Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation

På den här sidan kan du se hur universitetet är organiserat och hur beslut fattas inom organisationen.

Så tas beslut vid Lunds universitet - se biträdande förvaltningschef Karin Ekborg-Persson berätta om beslutsvägar och organisation. 

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Lunds universitet. Utöver ordförande och rektor består den av företrädare för universitetets lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Läs mer om universitetsstyrelsen på lu.se

Rektor och universitetsledningen

Universitetets rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under universitetsstyrelsen.

Prorektor är rektors ställföreträdare.

Rektor har även utsett fem vicerektorer.

Förvaltningschefen svarar under rektor för universitetets administration och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen.

Läs mer om rektor och universitetsledning på lu.se

Fakulteter

Lunds universitet har följande fakulteter:

Ekonomihögskolan (EHL)

Ekonomihögskolans externa webbplats
Ekonomihögskolans interna webbplats

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteternas externa webbplats
Humanistiska och teologiska fakulteternas interna webbplats

Juridiska fakulteten

Juridiska fakultetens externa webbplats

Konstnärliga fakulteten

Konstnärliga fakultetens externa webbplats
Konstnärliga fakultetens interna webbplats

Lunds tekniska högskola (LTH)

Lunds tekniska högskolas externa webbplats
Lunds tekniska högskolas interna webbplats

Medicinska fakulteten

Medicinska fakultetens externa webbplats
Medicinska fakultetens interna webbplats

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakultetens externa webbplats
Naturvetenskapliga fakultetens interna webbplats

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakultetens externa webbplats
Samhällsvetenskapliga fakultetens interna webbplats

Högsta beslutande organ vid fakulteterna är fakultetsstyrelserna.

Institutioner och motsvarande enheter

Det är på institutioner den mesta av universitetets forskning och utbildning sker. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt.

Lista över universitetets institutioner på lu.se

Universitetskollegiet

Universitetskollegiet fullgör – enligt universitetets arbetsordning – uppgiften om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor. Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga anställda utser dessutom lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för eventuella fyllnadsval.

I kollegiet, som ska bestå av högst 48 ledamöter, ingår vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare från samtliga fakulteter, representanter för övriga anställda samt studentrepresentanter.

Läs mer om universitetskollegiet

Utbildningsnämnden

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ansvarar för fakultetsövergripande strategiska utbildningsfrågor på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Uppdraget omfattar också kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Nämnden, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter beslutar i utbildningsrelaterade frågor på delegation från rektor.

Läs mer om utbildningsnämnden

Forskningsnämnden

Den universitetsgemensamma forskningsnämnden behandlar fakultetsövergripande strategiska forskningsfrågor, och har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter och särskilda verksamheter, är i första hand beredande och rådgivande, men beslutar i särskilda frågor på delegation från rektor.

Läs mer om forskningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden

Den universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden ansvarar för fakultetsövergripande strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå. Uppdraget omfattar också kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Nämnden, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter beslutar i forskarutbildningsrelaterade frågor på delegation från rektor.

Läs mer om forskarutbildningsnämnden

Fler nämnder

Vid universitetet finns även ett antal andra universitetsgemensamma nämnder som bereder och beslutar i särskilda frågor, till exempel

  • Disciplinnämnden
  • Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet
  • Personalansvarsnämnden
  • Antagningsnämnden
  • Examensnämnden

Universitetsförvaltningen

Universitetets förvaltning ger administrativ service åt bland andra studenter, institutioner, fakulteter och styrelser.

Läs mer om universitetsförvaltningen på lu.se

Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra universitetets verksamhet. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten, riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Detta görs genom granskning och analys av verksamhetens risker, men också genom råd och stöd. Internrevisionens verksamhet omfattar all den verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för. Verksamheten regleras bland annat av Internrevisionsförordningen, Förordning om intern styrning och kontroll samt Instruktion för internrevisionen vid Lunds universitet.

Vid Lunds universitet är internrevisionen en från den operativa verksamheten fristående enhet, administrativt placerad under rektor. Internrevisionen rapporterar resultatet av sitt arbete direkt till universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare.

Här kan du ladda ned Internrevisionens rapporter, revisionsplaner och årsrapporter för de senaste åren (LU Box, ny flik) 

Lunds universitets bibliotek

Lunds universitets bibliotek är en nätverksorganisation som består av ett gemensamt universitetsbibliotek (UB) och fakultetsbibliotek. Nätverkets främsta uppgift är att stödja universitetets forskning och utbildning genom god tillgång till vetenskaplig litteratur och information. Verksamheten leds av universitetsbibliotekarien och biblioteksstyrelsen.

Läs mer på Lunds universitets biblioteks webbplats

Universitetets särskilda verksamheter

Inom universitetets särskilda verksamheter (USV) finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på universitetsgemensam nivå. Det är rektor som beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet inom USV.

Läs mer om universitetets särskilda verksamheter på lu.se

Universitetets kultur- och museiverksamheter

Lunds universitet har genom Botaniska trädgården, Historiska museet och Skissernas Museum samlingar i världsklass och genom Musikcentrum Odeum en 250-årig musikverksamhet. Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) erbjuder det omgivande samhället, liksom anställda och studenter, ett rikt kulturliv som förmedlar kulturarv och söker nya konstnärliga uttryck relevanta för vår samtid. De utgör en arena för utveckling av forskning och utbildning samt erbjuder mötesplatser för universitetet och dess omvärld.

Läs mer om universitetets kultur- och museiverksamheter

Så fördelas pengarna vid Lunds universitet

Se biträdande förvaltningschef Karin Ekborg-Persson berätta om hur universitetet får sina pengar och hur dom används. 

Foto på universitetsledningen ståendes utanför universitetshuset. Kennet Ruona.

Aktuellt från universitetsledningen