Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arkivering av forskningshandlingar

Forskning är en av universitetets kärnverksamheter. De handlingar som forskning genererar är en del av universitetets allmänna handlingar. Det är viktigt av juridiska, administrativa och vetenskapliga skäl att dokumentationen av vår forskning arkiveras korrekt. 

Vem äger forskningsmaterial?

Forskningen vid ett universitet är en myndighetsverksamhet, och de handlingar som framställs inom forskningen tillhör därför universitetet. Detta gäller även om du som forskare har extern finansiering. Som forskare får du alltså inte ta med dig forskningshandlingar från universitetet vid exempelvis byte av tjänst eller pensionering. Däremot äger du de intellektuella rättigheterna till dina resultat och slutsatser. Denna information kan du alltså fritt ta med dig, men inte originalhandlingarna (fysiska pappershandlingar såväl som elektroniska handlingar).

Vem ansvarar för hanteringen av forskningsmaterial?

Gällande arkivhanteringen i allmänhet ligger det formella ansvaret hos prefekt eller motsvarande chef. Men det är ofta forskaren själv som hanterar mycket av sitt forskningsmaterial. Därför finns det en risk att detta inte kommer in i institutionens gemensamma dokumenthantering. Här är det viktigt att chefer, forskare och administratörer har en kontinuerlig dialog och etablerar rutiner för hanteringen av forskningshandlingar.

Eftersom du som forskare i princip alltid är bäst insatt i ditt material är det viktigt att du beskriver, sorterar, märker upp och namnger handlingarna på ett sätt som är begripligt även för en utomstående. För elektroniska handlingar är det viktigt att metadata alltid finns med.

Läs mer om namngivning av filer och metadata.

Bevarande och gallring av forskningshandlingar

Precis som för andra allmänna handlingar vid Lunds universitet så regleras även bevarandet och gallrandet av forskningshandlingar i dokumenthanteringsplanen. 

Öppna dokumenthanteringsplanen (PDF, 4,4 MB, ny flik).

Utöver dokumenthanteringsplanen finns det även särskilda gallrings- och bevarandeplaner för forskningshandlingar. Dessa gallrings- och bevarande planer är lokala tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrifter. 

Det finns en övergripande plan för samtliga forskningshandlingar vid Lunds universitet. Vid sidan av den finns särskilda gallrings- och bevarandeplaner för humanistiska och teologiska fakulteterna, medicinska fakulteten och samhällsvetenskapliga fakulteten. Du ska följa den plan som gäller för din fakultet. Om din fakultet inte har en egen plan ska du följa den övergripande gallrings- och bevarandeplanen. 

Tänk på att forskningsfinansiärer kan ha högre krav på bevarande av forskningsdata i enskilda projekt än vad som framgår av dokumenthanteringsplanen eller gallringsbesluten.

Kontakt

Universitetsarkivet
universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se (universitetsarkivet[at]legal[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 16 70
Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.

Postadress
Lunds universitet
Avdelningen för dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund

Internpost
Hämtställe 62

Besöksadress
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20
224 78 Lund