Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande av utbildning på grund- och avancerad nivå

På denna sida hittar du information om och anvisningar till hur du handlägger tillgodoräknandeärenden för utbildning på grund- och avancerad nivå. Här hittar du också Lunds universitets riktlinjer för tillgodoräknande och användbara länkar för bedömningen av meriter.

Genvägar

Tillgodoräknanden – för vem, vad och varför?

Den som är student vid Lunds universitet, det vill säga den som är antagen och bedriver studier vid lärosätet, kan ansöka om att tillgodoräkna tidigare meriter. Detta inkluderar även inresande utbytesstudenter.

Syftet med ett tillgodoräknande är att en student inte ska behöva studera något och examineras på kunskaper som hen redan har. Det kan gälla formella meriter (kurser inom högre utbildning), men även icke-formella och informella meriter (reell kompetens). Varje ansökan om tillgodoräknande måste prövas och beslutas utifrån det enskilda fallet.

Det är viktigt att vara generös i sin bedömning. En ansökan om tillgodoräknande ska ges bifall om inga väsentliga skillnader finns mellan de meriter som åberopas och det som tillgodoräknandeansökan avser.

Tillgodoräknanden regleras i högskoleförordningen, 6 kap. 6-8 §§.

Läs högskoleförordning på Riksdagens webbplats.

Lokala regler som avser tillgodoräknande hanteras av Lunds universitet.

Läs lokala regler i Riktlinjer för hantering av tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet (PDF 55 kB, ny flik)

Handläggning av tillgodoräknandeärenden

Varje fakultet tillhandahåller information om var ett eventuellt ansökningsformulär för tillgodoräknande finns, vem studenten ska vända sig till i tillgodoräknandeärenden och vem som beslutar i dessa ärenden.
Tänk på att universitetet är skyldigt att behandla en ansökan om tillgodoräknande. Ärendet ska hanteras skyndsamt och handläggningstiden ska i normalfallet inte överstiga två månader när en ansökan är komplett.

Process för tillgodoräknanden av formella meriter ser ni här nedan.

 • Student ansöker om tillgodoräknande vid institutionen för ämnet. Blankett för ansökan om tillgodoräknande tillhandahålls i förekommande fall av institutionen. 
 • Ansökan datumstämplas och diarieförs.
 • Är ansökan komplett? Efterfråga eventuell komplettering av ansökan.
 • Beslutsfattare prövar ansökan och fattar beslut (enligt delegation).
 • Student delges beslutet skriftligt.
 • Beslutet diarieförs av institutionen.
 • Bifall och delvis bifall tillgodoräknas i Ladok.
 • Vid avslag och delvis bifall ska en överklagandehänvisning bifogas.
 • Ärendet avslutas i diariet och arkiveras.
 • Om överklagande inkommer - se anvisningar för överklagande av tillgodoräknande.

Observera att denna process gäller dock inte för valfria kurser som tillgodoräknas i examen i samband med examensutfärdande, inte heller för tillgodoräknande av reell kompetens. 

Mer information om tillgodoräknandeprocesser på Lunds universitets webbplats

Tillgodoräknande i Ladok

Ett beviljat tillgodoräknande ska dokumenteras i Ladok. Studentens tidigare kunskaper och färdigheter benämns som grund. En grund kan tillgodoräknas som olika mål: specifik kurs vid LU, del av specifik kurs vid LU eller annan specifikation (till exempel. valfria kurser).

Instruktioner för hur tillgodoräknande ska dokumenteras i Ladok finns i manualen för tillgodoräknande i LU-Box (kräver inlogg). Det är viktigt att det som dokumenteras i Ladok blir rätt eftersom det senare kan komma att ingå i studentens resultatintyg samt i kurslistan i studentens examensbevis (i examensbeviset visas tillgodoräknanden av hela kurser). Felaktigheter kan i slutändan innebära längre väntetid för studenten att få sitt examensbevis.

Läs manualen för tillgodoräknande i LU-Box (kräver inloggning)

Om tillgodoräknandet gäller hel kurs ska studenten inte vara registrerad på den kurs hen slipper läsa. Gäller det del av kurs ska studenten vara registrerad på den kurs där tillgodoräknandet ska ingå.

