Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Enligt de centrala kollektivavtalen kan du som anställd vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det motsvarande beloppet till tjänstepension. Här kan du läsa mer om löneväxling.

Genvägar


Enligt de centrala kollektivavtalen mellan Arbetsgivarverket och Saco-S samt OFR/S (PA 16) kan du som anställd vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det överenskomna beloppet till tjänstepension. I dagsläget gäller denna möjlighet medlemmar i Saco-S och OFR/S samt oorganiserade anställda.

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin bruttolön, det vill säga lönen före skatt, mot en förmån – i detta fall tjänstepension. Den anställda betalar ingen skatt för det belopp som löneväxlas utan betalar istället inkomstskatt när pengarna betalas ut som pension.

Löneväxling kan vara ekonomiskt förmånligt för anställda som har en bruttolön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (år 2023:49 967 kr per månad, motsvarande år 2022: 47 748 kr per månad).* Den vars bruttolön efter löneväxling underskrider ovan belopp förlorar bland annat ålderspension i det allmänna pensionssystemet. Även föräldraförsäkring, sjukpenning och a-kassa kan påverkas beroende på lönens storlek efter löneväxling. Generellt påverkas även löneavdrag och lönetillägg som följer av de centrala kollektivavtalen.

Vid Lunds universitet kan arbetsgivaren efter överenskommelse med den anställda avsätta minst 500 kr per månad och sammanlagt som mest 35 procent av den anställdes bruttolön per månad (inklusive övriga pensionspremier enligt centrala avtal). Den övre gränsen är satt mot bakgrund av Inkomstskattelagen (59 kap 5 §) som medger en avdragsrätt om maximalt 35 procent för arbetsgivaren.

Eftersom Lunds universitet är en statlig myndighet med krav om att hushålla med statens medel utgår vid löneväxling inte någon kompensation avseende skillnaden mellan särskild löneskatt på pensionspremier och arbetsgivaravgifter på lön.

Vid lönerevision hanteras lönen med bortseende av löneväxlingen.

Den anställda registrerar själv sin begäran om löneväxling i Primula. För arbetsgivarens räkning tecknas överenskommelsen av den som har delegation på att ingå sådan överenskommelse.

Vem kan löneväxla?

Möjligheten att löneväxla omfattar anställda som är medlemmar i Saco-S respektive OFR/S samt oorganiserade och gäller längst till och med kalendermånaden före den månad som arbetstagaren uppnår pensionsåldern 65 år.

Hur går löneväxling till?

  1. Den anställda registrerar själv sin begäran om löneväxling i Primula Webb under ”Min sida”.
  2. Då arbetsgivaren har en skyldighet att informera berörd arbetstagarorganisation om löneväxlingen i enlighet med PA16, behöver den anställda i begäran om löneväxling uppge vilket förbund den anställda är medlem i. Detta ska göras i fältet ”Meddelande” med en anteckning om antingen ”Saco”, ”OFR” eller ”Oorganiserad”.

Löneväxlingen träder ikraft tidigast månaden efter att överenskommelsen ingåtts. Lunds universitet betalar därefter månatligen in avtalad summa till tjänstepension. Pengarna placeras hos den försäkringsgivare som den anställda tidigare valt. Har den anställda inte gjort något val placeras pengarna hos Kåpan Pensioner.

Ändra belopp på löneväxlingen

Önskar den anställda ändra belopp på löneväxlingen måste ny ansökan skickas in och ny enskild överenskommelse göras. En ny överenskommelse med nytt belopp för löneväxling ersätter automatiskt den tidigare överenskommelsen.

Överenskommelse om löneväxling sägs upp eller upphör

Överenskommelsen kan sägas upp av båda parter med en uppsägningstid om tre månader. Om överenskommelsen sägs upp av endera parten växlas det löneväxlade beloppet åter till lön. När du som anställd vill avsluta din löneväxling ska du själv meddela Statens servicecenter (SSC) detta genom ett ärende i SSC Portalen. 

Löneväxling kan endast ske om det finns förutsättningar för att kunna göra löneavdrag för det belopp som ska växlas till avsättning för tjänstepension, vid till exempel hel tjänstledighet upphör överenskommelsen att gälla.

Rådgivning och ytterligare information

Lunds universitet ger ingen rådgivning i frågor kring löneväxling. För mer information hänvisas till Statens tjänstepensionsverk och till pensions-, bank- eller annan rådgivare.


*) Eftersom pensionsgrundande inkomst beräknas efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften, innebär det att inkomsttaket i realiteten uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp.

Rådgivning och ytterligare information

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats