Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biobanksforskning

Varje år placeras ett stort antal biologiska prover i så kallade biobanker. Syftet är vanligtvis kliniskt och till gagn för provgivaren, men proverna kan också komma att användas för forskningsändamål. Det är svensk lag som anger för vilka ändamål en biobank får inrättas och hur proverna får användas.    

Läs lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Läs förordning om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Etikprövning

Forskning på mänskligt blod, vävnad mm kräver normalt sett ett etiskt tillstånd. Kravet gäller forskning som avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa, eller som avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa. 

Läs mer om etikprövning

Samtycke

Provgivaren måste ha gett sitt samtycke till att provet lagras i en biobank. Provgivaren ska dessförinnan ha informerats om avsikten och om det eller de ändamål för vilka biobanken får användas. Om provgivaren är underårig och ännu inte uppnått den ålder och mognad som krävs för att ta ställning i frågan, ska vårdnadshavaren samtycka till lagringen. Härrör provet från ett foster gäller det att kvinnan samtycker. I de fall provet kommer från en avliden person gäller särskilda bestämmelser (3 kap. 4 § Biobankslagen (2002:297).

Om syftet med lagringen ändrats efter det att provet samlats in måste Etikprövningsmyndigheten ta ställning till vad som gäller med avseende på information och samtycke. Notera att etikprövning krävs även i de fall provgivaren samtyckt till forskningen.

Provgivaren har rätt att när som helst återta sitt samtycke. Om provgivaren därmed motsätter sig all framtida användning av provet, ska provet omedelbart förstöras eller avidentifieras så att provet inte längre kan kopplas till provgivaren.

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över att biobankslagen och relaterade föreskrifter följs. Det är till IVO som huvudmannen för en biobank (ex. Region Skåne eller Lunds universitet) ska anmäla att biobanken har inrättats. Även utlämnande av prover ska anmälas till IVO.

Läs mer hos Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer!

Nationella biobanksrådet driver en webbportal om biobanker. Där hittar du information om relevanta bestämmelser, blanketter och länkar. Portalen innehåller även exempel på hur forskningspersonsinformation kan se ut, inklusive instruktioner till forskaren.

Läs mer på Biobank Sverige

Kontakt

Har du som är anställd eller doktorand vid Lunds universitet frågor som gäller det forskningsetiska regelverket?

Mats Johansson
Forskningsetisk rådgivare
forskningsetik [at] lu [dot] se

Ny biobankslag

Den 1 juli träder en ny biobankslag ikraft. Läs mer om förändringarna hos Biobank Sverige.