Bedömning av meriter inför tillgodoräknanden

Checklista vid bedömning av meriter:

 • Överensstämmer angivna meriter med bifogade dokument?
 • Är meriterna äkta? Originalhandlingar kan komma att begäras in.
 • Är lärosätet som meriterna kommer från erkänt?
 • Vilken ämnestillhörighet har meriterna?
 • Vilken fördjupningsnivå motsvarar meriterna?
 • Hur många högskolepoäng motsvarar meriterna?
 • Uppfylls de uppsatta lärandemål som tillgodoräknandet ska motsvara?

Tillgodoräkna som vad?

En student kan tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter såsom motsvarande en specifik kurs, eller del av en specifik kurs, vid lärosätet. De kunskaper och färdigheter som studenten vill tillgodoräkna ska prövas mot målen för utbildningen som framgår av kurs- eller utbildningsplanen. Inför tillgodoräknandet behöver studenten skicka in underlag som styrker meriten. Det kan till exempel vara studieintyg, kursplaner och litteraturlistor.

Tillgodoräkning av valfria kurser kan göras av Examensavdelningen i samband med att examensbevis utfärdas. Inget tillgodoräknandeärende upprättas vid sidan av examensärendet. Om utbildningen är läst vid utländskt lärosäte ska studenten inkomma med transcript i original eller inskannat uppladdat original, alternativt en verifierbar vidimerad kopia av meriten.

Om en student har läst en kurs eller del av kurs tidigare vid LU eller annat svenskt lärosäte som stämmer överens med en obligatorisk kurs eller moment inom programmet kan ett tillgodoräknande bli aktuellt.

För tillgodoräknanden beslutade av andra svenska lärosäten gäller att utbildningen som ligger till grund för beslutet bedöms, inte själva tillgodoräknandet vid det andra lärosätet.

Studenter har rätt att tillgodoräkna studier vid utländska lärosäten såsom motsvarande svensk högskoleutbildning. Högskoleförordningen skiljer på utlandsstudier som bedrivits i de nordiska länderna (Reykjavikdeklarationen) eller i länder som är part i Lissabonkonventionen och andra studier. I enlighet med Lissabonkonventionen ska de länder i Europa som har anslutit sig till konventionen erkänna varandras utbildningar för tillträde till utbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier. Reykjavikdeklarationen bygger på Lissabonkonventionen och är en nordisk deklaration om erkännande av bevis av högre utbildning som ska underlätta de nordiska ländernas samarbete kring tillgodoräknande av studieperioder. Utländsk utbildning som genomförts i andra länder än de som är part i Lissabonkonventionen/Reykjavikdeklarationen måste prövas ytterligare om de inte slutförts inom ett utbytesavtal.

Läs mer om Lissabonkonventionen på UHR:s webbsida

Läs mer om Reykjavikdeklarationen på Nordiskt samarbetes webbsida

Tillgodoräknanden inom utbytesavtal

En grundregel vid tillgodoräknande av utbytesstudier är att uppgifterna på det officiella studieintyget, official Transcript of Records, accepteras. Ofta har studenten gjort en studieplanering i samråd med en koordinator eller motsvarande inför ett utbyte. Utgångspunkten för en studieplanering är att studenten efter utbytet ska tillgodoräkna sig studierna. Däremot ska planeringen inte ses som ett förhandsbesked på ett tillgodoräknande, eftersom det i förväg inte alltid går att bedöma vilken specifik del av en utbildning/examen som studierna motsvarar.

Tillgodoräknanden utanför utbytesavtal

Om meriterna har kunnat verifieras, behöver man kontrollera att lärosätet är erkänt (se nedan) och i förekommande fall, om utbildningsprogrammet är ackrediterat.
Utländska studier ska styrkas med någon av följande dokumentation:

 • Studieintyg mejlat direkt från lärosätet från känd e-postadress vid lärosätet.
 • Studieintyg postat direkt från lärosätet i obrutet kuvert.
 • Verifierbart studieintyg, t ex genom verifieringstjänst på lärosätets webbplats.
 • Uppvisat original (som kopieras på plats).
 • Inskannat original av ett officiellt studieintyg som i förekommande fall kan verifieras av lärosätet för meriten.

Bedömning av utländska meriter

Studiernas nivå (ska motsvara högskolenivå)

Källor:

Omfattning—hur många högskolepoäng motsvarar studierna?

Källor:

Är lärosätet erkänt?

Källor:

Bluffuniversitet

Ett bluffuniversitet är en organisation eller individ som utfärdar falska examensbevis utan att ställa egentliga krav på studier och utan att någon erkänd myndighet eller organisation utövar tillsyn över universitetens verksamhet.

Läs mer om hur du känner igen ett bluffuniversitet i UHRs broschyr
 

Beslutsfattande

Beslut i tillgodoräknandeärende ska delges den sökande skriftligt. Det är viktigt att beslutet är tydligt formulerat. Om studentens ansökan inte beviljas i sin helhet ska avslaget motiveras. Beslut om tillgodoräknande fattas av ansvarig fakultetsstyrelse eller enligt delegation. Beslut om tillgodoräknande kan tas i samband med att examensbevis utfärdas, i de fall ärendet kan betraktas som rutinmässigt. Något särskilt tillgodoräknandeärende upprättas då inte vid sidan av examensärendet.

Betygsättning

Tillgodoräknad högskoleutbildning betygsätts inte. Det är examinator vid det examinerande lärosätet som beslutar om vilket betyg studenten får efter genomgången utbildning. I de fall en student har fått tillgodoräkna sig kunskaper/färdigheter som del av en kurs och ett slutbetyg ska sättas på kursen avgör examinator hur den/de tillgodoräknade delarna ska värderas i förhållande till aktuell kursplan och betygskriterier.

Diarieföring

En ansökan om tillgodoräknande ska diarieföras enligt Lunds universitets dokumenthanteringsplan. Likaså ska beslutet diarieföras samt eventuella överklaganden.

Läs mer om dokumenthantering på Lunds universitet och ladda ner dokumenthanteringsplan

Överklagande

Ett beslut som inte går studenten till mötes, helt eller delvis, kan överklagas och ska därför åtföljas av en överklagandehänvisning. Överklagandehänvisningen ska utformas enligt Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet (Dnr STYR 2019/1260). 
Alla överklaganden ska diarieföras.

Riktlinjer för överklagande vid Lunds universitet (PDF 445 kB, ny flik)

Kontaktinformation

Examensavdelningen
examen [at] stu [dot] lu [dot] se (examen[at]stu[dot]lu[dot]se)

Telefon: +46 46 222 92 00

Telefontid:
Måndagar 09:00–10:00
Tisdagar 14:00–15:00
Torsdagar 09:00–10:00

Här finns vi:
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Internpost:
Hämtställe 13

Jennie Almqvist
jennie [dot] almqvist [at] stu [dot] lu [dot] se
Arkivfrågor, generella examina

Susanna Björklund
susanna [dot] bjorklund [at] stu [dot] lu [dot] se
Avdelningschef

Hanna Calner
hanna [dot] calner [at] stu [dot] lu [dot] se
Forskarexamina, Diploma Supplement, Teaterhögskolans examina, MESPOM, generella examina

Anna Kettisen
anna [dot] kettisen [at] stu [dot] lu [dot] se
Ämneslärarexamina, Konsthögskolans examina på grund- och avancerad nivå, generella examina, tillgodoräknande av reell kompetens

Jan Lundquist
jan [dot] lundquist [at] stu [dot] lu [dot] se 
Musikhögskolans examina på grund- och avancerad nivå, ämneslärarexamina, äldre lärarexamina, generella examina, tillgodoräknande av reell kompetens

Helena Petré (tjänstledig)
helena [dot] petre [at] stu [dot] lu [dot] se

Holger Sjöfors
holger [dot] sjofors [at] stu [dot] lu [dot] se
Juristexamina, juris masterexamen, sjukhusfysikerexamina, generella examina, GEM, MESPOM

Imke Thormählen
imke [dot] thormahlen [at] stu [dot] lu [dot] se
Socionomexamina, MEDEG, Trapca, examina inom teologi och religionsvetenskap, generella examina, examensbenämningar och huvudområden

Monica Wendel
monica [dot] wendel [at] stu [dot] lu [dot] se
Generella examina, Diploma Supplement, MESPOM, psykologexamina, psykoterapeutexamina