Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Semester

På denna sida hittar du information om semester och hur du ansöker om semester.

Ansök om semester i god tid

Ansökan om semester och annan ledighet ska vara registrerad i Primula och beviljad/attesterad av chef innan ledigheten tas ut. 

 • Ansök om semester i god tid före semestern, enligt den rutin som finns på din arbetsplats. 
 • Registrera din semesteransökan i Primula i god tid. Fråga din chef eller närmaste HR-funktion när du senast behöver registrera ansökan i Primula.
 • Ta för vana att alltid kontrollera din lönespecifikation, så att allt stämmer.

För dig som är lärare gäller en särskild rutin, enligt arbetstidsavtalet för lärare.

Innehåll på sidan: 


Syftet med semester

Syftet med semester är att anställda ska få ledighet för vila och rekreation. Semesterlagen innehåller tre förmåner: semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Antal semesterdagar

Enligt semesterlagen har anställda rätt till minst 25 semesterdagar per år men som statligt anställd har du genom kollektivavtal fler än 25 semesterdagar samt rätt till betald semester redan första året du är anställd, eftersom semesteråret sammanfaller med kalenderåret. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Tänk på att du endast kan ta ut semester hela dagar.

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har:

 • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år.
 • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år.
 • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.

Semesterns förläggning och sparad semester

Grunden i semesterlagen är att semesterledigheten (huvudsemestern), om det inte finns särskilda skäl ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor juni – augusti. Din chef ska i största möjliga mån planera så att du får din semester sammanhängande mellan juni och augusti. Detta kallas ofta huvudsemester. 

I första hand ska alla årets semesterdagar användas under året, men om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar kan du välja att spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Du måste alltså ta ut minst 20 av årets semesterdagar under året.

Syftet med möjligheten att spara semesterdagar är att anställda ska ges möjlighet att ta ut en längre semester ett annat år. Du kan som mest spara 30 semesterdagar. Om du vill ta ut sparade semesterdagar i anslutning till huvudsemestern ska du ansöka om detta i samband med semesterplaneringen för året. Har du mer än 30 sparade semesterdagar den sista december kommer överskjutande dagar att utbetalas med aprillönen efterföljande år.

Semestertillägg

Under semestern får du, förutom din vanliga lön, ett semestertillägg. Om du har semester en hel månad får du ett semestertillägg som motsvarar cirka 10 procent av din månadslön.

Beräkning av antal semesterdagar i de fall du inte arbetar hela året

Tänk på att om du lämnar din anställning (innan årets slut) har du inte tjänat in full årssemester och kommer då att få löneavdrag om du haft längre betald semester än vad du tjänat in.

För att räkna ut hur många dagar som du kommer att tjäna in tar du antalet anställningsdagar du haft under året dividerat med 365 (vid skottår 366) och multiplicerar med årssemestern det vill säga det antal semesterdagar som tjänas in under ett helt kalenderår. Tänk även på att frånvaro kan begränsa antalet betalda semesterdagar.

Ansök om semester

All semester ska beviljas av din chef i förväg.

Ansök i god tid om semester och efter de rutiner som gäller på din arbetsplats. Tänk även på att ansöka om eventuell föräldraledighet i god tid inför huvudsemestern.

Även när du vill ta ut sparade semesterdagar i anslutning till huvudsemestern är det viktigt att du pratar med din chef och ansöker om detta i god tid. En långledighet kan behöva planeras på ett annat sätt än enstaka dagar och ju tidigare du pratar med din chef desto större är möjligheten att tillgodose dina önskemål.

Årets semesterdagar måste användas innan du kan ansöka om att använda dina sparade dagar.

Du ansöker om semester i Primula

Lärares semester

Semester för lärare förläggs normalt under studenternas ferier eller annan undervisningsfri tid. Vid Lunds universitet regleras förläggningen av semester i ett lokalt avtal om arbetstid för lärare (finns att ladda ner i högerspalten). Huvudregeln i avtalet är att hela årssemestern förläggs schablonmässigt i en följd med början måndagen efter midsommarhelgen, såvida inte prefekt och enskild lärare kommer överens om hantera hela eller delar av semestern enligt särskild ordning som du kan läsa mer om nedan. 

