Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skyddsombud och skyddskommittéer

Här får du information om skyddsombud, huvudskyddsombud och skyddskommittéer samt vilka uppgifter dessa har. Du kan även läsa om hur ett skyddsombudsval går till.


Ditt skyddsombud

Skyddsombudet företräder dig som medarbetare och ska delta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Om du ser brister i din arbetsmiljö, vänd dig då till din chef och ditt skyddsombud.

Skyddsombudet deltar bland annat

 • i planering av förändringar som rör din arbetsmiljö,
 • i skyddsronder,
 • vid tillbuds- och arbetsskadeutredningar.

Huvudskyddsombud

Huvudskyddsombuden samordnar skyddsombuden inom varje skyddsområde. Vem som är huvudskyddsombud hittar du i listan över valda skyddsombud, i högerspalten.

Överskyddsombud 

Personalorganisationerna har utsett överskyddsombud som du kan kontakta. Kontaktuppgifter finns i högerspalten. 

Roller och uppgifter

Information om skyddsombudens, huvudskyddsombudens och överskyddsombudens roller och uppgifter finns på HR-webben för HR-funktioner och chefer.

Roller i arbetsmiljöarbetet (HR-webben)

Studenter har studerandeskyddsombud

Läs mer om studerandeskyddsombud på vår externa webbplats (lu.se/studera)

Skyddskommittéer

Skyddskommittéer är rådgivande organ till arbetsgivaren på fakultets- respektive universitetsgemensam nivå. I skyddskommittéerna, som består av representanter från arbetsgivaren och de anställda, ska övergripande arbetsmiljöfrågor diskuteras.

På Lunds universitet finns det skyddskommittéer på två nivåer:

 • lokala skyddskommittéer på fakultetsnivå,
 • central skyddskommitté på universitetsövergripande nivå.

Läs mer om Central skyddskommitté vid Lunds universitet:

Som myndighetschef har rektor huvudansvaret för arbetsmiljön vid Lunds universitet. Rektor, eller den rektor utser, är ordförande i Central skyddskommitté. Vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär är ordförande sedan januari 2021.

Den centrala skyddskommittén ska vara ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och företrädare för de anställda i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom universitetet.

Den centrala skyddskommittén ska delta i planering av arbetsmiljöarbetet och ska med målen i universitetets arbetsmiljöpolicy som utgångspunkt initiera och följa upp åtgärder rörande universitets arbetsmiljöarbete.

Den centrala skyddskommitténs uppgifter är lagstadgade.


Ledamöter i Central skyddskommitté 

Arbetsgivare  

 • Jimmie Kristensson, vicerektor (ordförande)
 • Marie Härstedt, HR-direktör (ledamot)
 • Åsa Bergenudd, byggnadschef (ledamot)
 • Anna Helmer, sektionen HR (suppleant HR-direktören)
 • Fredrik Bexell, sektionen LU Byggnad (suppleant byggnadschefen) 

OFR/ST    

 • Bengt Meuller (överskyddsombud)
 • Isabell Bohlin (ledamot)    

Saco-S  

 • Agneta Sanmartin (överskyddsombud)
 • Johan Stenmark (ledamot)    

Seko    

 • Benny Mårtensson  (överskyddsombud)
 • Ingrid Lagerborg (ledamot)    

Studentföreträdare

 • Anton Silverbern (överstuderandeskyddsombud)
 • Erik af Klinteberg (studeranderepresentant)

Skyddsombudsval 

Nuvarande mandatperiod för skyddsombud löper ut den 31 december 2026. 

Vem får rösta?

Alla anställda är valberättigade och får rösta.

Tre steg

Val av skyddsombud och ersättare genomförs i tre steg: nominering, valförrättning på arbetsplatsen och formellt val av arbetstagarorganisationerna.  

Steg 1: Nominering av skyddsombud och ersättare

Prefekt/motsvarande informerar om att val ska göras och uppmanar anställda att nominera, det vill säga lämna förslag på skyddsombud och ersättare för det skyddsområde de anställda tillhör. Anställda kan nominera någon som inte varit skyddsombud tidigare men det går också bra att nominera nuvarande ombud och ge henne eller honom förnyat förtroende. Man kan också nominera sig själv.

Inom vissa skyddsområden finns det verksamheter från flera institutioner. I dessa fall måste berörda prefekter/motsvarande samverka vid anordnandet av nominering och valförrättning.

Endast anställda som tillhör de arbetstagarorganisationer universitetet har kollektivavtal med (Saco/S, Seko, OFR/S) utses till skyddsombud.

