Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenträtt

Studenternas rättigheter och ansvar gentemot Lunds universitet är reglerat i beslut av universitetet samt i lagar och förordningar. Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och mycket annat.

Studenters rättigheter och ansvar

Rättighetslistan är beslutad av rektor och klargör vad studenterna har rätt till och i vissa fall även vilket ansvar studenterna har. Detta innefattar flera olika områden, bland annat studiemiljö, kursplanering, obligatoriska moment, examination med mera. 

Rättigheterna gäller för studenter på grundnivå och avancerad nivå. Att förverkliga punkterna i dokumentet är en uppgift för verksamma i utbildningen, institutionerna och fakulteterna.

Aktuell rättighetslista, gäller till och med 1 september 2024:

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar (PDF, 3,2 MB, ny flik)

Reviderad rättighetslista, gäller från och med 2 september 2024:

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar (PDF, 416 kB, ny flik)

Studentinflytande

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Studentinflytandet vid Lunds universitet regleras av Högskoleförordningen samt Policy och föreskrifter för studentinflytande vid Lunds universitet.

Studenterna har rätt att utse representanter i samtliga beslutande och beredande organ, undantaget vid beslut om enskilda studenters studieprestationer och handläggning av enskilda personalärenden. Vid beslut fattade av en enskild person ska studentinflytande säkras i enlighet med rutinerna nedan.

Rutiner för att säkerställa studentinflytande när beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person (PDF, 194 kB, ny flik)

Studie- och arbetsmiljö

Det är prefekten på institutionen eller, om uppgiftsfördelning skett, avdelningschefen eller motsvarande som har ansvaret för arbetsmiljön. Ansvaret gäller både de anställdas och studenternas arbetsmiljö. 

I universitetets arbetsmiljöpolicy kan du läsa mer om vilka åtgärder som är planerade för de närmaste åren samt ansvarsområden. 

Lunds universitets arbetsmiljöpolicy på HR-webben

Studentkårerna utser studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombud ska bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt och kan begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön. De har samma rätt att vara representerade i HMS-kommittéer (Hälsa, Miljö, Säkerhet) och gå med på skyddsronder som huvudskyddsombuden.

Studerandeskyddsombud – lu.se

Kontakt

Sektionen Student och utbildning
Oskar Cornelius
+46 46 222 68 44
oskar [dot] cornelius [at] stu [dot] lu [dot] se