Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställningsvillkor för doktorander

På den här sidan hittar du relevant information om de anställningsvillkor som gäller för dig som är anställd som doktorand. Det är viktigt att känna till skillnaden i anställningsvillkor som gäller för dig om du är anställd vid Lunds universitet eller om du har en extern studiefinansiering som till exempel stipendium.

Genvägar

Anställningsvillkor och finansiering

I första hand ska den som antas till utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet också anställas som doktorand. Det är dock möjligt att genomföra sin utbildning med en annan form av finansiering som till exempel ett externt stipendium eller en överenskommelse mellan Lunds universitet och en annan arbetsgivare.

Om du har en anställning som doktorand betraktas du som både studerande och anställd. Om du har en annan form av finansiering är du enbart studerande.

Som anställd doktorand omfattas du av lokala och centrala avtal om anställningsvillkor.

Om du är antagen till utbildning på forskarnivå med en anställning hos en annan arbetsgivare än Lunds universitet är det den arbetsgivaren som ansvarar för arbetsgivarfrågorna. Lunds universitet har dock ansvar för de utbildningsrelaterade frågorna och studiemiljön när du befinner dig vid universitetet som forskarstuderande.

Om du har stipendium som studiefinansiering är du inte anställd vid Lunds universitet och har därför inte rätt till avtalsenliga anställningsförmåner. Doktorander, oavsett form av studiefinansiering, har tillgång till universitetets företagshälsovård. En doktorand med stipendium har i vissa fall rätt att efter ansökan anställas som doktorand när det återstår tre år av forskarutbildningen.

Anställningstid

En anställning som doktorand är tidsbegränsad och kan aldrig gälla i längre än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

Den första anställningen som doktorand får gälla i högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. 

Den sammanlagda anställningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl som exempelvis sjukdom, föräldraledighet eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer. 

Lön

Ingångslönen för en doktorand bestäms av varje fakultet. Lönen höjs sedan stegvis i takt med att du kommer längre i din utbildning. Varje fakultet beslutar själv när lönehöjningen ska ske. Typiskt sett får doktoranden en lönehöjning vid vid 60, 120 respektive 180 genomförda poäng.

Vid erhållen doktorsexamen höjs lönen ytterligare. Denna lön utgår bara under en kortare period då anställningen oftast avslutas i nära anslutning till avlagd doktorsexamen.

Precis som för alla anställda vid Lunds universitet så betalas lönen för doktorander ut den 25 i varje månad. 

Läs mer om lön och förmåner som LU-anställd

Arbetstid 

Som anställd doktorand har du en årsarbetstid som är fastställd i arbetstidsavtalen för lärare.  Möjligheterna till institutionsarbete ser olika ut vid varje fakultet.  På grund av olikheterna i beräkning av undervisningstid och institutionstjänstgöring finns det inga generella regler för hur en eventuell förlängning ska beräknas mot bakgrund av institutionstjänstgöring. Hör med din närmaste personalsamordnare eller personaladministratör om du har frågor kring detta. Som doktorand kan du aldrig beordras  att arbeta övertid, det vill säga att utföra mer institutionstjänstgöring än vad som motsvarar 20 procent av full arbetstid.

Sjukfrånvaro och semester

Som anställd doktorand har du samma semestervillkor som övriga universitetsanställda. Det förutsätts att doktorander har semester under samma period som lärare har semester men det finns möjlighet att ansöka semester på annat sätt. Fyra veckors sammanhängande semester ska planeras och tas ut under juni – augusti. Hör med din närmaste personalsamordnare om hur du ansöker om semester. 

Tänk på att eftersom doktorandanställningen består av flera kortare anställningar är det möjligt att semestersaldot inte ser ut att stämma när du tittar i Primula. Det är först när anställningen förlängts så att den omfattar hela kalenderåret som saldot stämmer.

Vid sjukdom har du rätt till så kallad sjuklön. Sjuklönen betalas av arbetsgivaren och utgår under maximalt 14 dagar.

Du ska registrera sjukfrånvaro i Primula på din första sjukdag. Om du är sjuk under en längre tid ska du lämna in ett läkarintyg. 

Läs mer om sjukfrånvaro och semester

Ersättning för tjänsteresa

Om du har behövt göra utlägg under tjänsteresa har du rätt till ersättning, så kallad resekostnadsersättning. Under vissa förutsättningar har du även rätt till traktamente. Det är viktigt att du följer de regler som gäller vid bokning av resa så att du får rätt ersättning.

Läs mer om att resa i tjänsten

Friskvård

Universitetet ersätter kostnader för friskvård, till exempel träningskort, upp till en viss summa. Förmånen erbjuds alla anställda.  

Friskvårdsersättning för anställda vid LU

Tjänstledighet

Med en doktorandanställning har du samma möjligheter som andra tidsbegränsat anställda att ansöka om tjänstledighet. Tänk på att du inte har rätt till tjänstledighet för annan anställning även om du erbjuds en annan statlig anställning. En tjänstledighet ger inte heller någon rätt till förlängning av din doktorandanställning.

Läs mer om andra ledigheter

Bisyssla

Ingen statligt anställd får ha förtroendeskadliga bisysslor. Detta gäller även dig som doktorand och framgår av lagen om offentlig anställning. Enligt de statliga villkorsavtalen kan även din chef förbjuda bisysslor som bedöms arbetshindrande eller konkurrerande.

Läs mer om bisyssla

Karriärutveckling

Lunds universitet har ett brett utbud av aktiviteter som på ett eller annat sätt bidrar till doktoranders karriärutveckling.

Läs mer om karriärutveckling för akademisk personal

Försäkring som anställd

Som anställd vid Lunds universitet omfattas du av en arbetsskadeförsäkring som gäller under arbetstid och vid resa till och från arbetet. Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring och är försäkrad vid resor i tjänsten samt vid utlandsstationering.

Läs mer om försäkringar för anställda vid Lunds universitet

Arvode i styrelser och nämnder

Om du som doktorand tar på dig uppdrag i styrelser eller nämnder kan det ibland utgå ersättning. Se vad som gäller för universitetsgemensamma organ. I dokumentet i högermenyn kan du se vad som gäller för universitetsgemensamma organ. 

Doktorandanställningen upphör

När din anställning som doktorand upphör kan du ha rätt till vissa förmåner enligt det statliga omställningsavtalet. Det innebär till exempel att du kan få hjälp att hitta en ny anställning och viss ekonomisk förstärkning. 

Läs mer på Trygghetsstiftelsens webbplats