Definitionen av lärare finns i Lunds universitets anställningsordning (finns att ladda ner i högerspalten).

Semester enligt huvudregeln i arbetstidsavtalet för lärare

Enligt huvudregeln förläggs hela årssemestern schablonmässigt i en följd med början måndagen efter midsommarhelgen. Det innebär att du som lärare tar ut hela årets semester i en följd och att du inte behöver ansöka om semester. Ditt semesteruttag registreras i Primula av Statens servicecenter (SSC).

Semester enligt överenskommelse med prefekt/motsvarande

Om du vill förlägga semester till annan tidpunkt ska du underrätta prefekt/motsvarande om ditt önskemål senast tio arbetsdagar före önskat semesteruttag, dock senast den 30 april. Du och din prefekt/motsvarande ska vid detta tillfälle planera hela årets semester. 

En skriftlig överenskommelse görs sedan genom att du ansöker om hela årets semester i Primula och din prefekt/motsvarande beviljar din semesteransökan. Ansökan ska avse alla dina intjänade semesterdagar för året och måste vara beviljad i Primula senast den 31 maj.

Ansök om semester i Primula 

Särskild hantering vid överenskommelse om semester före midsommar 

Om du gjort en överenskommelse med prefekt/motsvarande och sökt semester enligt ovan, och överenskommelsen endast rör semesterdagar som tas ut före midsommar, kommer resterande årssemester förläggas schablonmässigt enligt huvudregeln i arbetstidsavtalet, det vill säga resten av årets semester tas ut i en följd med början måndagen efter midsommarhelgen.

Du behöver inte ansöka om semester för de resterande dagarna, utan detta registreras av SSC i Primula.

Spara semester

Om du vill spara semester gäller samma förfaringssätt som vid Semester enligt överenskommelse med prefekt/motsvarande, det vill säga att du underrättar prefekt/motsvarande senast tio arbetsdagar före önskat semesteruttag, dock senast den 30 april. Planering av hela årets semester görs vid detta tillfälle och en skriftlig överenskommelse görs sedan genom en beviljad semesteransökan.

Du gör denna semesteransökan själv via Primula. Din ansökan ska avse de dagar du önskar ta ut under innevarande år och måste vara beviljad i Primula senast den 31 maj.

För att kunna spara semester måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • det finns en beviljad semesteransökan om minst 20 semesterdagar i Primula senast den 31 maj. Endast dagar utöver dessa kan sparas.
 • det totala antalet sparade dagar efter årets semesteransökan överstiger inte 30 dagar. Max 30 semesterdagar får sparas totalt.
 • årsarbetstiden i din personalplan för innevarande år ökas med tid som motsvarar de sparade dagarna. För varje semesterdag som inte läggs ut ökar årsarbetstiden med åtta timmar och årsarbetstiden minskar på motsvarande sätt det år den sparade semestern tas ut.

För att dokumentera att kriterierna för att spara semester är uppfyllda och hur många dagar du ska spara till ett senare år fyller du och din prefekt/motsvarande i och skriver under nedanstående blankett.

Mall för dokumentation om sparad semester finns att ladda ner på sidan Personalblanketter och mallar

Doktoranders semester

Både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv är det viktigt att doktorander tar ut hela sin årssemester, företrädesvis efter midsommar då lärares semester normalt förläggs.

Du som är doktorand ansöker om semester enligt de rutiner som gäller på din arbetsplats.

Tänk på att prata med din chef innan du ansöker.

Du ansöker om semester i Primula

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats 

Relaterad information för lärare


Med lärare vid Lunds universitet avses

 • professor
 • gästprofessor
 • adjungerad professor
 • universitetslektor
 • adjungerad universitetslektor
 • biträdande universitetslektor
 • postdoktor
 • universitetsadjunkt, samt
 • adjungerad universitetsadjunkt.

Källa: Lunds universitets anställningsordning (PDF 130 kB, ny flik)