Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att anmäla misstanke om avvikelse från god forskningssed

En anmälan kan göras av en eller flera personer. Anmälan lämnas till rektor vid Lunds universitet eller till den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Misstankar om oredlighet i forskning, dvs. en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning prövas av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Läs mer om att anmäla till den nationella Nämnden för utredning av oredlighet i forskning

Misstankar om andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning prövas av Lunds universitet. 

E-postadress för anmälan till Lunds universitet rektor [at] rektor [dot] lu [dot] se (rektor[at]rektor[dot]lu[dot]se). En anmälan kan även sändas in per post till adressen Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. 

E-postadress för anmälan till den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning registrator [at] oredlighetsprovning [dot] se (registrator[at]oredlighetsprovning[dot]se)

Följande uppgifter önskas av Lunds universitet vid en anmälan av misstänkt avvikelse från god forskningssed:

 1. Uppgifter om den eller de som anmäler (även anonyma anmälningar hanteras).
  • Namn,
  • E-postadress,
  • Tillhörighet,
  • Telefonnummer.
    
 2. Uppgifter om den eller de som utfört den misstänkta handlingen.
  • Namn,
  • E-postadress,
  • Tillhörighet.
    
 3. Ange gärna vad du menar att den misstänkta avvikelsen kan kategoriseras som. Observera att en anmälan kan innehålla flera misstankar. Det kan exempelvis vara något av följande: 
  • Fabrikation, vilket innebär att man hittar på nya data och återger dem som riktiga
  • Förfalskning, vilket innebär att manipulera forskningsmaterial, utrustning eller processer, eller att ändra eller utelämna data eller resultat.
  • Plagiat, vilket innebär att använda andra personers arbete och idéer utan att ge tillbörligt erkännande till ursprungskällan.

   Eller något annat exempel såsom:
    
  • att oberättigat hävda författarskap, oberättigat utesluta någon från medförfattarskap eller göra andra avsteg från publiceringsetik,
  • att försvåra vetenskaplig eller forskningsetisk granskning, exempelvis genom att undanhålla bakgrundsmaterial eller genom att inte på ett betryggande sätt bevara data från studier,
  • att förmå eller att söka påverka någon till handlingar som faller under avvikelse mot god forskningssed,
  • att utöva vedergällning mot person som har rapporterat eller framfört information eller misstankar om avsteg från god forskningssed,
  • att anmäla misstanke som endast syftar till att misskreditera någon annan,
  • att använda forskningsmaterial i strid med ingångna avtal eller överenskommelser,
  • att obehörigt använda information given i förtroende,
  • att ge vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen,
  • att förstöra prover eller på annat sätt fördärva annan forskares pågående arbete.
  • att genom sitt agerande brista i respekt för forskningspersoner, exempelvis vid insamling, hantering eller redovisning av forskning,
  • att utföra forskning utan eller i strid mot erforderliga tillstånd. 

   Om din misstanke handlar om något annat så kan du ange det.
    
 4. Beskrivning av omständigheterna avseende den misstänkta avvikelsen från god forskningssed.
   
 5. Beskriv kortfattat vad misstanken handlar om. Ytterligare information så som relevanta bevis kan göras som bilagehänvisning.
   
 6. I vilken eller vilka publikationer är den misstänkta avvikelsen från god forskningssed publicerad, eller avsedd att publiceras i? Eller finns det något annat sammanhang där den misstänkta avvikelsen från god forskningssed presenterats?
   
 7. När har den misstänkta avvikelsen från god forskningssed inträffat?
   
 8. Övriga upplysningar som bidrar till att styrka misstanken om avvikelse från god forskningssed.
   
 9. Har anmälan även lämnats in till andra forskningsorganisationer, myndigheter eller finansiärer och i så fall vilka? 
   
 10. Lista över bilagor.

Kontakt

Jessica Salomonsson Enetoft
Utredare
avvikelse_god_forskningssed [at] rektor [dot] lu [dot] se (avvikelse_god_forskningssed[at]rektor[dot]lu[dot]se)