyth [at] rektor [dot] lu [dot] se (rachel[dot]forsyth[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att skapa en förändring av den administrativa hanteringen för bokning av tentamensvakter i de gemensamma tentamenssalarna samt att utöka de digitala tentamensplatserna. Projektet syftar också till att organisatoriskt förbereda och starta en universitetsgemensam samordnad tentamenshantering.
Projektperiod: 2022 – december 2023
Projektledare: Elin Engman, elin [dot] engman [at] ldc [dot] lu [dot] se (elin[dot]engman[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Projektet syftar till att få dokumenterad kunskap om hur användarna upplever presentationen av våra utbildningar på webben idag och vilka behov de har, samt att kartlägga de bakomliggande faktorer som påverkar upplevelsen.
Projektperiod: september 2022 – sommaren 2023
Projektledare: Petra Svensson, petra [dot] svensson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (petra[dot]svensson[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att utreda och ta fram förslag på framtidens studentsupport och vilken support Lunds universitet vill erbjuda sina studenter.

Projektperiod: augusti 2023- januari 2024
Projektledare: Sahar Valizadeh, sahar [dot] valizadeh [at] ldc [dot] lu [dot] se (sahar[dot]valizadeh[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Kreativ lärande- och arbetsmiljö

Campusutvecklingsplanen tar sikte på 2050 och syftar till att utarbeta en riktning och gemensam syn på campusutveckling inom Lunds universitet. Den ska tydliggöra universitetets ståndpunkt och drivkrafter och vara ett hjälpmedel för kommunikation, diskussion och beslut kring utvecklingen av den fysiska miljön för alla delar inom Lunds universitets campus.
Projektperiod: oktober 2022 – december 2024
Projektledare: Charlotte von Brömssen, charlotte [dot] von_bromssen [at] bygg [dot] lu [dot] se (charlotte[dot]von_bromssen[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Utvecklingsarbetet syftar till att tydliggöra vad det innebär att vara chef på Lunds universitet samt utveckla stödet för cheferna i deras chefsuppdrag.
Projektperiod: 1 januari 2022 - augusti 2023 
Projektledare: Annica Ollerstam, annica [dot] ollerstam [at] hr [dot] lu [dot] se (annica[dot]ollerstam[at]hr[dot]lu[dot]se)

Projektet syftar till att få väsentligt kortare handläggningstider samt högre datakvalitet vid framtagande av rapporter och statistik. Vidare syftar projektet till att identifiera, utveckla och implementera enkla och tydliga processer och årsplaner för hur sektionen HR ska leverera utdata.
Projektperiod: hösten 2022 – våren 2024
Projektledare: Per Bengtsson, per [dot] bengtsson [at] hr [dot] lu [dot] se (per[dot]bengtsson[at]hr[dot]lu[dot]se)

Syftet är att utreda hur funktioner i byggnaderna kring Universitetsplatsen kan samspela bättre och bidra till att platsen upplevs levande och aktiv. En handlingsplan ska tas fram för hur Universitetsplatsen kan utvecklas genom samspel med befintliga byggnader; Universitetshuset, Kungshuset, Palaestra; Arkeologen och AF Borgen.

Projektperiod: mars 2023 – mars 2024
Projektledare: Åsa Bergenudd, asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se (asa[dot]bergenudd[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Syftet med projekt för hållbar mobilitet är att skapa förutsättningar genom ändrade resvanor:

  • minska den negativa påverkan på hållbarhet och miljö som resor till och från LU utgör
  • minska behovet av parkeringsplatser för att tillgängliggöra mer mark för strategisk viktig utbyggnad inom Lunds universitets campusområden.

Projektperiod: mars 2022 - december 2023
Projektledare: Åsa Bergenudd, asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se (asa[dot]bergenudd[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Syftet med arbetet är att genomföra åtgärderna i handlingsplanen samt att genomföra en självutvärdering i det övergripande syftet att behålla EU-certifieringen HR Excellence in Research.
Projektperiod: januari 2023 – december 2024
Projektledare: Lena Lindell, lena [dot] lindell [at] hr [dot] lu [dot] se (lena[dot]lindell[at]hr[dot]lu[dot]se)

Projektet ska säkra en fungerande helhet för inköpsverksamhet vid Lunds universitet.
Projektperiod: 2021 - 2023
Projektledare: Agneta Sjöfors, agneta [dot] sjofors [at] eken [dot] lu [dot] se (agneta[dot]sjofors[at]eken[dot]lu[dot]se)

Syftet med arbetet är att universitetet ska kunna styra informationssäkerheten samt få på plats ett kontinuerligt, systematiskt och riskbaserat arbetssätt som leder till ett adekvat skydd av information och data inom undervisning, forskning och administration.
Projektperiod: maj 2021 - december 2023
Projektägare: Ingegerd Wirehed, ingegerd [dot] wirehed [at] rektor [dot] lu [dot] se (ingegerd[dot]wirehed[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att se till att vi är rätt licensierade. Att den programvara vi har licenser på är kvalitetssäkrad. Att användaren enkelt, snabbt och kontrollerat ska få tillgång till programvaran.
Projektperiod: augusti 2022 – december 2023
Projektledare: Lars Rasch, lars [dot] rasch [at] ldc [dot] lu [dot] se (lars[dot]rasch[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Projektets syfte är att stärka rekryterings- och befordringsprocesser vid Lunds universitet genom att föreslå, utveckla, implementera och utvärdera arbetssätt som ökar medvetenheten om och adresserar risker för att ovidkommande eller omedvetna faktorer eller strukturer som felaktigt påverkar processerna.
Projektperiod: september 2022 - januari 2024
Projektledare: Tomas Brage, tomas [dot] brage [at] teorfys [dot] lu [dot] se (tomas[dot]brage[at]teorfys[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att genom god samverkan med studentlivet stötta Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer och underlätta för dem i deras arbete med förebyggande åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier, hantering av utredningar och att hitta vägar för samverkan mellan studentlivet och universitetet.
Projektperiod: april 2023 – maj 2024
Projektledare: Åsa K Nilsson, asa_k [dot] nilsson [at] stu [dot] lu [dot] se (asa_k[dot]nilsson[at]stu[dot]lu[dot]se)

 

 

Projektet syftar till att etablera Universitetshuset som besökscentrum.
Projektperiod: 2019 - 2027
Projektledare: Annica Blomberg, annica [dot] blomberg [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (annica[dot]blomberg[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att i del ett utreda framtida behov och erbjudande av IT-tjänster så som mail, lagring och kontorsprogram, både till studenter och doktorander vid Lunds universitet.

Projektperiod: augusti 2023- april 2024
Projektledare: Ismael Ferré, ismael [dot] ferre [at] ldc [dot] lu [dot] se (ismael[dot]ferre[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Syftet med projektet är att utifrån befintligt arbete utveckla miljöledningssystemet på ett enkelt och effektivt sätt där rätt styrdokument återfinns på rätt nivå, att ta vara på goda exempel runt om på universitetet och att utnyttja samordningsvinster där det är möjligt.
Projektperiod: april 2021 – december 2023
Projektledare: Nina Nord, nina [dot] nordh [at] bygg [dot] lu [dot] se (nina[dot]nordh[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Demokrati och globalt engagemang

Kontakt

Projektkontoret
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se (projektkontoret[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se (karl[dot]ageberg[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Jennie Paldanius
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 13 15
jennie [dot] paldanius [at] rektor [dot] lu [dot] se (jennie[dot]paldanius[at]rektor[dot]lu[dot]se)