Föräldraledighet, föräldrapenning och vård av barn

Här får du reda på vad som gäller vid föräldraledighet, vård av barn (vab), hur du ansöker om ledighet och om föräldrapenningtillägget.

Det är Försäkringskassan som betalar ut föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption.

Läs mer och ansök om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats

Om föräldraledighet

Du har rätt till hel föräldraledighet till dess att ditt barn är ett och ett halvt år. Du har även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att ditt barn fyllt 8 år eller till dess barnet har avslutat första skolåret. Som statligt anställd kan du beviljas nedsättning av arbetstiden fram tills barnet avslutat skolåret då det fyller tolv år.

Vid föräldraledighet görs löneavdrag som motsvarar din ledighets omfattning.

Föräldraledighet för doktorander

Doktorander med doktorandanställning har rätt till föräldraledighet på lika villkor som andra anställda.

När du ska vara föräldraledig

Ansökan om föräldraledighet ska lämnas till din chef minst två månader före ledighetens början eller, om så inte kan ske, så snart som möjligt. 

Ansökan om ledighet i Primula.

Även ansökan om ledighet för de tio dagarna du som medförälder får i samband med barnets födelse registreras i Primula.

Föräldrapenningtillägg

Vid föräldraledighet kompletteras i vissa fall ersättningen från Försäkringskassan av arbetsgivaren i form av ett föräldrapenningtillägg.

Föräldrapenningtillägg utbetalas för sådana dagar under föräldraledigheten då du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan som motsvarar grundnivå och därutöver. När du tar ut hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels föräldrapenning betalas föräldrapenningtillägg ut i motsvarande omfattning. Om du tar ut en åttondels föräldrapenning utbetalas inget föräldrapenningtillägg.

Tillägget utbetalas under högst 360 dagar för varje barnsbörd och du måste begära ut föräldrapenningtillägget inom två år.

Föräldrapenningtillägget från arbetsgivaren kompenserar tillsammans med föräldrapenningen cirka 90 procent av inkomstbortfallet. Villkoren för ersättningen regleras i avtal och baseras på Försäkringskassans beslut i varje enskilt ärende. 

Det finns ett särskilt formulär i Primula som du fyller i för att få föräldrapenningtillägget utbetalt. Här bilägger du även din specifikation om utbetald föräldrapenning från Försäkringskassan. När SSC registrerat vilka dagar föräldrapenningtillägg ska utbetalas för kommer dessa dagar att generera semester.

Logga in i Primula.

Vård av barn (vab)

Du har rätt till ledighet från arbetet för vård av barn (vab) under den tid då du får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Försäkringskassan kan bevilja ersättning för vab från det att barnet är 8 månader  till och med dagen innan barnet fyller 12 år. För barn med särskilda behov kan tillfällig föräldrapenning betalas ut även efter det att barnet fyllt tolv år.

Läs mer om tillfällig föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats

Anmälan vid vab

Du ska vid ledighet i samband med barns sjukdom anmäla ledigheten till den kontaktperson du har på din arbetsplats. När du åter är i tjänst registrerar du ledigheten för vård av barn i Primula.

Logga in i Primula.

Ersättningens storlek

Tillfällig föräldrapenning utbetalas av Försäkringskassan. 

Läs mer om ersättningens storlek på Försäkringskassans webbplats

Om du har inkomster över Försäkringskassans takbelopp betalar universitetet kompletterande ersättning under 10 dagar per år på de inkomster som ligger över taket. 

Graviditetspenning

Graviditetspenning kan betalas ut av Försäkringskassan innan barnet föds om du som är gravid har ett fysiskt påfrestande arbete eller ett arbete som innebär risk för fosterskador.

En förutsättning för att graviditetspenningen ska kunna betalas ut är att du inte kan omplaceras till ett lämpligare arbete.

Läs mer om graviditetspenning på Försäkringskassans webbplats

Ledigheten registreras i Primula

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.