Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenthälsan

Studenthälsan arbetar med att främja studenters hälsa under studietiden både genom förebyggande insatser och genom att erbjuda stöd till studenter som på olika sätt drabbas av studierelaterad ohälsa. För dig som i ditt arbete möter studenter eller som arbetar med frågor som berör studenters arbetsmiljö och lika villkor kan vi erbjuda råd, stöd och information.

För dig som arbetar med studenter

Hänvisa student till Studenthälsan

Studenthälsan möter studenter som har bekymmer med till exempel nedstämdhet, stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem eller sömnsvårigheter. Studenthälsan erbjuder flera aktiviteter som berör dessa områden. Det finns även möjlighet för studenter att boka individuell konsultation med behandlare via våra webbsidor. 

Om du i ditt arbete möter en student som önskar komma i kontakt med Studenthälsan kan du hänvisa hen till Studenthälsans externa webbsidor. Där finns mer information om våra aktiviteter och individuell tidsbokning:

När du inte bör hänvisa student till Studenthälsan

I vissa fall bör studenter vända sig till andra vårdenheter än Studenthälsan. Detta gäller till exempel för:

  • Svårigheter som inte är studierelaterade.
  • Behov av att träffa en läkare för att få medicin eller sjukskrivning.
  • Utredning för adhd, autism eller dyslexi.
  • Bedömning för eventuell psykoterapi eller en längre samtalsbehandling.
  • Bedömning för eventuell sjukskrivning.

Då bör studenten i första hand hänvisas till sin vårdcentral.

Studenter som haft en vårdkontakt på sin tidigare hemort och nyligen flyttat för studier på Lunds universitet bör remitteras till motsvarande vård för fortsatt behandling. Studenthälsan tar inte emot remisser och kan inte heller skriva ut eller förnya recept på läkemedel som andra läkare skrivit ut tidigare.

Doktorander ingår inte Studenthälsans uppdrag utan ska i stället vända sig till Företagshälsovården.

Om du är osäker på vart du kan hänvisa en student kan du ringa oss under vår telefontid och rådgöra med oss.

Om du har kontakt med en student som utrycker suicidtankar/planer eller på annat sätt befinner sig i en akut situation, hänvisa till akutpsykiatri.

Viktiga kontaktuppgifter

  • Lund, telefon: 046-17 41 00 Baravägen 1
  • Malmö, telefon: 040-33 80 00 Carl-Bertil Laurells gata 7, plan 1
  • Helsingborg, telefon: 042-406 27 30 Karolina Widerströms gata 10

Om en kris eller allvarlig händelse skett i universitetets lokaler eller om du behöver tillkalla väktare ska du ringa universitetets larmtelefon. En allvarlig händelse kan till exempel innebära en avliden person, inbrott, skadegörelse, hot eller våld, olycka eller brand.

Telefon: 046-22 20 700

Vid akuta, livshotande tillstånd – ring 112.

Telefon: 112

För dig som ansvarar för verksamhet där studenter ingår 

Studenter omfattas, precis som arbetstagare, av arbetsmiljölagen. Det innebär att universitetet har ett ansvar att på ett systematiskt sätt arbeta förebyggande för att förhindra att studenter blir sjuka eller skadade av sin arbets- och studiemiljö. Studenter omfattas även av diskrimineringslagen, vilket innebär att universitetet ska arbeta förebyggande för att minska risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. 

Ansvaret för att utföra uppgifterna inom det förebyggande arbetet inom såväl arbetsmiljö som det förebyggande arbetet mot diskriminering följer Lunds universitets föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd. Detta innebär att det ofta är prefekten som har ansvaret. Ibland kan prefekten ha fördelat hela eller delar av uppgifterna vidare. Den som fördelar uppgifter inom arbetsmiljöarbetet vidare ska säkerställa att mottagaren har tillräckliga resurser, befogenheter och kompetens för att utföra uppgifterna. Om du har uppgifter i arbetsmiljöarbetet som du inte vet vad de innebär eller vad som förväntas av dig, så ska du i första hand vända dig till den som har fördelat arbetsuppgifterna till dig och/eller din chef.

Beskrivning av ansvar som faller på de olika rollerna inom arbetsmiljöarbetet – chefer, anställda och skyddsombud på HR-webben

Information om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet på HR-webben

En del av Studenthälsans uppdrag är att arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos studenterna vid Lunds universitet och att fungera som en nod för stöd och samordning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för studenter. Detta gör Studenthälsan genom att säkerställa kompetens inom såväl arbetsmiljö- som lika villkorsarbetet genom att ha en arbetsmiljösamordnare samt en samordnare för lika villkor. Dessa funktioner ingår i de universitetsgemensamma SAM- respektive SFAD-teamen som på universitetsövergripande nivå arbetar för att bland annat ta fram generella riktlinjer, stödmaterial och utbildningsinsatser gällande studenters arbetsmiljö och lika villkor. Funktionerna kan också hjälpa till att rådgöra i enskilda situationer. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten. 

