Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete i utbildning är all verksamhet som bidrar till att säkerställa, utveckla och förbättra utbildningarnas kvalitet.

Kvalitetsarbetet vid Lunds universitet baseras på universitetets strategiska plan och policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Det baseras även på det nationella kvalitetssäkringssystemet som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för. Det nationella systemet bygger på Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG).

Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Lunds universitet strävar efter högsta utbildningskvalitet, med lärandemiljöer som präglas av både utbildning och forskning. Universitetet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd.

Lunds universitets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling beskriver universitetets sammanhållna system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Policyn vilar på tre grundläggande processer:

  • Inrättande och avveckling av utbildning
  • Utvärdering av pågående utbildning
  • Uppföljning av kvalitetsarbetet och dess resultat, inklusive kursvärderingar och kursutvärderingar
Kvalitetssystemets övergripande nivå och utgångspunkter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Illustration.
Lunds universitets kvalitetssäkringssystem baseras på universitetets strategiska plan och policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, och arbetet sker både på universitetsgemensam nivå och på fakulteterna.

Policyn beskriver utgångspunkter för arbetet, vem som gör vad, och med vilket syfte. Policyn gäller för all utbildning vid Lunds universitet. Processerna för kvalitetssäkring kan dock se olika ut beroende på utbildningsnivå och vilken sorts utbildning det gäller. 

Policyn kompletteras av Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet. Föreskrifter kompletterar policyn med detaljer om ansvarsfördelning, utvärderingscykler med mera. I föreskrifterna finns rektors uppdrag till fakulteterna.

Gemensamma utgångspunkter

Utbildningarna vid Lunds universitet ser väldigt olika ut vid olika fakulteter. Samtidigt behöver kvalitetsarbetets metoder och processer vara ändamålsenliga. I Lunds universitets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling anges gemensamma utgångspunkter för kvalitet.

Utgångspunkterna, kombinerat med fakulteternas frihet att anpassa arbetet efter sina behov, ger ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem med utrymme för mångfald. Dessa ska vägleda kvalitetsarbetet vid hela universitetet. Några exempel är följande:

  • de aktiviteter som görs för att säkra kvaliteten ska vara ändamålsenliga och systematiska
  • kvalitetsarbetet ska bygga på lagar och förordningar, samt andra överenskommelser och styrdokument
  • en god kvalitetskultur där alla känner delaktighet, ansvar och engagemang ska råda vid universitetet
  • kollegial granskning med externa sakkunniga ska vara norm i kvalitetsarbetet 
  • studentinflytandet är centralt, studenter och doktorander ska därför få delta i planering, genomförande och uppföljning av kvalitetsarbetet
  • öppenhet och transparens ska prägla kvalitetsarbetet vid Lunds universitet.

Kvalitetskriterier

Policyn anger även de kvalitetskriterier som ligger till grund för bedömning av utbildningarnas kvalitet. Dessa kriterier ska vara vägledande för allt kvalitetsarbete vid Lunds universitet. Oavsett hur kvalitetsprocessen ser ut, ska den möta de elva aspekterna.

Ansvarsfördelning

Rektor har det övergripande ansvaret för utbildningskvaliteten vid universitetet. Enligt arbetsordningen vid Lunds universitet har fakultetsstyrelsen det samlade ansvaret för kvalitets- och utvecklingsarbetet inom sin verksamhet.

De universitetsgemensamma nämnderna har ett övergripande ansvar för strategiska utbildningsfrågor vid Lunds universitet, däribland kvalitetsfrågor, inom sina respektive ansvarsområden.

Stöd

Avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd på sektion Student och utbildning ger råd och stöd i frågor rörande kvalitetetsarbete i utbildning. De utvecklar också metoder och verktyg inom området.

Avdelningen ansvarar även för att underlätta för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan fakulteterna. De genomför också universitetsgemensamma undersökningar som utgör empiriskt underlag till kvalitetsarbetet.

Avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd

Högskolepedagogisk utbildning och utvecklingsarbete bedrivs på flera håll inom Lunds universitet. Ansvaret ligger på fakulteterna och flera fakulteter har egna enheter för högskolepedagogisk verksamhet.

Vid universitetet finns även Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU), som erbjuder universitetsgemensamma högskolepedagogiska kurser och bedriver högskolepedagogisk utveckling och forskning.

Högskolepedagogiska kurser på AHU:s webbplats

Kontakt

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Utbildningsstrategiskt stöd
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (asa[dot]ekberg[at]stu[dot]lu[dot]se) 

Utbildningsstrategiskt stöd
Besöksadress: Sandgatan 3, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Hämtställe 31