Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avvikelser från god forskningssed

Oredlighet i forskning

Hantering av avvikelser från god forskningssed

Från och med den 1 januari 2020 gäller lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

Lagen föreskriver att forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Universitetet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

Definition och utredningsansvar

Lagen definierar oredlighet i forskning som fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP) som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. I lagen benämns FFP som allvarlig avvikelse från god forskningssed.

Misstanke om oredlighet i forskning (FFP) utreds av en särskild nationell nämnd; Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof).

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning utreds vid Lunds universitet.

Anmälan

Misstanke om oredlighet i forskning (FFP) kan anmälas direkt till den nationella nämnden eller till Lunds universitet.

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning anmäls till Lunds universitet.

Läs mer om att anmäla misstanke om avvikelse från god forskningssed till Lunds universitet

Universitetet kan ta upp en fråga om misstänkt avvikelse från god forskningssed som universitetet fått kännedom om på något annat sätt.

Prövning av misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än de som hanteras nationellt

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning prövas vid Lunds universitet av en särskild nämnd; Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed.

Inledningsvis utförs en förberedande undersökning. Om det efter den förberedande undersökningen föreligger skäl för detta kan rektor fatta beslut om att en fullständig utredning ska göras.

Om det inte finns grund för den anmälda misstanken, kan rektor avskriva ärendet utan att en förberedande undersökning genomförs.

Avvikelse från god forskningssed kan konstateras både efter den förberedande undersökningen och efter den fullständiga utredningen. Beslut fattas av rektor.

Lunds universitets riktlinjer

Du kan läsa mer om definitioner och om hanteringsordning i Lunds universitets riktlinjer om handläggningsordning av ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed.

Riktlinjer om handläggning av ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet. 2022-12-15 (PDF 142 kB, ny flik)

Kontakt

Jessica Salomonsson Enetoft
Utredare
avvikelse_god_forskningssed [at] rektor [dot] lu [dot] se (avvikelse_god_forskningssed[at]rektor[dot]lu[dot]se)