Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Livslångt lärande

Lunds universitet befinner sig i en tid där nya kompetenser och tvärvetenskapliga kunskaper både efterfrågas och behövs för att möta en föränderlig arbetsmarknad och komplexa samhällsutmaningar. Lunds universitet ska möta behovet genom att utveckla sitt kursutbud inom det livslånga lärandet.

Livslångt lärande vid Lunds universitet

I flertalet länder ökar andelen äldre, så även i Sverige. En åldrande befolkning sätter ökat tryck på vård och omsorg, men innebär också att pensionsåldern höjs och arbetslivet blir längre. Med tanke på det förlängda yrkeslivet samt utveckling av nya teknologier och metoder kommer människor i större utsträckning att behöva komplettera sina kunskaper för att inte hamna utanför arbetsmarknaden. Reformer och nya lagar kring flexibilitet, omställningsförmåga och anställningsskydd har trätt i kraft. I detta finns ett omställningsstudiestöd som öppnar för fler möjligheter till kompetensutveckling för yrkesverksamma. Lunds universitet ska möta behovet genom att utveckla sitt kursutbud inom det livslånga lärandet. Arbetet behöver i hög grad utvecklas i samarbete med näringsliv, industri och offentlig sektor.

Lunds universitets plattform för strategiarbete 2023-2024

EduLab Experimentverkstad

EduLab Experimentverkstad består av två delar: 

  • Idé och kursutveckling
  • Utveckling av organisatoriska och administrativa utvecklingsprocesser samt systematisk idéinventering för hantering av nya utbildningsinitiativ

EduLabs syfte är att skapa en flexibel plattform med frihet att experimentera med olika idéer, utbildningsformer, metoder och samarbetsmöjligheter inom ramen för livslångt lärande. Detta för att i sin tur kunna komplettera, underlätta och stötta kursutvecklingen och utbildningsadministrationen över fakultetsgränserna. Projektet har blivit tilldelat medel för både kursutveckling och genomförande och har det delegerade ansvaret att ta beslut.

Idé- och kursutveckling

Denna del av EduLab går ut på att stimulera och utforska nya utbildningsidéer. Målet är att snabbt kunna omvandla kursidéer till undervisningsklara kurser och på så vis undersöka vad universitetet kan åstadkomma med den flexibilitet som EduLab erbjuder. Riskbenägenheten gör EduLab speciellt. Projektet har fått i uppdrag att experimentera och har därmed tillåtelse att misslyckas.

Från idé till kurs – så går det till

EduLab arbetar med att komplettera det arbete som redan sker ute på fakulteterna och institutionerna. Det betyder att EduLab pratar med lärargrupper, forskargrupper och andra medarbetare för att samla in kursidéer och bidra finansiellt till de idéer som resulterar i nya kurser. Du är välkommen att kontakta EduLab om du har en kursidé!

Kontakta EduLab om du eller din grupp har en kursidé som ni vill testa, så bokar vi in ett första möte och går igenom kursidén tillsammans. EduLab finns med som stöd genom hela processen – från idé till kurs. 

Kontaktinformation

Mikael Sundström
Projektledare EduLab
+46 46 222 49 93
mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se (mikael[dot]sundstrom[at]svet[dot]lu[dot]se)

Kursformatet kan se olika ut beroende på kursämne. För kurser som riktar sig till yrkesverksamma som vill bredda eller fördjupa sina kunskaper, så brukar kortare digitala kurser på halvfart vara en bra utgångspunkt. Detta är dock inget krav – det finns kursämnen som exempelvis kräver fler högskolepoäng eller undervisning på campus.

I detta steg diskuterar vi hur kursen ska produceras. Nu är det viktigt att satsningen förankras gentemot institutions- och fakultetsledningen.

När planeringen för kursen är färdig garanterar EduLab finansiering av kursdrift så länge det finns medel för livslångt lärande (fram till och med 2024), och därtill en utvecklingsbudget per kurs. Därefter ska kursen produceras på samma sätt som andra kurser vid institutionen eller fakulteten.

EduLab gör uppföljningar under processens gång och en utvärdering längre fram för att fånga upp lärdomar och eventuella utmaningar.

Visionärt och systematiskt arbete

EduLab har även fått ett långsiktigt utredningsuppdrag. Denna del av EduLab ser över möjligheten att utveckla nya organisatoriska modeller som ska komplettera universitetets nuvarande administrativa och organisatoriska utvecklingsprocesser. Projektet utreder även universitetets systematiska arbete med idéinventering inom ramen för nya utbildningsinitiativ. I uppdraget ingår även utvecklingsarbete inom administrativa processer, kommunikation och marknadsföring.

Administrativa och organisatoriska utvecklingsprocesser

Lunds universitet blir allt oftare tilldelat nya externa initiativ där medel avsätts för bestämda utbildningssatsningar. EduLab utreder hur universitetet kan bli bättre på att hantera sådana initiativ, eftersom det ofta kräver att de administrativa gränserna mellan olika enheter och ämnen korsas. De nya organisatoriska modellerna ska fungera bredvid de lösningar som redan används på fakulteterna och institutionerna. För att undersöka vilka möjligheter universitetet har så bygger EduLab upp olika scenarion där organisationsformer, styrning och ekonomiska förutsättningar diskuteras med universitetsledningen.

Systematisk idéinventering 

Utbildningsinitiativen kräver samverkan, omvärldsanalys och inventering av kursidéer. För att inga kursidéer ska förbli oupptäckta så undersöker EduLab möjligheten att utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbetssätt för idéinventering och testning både internt och externt.

Inventeringsprocessen omfattar idéer som uppstår:

  • Internt inom Lunds universitet,
  • I gränslandet mellan Lunds universitet och externa aktörer, exempelvis inom olika forskningsområden,
  • Hos externa aktörer, exempelvis näringsliv, offentlig sektor och fackförbund.

Utvecklingsarbete inom kommunikation och marknadsföring

Allt eftersom nya kurser utvecklas så ökar behovet av målgruppsanpassad kommunikation och marknadsföring gentemot yrkesverksamma. EduLabs utvecklingsarbete innefattar både synliggörandet av universitetets utbildningsbredd i kompetensutveckling på lu.se och test av olika marknadsföringsstrategier på exempelvis sociala medier.

Kontakt

Mikael Sundström
Projektledare EduLab
+46 46 222 49 93
mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se