Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Globalt ansvarsfullt engagemang

Lunds universitet medverkar i utbildnings- och forsknings-samarbeten med partner från hela världen. Geopolitiska förändringar påverkar verksamheten, och när internationella samarbeten ska utvecklas eller fördjupas blir globalt ansvarsfullt engagemang mer betydelsefullt. Resurser för att hantera risker i samarbeten har därför tagits fram som stöd i universitetets arbete.

Globalt ansvarsfullt engagemang innebär att universitetet genom internationella samarbeten främjar akademisk frihet och global utveckling, och respekterar mänskliga rättigheter. Ett globalt ansvarsfullt engagemang betyder också att samarbetena är förankrade i Lunds universitets värdegrund, att medarbetare har stöd kring hantering av etiska dilemman, samt att risker minimeras samtidigt som projektresultat gynnas.

Länk till Checklista för globalt ansvarsfullt engagemang (PDF, 115 kB, ny flik)

Rådande politisk och säkerhetsmässig utveckling bidrar idag till risker i internationellt akademiskt samarbete. Högre krav ställs på universitetens globala ansvarsfulla engagemang på grund av ökade geopolitiska spänningar, samarbeten i länder med auktoritär odemokratisk styrning, snabbt växande forskningssystem eller kränkningar av den akademiska friheten.

Genom globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet bidra och uppmuntra till internationella samarbeten samtidigt som betydelsen av säkerhetsmässiga och etiska aspekter lyfts fram. GDE är också en prioriterad del av universitetets plattform för strategiskt samarbete 2023–2024. En åtgärd i plattformen är att universitetet ska utveckla stöd för vägledning i etiska frågor i internationellt samarbete, och denna checklista utgör en del av ett sådant stöd.

Åtgärder

Checklistan är tänkt att identifiera och lyfta fram potentiella risker och etiska överväganden i internationellt samarbete, och därigenom utgöra ett stöd för anställda och doktorander i att säkra ett ansvarsfullt globalt engagemang. Checklistan är avsedd att hjälpa till att förbereda för internationellt samarbete och projekt, samt att ge vägledning inför eventuella beslut att ingå eller avstå från ett projekt, samarbete eller besök.

Checklistan är inte reglerande eller förknippad med någon form av formellt godkännande. En diskussion om risker bör dock lyftas till en högre nivå, såsom till prefekt/motsvarande eller till en utsedd grupp på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå, ifall:

 • någon av indikatorerna nedan pekar ut en risk med hög sannolikhet eller med allvarliga konsekvenser, eller om
 • besöket, samarbetet eller projektet, så vitt du känner till, kommer att ge upphov till andra etiska eller säkerhetsproblem.

Indikatorer

Listan över indikatorer är inte uttömmande och det kan finnas andra relevanta aspekter att ta hänsyn till.

Indikator 1: Demokratiska principer och begränsningar i akademisk frihet

 • Är partnern belägen i, eller associerad med, ett land för vilket sanktioner kan ha införts av EU eller FN, där demokratiska friheter och rättigheter är begränsade, eller där kränkningar av mänskliga rättigheter eller akademisk frihet är väl dokumenterade?
 • Finns det en risk att landets eller universitetets ledning påverkar innehållet i projektet, val av forskningsområde eller datainsamling?

Länk till EU Sanctions Map

Länk till Freedom in the World

Länk till World Justice Project Rule of Law

Länk till Academic Freedom Index

Indikator 2: Missbruk av forskning, dubbel användning och negativa oavsiktliga tillämpningar

 • Kan besöket/projektet/samarbetet direkt missförstås, missbrukas eller ha uppenbara oavsiktliga tillämpningar som kan vara negativa?
 • Inkluderar, eller kan samarbetet kopplas till, en aktör inom eller nära kopplad till försvarsmakt eller försvarsindustri, eller till en partner som allvarligt kränker mänskliga rättigheter?
 • Strider samarbetet eller projektet mot svensk lagstiftning för produkter med dubbla användningsområden?
 • Kommer forskningens teknologiska mognadsgrad och tillhörande teknologisk risk att vara olämplig för samarbete med den specifika partnern?

Läs mer om exportkontroll och dubbla användningsområden

Indikator 3: Partnerns rykte och universitetets värderingar

 • Finns det några potentiella etiska risker eller risk för ditt, din partners, Lunds universitets, eller andra partners, anseende?
 • Vilken är partnerns relation till regeringen och till politiska partier i partnerlandet?
 • Kommer projektet eller relaterade aktiviteter strida mot LU:s värdegrund?

