Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svensk-engelsk LU-ordlista

LU-ordlistan innehåller engelska översättningar av facktermer som förekommer vid Lunds universitet. Den ska ses som ett komplement till den ordlista som ges ut av Universitets- och högskolerådet.

# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ä | Ö

#

1:e bibliotekarie senior librarian

1:e byråsekreterare higher administrative officer

1:e instrumentmakare senior instrument maker

1:e laboratorieassistent senior laboratory assistant

A

adjungerad professor adjunct professor

adjungerad universitetsadjunkt adjunct lecturer

adjungerad universitetslektor adjunct senior lecturer

administrativ assistent administrative assistant

administrativ chef administrative manager

administrativ direktör administrative director

administrativ handläggare administrative officer

administrativ koordinator administrative coordinator

administrativ projektassistent administrative project assistant

administrativ samordnare administrative coordinator

administratör administrator

Af-borgen AF Borgen

affärsutvecklare business developer

Akademiintendenturen Office of Special Events and Protocol

Allmän studievägledning General Study Guidance Service

allmän visstidsanställning (ALVA) general fixed-term employment

amanuens grundutbildning teaching assistant

analytiker analyst

analytiker/statistiker analyst/statistician

anslagsadministratör grant administrator

Antagningsavdelningen Admissions Office

antagningshandläggare admissions officer

antagningskoordinator admissions coordinator

antikvarie cultural heritage officer

arbetsbetyg certificate of performance

arbetsgivarintyg employer's certificate

arbetslivskoordinator careers coordinator

arbetsmiljöadministratör work environment administrator

arbetsmiljöingenjör work environment engineer

arbetsmiljösamordnare work environment coordinator

arbetsordning rules of procedure

Arbetsrätt och anställningsfrågor Labour Law and Employee Support

arbetsrättsjurist employment lawyer

arbetsuppgifter duties

arbetsutskott working committee

arkivarie archivist

arkivassistent archives assistant

arkivhanterare data entry officer

assistant (administrativ) administrative assistant

ateljéföreståndare studio manager

avdelning division

Avdelning för högskolepedagogisk utveckling Division for Higher Education Development

Avdelningen för internationella relationer International Relations

Avdelningen juridik Legal Division

avdelningsansvarig division manager

avdelningschef (administration) head of office

avdelningschef (förvaltning) head of (name of administrative unit)

avdelningschef, avdelningsföreståndare (utbildning) head of division

avdelningsdirektör director of (division)