Information om studiesocial skyddsrond på HR-webben

Information om hur du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor på HR-webben

För dig som håller i introduktion för nya studenter

Om du är del i att hålla introduktion för nya studenter är du välkommen att använda nedanstående film för att informera om Studenthälsan. Filmen ger en introduktion till vår verksamhet och det stöd som studenter kan få.  Vi kan också bidra i introduktionen med att komma till er och presentera Studenthälsan eller hålla en föreläsning för nya studenter.

Introduktionsfilm om Studenthälsan på YouTube

För dig som önskar boka en aktivitet

Studenthälsan kan vid förfrågan erbjuda aktiviteter riktade till grupper av studenter. Det kan till exempel handla om en föreläsning om stress, eller en workshop för att minska prokrastinering i studierna eller öka förutsättningar för goda grupparbeten.

Alla våra aktiviteter riktar sig till universitetets studenter och är kostnadsfria. Vi har möjlighet att erbjuda aktiviteter på plats i era lokaler och digitalt. 

Om du vill boka en aktivitet för en grupp studenter får du gärna skicka en förfrågan via webbformuläret nedan, så kan vi fortsätta en dialog kring era behov och våra möjligheter. Nedan kan du läsa mer om några av de insatser som erbjuds. 

Formulär för förfrågan om bokning av en aktivitet

Vårt utbud av aktiviteter

Innehåll: Verktyg för att öka kunskap om alkoholens effekter och verktyg för att planera fest och bidra till en sund alkoholkultur i studentlivet.
Språk: Svenska
Maxantal: Cirka 20 deltagare
Tid: Workshop vid två tillfällen á 2 timmar eller en föreläsning á 45 minuter

Innehåll: Verktyg för att öka samarbete i studentgrupper med information, diskussion och övningar. 
Språk: Svenska
Maxantal: Inget maxantal
Tid: Workshop vid ett tillfälle á 1,5 timme

Innehåll: Verktyg för att minska självkritik i studierna vilket i sin tur reducerar stress och främjar god hälsa under studietiden.
Språk: Svenska
Maxantal: Inget maxantal
Tid: En föreläsning á 45 minuter

Innehåll: Verktyg för att främja god hälsa under studietiden med perspektiv på den egna hälsan, arbetsmiljö och lika villkor. Föreläsningen lämpar sig väl till nya studenter.
Språk: Svenska
Maxantal: Inget maxantal
Tid: En föreläsning á 45 minuter

Innehåll: Information om prokrastinering och verktyg för att organisera och planera i studier och vardag.
Språk: Svenska och engelska
Maxantal: Inget maxantal
Tid: En föreläsning á 45 minuter

Innehåll: Verktyg för att minska och hantera stress genom ett upplägg med information, diskussion och övningar. 
Språk: Svenska
Maxantal: Cirka 20 deltagare
Tid: Workshop vid två tillfällen á 2 timmar eller en föreläsning á 45 minuter.

Innehåll: Verktyg för att hantera svåra samtal i samband med uppdrag i studentlivet.
Språk: Svenska
Maxantal: Cirka 20 deltagare
Tid: Workshop vid ett tillfälle á 1,5 timme

För dig som vill ställa en fråga

Vill du som anställd komma i kontakt med Studenthälsan eller ställa en fråga är du välkommen att ringa oss under vår telefontid eller kontakta oss via e-post: studenthalsan [at] stu [dot] lu [dot] se (studenthalsan[at]stu[dot]lu[dot]se)

För dig som har synpunkter på verksamheten

Om du har synpunkter på Studenthälsans verksamhet kan du skicka in dessa via vårt webbformulär. Din feedback är viktig för oss!

Synpunkter om Studenthälsan

Avdelningschef: Simon Nilsson

Kontaktinformation

Studenthälsan

Besöksadress:
Sandgatan 3, Lund

Telefon:
046-222 43 77

Internpost:
Hämtställe 31

Studenthälsan har verksamhet i Lund samt på Campus Helsingborg.

Hos oss arbetar kuratorer, psykologer, sjuksköterska, psykiater, medicinsk sekreterare, arbetsmiljösamordnare och samordnare för lika villkor.