Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föräldraledighet, föräldrapenning och vård av barn

Här får du reda på vad som gäller vid föräldraledighet, vård av barn (vab) och om hur du ansöker om ledighet och föräldrapenningtillägg.

Registrera ledighet i tid för att få rätt lön

För att du ska få rätt lön utbetald i slutet av månaden, och undvika att en så kallad löneskuld uppstår, är det viktigt att registrera lönepåverkande frånvaro i tid. 

  • Vård av barn (vab) ska registreras på första frånvarodagen. 
  • Ansökan om föräldraledighet ska lämnas till din chef minst två månader före ledighetens början (för ansökan om föräldraledighet i samband med sommarsemestern ska ansökan ske i samband med ansökan om semestern).  
  • Ansökan om ledighet för de tio dagarna du som medförälder får i samband med barnets födelse ska registreras i Primula.
  • Ta för vana att alltid kontrollera din lönespecifikation, så att allt stämmer.

Läs mer om löneskuld på sidan om löneutbetalning

Innehåll på sidan:


Föräldraledighet

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt till hel föräldraledighet till dess att ditt barn är ett och ett halvt år. Du har även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att ditt barn fyllt åtta år eller till dess barnet har avslutat första skolåret. Utöver detta har du som förälder rätt till ledighet under den tid då du uppbär föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. 

Som statligt anställd kan du även ansöka om nedsättning av arbetstiden enligt Tjänstledighetsförordningen fram tills ditt barn avslutat skolåret då det fyller tolv år.

Det finns inget krav på en viss anställningstid för att vara föräldraledig och även du som har en doktorandanställning har rätt till föräldraledighet. 

Vid föräldraledighet görs löneavdrag som motsvarar din ledighets omfattning.

Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning betalas ut av Försäkringskassan. 

Läs mer och ansök om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats. 

Överlåtna dagar 

Från och med 1 juli 2024 kan vårdnadshavare även föra över högst 45 av sina föräldrapenningdagar till någon som inte är sambo eller barnets vårdnadshavare. För ensam vårdnadshavare kan 90 dagar per barn överföras. Frånvaron är semesterlönegrundande, men ger inte rätt till föräldrapenningtillägg, enligt villkorsavtalen (centrala kollektivavtal). 

Läs mer på försäkringskassans webbplats. 

När du ska vara föräldraledig

Ansökan om föräldraledighet ska lämnas till din chef minst två månader före ledighetens början eller, om så inte kan ske, så snart som möjligt. 

Ansökan om ledighet i Primula.

Även ansökan om ledighet för de tio dagarna du som medförälder får i samband med barnets födelse registreras i Primula.

Föräldrapenningtillägg

Vid föräldraledighet kompletteras i vissa fall ersättningen från Försäkringskassan av arbetsgivaren i form av ett föräldrapenningtillägg.

Föräldrapenningtillägg utbetalas för sådana dagar under föräldraledigheten då du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan som motsvarar grundnivå och därutöver, det vill säga grundnivå och ersättning enligt sjukpenninggrundande nivå. Föräldrapenningtillägg utbetalas inte för ersättning på lägstanivå. 

När du tar ut hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels föräldrapenning betalas föräldrapenningtillägg ut i motsvarande omfattning. Om du tar ut en åttondels föräldrapenning utbetalas inget föräldrapenningtillägg.

Tillägget utbetalas under högst 360 dagar för varje barnsbörd och du måste begära ut föräldrapenningtillägg senast två år efter den månad ledigheten avser.

Föräldrapenningtillägget från arbetsgivaren kompenserar tillsammans med föräldrapenningen cirka 90 procent av inkomstbortfallet. Villkoren för ersättningen regleras i avtal och baseras på Försäkringskassans beslut i varje enskilt ärende. 

Det finns ett särskilt formulär i Primula som du fyller i för att få föräldrapenningtillägget utbetalt. Här bilägger du även din specifikation om utbetald föräldrapenning från Försäkringskassan. Du hittar formuläret i Primula under Min sida → Ersättningar/Arvoden → Föräldrapenningtillägg.

När Statens servicecenter (SSC) registrerat vilka dagar föräldrapenningtillägg ska utbetalas för kommer dessa dagar att generera semester.

Logga in i Primula.

Vård av barn (vab)

Du har rätt till ledighet från arbetet för vård av barn (vab) under den tid då du får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Försäkringskassan kan bevilja ersättning för vab från det att barnet är 8 månader  till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre eller yngre, till exempel om barnet omfattas av LSS.

Läs mer om tillfällig föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats

Anmälan vid vab

Om du behöver vabba, det vill säga har behov av ledighet i samband med barns sjukdom anmäler du detta till utsedd kontaktperson på din arbetsplats. När du åter är i tjänst ska du registrera du ledigheten i Primula.

Logga in i Primula.

Ersättningens storlek

Tillfällig föräldrapenning utbetalas av Försäkringskassan. 

Läs mer och ansök om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats

Om du har inkomster över Försäkringskassans basbeloppstak betalar universitet en kompletterande ersättning på de inkomster som överstiger basbeloppstaket. Ersättningen utgår för maximalt 10 dagar per år och utbetalas per automatik i samband med att löneavdrag görs för de dagar du registrerat vård av barn i Primula. 

Graviditetspenning

Graviditetspenning kan betalas ut av Försäkringskassan innan barnet föds om du som är gravid har ett fysiskt påfrestande arbete eller ett arbete som innebär risk för fosterskador.

En förutsättning för att graviditetspenningen ska kunna betalas ut är att dina arbetsuppgifter inte kan anpassas eller att du inte kan omplaceras till ett lämpligare arbete.

Din chef ska, så snart chefen fått kännedom om graviditeten, initiera en riskbedömning tillsammans med dig. 

Mer information och stödmaterial finns på HR-webben för HR-funktioner, chefer och ledare

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats