Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förvaring och laddning av litiumjonbatterier

För att kunna följa försäkringsvillkor och förebygga brandrisk finns det en rutin för laddning och förvaring av litiumjonbatterier. Brand i litiumjonbatterier är ovanligt, men om det sker kan brandförloppet vara svårhanterligt och konsekvenserna kan bli mycket allvarliga.

Genvägar till sidans innehåll:


Rutinen i korthet

  • Inom Lunds universitets lokaler får medarbetare och studenter endast ladda elektrisk utrustning som tillhandahållits av Lunds universitet. Undantaget är privata mobiltelefoner samt privata bärbara datorer/surfplattor. Laddning ska ske med avsedd laddare.
  • Litiumjonbatterier avsedda för transportmedel eller litiumjonbatterier som är större än 10 Ah får inte laddas, förvaras eller på annat sätt hanteras inom Lunds universitetets lokaler på annat sätt än:
    - utomhus, på behörigt avstånd från byggnader, där laddningsanordningar och batterier är väderskyddade. Batterier ska normalt inte laddas i minusgrader då det kan skada batterierna. Detta behöver beaktas om laddning sker utomhus.
    - inomhus i ett för ändamålet avsett rum som är avskilt från övrig verksamhet. Rummet ska uppfylla lägst brandklass EI60, vara välventilerat och vara försett med detektion för rök.

Rutinen och vägledningen för förvaring och laddning av litiumjonbatterier finns tillgänglig för verksamhetsansvariga på HR-webben: Systematiskt brandskyddsarbete | HR-webben (lu.se)

Litiumjonbatterier – för verksamheten eller för privat bruk?

Man kan dela in litiumjonbatterierna i två olika kategorier, dels de som används av verksamheten för forskning, utbildning eller av personal i tjänsten och dels de som används av anställda eller studenter för privat bruk.

Batterier för verksamheter

För den första gruppen av batterier, det vill säga de som används i verksamheten kan det till exempel röra sig om batterier för tjänstecyklar, städutrustning, drönare, powerbanks som används av personal i sin yrkesutövning osv. För dessa batterier kan man behöva anpassa ett utrymme i lokalerna man disponerar så att det uppfyller kraven i Kammarkollegiets försäkringsvillkor.

Om det efter inventeringen av verksamhetens batterier visar sig att lokaler behöver anpassas för förvaring av litiumjonbatterier ska husprefekt eller motsvarande kontaktas. Husprefekt/motsvarande fyller i blanketten för förändrat lokalbehov och skickar den till Fastighetsgruppen på LU Byggnad. 

Batterier för privat bruk

Inventeringar pågår just nu på fakulteterna för att se hur stort behovet är av förvaringsskåp för litiumjonbatterier för privat bruk. Våren 2024 arbetar Akademiska Hus i samverkan med LU Byggnad med att ta fram ett förslag till vilka skåp som är ändamålsenliga och var dessa skåp ska placeras på campus. En pilot med tre skåp ska genomföras under året på LTH och därefter ska en utvärdering göras för att kunna ta beslut om fortsättningen. En dialog kommer även att inledas under våren med andra fastighetsägare så att alla universitetets verksamheter har samma förutsättningar för alla anställda och studenter oavsett från vilken fastighetsägare man hyr lokalen av. 

Vad gäller tills vidare för privata cykelbatterier?

Tills dess att skåp för förvaring eller en anpassning av en lokal är på plats eller tills du fått vidare anvisningar om hur du ska göra där du arbetar eller studerar gäller att:

  • Du inte får ta med dig in, förvara eller ladda ditt medhavda cykelbatteri någonstans inom universitetets lokaler.
  • Du får lämna kvar ditt batteri till cykeln om den är parkerad på behörigt avstånd från byggnaden.

Rullstolar och permobiler 

För de som använder till exempel en elektrisk rullstol eller motsvarande med litiumjonbatterier säger Kammarkollegiet följande: 
”Kammarkollegiets ambition har aldrig varit att begränsa tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. Det är också en skillnad eftersom dessa hjälpmedel är under ständig uppsyn vid användning. Skulle en skada inträffa är det naturligtvis något som Kammarkollegiet kommer att beakta vid skaderegleringen. I övrigt gäller säkerhetsföreskriften för hantering av litiumjonbatterier.”

Vid händelse av batteribrand

Det är viktigt att handla snabbt om det börjar brinna i ett batteri.

  • Rädda och varna människor om att det brinner.
  • Larma 112.

Rapportera händelsen i universitetets incidenthanteringsystem (IA-systemet).

Förebygga batteribrand

Bränder vid laddning beror till stor del på uppenbart skadade batterier eller felaktig laddning. Om batteriet är uppenbart skadat ska det inte laddas. Det viktigaste sättet att förebygga bränder vid laddning är att använda korrekt laddningsutrustning samt vara vaksam på överbelastning och värmeutveckling. Om det föremål som laddas blir väldigt varmt ska laddningen genast avbrytas. Förlängningssladdar eller grenuttag ska inte användas då de kan utgöra en fara om de inte är rätt dimensionerade.

Mer information för verksamhetsansvariga om att förebygga batteribränder finns i vägledningen för förvaring och laddning av litiumjonbatterier på HR-webben: Systematiskt brandskyddsarbete | HR-webben (lu.se).

Läs också MSB:s tips för säker laddning: Ladda dina batterier säkert (msb.se).

Arbetsgrupp vid LU Byggnad

För att bistå universitetets verksamheter med råd och vägledning i de enskilda frågorna har det vid LU Byggnad skapats en arbetsgrupp bestående av olika kompetenser. Arbetsgruppen kommer att hålla informationen på denna sida uppdaterad när något ytterligare tillkommer.

FAQ 

Om batteriskåpet är placerat utomhus på behörigt avstånd från en byggnad går det bra. Det är däremot inte tillåtet inomhus enligt Kammarkollegiets säkerhetsföreskrifter. De har gjort bedömningen att batteriskåp inte godkänns inomhus då de anser att dessa är inte tillräckligt testade för att skydda tillräckligt mot den brandrisk som finns med litiumjonbatterier.

Nej, det får man inte.

Varje enhet ska laddas med originalladdare. Lägg aldrig batteridrivna enheter i solen och ha alltid din utrustning under uppsikt samt försäkra dig om att laddningen inte utgör en brandrisk.

Varsam hantering. Yttre påverkan av fall, stötar, slag, exponering av för hög temperatur eller överladdning kan leda till kortslutning och därtill en explosionsartad reaktion med en eventuell brand.

Nej. För tillfället är rekommendationen att inte försöka släcka brand i ett litiumjonbatteri. Detta då det är oerhört svårsläckt och risken för att andas in den giftiga gasen/röken är stor. Räddningstjänst ska alltid kontaktas i händelse av brand i ett litiumjonbatteri.

Vid en utvecklad brand frigörs olika gaser och rök. Detta är extremt farligt och kan ge andningsbesvär, irritera ögon, slemhinnor och påverka utsatta personers framtida hälsa. Kontakta därför alltid sjukvård vid exponering av rök från ett litiumjonbatteri.

Ja. Skulle det uppstå en brand relaterat till litiumjonbatteri kan det, förutom konsekvenserna som en brand innebär, också medföra bland annat att försäkringen inte gäller samt juridiska och ekonomiska påföljder.

Nej. Kammarkollegiets direktiv står fast tills annat beslut utfärdas.

Kontakt

Eric Magnusson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 06 94
eric [dot] magnusson [at] bygg [dot] lu [dot] se (eric[dot]magnusson[at]bygg[dot]lu[dot]se)