Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Löneväxling

På denna sida kan du läsa mer om löneväxling.

Innehåll på sidan: 


Vem kan löneväxla?

Enligt de centrala kollektivavtalen mellan Arbetsgivarverket och Saco-S samt OFR/S (PA 16) kan du som är anställd vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det överenskomna beloppet till tjänstepension.

I dagsläget gäller denna möjlighet medlemmar i Saco-S och OFR/S samt oorganiserade anställda.

Vad innebär löneväxling?

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin bruttolön, det vill säga lönen före skatt, mot en förmån – i detta fall tjänstepension. Den anställda betalar ingen skatt för det belopp som löneväxlas utan betalar istället inkomstskatt när pengarna betalas ut som pension.

Löneväxling kan vara ekonomiskt förmånligt för anställda som har en bruttolön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (år 2024: 51 245 kr per månad, motsvarande år 2023: 49 967 kr per månad).* Den vars bruttolön efter löneväxling underskrider ovan belopp förlorar bland annat ålderspension i det allmänna pensionssystemet. Även föräldraförsäkring, sjukpenning och a-kassa kan påverkas beroende på lönens storlek efter löneväxling. Generellt påverkas även löneavdrag och lönetillägg som följer av de centrala kollektivavtalen.

Löneväxling på Lunds universitet

Vid Lunds universitet kan arbetsgivaren efter överenskommelse med den anställda avsätta minst 500 kr per månad och sammanlagt som mest 35 procent av den anställdes bruttolön per månad (inklusive övriga pensionspremier enligt centrala avtal). Den övre gränsen är satt mot bakgrund av Inkomstskattelagen (59 kap 5 §) som medger en avdragsrätt om maximalt 35 procent för arbetsgivaren.

Eftersom Lunds universitet är en statlig myndighet med krav om att hushålla med statens medel utgår vid löneväxling inte någon kompensation avseende skillnaden mellan särskild löneskatt på pensionspremier och arbetsgivaravgifter på lön.

Vid lönerevision hanteras lönen med bortseende av löneväxlingen.

Den anställda registrerar själv sin begäran om löneväxling i Primula. För arbetsgivarens räkning tecknas överenskommelsen av den som har delegation på att ingå sådan överenskommelse.

Hur går löneväxling till?

  1. Den anställda registrerar själv sin begäran om löneväxling i Primula Webb under ”Min sida”.
  2. Då arbetsgivaren har en skyldighet att informera berörd arbetstagarorganisation om löneväxlingen i enlighet med PA16, behöver den anställda i begäran om löneväxling uppge vilket förbund den anställda är medlem i. Detta ska göras i fältet ”Meddelande” med en anteckning om antingen ”Saco”, ”OFR” eller ”Oorganiserad”.

Löneväxlingen träder ikraft tidigast månaden efter att överenskommelsen ingåtts. Lunds universitet betalar därefter månatligen in avtalad summa till tjänstepension. Pengarna placeras hos den försäkringsgivare som den anställda tidigare valt. Har den anställda inte gjort något val placeras pengarna hos Kåpan Pensioner.

Ändra belopp på löneväxlingen

Önskar den anställda ändra belopp på löneväxlingen måste ny ansökan skickas in och ny enskild överenskommelse göras. En ny överenskommelse med nytt belopp för löneväxling ersätter automatiskt den tidigare överenskommelsen.

Överenskommelse om löneväxling sägs upp eller upphör

Överenskommelsen kan sägas upp av båda parter med en uppsägningstid om tre månader. Om överenskommelsen sägs upp av endera parten växlas det löneväxlade beloppet åter till lön. När du som anställd vill avsluta din löneväxling ska du själv meddela Statens servicecenter (SSC) detta genom ett ärende i SSC Portalen. 

Löneväxling kan endast ske om det finns förutsättningar för att kunna göra löneavdrag för det belopp som ska växlas till avsättning för tjänstepension, vid till exempel hel tjänstledighet upphör överenskommelsen att gälla.

Rådgivning och ytterligare information

Lunds universitet ger ingen rådgivning i frågor kring löneväxling.

För mer information hänvisas till Statens tjänstepensionsverk och till pensions-, bank- eller annan rådgivare.


*) Eftersom pensionsgrundande inkomst beräknas efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften, innebär det att inkomsttaket i realiteten uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp.

Förändringar i reglerna för löneväxling från den 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 infördes förändringar i pensionsavtalet (PA 16) som påverkar hur länge du som anställd har möjlighet att löneväxla (det vill säga har möjlighet till enskild överenskommelse om avsättning till extra pension). 

Hur länge du kan löneväxla, det så kallade senaste slutdatumet för din löneväxling, beror på ditt födelseår och din fackliga tillhörighet.

Läs mer nedan.

Ange slutdatum och facklig tillhörighet i ansökan 

Med anledning av ovanstående förändringar behöver du som anställd numera alltid uppge slutdatum för löneväxling och facklig tillhörighet (alternativt oorganiserad) när du skickar in ansökan om löneväxling i Primulas löneväxlingsformulär. 

  • Slutdatum ska anges i rutan ”T o m”.
  • Facklig tillhörighet (alternativt oorganiserad) anges genom att klicka på ”Medd/Bil” och i rutan ”Anteckning” fylla i vilken arbetstagarorganisation du är medlem i, eller om du är oorganiserad

Om uppgifter om slutdatum och/eller facklig tillhörighet saknas i ansökan returneras ärendet till dig för komplettering, vilket medför en fördröjning innan ärendet kan beviljas.

Ny ansökan för dig som är 64 år och 11 månader

Statens servicecenter (SSC) administrerar universitetets löner och har i nuläget registrerat slutdatum 64 år och 11 månader för de pågående löneväxlingar som fram till den 1 januari 2024 löpt ”tillsvidare” och därmed saknat slutdatum. 

Det innebär att du som vill fortsätta med löneväxling efter åldern 64 år och 11 månader behöver skicka in en ny ansökan om löneväxling i Primula (med information om slutdatum och facklig tillhörighet). 

Senaste slutdatum för enskilda överenskommelser om avsättning till extra pension (löneväxling):

Födda 1988 och senare (Avdelning I)

Saco-SLängst t o m kalendermånaden innan den månad då arbetstagaren fyller 69 år.
SekoLängst t o m kalendermånaden innan den månad då arbetstagaren fyller 69 år.
OFR/SLängst t o m kalendermånaden innan den månad då arbetstagaren fyller 69 år.
Oorganiserade medarbetareLängst t o m kalendermånaden innan den månad då arbetstagaren fyller 69 år.

Födda 1987 och tidigare (Avdelning II)

Saco-SLängst t o m kalendermånaden innan den månad då arbetstagaren fyller 69 år.
SekoLängst t o m kalendermånaden innan den månad då arbetstagaren fyller 67 år. 
OFR/SLängst t o m kalendermånaden innan den månad då arbetstagaren fyller 67 år.
Oorganiserade medarbetareLängst t o m kalendermånaden innan den månad då arbetstagaren fyller 69 år.

 

Rådgivning och ytterligare information

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats