Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ samarbetsprogram

Finansiering av samarbeten

Erasmus+ är EU-programmet för samverkan inom högre utbildning för perioden 2021–2027.

Programmets allmänna mål är att genom livslångt lärande stödja utbildning, yrkesmässig och personlig utveckling av människor inom utbildning i och utanför Europa, och därigenom bidra till hållbar tillväxt, kvalitetsjobb och social sammanhållning, till att driva innovation och för att stärka den europeiska identiteten och ett aktivt medborgarskap. På så vis ska programmet bidra till byggandet av ett europeiskt utbildningsområde.

Programmet erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och strategiska samarbetsprojekt samt finansiering för politiska reformer. Prioriteringar under de kommande åren ges till:

 • Inkludering och mångfald
 • Digital transformation
 • Miljö och kamp mot klimatförändringar
 • Deltagande i det demokratiska livet

Läs mer på UHR:s webbplats

Grundregeln är att ansvarig prefekt signerar avtal/avsiktsförklaringar i ansökningsfasen. Rektor signerar universitetsgemensamma ansökningar eller ansökningar med deltagande från flera institutioner/fakulteter vid Lunds universitet. Inför rektors signatur måste projektintyg undertecknat av projektansvarig, prefekt och dekan vara handläggare på Externa relationer tillhanda senast 10 dagar före sista ansökningsdag.

Externa relationer ger stöd och råd i processen, och ombesörjer processen för rektors underskrift samt tillhandahåller mall för projektintyg. Projektansvarig bör alltid kontakta ansvarig handläggare på Externa relationer i god tid inför sista ansökningsdag.

Grundregeln för beviljade projekt är att avtal signeras av kanslichef. Inför signatur ska ett projektintyg undertecknas av projektansvarig och dennes prefekt. Undertecknat och skannat projektintyg skickas till ansvarig handläggare på Externa relationer som meddelar kanslichef att denne kan signera. Rektor signerar avtal för universitetsgemensamma projekt.

Signaturerna regleras i en särskild handläggningsordning (STYR 2022/2601).

Läs handläggningsordning för projekt inom Erasmus+ på sidan Regler – organisation och beslutsstruktur 

Läs mer om programmen inom Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats. Programguiden finns på både svenska och engelska.

Länk till Erasmus+ programguide

Programmet ger stöd till samarbete med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att öka kvaliteten på den högre utbildningen, stärka nätverken och samarbetet genom att dela idéer och utveckla nya metoder. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Vem kan söka medel?

Universitet och högskolor inom EU/EES (programland). Minst tre organisationer från tre programländer måste delta. Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner.

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Vart skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utlysning

 • Sista ansökningsdag: mars 2024
 • Budget: 120 000 – 400 000 euro
 • Projekttid: 12-36 månader

Stöd och råd om samarbetspartnerskap från UHR

Läs mer om Samarbetspartnerskap på EU-kommissionens webbplats 

Programmet ger stöd till projekt som främjar samarbete mellan högre utbildning, yrkesutbildning, företag och den socioekonomiska miljön i stort. Projekten förväntas stärka Europas innovationskapacitet, bl a genom att utveckla läroplaner för högre utbildning och yrkesutbildning och tillhandahålla nya kompetenser. Det finns två delar:

Vem kan söka medel?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium som består av aktörer inom högre utbildning och näringsliv.

Vart skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Sista ansökningsdag: maj 2023.

Del 1: Allianser för utbildning och företag

 • Budget: 1 000 000 - 1 500 000 euro 
 • 20% medfinansiering krävs
 • Projekttid: 24-36 månader 

Del 2: Allianser för branschsamverkan kring kompetens (implementing the "Blueprint")

 • Budget: 4 000 000 euro
 • 20% medfinansiering krävs
 • Projekttid: 48 månader

Vem kan delta i projektet?

Läs mer om innovationsallianser på UHR:s hemsida

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Läs mer om Innovationsallianser på EU-kommissionens webbplats 

Programmet ger stöd till modernisering och reform av högre utbildningsinstitutioner och system i de berättigade partnerländerna.

Läs mer om partnerländer på EU-kommissionens webbplats

Vem kan söka medel?

Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet kan ansöka som koordinator eller medlem av ett konsortium. Enskilda personer kan inte söka.

Var skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Sista ansökningsdag: februari 2024.

Vem kan delta i projektet?

Universitet och högskolor och alla offentliga eller privata organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden eller inom utbildning, yrkesutbildning och ungdomar som är etablerade i ett program eller i ett berättigat partnerland.

Läs mer om kapacitetsuppbyggnadsprojekt på UHR:s webbplats

Läs mer om kapacitetsbyggnadsprojekt på EU-kommissionens webbplats

Erasmus Mundus-programmet för gemensamma masterprogram består av två programdelar:

 • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) som syftar till att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt gemensamt masterprogram
 • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Vem kan söka medel?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium.

Vart skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Sista ansökningsdag: februari 2024.

Läs mer i Erasmus+ Programme Guide

Vem kan delta i projektet?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium.

Läs mer om gemensamma program på UHR:s webbplats

Läs mer om gemensamma masterprogram på EU-kommissionens webbplats 

Programmet ger bidrag till universitet och högskolor för att finansiera mobilitet av studenter samt lärare och teknisk personal till ett annat EU/EES-land.

Mer information hur studenter, doktorander, lärare och personal kan ansöka om Erasmus+bidrag finns här:

Erasmus mobilitet för studenter för studier

Erasmus mobilitet för studenter för praktik

Erasmus mobilitet för undervisning

Erasmus mobilitet för kompetensutveckling

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Läs mer om europeisk mobilitet på EU-kommissionens webbplats 

Lunds universitet har möjlighet att ansöka om finansiering från EU-programmet Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) för att skicka och ta emot studenter och personal från utvalda partneruniversitet utanför EU/EES under en tre år lång projektperiod. 

Syftet med programmet är att förbättra kvaliteten på utbildning genom student- och personalutbyte. Genom programmet kan studenter studera eller göra praktik och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder.

Vem kan söka medel?

Eftersom Lunds universitet endast kan lämna in en gemensam ansökan, skickar sektionen Externa relationer varje höst ut en intern inbjudan att skicka in förslag på mobilitetsprojekt. Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet kan föreslå projekt som inkluderar student- och/eller personalmobilitet. När det gäller studentmobilitet måste fakultetens internationella kontor konsulteras.

Vart skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Intern utlysning 2024

Den interna utlysningen för 2024 är öppen. Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet kan föreslå mobilitetsprojekt med lärosäten utanför EU/EES som inkluderar student-, doktorand, lärare- och personalmobilitet.

Prioritet kommer att ges till förslag från sökande som inte har ett godkänt projekt med samma land från de senaste två ansökningsomgångarna (utlysning 22 & 23) (undantag gäller för länder från den globala södern).

Föreslå ICM-projekt senast 18 oktober

För mer information, kontakta petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se (Petra Moser-Nørgaard) hos Externa relationer.

Vem kan delta i programmet?

Lunds universitet i samarbete med universitet i länder utanför EU/EES.

Läs mer om ICM utomeuropeisk mobilitet på UHR:s webbplats

Jean Monnet syftar till att främja kvalitet i undervisning och forskning inom området EU-studier över hela världen. Aktiviteterna ska rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU samt stimulera undervisning och forskning om EU.

Vem kan söka medel?

Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet. Enskilda personer kan inte ansöka om bidrag.

Vart skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen 

Utlysning

Sista ansökningsdag: mars 2024.

Vem kan delta i projektet?

Möjligheterna är tillgängliga för lärosäten över hela världen. Vissa aktiviteter är öppna för organisationer som är verksamma inom EU:s ämnesområde och sammanslutningar av professorer och forskare som är specialiserade på EU:s studier.

Läs mer om Jean Monnet på EU-kommissionens webbplats 

Vem kan söka medel?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner. Partnerskapet måste omfatta minst tre fullvärdiga partner från minst tre EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet (inklusive minst två EU-medlemsstater). Särskilda krav finns på sammansättningen av partnerskap.

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Var skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

 • Sista ansökningsdag: mars 2024
 • Budget: 900 000-1,5 miljoner euro
 • Projekttid: 24-48 månader

Läs mer om framtidsinriktade projekt på UHR:s webbplats

Läs mer om framtidsinriktade projekt på EU-kommissionens webbplats

Programmet ger stöd till samarbete med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att förbättra kvaliteten på den grundläggande lärarutbildningen och stödet till lärare under deras första år i yrket.

Vem kan söka medel?

Universitet och högskolor inom EU (programland) och associerade länder. Minst tre organisationer från tre programländer måste delta. Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner.

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Var skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

 • Utlysning planeras till slutet av 2023
 • Budget: 1,5 miljoner euro
 • Projekttid: 36 månader

Läs mer om lärarakademier på UHR:s webbplats

Läs mer om lärarakademier på EU-kommissionens webbplats

Faktablad lärarakademier

Du som lärare på Lunds universitet har möjlighet att ge kurser i form av blandade intensivprogram (BIP), en del av Erasmus+ programmet. Under en BIP kombineras virtuellt utbyte med en kort fysisk mobilitet. Du kan också undervisa på en BIP som koordineras av ett annat lärosäte.

BIP är korta kurser som använder innovativa sätt att lära, undervisa och samarbeta, både online och på plats. Under den virtuella delen samlas studenter och lärare online för att arbeta tillsammans med specifika uppgifter integrerade i BIP. Onlineundervisning kan ske före, under och efter den fysiska mobiliteten.

Ett lärosäte kan, tillsammans med minst två andra lärosäten från två andra EU-länder/ tredjeländer som är associerade till Erasmus+ anordna kurser för grupper av studenter. En BIP kan genomföras inom alla ämnesområden och på alla nivåer (grund-, avancerad eller forskarutbildningsnivå).

Läs mer om EU-länder/tredjeländer associerade till Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Lärare vid Lunds universitet kan antingen vara koordinator eller ingå som en partner i en BIP. Ett bidrag på 6 000 – 8 000 euro utgår till institutionen vid det koordinerande lärosätet.