Prefekt/motsvarande/nomineringssamordnare mejlar skyddsområdets nominerade kandidater till skyddsombudsval [at] hr [dot] lu [dot] se (skyddsombudsval[at]hr[dot]lu[dot]se) OBS! Ange NOMINERING i titelraden på mejlet.

De nominerade namnen bekräftas som valbara av de kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationerna vid LU genom e-post till kontaktpersonen på arbetsplatsen. Därefter kan valförrättningen genomföras på arbetsplatsen.

Steg 2: Valförrättning på arbetsplatsen

Prefekt/motsvarande skickar ut kallelse till samtliga anställda inom berört skyddsområde i god tid, senast två veckor före dag för val. Prefekt/motsvarande ser också till att valförrättare utses. 

Mall för kallelse vid val av skyddsombud (Word 187 kB, ny flik)

Vid valförrättning upprättas ett valprotokoll av den som utses att vara valförrättare.

Mall för protokoll vid val av skyddsombud (Word 27 kB, ny flik)

Valprotokollet och närvarolistan diarieförs på arbetsplatsen. Ange skyddsområde, skyddsombud (namn, e-post, facklig tillhörighet) och ersättare (namn, e-post, facklig tillhörighet).

Valförrättare mejlar namn på valda skyddsombud och ersättare till skyddsombudsval [at] hr [dot] lu [dot] se (skyddsombudsval[at]hr[dot]lu[dot]se) OBS! Ange VALPROTOKOLL i titelraden på mejlet.

Valet kan inledas så fort arbetsplatsen har fått bekräftelse om de nominerade. 

Steg 3: Formellt val av skyddsombud och ersättare

Arbetstagarorganisationerna utser skyddsombuden gemensamt utifrån de förslag som skickats in från valförrättningen.

När arbetstagarorganisationerna har utsett skyddsombud skickar de ut en bekräftelse via e-post till valansvarig prefekt/motsvarande och till skyddsombudet, som bekräftelse på att valet är klart. 

Bekräftelsen eller meddelande om ”ej godkänt val” skickas senast en månad efter att namnförslaget har skickats in.

Huvudskyddsombudsval

När valet av skyddsombud är klart ser arbetstagarorganisationerna till att ett huvudskyddsombud utses. Till huvudskyddsombud utses något av de valda skyddsombuden inom huvudskyddsområdet.

Skyddsombudsutbildning

Skyddsombud erbjuds en grundläggande arbetsmiljöutbildning, som tagits fram i samverkan mellan överskyddsombuden, sektionen HR och Företagshälsovården. Utbildningen innehåller två delar – en digital del och en workshop.

Den digitala delen finns i Kompetensportalen och innebär självstudier som kan genomföras när som helst. För mer information och anmälan:

Arbetsmiljökunskap för alla – grundkurs (Kompetensportalen)

Den andra delen, workshopen, genomförs flera gånger per år. För mer information och anmälan:

Arbetsmiljökunskap för skyddsombud – fördjupning (Kompetensportalen)

Fyllnadsval

Fyllnadsval ska genomföras om valt skyddsombud avslutar sitt uppdrag innan mandatperioden har löpt ut. Fyllnadsval går till på samma sätt som ett skyddsombudsval. 

Kontakt

Bengt Meuller
Överskyddsombud
+46 46 222 39 73

Benny Mårtensson
Överskyddsombud
+46 70 797 39 00

Agneta SanMartin
Överskyddsombud 
+46 46 222 15 34

universitetets_overskyddsombud [at] hr [dot] lu [dot] se

Lista över alla valda skyddsombud på Lunds universitet (PDF 425 kB, ny flik)

Vad är det bästa med att vara skyddsombud?

Marcus Tegler, utbildningsadministratör på Humanistiska och teologiska fakulteterna, och skyddsombud.  

Marcus Tegler, skyddsombud på Lunds universitet.

 

- Det är skoj att träffa andra skyddsombud och få inspiration, men också att träffa andra som har samma inställning som mig när det gäller att känna sig säker och må bra på arbetsplatsen. Sedan är det såklart roligt att kunna påverka till det bättre. Det viktigaste för mig är att kollegorna inom universitet mår bra, trivs och känner sig trygga på sin arbetsplats. Och, framförallt, att de vet att jag finns där som en resurs och hjälp. Kan jag, med de befogenheter som jag har som skyddsombud, bidra till att göra arbetsplatsen till en bättre och tryggare miljö känner jag att jag gjort en god gärning och insats för en fortsatt bra arbetsplats och arbetsmiljö.