avhandling thesis

avtalsjurist contract lawyer

B

behörig qualified

behörig eligible

behörighet eligibility

behörighet qualification

betygsnämnd examining committee

bibliometriker bibliometrician

bibliotekarie librarian

biblioteks- och IKT-chef library and ICT manager

biblioteksassistent library assistant

biblioteksbiträde library helper

bioinformatiker bioinformatician

biomedicinsk analytiker biomedical scientist

biostatistiker biostatistician

bisyssla secondary employment

biträdande avdelningschef assistant head of division

biträdande forskare associate researcher

biträdande föreståndare assistant director

biträdande jurist assistant legal counsel

biträdande kanslichef assistant head of faculty office

biträdande personalchef assistant head of human resources

biträdande prefekt assistant head of department

biträdande projektledare assistant project manager

biträdande universitetsbibliotekarie assistant university librarian

biträdande universitetslektor associate senior lecturer

biträdande utbildningschef assistant head of education

bokbindare bookbinder

brandskyddsansvarig fire protection manager

brandskyddssamordnare fire safety coordinator

branschkoordinator industry relations coordinator

Budget och uppföljning Budget Management

Byggnad, IT, Service (BITS) IT, Estates, Service

byggnadschef estates manager

byggnadscontroller estates controller

byggprojektsamordnare building project coordinator

byrådirektör senior administrative officer

C

ceremonimästare head of ceremonies

chefsjurist general counsel

chefssekreterare executive secretary

controller controller

D

databasadministratör database administrator

dataskyddsombud data protection officer

datatekniker computer technician

datordriftchef computer maintenance manager

datortekniker computer technician

dekan dean

delkurs module

dietist dietician

director musices director of music

docent associate professor

docentförberedande kurs preparatory course for prospective associate professors

doktorand doctoral student

doktorandanställning doctoral studentship

doktorspromotion doctoral degree conferment ceremony

donationschef director of the Development Office

donationsöverenskommelse donation agreement

Donatorrelationer Development Office

driftchef operations manager

driftingenjör maintenance technician

driftingenjör operating engineer

driftledare operations manager

driftsassistent operational assistant

E

e-handelssamordnare e-purchasing coordinator

egendomsförvaltare property manager

ekonom finance officer

ekonomiadministratör finance administrator

ekonomiansvarig finance manager

ekonomiassistent finance assistant

ekonomichef head of finance

ekonomidirektör director of finance

ekonomihandläggare finance officer

ekonomikontoret (avdelning vid sektionen Ekonomi) Division Support

elingenjör electrical engineer

eltekniker electrical technician

enhetsadministratör unit administrator

enhetschef head of unit

Enhet för undervisningsstöd Unit for Educational Services

etikgranskning ethical review

EU-handläggare EU liaison officer

examen degree

examensarbetare student working on a degree project

Examensavdelningen Degree Office

examenshandläggare degree administration officer

examensmål qualitative targets

expeditionsvaktmästare/vaktmästare caretaker

expert expert

extern koordinator external coordinator

F

fakultetsbibliotekarie faculty librarian

fakultetskoordinator faculty coordinator

fakultetssekreterare faculty secretary

fakultetsstyrelse faculty board

forskarassistent postdoctoral research fellow

forskare researcher

forskargruppschef research team leader

forskarskolan graduate school

forskarutbildningsråd third-cycle studies council

Forskning, samverkan och innovation Research, External Engagement and Innovation

forskningsadministrativ chef head of research administration

forskningsadministratör research administrator

forskningsassistent research assistant

forskningshandläggare research liaison officer

forskningsingenjör research engineer

forskningsjournalist research journalist

forskningskommunikatör research communication officer

forskningsråd research council

forskningssamordnare research coordinator

forskningssekreterare research secretary

Forskningsservice Research Services

forskningssköterska medical research assistant

forskningsstrateg research strategist

fotograf photographer

fristående kurs freestanding course

föreståndare director

föreståndare för brandfarlig vara flammable goods supervisor

Företagshälsovården Occupational Health Service

företagsläkare occupational health doctor

företagssjukgymnast occupational health physiotherapist

företagssköterska occupational health nurse

förhandlingsansvarig negotiation manager

förkunskapskrav, behörighetskrav admission requirements

förordnande, tillsättning appointment

förste fotograf senior photographer

förste lokalvårdare cleaning team leader

försöksdjursassistent animal assistant

försöksdjurstekniker animal technician

förtroendeuppdrag elected office

förvaltningschef University Director

Förvaltningsstab Administrative Development and Support

G

Gemensamma förvaltning Central Administration

Gemensamma förvaltningens ledningsgrupp (GFLG) Central Administration Management Group

grafisk formgivare graphic designer

grafisk kommunikatör graphic communications officer

gruppchef team manager

gruppledare team leader

gåvobrev deed of gift

gästdoktorand visiting doctoral student

gästlärare visiting lecturer

gästprofessor visiting professor

H

handläggare, högskoleprovet administrative officer, Swedish Scholastic Aptitude Test

handläggningsordning administrative procedure

HR-administratör HR administrator

HR-ansvarig HR officer

HR-chef HR manager

HR-ekonom HR finance officer

HR-partner HR partner

HR-specialist HR specialist

husprefekt, intendent building supervisor

huvudskyddsombud principal health and safety representative

hyresekonom lease administrator

hämtställe internal mailing code

högskolesekreterare secretary

I

industridoktorand externally employed doctoral student

informationsassistent information assistant

informationschef head of information

informatör information officer

ingenjör engineer

Inköp och upphandling Purchase and Procurement

inköpssamordnare purchasing coordinator

innovationschef director of innovation

inredningsarkitekt interior designer

institution department

institutionsadministratör department administrator

institutionsstyrelse department board

institutionstekniker department technician

instruktör instructor

instrumentmakare instrument maker

intendent bursar (administration), curator (museum) 

internationaliseringsansvarig internationalisation manager

internationell chef international director

internationell handläggare international officer

internationell koordinator international coordinator

Internrevisionen Internal Audit Office

internrevisor internal auditor

IT-ansvarig IT manager

IT-arkitekt IT architect

IT-arkivarie IT archivist

IT-chef head of IT

IT-drifttekniker IT maintenance technician

IT-ingenjör IT engineer

IT-samordnare IT coordinator

IT-strateg IT strategist

IT-säkerhetsansvarig IT security manager

IT-säkerhetsarkitekt IT security architect

IT-säkerhetsspecialist IT security specialist

IT-tekniker IT technician

IT-tjänsteansvarig IT services manager

J

journalist journalist

Juridiska avdelningen, Juridik Legal Division

jurist legal counsel

K

kallad professor directly appointed professor

kansli faculty office

kanslichef head of faculty office

kansliskrivare secretary

karriärcoach careers coach

karriärvägledare careers advisor

katalogadministratör directory administrator

katalogansvarig directory manager

kemikaliesäkerhetssamordnare chemical safety coordinator

klinisk assistent clinical assistant

kommunikationschef head of communications

kommunikationsdirektör communications director

kommunikationsstrateg communications strategist

kommunikatör communications officer

kompensationsledighet compensatory leave

kompetensportalen Professional Development Portal

konferenssamordnare conference coordinator

konferensvärd conference steward

konferensvärdinna conference steward

kongresstekniker conference technician

kongressvärd conference steward

konservator conservator

konstruktör mechanical designer

koordinator coordinator

kostnadsställe cost centre

kravprofil person specification

kundansvarig customer relations manager

Kunskapsstråket Knowledge Highway

kurator welfare officer/counsellor

kurs course

kursadministrativ chef head of course administration

kursadministratör course administrator

kursföreståndare, kursansvarig course director

kurslitteratur reading list, required reading

kursplanegrupp course syllabus committee

kursutvärdering course evaluation report

kursvärdering course evaluation

kvalitetssamordnare quality assurance coordinator

kördirigent choirmaster

L

laboratorieassistent laboratory assistant

laboratoriechef laboratory manager

laboratorieforskare laboratory researcher

laboratorieingenjör laboratory engineer

laboratorietekniker laboratory technician

Ladokavdelningen Student Records Office

ledningsadministratör management administrator

Ledningsgrupp University Management Group

Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald Management group for gender equality, equal opportunities and diversity

Ledningsstöd Management Support

lokal skyddskommitté local HSE committee

Lokalbokningen Room and Conference Booking Office

lokalplanerare facilities planner

lokalvårdare cleaner

LU Byggnad LU Estates

LUKOM LU's Cultural and Public Centres

LUS Lund University Student Unions

läkarsekreterare medical secretary

lärandemål learning outcomes

lärare teaching staff member (LU) 

lärarförslagsnämnd, tjänsteförslagsnämnd academic appointments board

läsår academic year

lönehandläggare payroll officer

Löner och förmåner Salary and Benefits Office

lönespecialist payroll specialist

M

magisterexamen Master's degree (60 credits)

marknadskommunikatör marketing communications officer

masterkoordinator Master's programme coordinator

meriteringsanställningar career development posts

Medbestämmandelagen Employment (Co-Determination in the Workplace) Act

miljöchef environmental manager

miljösamordnare environmental coordinator

mjukvaruutvecklare software developer

motortekniker motor technician

multimediainstruktör multimedia adviser

multimediatekniker multimedia technician

multimediautvecklare multimedia developer

museiassistent museum assistant

museibiträde museum assistant

museichef museum director

museiintendent museum curator

museipedagog educational officer

museitekniker museum technician

museivakt security guard

museivärd museum assistant

myndighet public authority

myndighetskapital agency capital

mösspåtagningen donning of student caps

N

Naturvetenskapliga biblioteket Library of Science

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning National Board for Assessment of Research Misconduct

Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningsed Deviations from Good Research Practice Review Board

nämndsekreterare board secretary

näringslivskoordinator business relations coordinator

nätverksspecialist network specialist

nätverkstekniker network technician

O

oavlönad docent associate professor

obligatorisk kurs compulsory course

ombudsman ombudsman

områdesbibliotekarie faculty librarian

omvärldsanalytiker business analyst

operatör operator

ordförande chair

P

parkeringsvakt traffic warden

patentrådgivare patent adviser

pedagog education officer

pedagogisk utvecklare educational development officer

pedagogiskt stöd learning support

Pedagogiskt stöd Disability Support Services

pensionshandläggare pensions officer

Personalansvarsnämnd Staff Disciplinary Board

personaldirektör director of human resources

personalplanerare human resources planning officer

personalsamordnare human resources coordinator

personalstrateg human resources strategist

personalutvecklare professional development manager

personnummer personal identity number

personuppgiftsansvarig personal data controller

personuppgiftsbiträde personal data processor

pianotekniker piano technician

planerare planner

Planering och utvärdering Planning and Evaluation

planeringschef head of planning

planeringssekreterare planning secretary

postdoktor postdoc

praktikförmedlare work placement coordinator

pre-pressoperatör pre-press operator

prefekt head of department

pressansvarig press officer

processamordnare process coordinator

processledare process manager

producent producer

produktionsledare production manager

professor professor

professors installation the inauguration ceremony for new professors

professor/biträdande överläkare professor/associate consultant

professor/distriktsläkare professor/general practitioner

professor/förste sjukhuskemist professor/senior hospital chemist

professor/sjukhusfysiker professor/hospital physicist

professor/sjuksköterska professor/nurse

professor/specialistläkare professor/specialist physician

professor/överläkare professor/consultant

programansvarig programme director

programmerare programmer

programplanerare programme planner

programsekreterare programme secretary

projektadministratör project administrator

projektassistent project assistant

projektdirektör project director

projektingenjör project engineer

projektkommunikatör project communications officer

projektkoordinator project coordinator

projektledare project manager

projektsamordnare project coordinator

promotion doctoral degree conferment ceremony

prorektor Deputy Vice-Chancellor

psykiater psychiatrist

psykolog psychologist

R

receptionist receptionist

redaktör editor

Redovisning och reskontra (avdelning vid sektionen Ekonomi) Accounts and Ledgers

redovisningsekonom accountant

Regelverket LU Rules and Regulations

Regionala etikprövningsnämnden Regional Ethical Review Board

registrator registrar

rekryteringsansvarig recruitment manager

rekryteringshandläggare recruitment officer

rekryteringskonsult recruitment consultant

rekryteringssamordnare recruitment coordinator

rektor Vice-Chancellor

rektorsinstallation Vice-Chancellor's inauguration ceremony

Rektors ledningsråd Vice-Chancellor's Management Council

rektorsråd senior advisor to the Vice-Chancellor

rektorssekreterare secretary to the Vice-Chancellor

rektorsuppvaktning the students' May Day speech to the Vice-Chancellor

revisionschef head of auditing

S

sammanläggningsavhandling compilation thesis

samordnare coordinator

samverkanskoordinator external engagement coordinator

sektion division

Sektionen Ekonomi, Ekonomi Division of Finances

Sektionen Externa Relationer Division of External Relations

Sektionen HR HR Division

Sektionen Juridik och dokumenthantering Legal Services and Records Management

Sektionen Kommunikation Corporate Communications

sektionschef head of division

sektionsstab division office

seniorprofessor post-retirement professor

serviceadministratör service administrator

serviceassistent service assistant

servicechef head of services

serviceledare service manager

servicetekniker service technician

SI-mentor SI mentor

sjukgymnast physiotherapist

skicklighet skill

skrivningsgenomgång exam feedback

skrivningsvakt invigilator

skyddsombud health and safety representative

språkgranskning proofreading

språkpedagog language teaching expert

Stab (avdelning vid sektionen Ekonomi) Department of Management and Administration

