Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skyddsombud och skyddskommittéer

Här får du information om skyddsombud, huvudskyddsombud och skyddskommittéer samt vilka uppgifter dessa har. Du kan även läsa om hur ett skyddsombudsval går till.


Ditt skyddsombud

Skyddsombudet företräder dig som medarbetare och ska delta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Om du ser brister i din arbetsmiljö, vänd dig då till din chef och ditt skyddsombud.

Skyddsombudet deltar bland annat

  • i planering av förändringar som rör din arbetsmiljö
  • i skyddsronder
  • vid tillbuds- och arbetsskadeutredningar.

Huvudskyddsombuden samordnar skyddsombuden inom varje skyddsområde. Vem som är huvudskyddsombud hittar du i listan över valda skyddsombud.

Personalorganisationerna har utsett överskyddsombud som du kan kontakta via e-post universitetets_overskyddsombud [at] hr [dot] lu [dot] se

Information om skyddsombudens, huvudskyddsombudens och överskyddsombudens roller och uppgifter hittar du på HR-webben för HR-funktioner och chefer.

Roller i arbetsmiljöarbetet (HR-webben)

Studenter har studerandeskyddsombud

Läs mer om studerandeskyddsombud på vår externa webbplats (lu.se/studera)

Skyddskommittéer

Skyddskommittéer är rådgivande organ till arbetsgivaren på fakultets- respektive universitetsgemensam nivå. I skyddskommittéerna, som består av representanter från arbetsgivaren och de anställda, ska övergripande arbetsmiljöfrågor diskuteras.

På Lunds universitet finns det skyddskommittéer på två nivåer:

  • lokala skyddskommittéer på fakultetsnivå
  • Central skyddskommitté (CSK) på universitetsövergripande nivå.

Läs mer om universitetets centrala skyddskommitté på HR-webben för HR-funktioner och chefer


Skyddsombudsval 

Nuvarande mandatperiod för skyddsombud är den 1 januari 2021 till 31 december 2023. Fyllnadsval ska genomföras om valt skyddsombud avslutar sitt uppdrag innan mandatperioden har löpt ut. Fyllnadsval går till på samma sätt som ett skyddsombudsval. 

Så går skyddsombudsvalet till

Val av skyddsombud och ersättare genomförs i tre steg: nominering, valförrättning på arbetsplatsen och formellt val av personalorganisationerna.

Steg 1: Nominering av skyddsombud och ersättare

Prefekt/motsvarande informerar om att val ska göras och uppmanar de anställda att nominera, det vill säga lämna förslag på, skyddsombud och ersättare för det skyddsområde de anställda tillhör. Inom vissa skyddsområden finns det verksamheter från flera institutioner. I dessa fall måste berörda prefekter/motsvarande samverka vid anordnandet av nominering och valförrättning.

Endast anställda som tillhör de personalorganisationer universitetet har kollektivavtal med (Saco/S, Seko, OFR/S) utses till skyddsombud.

De nominerade namnen bekräftas som valbara av de fackliga kollektivavtalsbärande organisationerna vid LU genom e-post till arbetsplatsen. Därefter kan valförrättningen genomföras på arbetsplatsen.

Steg 2: Valförrättning på arbetsplatsen

Prefekt/motsvarande skickar ut kallelse till samtliga anställda inom berört skyddsområde i god tid, senast två veckor före dag för val. Prefekt/motsvarande ser också till att valförrättare utses. 

Mall för kallelse vid val av skyddsombud (Word, ny flik) 

Vid valförrättning upprättas ett valprotokoll av den som utses att vara valförrättare.

Mall för protokoll vid val av skyddsombud (Word, ny flik)

Valprotokollet och närvarolistan diarieförs på arbetsplatsen. Namnförslagen på skyddsombud skickas efter genomfört val till skyddsombudsval [at] hr [dot] lu [dot] se. Ange skyddsområde, skyddsombud (namn, e-post, facklig tillhörighet) och ersättare (namn, e-post, facklig tillhörighet).

Steg 3: Formellt val av skyddsombud och ersättare

Personalorganisationerna utser skyddsombuden gemensamt utifrån de förslag som skickats in från valförrättningen. När personalorganisationerna har utsett skyddsombud skickar de ut en bekräftelse via e-post till valansvarig prefekt/motsvarande och till skyddsombudet som bekräftelse på att valet är klart. Bekräftelsen eller meddelande om ”ej godkänt val” skickas senast en månad efter att namnförslaget har skickats in.

Huvudskyddsombudsval

När valet av skyddsombud är klart ser personalorganisationerna till att ett huvudskyddsombud utses. Till huvudskyddsombud utses något av de valda skyddsombuden inom huvudskyddsområdet.

Skyddsombudsutbildning

Skyddsombud erbjuds utbildning som tagits fram gemensamt av överskyddsombuden, Företagshälsovården och sektionen HR. Utbildningen ger skyddsombudet grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och erbjuds flera gånger per termin. Ansökan till utbildningen görs i Kompetensportalen.

Läs mer om utbildningen i Kompetensportalen

Kontakt

Bengt Meuller
Överskyddsombud
+46 46 222 39 73

Benny Mårtensson
Överskyddsombud
+46 70 797 39 00

Agneta SanMartin
Överskyddsombud 
+46 46 222 15 34

universitetets_overskyddsombud [at] hr [dot] lu [dot] se

Lista över alla valda skyddsombud på Lunds universitet (PDF 739 kB, ny flik)

Vad är det bästa med att vara skyddsombud?

Marcus Tegler, utbildningsadministratör på Humanistiska och teologiska fakulteterna, och skyddsombud.  

Marcus Tegler, skyddsombud på Lunds universitet.

 

- Det är skoj att träffa andra skyddsombud och få inspiration, men också att träffa andra som har samma inställning som mig när det gäller att känna sig säker och må bra på arbetsplatsen. Sedan är det såklart roligt att kunna påverka till det bättre. Det viktigaste för mig är att kollegorna inom universitet mår bra, trivs och känner sig trygga på sin arbetsplats. Och, framförallt, att de vet att jag finns där som en resurs och hjälp. Kan jag, med de befogenheter som jag har som skyddsombud, bidra till att göra arbetsplatsen till en bättre och tryggare miljö känner jag att jag gjort en god gärning och insats för en fortsatt bra arbetsplats och arbetsmiljö.