Läs mer om Lunds universitets värdegrund

Indikator 4: Konflikter gällande användning av data, immateriella rättigheter och patenträttigheter

 • Har du och din partner en gemensam uppfattning om hur data ska vara tillgänglig före användande, konsekvenserna av sekretess, ägande av resultat, immateriella rättigheter inklusive anställdas rätt att utnyttja forskningsresultat för patent och kommersialisering?
 • Hur säkerställs ett korrekt dataskydd?

Läs mer om personuppgifter och dataskydd

Läs mer om informationssäkerhet

Indikator 5: Etisk dumpning och säkerhet kring personuppgifter och biologiska data

 • Väcker projektet/samarbetet betydande etiska problem relaterade till användningen av djur, människor, mänsklig vävnad eller personuppgifter?
 • Har forskningsprojektet erhållit etiskt godkännande i samarbetslandet och av den svenska etikprövningsmyndigheten?
 • Innefattar samarbetet delning av personuppgifter eller storskaliga biologiska datamängder som kan härledas till personuppgifter utan etiktillstånd och dataöverföringsavtal?

Läs mer om forskningsetik och djurförsöksetik

Indikator 6: Personlig säkerhet

 • Finns det någon risk för diskriminering eller förtryck av Lunds universitets eller samarbetspartnerns representanter - juridiskt såväl som i praktiken?
 • Kommer besöket/projektet/samarbetet att utsätta Lunds universitets personal eller doktorander, partnerkollegor eller studenter, för ökad personlig risk som är relaterad till exempelvis överförbara sjukdomar, terrorhot, kriminalitet, korruption, spionage, informationsstöld?

Universitetet strävar efter en öppenhet och internationella samarbeten är en förutsättning för verksamheten. Samtidigt medföra samarbete över nationsgränser risker. Dessa rör bland annat datasäkerhet, IP-rättigheter, bristande forskningsetik, politiska påverkansförsök, korruption, fattigdom, och att produkter och forskning används för oönskade syften såsom militära. Andra risker är inskränkningar i akademisk frihet, mänskliga rättigheter och demokrati, och att universitetet påverkas negativt. Internationellt samarbete med länder som styrs auktoritärt eller är fattiga kan innebära ökade risker inte enbart för våra anställda och studenter utan också för projektpartners i samarbetslandet och för projektets genomförande.

För att främja globalt ansvarsfullt engagemang behöver universitetet och anställda vara medvetna om universitetets grundvärderingar och befintliga risker men även utveckla förmågan att hantera olika risker. Universitetets anställda och studenter kan komma att betraktas som representanter för, inte enbart sitt eget projekt, utan även för Lunds universitet och Sverige. Samtidigt som samarbeten och dess resultat främjas behöver risker minimeras.

Vilka samarbeten är särskilt riskfyllda?

Beskrivningar av länder görs regelbundet av t ex Utrikespolitiska institutet och Sida.

Länk till Utrikespolitiska institutets Landguiden

Länk till Sidas webbplats

Internationellt samarbete kan kräva särskild försiktighet om samarbetspartens hemland bryter mot internationellt erkända värderingar och principer såsom FN:s mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, akademisk frihet och individens/institutionens oberoende från staten. I dessa sammanhang kan olika index fungera som stöd i riskbedömningen:

Säkerhetsläget speglas på regeringen.se på sidan UD avråder.

Koppling till militära eller polisiära organisationer i sådana länder är en försvårande omständighet som ytterligare ökar risken för att oavsiktligt bidra till att stärka ett auktoritärt styre och äventyra universitetets och Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisens årsbok ger ytterligare information.

Läs mer på Säkerhetspolisens webbplats

Samarbete inom vissa ämnesområden kan vara särskilt riskfyllda om dessa relaterar till känslig försvars- eller säkerhetsteknik, har potentiellt dubbla användningsområden eller oetiska tillämpningar, bryter mot eventuella sanktioner mot landet, bryter mot landets kultur, värderingar eller lagar, eller är kommersiellt värdefulla.

För att kunna fortsätta bedriva ett globalt ansvarsfullt engagemang behöver universitet och medarbetare ha kompetens att identifiera och hantera de risker som kan uppstå i samarbeten över gränser.

Den grundläggande principen är att ansvaret för riskbedömning ska ligga på den ledningsnivå som beslutar om samarbetet. För formaliserade samarbeten inom ramen för ett avtal, vilar ansvaret på exempelvis forskargruppen, institutionen, fakulteten eller universitetsledningen. Samtidigt innebär det att den enskilde forskaren eller läraren har ansvar för riskbedömning som gäller individuella samarbeten.