statistiker statistician

statlig visstidsanställning (STAVA) state sector fixed-term employment

Stiftelseförvaltning (avdelning vid sektionen Ekonomi) Endowment Administration

stipendieadministratör scholarship administrator

Student och utbildning Student Affairs

Studenthälsan Student Health Centre

studentkoordinator student coordinator

studentkurator student welfare officer

studentkår student union

studentläkare student health doctor

Studentservice Student Services

studentsköterska student health nurse

studie- och karriärvägledare study and careers adviser

studieadministratör study administrator

studieinformatör study information officer

studiekoordinator study coordinator

studierektor director of studies

studierektor för forskarutbildningen director of third-cycle studies

studierektor för grundutbildningen director of first and second-cycle studies

Studiestöd och vägledning Study Support and Advising Services

Studieverkstaden Academic Support Centre

studievägledare study counsellor

ställföreträdande föreståndare deputy director

ställföreträdande prefekt deputy head of department

supporttekniker support technician

systemadministratör system administrator

systemansvarig system manager

systemarkitekt system architect

systemförvaltare system administrator

systemingenjör systems engineer

systemtekniker systems technician

systemutvecklare systems developer

säkerhetschef chief security officer

säkerhetshandläggare security officer

säkerhetssamordnare security coordinator

särskild visstidsanställning (SÄVA) special fixed-term employment

T

teamledare team leader

teatertekniker theatre technician

teknikentreprenör technology coordinator

tekniker technician

tekniksamordnare technical coordinator

teknisk arbetsledare technical team leader

teknisk chef technical manager

tekniskt biträde technical assistant

teleadministratör telecommunications administrator

tentamen exam

tentamensansvarig exam manager

tentamenskoordinator exam coordinator

tentamensvakt/tentamensvärd exam invigilator

teoriutbildningschef head of theoretical training

termin semester

testledare test manager

tidsbegränsad anställning fixed-term appointment

tillförordnad acting

tillsvidareanställning permanent position

tjänst post, position

tjänstledig on leave

tryckare printer

trädgårdsförman head gardener

trädgårdsmästare gardener

trädgårdstekniker landscape technician

tvisteförhandling dispute negotiation

U

universitetsadjunkt lecturer

universitetsarkivarie university archivist

universitetsbibliotekarie university librarian

universitetsförvaltningens ledningsgrupp (UFLG) University Administration Management Group

universitetshuset Main University Building

universitetsledning University Management 

Universitetsledningens kansli Office of the Vice-Chancellor

Universitetsledningens stab Office of the Vice-Chancellor

universitetslektor senior lecturer

universitetslektor/arbetsterapeut senior lecturer/occupational therapist

universitetslektor/distriktsläkare senior lecturer/general practitioner

universitetslektor/sjukgymnast senior lecturer/physiotherapist

universitetslektor/sjuksköterska senior lecturer/nurse

universitetslektor/överläkare senior lecturer/consultant

universitetslektor/överläkare/specialistläkare senior lecturer/consultant/specialist

universitetsstyrelsen University Board

uppdrag position, task

uppgift assignment

upphandlare procurement officer

upphandlingschef head of procurement

upphandlingssamordnare procurement coordinator

USV LU's Specialised Centres

utbildning education, training

utbildning programme

utbildningsadministratör programme administrator

utbildningschef head of education

utbildningshandläggare education officer

utbildningskoordinator programme coordinator

utbildningsledare programme director

Utbildningsnämnd Education Board

utbildningssamordnare programme coordinator

utbildningssamordnare för forskarutbildning third-cycle studies coordinator

utbildningssamordnare inom grundutbildning first and second-cycle studies coordinator

utlysning advertisement, vacancy notice

utredare policy officer

utställningsproducent exhibition producer

utvecklare development officer

utvecklingsstrateg development strategist

V

vaktmästare caretaker

vaktmästeri caretaker's office

vaktmästeriföreståndare senior caretaker

vakuumingenjör vacuum engineer

valbar kurs elective course

valberedning nominating committee

valfri kurs optional course

verksamhetschef unit manager

verksamhetscontroller controller

verksamhetsgren area of activities

verkstadsinstruktör workshop instructor

vetenskaplig samordnare scientific coordinator

veterinär veterinarian

värd (konferens) host

växeltelefonist switchboard operator

W

webbadministratör web administrator

webbutvecklare web developer

webbkoordinator web coordinator

webbmaster webmaster

webbredaktör web editor

webbstrateg web strategist

Y

yrkeshygieniker occupational hygienist

Å

årshögtid annual academic ceremony

Ä

Ärendehantering och sekratariat Office of the Vice-Chancellor

Ö

överbibliotekarie library director

överskyddsombud chief health and safety representative

översättare translator

översättare/sakkunnig translator/expert

Kontakt

Kontakta gärna avdelningen för översättning och språkfrågor om du saknar något ord i listan. 

Bryan Ralph
Översättare
bryan [dot] ralph [at] kommunikation [dot] lu [dot] se