Sammanfattning

 • Minst tre universitet från minst tre olika länder inom EU/EES (programland) bildar ett partnerskap.
 • Kursen ska omfatta minst 3 ECTS.
 • BIP:en kan utgöra ett poänggivande moment i en kurs eller vara en hel kurs.
 • Den fysiska mobiliteten ska vara mellan 5 och 30 dagar.
 • Den obligatoriska virtuella delen kan ske före, under och efter mobiliteten (eller en kombination av dessa).
 • Minst 15 studenter/doktorander måste delta i den fysiska mobiliteten. Undervisande lärare och studenter/doktorander från värdinstitutionen räknas inte.
 • Studenter och lärare från lärosäten utanför BIP-partnerskapet kan delta.
 • Mobila deltagare (studenter och lärare) får Erasmus+ stipendium från sitt hemuniversitet. Ett Erasmusavtal mellan universiteten måste finnas.
 • Den koordinerande institutionen får medel (mellan 6 000 – 8 000 euro) för att organisera kursen.

Läs mer om BIP på UHR:s webbplats

BIP för studenter/doktorander där Lunds universitet är koordinator

Om du som lärare är intresserad av att koordinera en BIP kan du ansöka om Erasmus+ medel för planerings- och organisationskostnader (6 000–8 000 euro). För mer information, kontakta Petra Moser-Nørgaard (petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se (petra[dot]moser-norgaard[at]er[dot]lu[dot]se)). 

 • Kursen ska innehålla en campusförlagd del (minst fem dagar i Sverige) och en virtuell del.
 • Kursen ska ge minst 3 ECTS och kan vara på grund-, avancerad eller forskarutbildningsnivå.
 • BIP:en kan antingen vara ett poänggivande moment eller en poänggivande kurs.
 • Kursen måste avslutas senast 31 juli 2024.
 • Ett interinstitutionellt utbytesavtal är krav med alla partner som skickar studenter/doktorander/lärare till kursen.
 • Det rekommenderas att studenter/doktorander från ytterligare partneruniversitet bjuds in.
 • Kurser som planeras och genomförs tillsammans med två eller flera EUGLOH-universitet prioriteras. Läs mer on EUGLOH på eugloh.eu 
 • Tänk på att ge tillräckligt med tid för de administrativa rutinerna om en ny kurs ska inrättas. Ta tidigt kontakt med ansvarigt fakultetskansli. 
 • BIP-koordinationen behöver godkännas av pro/vicedekan eller fakultetens utbildningsnämnd.
 • OBS: Om färre än 15 studenter/doktorander deltar i den fysiska mobiliteten är kursen inte berättigad till ekonomiskt stöd (LU:s deltagare räknas inte!)

BIP för studenter/doktorander med Lunds universitet som partner

När ett annat universitet koordinerar en BIP kan du delta som partner. Studenter/doktorander och lärare från Lunds universitet som deltar i BIP:en ansöker om Erasmus+ mobilitetsbidrag för den fysiska mobiliteten. 

Länk till frågeformulär som ska fyllas i senast två månader innan en BIP:s fysiska mobilitet

Utskrivet formulär skickas tillsammans med listan över deltagande studenter/doktorander till petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se (petra[dot]moser-norgaard[at]er[dot]lu[dot]se)

Kontakta det internationella kontoret på din fakultet för att få hjälp med/information om den studieadministrativa hanteringen av utbytet. 

Läs mer om stipendienivåer och information om Erasmus+ finansieringen för studenter

Läs mer om Erasmus lärarmobilitet

Checklista

 • Informera det internationella kontoret vid din fakultet om din BIP och den planerade studentmobiliteten.
 • Informera studenterna/doktoranderna om att ett Learning Agreement (LA) behövs. Fakultetens internationella kontor tillhandahåller LA-mallen till studenter/doktorander.
 • Fyll i frågeformuläret (se ovan), skriv ut formuläret som PDF och skicka det till petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se (petra[dot]moser-norgaard[at]er[dot]lu[dot]se)
 • Informera studenterna om hur de ansöker om Erasmus-stipendiet.
 • Skicka listan över studenter/doktorander till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se) med kopia till petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se (petra[dot]moser-norgaard[at]er[dot]lu[dot]se) innan studenterna/doktoranderna ansöker om Erasmus-stipendiet.

Kontakt

Kristina Miolin
Internationell koordinator för gemensamma masterprogram
+46 46 222 46 16
kristina [dot] miolin [at] er [dot] lu [dot] se

Petra Moser-Nørgaard
Erasmus+ Institutional Coordinator

Internationell koordinator för:

 • europeisk mobilitet
 • utomeuropeisk mobilitet (ICM)
 • blandade intensivprogram (BIP)

+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Teresia Rindefjäll
Internationell koordinator för:

 • innovationsallianser
 • Jean Monnet 
 • kapacitetsuppbyggnadsproj.
 • samarbetspartnerskap

+46 46 222 62 40
teresia [dot] rindefjall [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuskod
S LUND01

Charternummer
101013090 – LU

OID
E10209141

ECHE 2021-2027 för Lunds universitet (PDF 315 kB, ny flik)

Erasmuspolicy vid Lunds universitet