Varje chef ansvarar för att upprätthålla en betryggande intern styrning och kontroll inom delegerat ansvarsområde, vilket bland annat innebär att riskhantering ska genomföras systematiskt. Den som bär en risk ska ha, eller ges, bästa förutsättningar att kunna hantera risken. I de fall då risken trots åtgärder fortfarande är att betrakta som hög rapporteras detta till närmsta chef som bedömer om hanteringen av risken faller utanför det egna ansvaret och befogenhet.

Riskerna i internationellt forsknings- och utbildningssamarbete är mångfasetterade, och en utgångspunkt är att vara medveten om riskerna. Det är viktigt att vara säker på att man känner sin samarbetspartner väl och gör en bakgrundskontroll när det behövs. Man behöver i förekommande fall kunna göra en riskbedömning som innefattar åtgärder för att hantera risker som identifierats. Många av de avvägningar som kan behöva göras är komplexa och det internationella sammanhanget kan vara snabbt föränderligt.

Fem frågeområden som behöver belysas vid riskbedömning av samarbeten över gränser är:

 • Ömsesidighet
 • Anseende
 • Personlig säkerhet
 • Politiska, kulturella och etiska aspekter, samt grundläggande akademiska värden
 • Juridiska aspekter
 • Informationssäkerhet och dataskydd

Som stöd för riskbedömningar kommer en checklista att tas fram.

Det kan också vara viktigt att ta hänsyn till den samhälleliga kontexten, mänskliga rättigheter och akademisk frihet, se nedan.

Universitetets värdegrund och mänskliga rättigheter

Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundläggande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta Universitatum. Här fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. Universiteten ska stå fria från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet. 

Universitetets värdegrund är förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, samt demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ska inte samarbeta med parter som är direkt inblandade i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Inte heller ska universitetet delta i projekt som, direkt eller indirekt, kan bidra till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Alla samarbeten som sker i länder, eller med partners från länder, som är kända för kränkningar av akademisk frihet och mänskliga rättigheter är dock inte nödvändigtvis problematiska. Om det är uppenbart att den avsedda partnern varken är inblandad i kränkningar eller att verksamheten bidrar till överträdelser, kan samarbetet äga rum.

Akademisk frihet

Universitetets arbetsdefinition är att akademisk frihet är ett intellektuellt oberoende, både individuellt och kollektivt, för en medlem av den akademiska gemenskapen, särskilt friheten att:

 • inom ramen för sin expertis undervisa och utforma undervisning samt göra bedömningar och definiera problemområden,
 • främja och engagera sig i akademisk debatt,
 • bedriva forskning och publicera resultaten och göra dem kända,
 • fritt uttrycka åsikter om den akademiska institutionen eller det system där de arbetar,
 • delta i professionella eller representativa akademiska organ, och att
 • inte censureras eller utföra sina arbetsuppgifter utan diskriminering eller rädsla för förtryck.

För länder där den akademiska friheten i allmänhet respekteras finns det lite behov av en detaljerad bedömning av risker avseende värderingar. Men när samarbetet gäller institutioner eller individer från länder där akademisk frihet är kraftigt hotad behövs en riskmedvetenhet och eventuellt riskhantering. En bra start är Academic Freedom Index (AFi).

Länk till Academic Freedom Index

I dessa sammanhang är det viktigt att vara medveten om att utövandet av akademisk verksamhet och hävdande av akademisk frihet kan få oönskade konsekvenser. Det är viktigt att ta hänsyn till den lokala kontexten för att undvika att utsätta sig själv eller kollegor i landet för onödig fara eller för att äventyra projektets genomförande. Anställda vid Lunds universitet kan exempelvis vägras nödvändiga forskningstillstånd, bli påverkade eller stoppade, och uppleva krav på självcensur, eller till och med utsättas för ”gisslandiplomati”.

För samarbetspartners finns risker, som konsekvens av samarbete med Lunds universitet, att i det egna landet utsättas för påtryckningar, diskriminering, hot eller annan fara och deras handlingsutrymme kan inskränkas. En utmaning för LU-anställda är att ta ansvar för att så inte sker och samtidigt slå vakt om den akademiska friheten och inte acceptera orimliga inskränkningar i denna.

Tätt sammankopplad med den akademiska friheten är frågan om öppen vetenskap.

Mer information om öppen vetenskap finns att läsa i artikeln ”Universitetet behöver ta ett helhetsgrepp om öppen vetenskap”

Kontakt

Pär Svensson
Internationell koordinator
+46 46 222 77 42
par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se (par[dot]svensson[at]er[dot]lu[dot]se)

Informationen om resurser för globalt ansvarsfullt engagemang uppdateras löpande och vi tar gärna emot förslag på resurser och relevanta länkar.

Checklista för globalt ansvarsfullt engagemang